Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 5. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 7. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 8. అదిగో నా నావ
 9. అదే అదే ఆ రోజు
 10. అన్ని కాలంబుల
 11. అన్ని నామముల కన్న
 12. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 13. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 14. అనుదినము ప్రభుని
 15. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 16. అపరాధిని యేసయ్యా
 17. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 18. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 19. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 20. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 21. అందరికి కావాలి
 22. అందరు నన్ను విడచినా
 23. అందాల ఉద్యానవనమా
 24. అందాలతార
 25. అంబరానికి అంటేలా
 26. ఆకశాన తార ఒకటి
 27. ఆకాశ వాసులారా
 28. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 29. ఆకాశంబున్ దూతలు
 30. ఆగక సాగుమా
 31. ఆత్మ దీపమును
 32. ఆధారం నీవేనయ్యా
 33. ఆనంద యాత్ర
 34. ఆనందమానందమే
 35. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 36. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 37. ఆనందింతు నీలో దేవా
 38. ఆయనే నా సంగీతము
 39. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 40. ఆరాధన ఆరాధన
 41. ఆరాధన నీకే
 42. ఆరాధన యేసు నీకే
 43. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 44. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 45. ఆరాధించెదను నిన్ను
 46. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 47. ఆవేదన నేనొందను
 48. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 49. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 50. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 51. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 52. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 53. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 54. ఆహా ఆనందమే
 55. ఆహా యేమానందం
 56. ఇది కోతకు సమయం
 57. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 58. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 59. ఇదియే సమయంబు రండి
 60. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 61. ఇదే నా కోరిక
 62. ఇబాదత్ కరో
 63. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 64. ఇహమందున ఆ పరమందు
 65. ఇళ్లలోన పండుగంట
 66. ఇంత కాలం
 67. ఇంతలోనే కనబడి
 68. ఈ తరం యువతరం
 69. ఈ దినం సదా
 70. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 71. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 72. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 73. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 74. ఎడబాయని నీదు కృప
 75. ఎనలేని ప్రేమ
 76. ఎన్ని తలచినా
 77. ఎన్ని మార్లు
 78. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 79. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 80. ఎవరికి ఎవరు
 81. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 82. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 83. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 84. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 85. ఎంత దూరమైనా
 86. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 87. ఎంత మధురము
 88. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 89. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 90. ఎంతటి వాడను నేను
 91. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 92. ఎంతో వింత
 93. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 94. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 95. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 96. ఎందుకో నన్ను నీవు
 97. ఏ పాపమెరుగని
 98. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 99. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 100. ఏ వైపు చూసినా
 101. ఏ సమయమందైనా
 102. ఏమని పాడను
 103. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 104. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 105. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 106. ఒంటరివి కావు
 107. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 108. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 109. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 110. ఓ మానవా
 111. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 112. ఓ సద్భాక్తులారా
 113. ఓరన్న  ఓరన్న
 114. కనలేని కనులేలనయ్యా
 115. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 116. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 117. కనులున్నా కానలేని
 118. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 119. కన్నీటి లోయలలో
 120. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 121. కన్నీరేలమ్మా
 122. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 123. కన్నులుండి చూడలేవ
 124. కమ్మని బహుకమ్మని
 125. కలములతో రాయగలమా
 126. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 127. కలువరి గిరి నుండి
 128. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 129. కల్లుండి చూడలేని
 130. కల్యాణం కమనీయం
 131. కవులకైనా సాధ్యమా
 132. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 133. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 134. క్రిస్మస్ పండుగ
 135. కీర్తింతు నీ నామమున్
 136. క్రీస్తు పుట్టెను
 137. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 138. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 139. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 140. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 141. కృప కృప నా యేసు కృపా
 142. కృపా క్షేమము
 143. కృపామయుడా
 144. కృంగిన వేళలో
 145. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 146. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 147. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 148. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 149. గమ్యం చేరాలని
 150. గాడాంధకారపు లోయలో
 151. గాలి సముద్రపు అలలకు
 152. గీతం గీతం
 153. గూడు లేని గువ్వనై
 154. గొప్ప దేవుడవని
 155. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 156. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 157. చాలునయ్య నీ కృప
 158. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 159. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 160. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 161. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 162. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 163. చిరకాల స్నేహితుడా
 164. చింత లేదిక
 165. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 166. చీకటి లోయలో
 167. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 168. చూచుచున్న దేవుడవు
 169. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 170. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 171. చెప్పలేను బాబోయ్
 172. చేయి పట్టుకో
 173. జన్మించెను ఒక తార
 174. జయ జయ యేసు
 175. జయం జయం
 176. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 177. జీవన తొలి సంధ్య
 178. జీవనదిని నా హృదయములో
 179. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 180. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 181. జీవించుచున్నావన్న
 182. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 183. జుంటె తేనె కన్నా
 184. జై జై జై యేసయ్యా
 185. జ్యోతిర్మయుడా
 186. తనువు నా దిదిగో
 187. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 188. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 189. తరాలు మారినా
 190. తల్లిలా లాలించును
 191. తండ్రి నా యేసయ్యా
 192. తంబుర సితార నాదముతో
 193. తార వెలిసింది
 194. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 195. త్రిత్వైకమా
 196. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 197. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 198. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 199. తేనెకన్న తీయనైనది
 200. తొలకరి వాన
 201. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 202. దవలవర్ణుడా
 203. దారి తప్పి పోతున్నావా
 204. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 205. దినమెల్ల నే పాడినా
 206. దుర్దినములు రాకముందే
 207. దూత పాట పాడుడి
 208. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 209. దేవర నీ దీవెనలు
 210. దేవా నా దేవా
 211. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 212. దేవా నీ నామం
 213. దేవా మహోన్నతుడా
 214. దేవా మా కుటుంబము
 215. దేవుడు నీకు తెలుసు
 216. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 217. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 218. దేవుని వారసులం
 219. దేవుని సన్నిధిలో
 220. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 221. దేవుని స్తుతియించుడి
 222. దేవుని స్తుతించ రండి
 223. దేవునికి భయపడవా
 224. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 225. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 226. దేహం పాతది
 227. దొరకును సమస్తము
 228. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 229. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 230. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 231. నడిపించు నా నావా
 232. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 233. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 234. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 235. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 236. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 237. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 238. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 239. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 240. నా కనుల వెంబడి
 241. నా కన్నుల కన్నీరు
 242. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 243. నా కోసమా
 244. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 245. నా చిన్ని హృదయమందు
 246. నా చిన్ని హృదయము
 247. నా జీవం నా సర్వం
 248. నా జీవితకాలమంత
 249. నా నాథుడా
 250. నా నీతి నీవే
 251. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 252. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 253. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 254. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 255. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 256. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 257. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 258. నా మనో నేత్రము తెరచి
 259. నా యెడల నీకున్న
 260. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 261. నా యేసు రాజ్యము
 262. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 263. నా సమస్తము
 264. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 265. నా స్తుతి పాత్రుడా
 266. నా హృదయములో నీ మాటలే
 267. నాకు నీ కృప చాలును
 268. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 269. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 270. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 271. నాదంటూ లోకాన
 272. నాదు జీవమాయెనే
 273. నాదు జీవితము
 274. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 275. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 276. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 277. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 278. నిజముగా మొర పెట్టిన
 279. నిత్య ప్రేమతో
 280. నిత్యము స్తుతించినా
 281. నిను చూసే కన్నులు
 282. నిను స్తుతించినా చాలు
 283. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 284. నిన్ను తలచి
 285. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 286. నిన్నే ప్రేమింతును
 287. నిబ్బరం కలిగి
 288. నింగిలో దేవుడు
 289. నీ కృప నాకు చాలును
 290. నీ చల్లనైన నీడలో
 291. నీ చేతి కార్యములు
 292. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 293. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 294. నీ జల్దరు వృక్షపు
 295. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 296. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 297. నీ దయలో నీ కృపలో
 298. నీ ధనము నీ ఘనము
 299. నీ పద సేవయే చాలు
 300. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 301. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 302. నీ ప్రేమ ఎంతో
 303. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 304. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 305. నీ రక్త ధారలే
 306. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 307. నీ రూపు చూడ
 308. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 309. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 310. నీకంటె నమ్మదగిన
 311. నీకు ఇష్టుడిగా
 312. నీకే నా ఆరాధనా
 313. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 314. నీతో సమమెవరు
 315. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 316. నీదు విశ్వాస్యత
 317. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 318. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 319. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 320. నీవు లేని రోజు
 321. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 322. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 323. నీవే నా దేవుడవు
 324. నీవే నా ప్రాణము
 325. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 326. నీవే నా రక్షణ
 327. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 328. నూతన పరచుము దేవా
 329. నెమ్మది లేదా
 330. నే యేసుని వెలుగులో
 331. నే సాగెద యేసునితో
 332. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 333. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 334. నేను పిలిస్తే పరుగున
 335. నేను వెళ్ళే మార్గము
 336. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 337. పదములు చాలని ప్రేమ
 338. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 339. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 340. పరమ జీవము
 341. పరలోకము నా దేశము
 342. పరవాసిని నే జగమున
 343. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 344. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 345. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 346. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 347. ప్రభు యేసుని వదనములో
 348. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 349. ప్రభువా కాచితివి
 350. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 351. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 352. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 353. పావురమా సంఘముపై
 354. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 355. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 356. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 357. ప్రియ యేసు నాథ
 358. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 359. ప్రియ యేసు రాజును
 360. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 361. ప్రీతిగల మన యేసు
 362. పువ్వులాంటిది జీవితం
 363. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 364. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 365. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 366. ప్రేమించు దేవుడు
 367. ప్రేమించెదన్
 368. పొందితిని నేను
 369. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 370. బ్రతకాలని ఉన్నా
 371. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 372. బంగారం అడుగలేదు
 373. బాలుడు కాదమ్మో
 374. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 375. బేత్లేహేం పురమున
 376. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 377. భజియింతుము నిను జగదీశా
 378. భజియింతుము రారే యేసుని
 379. భారత దేశ సువార్త
 380. భారత దేశమా నా యేసుకే
 381. భాసిల్లెను సిలువలో
 382. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 383. భేదం ఏమి లేదు
 384. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 385. మన యేసు బెత్లహేములో
 386. మనస యేసు మరణ బాధ
 387. మనసారా పూజించి
 388. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 389. మనిషిగా పుట్టినోడు
 390. మరువగలనా మరలా
 391. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 392. మహిమ నీకే ప్రభూ
 393. మహిమకు పాత్రుడా
 394. మహిమగల తండ్రి
 395. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 396. మహోన్నతుడా మా దేవా
 397. మంచి స్నేహితుడా
 398. మా ఇంటి పేరు
 399. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 400. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 401. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 402. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 403. మార్గములను సృజించువాడు
 404. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 405. మార్పుచెందవా
 406. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 407. మూడు దశాబ్దాల
 408. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 409. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 410. యవ్వనుడా
 411. యుద్ధము యెహోవాదే
 412. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 413. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 414. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 415. యెహోవా నా కాపరి
 416. యెహోవా నా బలమా
 417. యెహోవా నీ నామము
 418. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 419. యెహోవా మా కాపరి
 420. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 421. యెహోవాను స్తుతియించు
 422. యేసయ్యా నా దొరా
 423. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 424. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 425. యేసయ్యా నీ నామమునే
 426. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 427. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 428. యేసు జననము
 429. యేసు నిన్ను నేను
 430. యేసు నీ నామామృతము
 431. యేసు నీ వారము
 432. యేసు నీవే చాలు నాకు
 433. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 434. యేసు మంచి దేవుడు
 435. యేసు మాతో నీవుండగా
 436. యేసు రక్తములో
 437. యేసు రక్తమే జయం
 438. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 439. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 440. యేసు వంటి సుందరుడు
 441. యేసు సర్వోన్నతుడా
 442. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 443. యేసుని నా మదిలో
 444. యేసుని నామంలో శక్తి
 445. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 446. యేసే గొప్ప దేవుడు
 447. యేసే జన్మించెరా
 448. యేసే దైవము
 449. యేసే నా ఆశ్రయము
 450. యేసే నా పరిహారి
 451. యేసే నా మార్గము
 452. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 453. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 454. రక్షకుండుదయించినాడట
 455. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 456. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 457. రండి రండి రండయో
 458. రండి సువార్త సునాదముతో
 459. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 460. రాకడ సమయంలో
 461. రాకడనే రైలు బండి
 462. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 463. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 464. రారాజు జన్మించినాడు
 465. రారే రారే ఓ జనులారా
 466. రావయ్య యేసునాధా
 467. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 468. రెండే రెండే దారులు
 469. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 470. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 471. వర్ష ధారగా రావా
 472. వర్ణించలేను వివరించలేను
 473. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 474. వందనంబొనర్తుమో
 475. వాక్యమే శరీర ధారియై
 476. వాడబారని విశ్వాసముతో
 477. వాడబారని విశ్వాసం
 478. విజయ గీతముల్ పాడరే
 479. విడువను నిను ఎడబాయనని
 480. వినవా మనవి
 481. విరిసిన హృదయాలకు
 482. వింతైన తారక
 483. వీచే గాలుల్లో
 484. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 485. శాశ్వత కృపను
 486. శాశ్వతము కాదు
 487. శాశ్వతమైనది
 488. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 489. శుద్ధ రాత్రి
 490. శుద్ధ హృదయం
 491. శృతిచేసి నే పాడనా
 492. శ్రేష్టమైన నామం
 493. షారోను రోజా యేసే
 494. సదాకాలము నీతో నేను
 495. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 496. సమయము పోనీయక
 497. సమర్ధవంతుడవైన
 498. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 499. సమీపించరాని తేజస్సులో
 500. సర్వ సృష్టిలోని
 501. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 502. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 503. సర్వాంగ సుందరా
 504. సహోదరులారా
 505. సంతోషమే సమాధానమే
 506. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 507. సాక్ష్యమిచ్చెద
 508. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 509. సిలువలో ఆ సిలువలో
 510. సిలువలో బలి అయిన
 511. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 512. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 513. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 514. స్వీకరించుమయా నాథా
 515. సుగుణాల సంపన్నుడా
 516. సుధా మధుర కిరణాల
 517. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 518. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 519. స్తుతియించెదా నీ నామం
 520. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 521. స్తుతించి పాడెదం
 522. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 523. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 524. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 525. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 526. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 527. సోలిపోవలదు మనస్సా
 528. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 529. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 530. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 531. స్తోత్రింతుము నిను
 532. హల్లెలూయ పాట
 533. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 534. హల్లెలుయా పాడెదా
 535. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 536. హల్లేలూయా యని పాడి
 537. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 538. హృదయాలనేలే రారాజు
 539. హే ప్రభుయేసు
 540. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 541. హోసన్నా హల్లెలూయా
 542. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Yemaanandam
 5. Aakaasha Vaasulaaraa
 6. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 7. Aakaashambun Doothalu
 8. Aakashaana Thaara Okati
 9. Aalayamlo Praveshinchandi
 10. Aananda Yaathra
 11. Aanandamaanandame
 12. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 13. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 14. Aanandinthu Neelo Devaa
 15. Aaraadhana Aaraadhana
 16. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 17. Aaraadhana Neeke
 18. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 19. Aaraadhana Yesu Neeke
 20. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 21. Aaraadhinchedanu Ninnu
 22. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 23. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 24. Aascharyamaina Prema
 25. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 26. Aasheervaadambul Maa Meeda
 27. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 28. Aathma Deepamunu
 29. Aavedana Nenondanu
 30. Aayane Naa Sangeethamu
 31. Adavi Chetla Naduma
 32. Ade Ade Aa Roju
 33. Adiginadi Konthe Ayinaa
 34. Adigo Naa Naava
 35. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 36. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 37. Ae Paapamerugani
 38. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 39. Ae Samayamandainaa
 40. Ae Vaipu Choosinaa
 41. Agni Mandinchu
 42. Ambaraaniki Antelaa
 43. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 44. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 45. Andaala Thaara
 46. Andaala Udyaanavanamaa
 47. Andariki Kaavaali
 48. Andaru Nannu Vidachinaa
 49. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 50. Anni Kaalambula
 51. Anni Naamamula Kanna
 52. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 53. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 54. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 55. Anudinamu Prabhuni
 56. Aparaadhini Yesayyaa
 57. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 58. Athyunnatha Simhaasanumpai
 59. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 60. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 61. Baaludu Kaadammo
 62. Bangaaram Adugaledu
 63. Bethlahemulonantaa Sandadi
 64. Bethlehem Puramuna
 65. Bhaaratha Desha Suvaartha
 66. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 67. Bhaasillenu Siluvalo
 68. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 69. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 70. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 71. Bhedam Emi Ledu
 72. Bheekarundau Maa Yehovaa
 73. Brathakaalani Unnaa
 74. Brathukuta Nee Kosame
 75. Chaalunayya Nee Krupa
 76. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 77. Cheekati Loyalo
 78. Cheppalenu Baaboi
 79. Chettu Choosthe Pachchagundi
 80. Cheyi Pattuko
 81. Chinna Gorrepillanu Nenu
 82. Chinni Manasutho Ninnu
 83. Chintha Ledika
 84. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 85. Chirakaala Snehithudaa
 86. Chithra Chithraala Vaade
 87. Chitti Potti Paapanu Nenu
 88. Choochuchunna Devudavayyaa
 89. Choochuchunna Devudavu
 90. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 91. Christmas Panduga
 92. Daari Thappipothunnaavaa
 93. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 94. Davalavarnudaa
 95. Deham Paathadi
 96. Deva Samsthuthi Cheyave
 97. Devaa Maa Kutumbamu
 98. Devaa Mahonnathudaa
 99. Devaa Naa Devaa
 100. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 101. Devaa Nee Naamam
 102. Devara Nee Deevenalu
 103. Devudu Neeku Thelusu
 104. Devudu Manaku Ellappudu
 105. Devude Naakaashrayambu
 106. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 107. Devuni Sannidhilo
 108. Devuni Sthuthincha Randi
 109. Devuni Sthuthiyinchudi
 110. Devuni Vaarasulam
 111. Devuniki Bhayapadavaa
 112. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 113. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 114. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 115. Dinamella Ne Paadinaa
 116. Dootha Paata Paadudi
 117. Dorakunu Samasthamu
 118. Durdinamulu Raakamunde
 119. Edabaayani Needu Krupa
 120. Ee Dinam Sadaa
 121. Ee Tharam Yuvatharam
 122. Em Chesaanayyaa Neekosam
 123. Emani Paadanu
 124. Enaleni Prema
 125. Endaro Endaru Endaro
 126. Enduko Devaa Inthati Premaa
 127. Enduko Nanninthagaa Neevu
 128. Enduko Nannu Neevu
 129. Enni Maarlu
 130. Enni Thalachinaa
 131. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 132. Entha Dooramainaa
 133. Entha Madhuramu
 134. Entha Manchi Devudavayyaa
 135. Entha Manchi Devudavesayyaa
 136. Entha Pedda Poraatamo
 137. Enthati Vaadani Nenu
 138. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 139. Entho Vintha
 140. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 141. Evariki Evaru
 142. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 143. Evaru Leka Ontarinai
 144. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 145. Evarunnaaru Naakilalo
 146. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 147. Gaali Samudrapu Alalaku
 148. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 149. Gamyam Cheraalani
 150. Geetham Geetham
 151. Goodu Leni Guvvanai
 152. Goppa Devudavani
 153. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 154. Gorrepilla Vivaahothsava
 155. Hallelooya Hallelooya
 156. Hallelooya Paata
 157. Hallelooya Sthuthi Mahima
 158. Hallelooyaa Ani Paadi
 159. Hallelooyaa Paadedaaa
 160. Hey Prabhu Yesu
 161. Hosannaa Hallelooyaa
 162. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 163. Hrudayaalanele Raaraaju
 164. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 165. Ibaadath Karo
 166. Ide Naa Korika
 167. Idi Kothaku Samayam
 168. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 169. Idigo Devuni Gorrepillaa
 170. Idiye Samayambu Randi
 171. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 172. Ihamanduna Aa Paramandu
 173. Illalona Panduganta
 174. Intha Kaalam
 175. Inthalone Kanabadi
 176. Iyyaala Intla Repu Mantla
 177. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 178. Jai Jai Jai Yesayyaa
 179. Janminchenu Oka Thaara
 180. Jaya Jaya Yesu
 181. Jayam Jayam
 182. Jeevana Tholi Sandhya
 183. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 184. Jeevinchuchunnaavanna
 185. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 186. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 187. Junte Thene Kannaa
 188. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 189. Jyothirmayudaa
 190. Kaalam Samayam Naadenantu
 191. Kalamulatho Raayagalamaa
 192. Kallallo Kanneerenduku
 193. Kallundi Choodaleni
 194. Kaluvari Giri Nundi
 195. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 196. Kalvari Girilona Silvalo
 197. Kalyaanam Kamaneeyam
 198. Kammani Bahu Kammani
 199. Kanaleni Kanulelanayyaa
 200. Kani Vini Erugani Karunaku
 201. Kanna Thalli Cherchunatlu
 202. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 203. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 204. Kanneerelammaa
 205. Kanneeti Loyalalo
 206. Kannulanetthi Pairula Choodu
 207. Kannulundi Choodaleva
 208. Kanulunnaa Kaanaleni
 209. Kavulakainaa Saadhyamaa
 210. Keerthinthu Nee Naamamun
 211. Konda Kona Loya Lothullo
 212. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 213. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 214. Kreesthu Puttenu
 215. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 216. Krungina Velalo
 217. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 218. Krupaa Kshemamu
 219. Krupaamayudaa
 220. Kruthagnathan Thalavanchi
 221. Kshanamaina Neevu
 222. Kummari O Kummari
 223. Kuthoohalam Aarbhaatame
 224. Lekkinchaleni Sthothramul
 225. Lemmu Thejarillumu Ani
 226. Maa Inti Peru
 227. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 228. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 229. Maargamu Choopumu Intiki
 230. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 231. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 232. Maarpu Chendavaa
 233. Maatlaade Devudavu Neevu
 234. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 235. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 236. Mahima Neeke Prabhu
 237. Mahimagala Thandri
 238. Mahimaku Paathrudaa
 239. Mahonnathudaa Maa Devaa
 240. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 241. Mana Yesu Bethlahemulo
 242. Manasa Yesu Marana Baadha
 243. Manasaaraa Poojinchi
 244. Manchi Snehithudaa
 245. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 246. Manishigaa Puttinodu
 247. Maruvagalanaa Maralaa
 248. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 249. Meluko Vishwaasi Meluko
 250. Moodu Dashaabdaala
 251. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 252. Naa Chinni Hrudayamandu
 253. Naa Chinni Hrudayamu
 254. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 255. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 256. Naa Jeevam Naa Sarvam
 257. Naa Jeevitha Kaalamantha
 258. Naa Kannula Kanneeru
 259. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 260. Naa Kanula Vembadi
 261. Naa Kosamaa
 262. Naa Mano Nethramu Therachi
 263. Naa Naathudaa
 264. Naa Neethi Neeve
 265. Naa Pere Theliyani Prajalu
 266. Naa Praanaaniki Praanam
 267. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 268. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 269. Naa Praanamaa Yehovaanu
 270. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 271. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 272. Naa Samasthamu
 273. Naa Sankata Dukhamulella
 274. Naa Sthuthi Paathrudaa
 275. Naa Yedala Neekunna
 276. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 277. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 278. Naa Yesu Raajyamu
 279. Naadantu Lokaana
 280. Naadu Jeevamaayene
 281. Naadu Jeevithamu
 282. Naakenno Melulu Chesithive
 283. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 284. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 285. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 286. Naalo Unna Aashalanniyu
 287. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 288. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 289. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 290. Nadipinchu Naa Naavaa
 291. Nadipisthaadu Naa Devudu
 292. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 293. Nammakamaina Naa Prabhu
 294. Nammakamaina Naa Snehithudu
 295. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 296. Nannenthagaano Preminchenu
 297. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 298. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 299. Nanu Cherina Nee Prema
 300. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 301. Ne Saageda Yesunitho
 302. Ne Yesuni Velugulo
 303. Nedo Repo Naa Priyudesu
 304. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 305. Nee Challanaina Needalo
 306. Nee Chethi Kaaryamulu
 307. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 308. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 309. Nee Dayalo Nee Krupalo
 310. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 311. Nee Jaldaru Vrukshapu
 312. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 313. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 314. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 315. Nee Paadam Mrokkedan
 316. Nee Pada Sevaye Chaalu
 317. Nee Prema Entho
 318. Nee Premaa Nee Karunaa
 319. Nee Premalo Nundi Nannu
 320. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 321. Nee Raktha Dhaarale
 322. Nee Rakthame Nee Rakthame
 323. Nee Roopu Chooda
 324. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 325. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 326. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 327. Needu Vishwaasyatha
 328. Neekante Nammadagina
 329. Neeke Naa Aaraadhanaa
 330. Neeku Ishtudigaa
 331. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 332. Neetho Samamevaru
 333. Neeve Naa Devudavu
 334. Neeve Naa Praanam Sarvam
 335. Neeve Naa Praanamu
 336. Neeve Naa Rakshana
 337. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 338. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 339. Neevu Leni Roju
 340. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 341. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 342. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 343. Nemmadi Ledaa
 344. Nenu Pilisthe Paruguna
 345. Nenu Velle Maargamu
 346. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 347. Nibbaram Kaligi
 348. Nijamugaa Mora Pettina
 349. Ningilo Devudu
 350. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 351. Ninne Preminthunu
 352. Ninnu Kaapaadu Devudu
 353. Ninnu Thalachi
 354. Ninu Choose Kannulu
 355. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 356. Nithya Prematho
 357. Nithyamu Sthuthinchinaa
 358. Noothana Parachumu Devaa
 359. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 360. O Kraisthavaa Yuvakaa
 361. O Kreesthu Sanghamaa
 362. O Maanavaaa
 363. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 364. O Sadbhakthulaaraa
 365. O Yesu Nee Prema
 366. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 367. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 368. Ontarivi Kaavu
 369. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 370. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 371. Oranna Oranna
 372. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 373. Paavuramaa Sanghamupai
 374. Padamulu Chaalani Prema
 375. Padivelalo Athi Priyudu
 376. Padivelalo Athi Sundarudaa
 377. Paralokamu Naa Deshamu
 378. Parama Jeevamu
 379. Paravaasini Ne Jagamuna
 380. Parishuddha Parishuddha
 381. Parishuddhudu Parishuddhudu
 382. Pondithini Nenu
 383. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 384. Praanamaa Naa Praanamaa
 385. Praardhana Shakthi Naaku
 386. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 387. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 388. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 389. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 390. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 391. Prabhuvaa Kaachithivi
 392. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 393. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 394. Preethigala Mana Yesu
 395. Prema Yesayyaa Premaa
 396. Prema Yesuni Prema
 397. Premagala Maa Prabhuvaa
 398. Preminchedan Adhikamugaa
 399. Preminchu Devudu
 400. Priya Yesu Naatha
 401. Priya Yesu Nirminchithivi
 402. Priya Yesu Raajunu
 403. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 404. Puvvulaantidi Jeevitham
 405. Raajaa Nee Sannidhilone
 406. Raajulaku Raaju Puttenayya
 407. Raakada Prabhuni Raakada
 408. Raakada Samayamlo
 409. Raakadane Railu Bandi
 410. Raaraaju Janminchinaadu
 411. Raare Raare O Janulaaraa
 412. Raavayya Yesunaadhaa
 413. Rakshakudaa Yesu Prabho
 414. Rakshakundudayinchinaadata
 415. Rammanuchunnaadu Ninnu
 416. Randi Randi Randayo
 417. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 418. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 419. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 420. Rende Rende Daarulu
 421. Ruchi Choochi Erigithini
 422. Saagilapadi Mrokkedamu
 423. Saakshyamichcheda
 424. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 425. Sahodarulaaraa
 426. Samardhavanthudavaina
 427. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 428. Samayamu Poneeyaka
 429. Sameepincharaani Thejassulo
 430. Sannuthinthu Yesu Swaami
 431. Santhoshame Samaadhaaname
 432. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 433. Sarva Srushtiloni
 434. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 435. Sarvaanga Sundaraa
 436. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 437. Shaaronu Rojaa Yese
 438. Shaashwatha Krupanu
 439. Shaashwathamainadi
 440. Shaashwathamu Kaadu
 441. Shree Yesundu Janminche
 442. Shreshtamaina Naamam
 443. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 444. Shuddha Hrudayam
 445. Shuddha Raathri
 446. Siluva Chentha Cherina Naadu
 447. Siluvalo Aa Siluvalo
 448. Siluvalo Bali Aina
 449. Siluvalo Saagindi Yaathra
 450. Silvalo Naakai Kaarchenu
 451. Solipovaladu Manassaa
 452. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 453. Sthothram Chellinthumu
 454. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 455. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 456. Sthothrinthumu Ninu
 457. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 458. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 459. Sthuthinchi Paadedam
 460. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 461. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 462. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 463. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 464. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 465. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 466. Sudhaa Madhura Kiranaala
 467. Sugunaala Sampannudaa
 468. Sweekarinchumayaa Naathaa
 469. Thaara Velisindi
 470. Thallilaa Laalinchunu
 471. Thambura Sithaara Naadamutho
 472. Thandri Naa Yesayyaa
 473. Thanuvu Naa Didigo
 474. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 475. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 476. Tharaalu Maarinaa
 477. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 478. Thene Kanna Theeyanainadi
 479. Thodu Lerani Kumilipoku
 480. Tholakari Vaana
 481. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 482. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 483. Thrithvaikamaa
 484. Thuppu Patti Povuta Kante
 485. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 486. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 487. Vaadabaarani Vishwaasam
 488. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 489. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 490. Vandanambonarthumo
 491. Varninchalenu Vivarinchalenu
 492. Varsha Dhaaragaa Raava
 493. Varshimpanee Varshimpanee
 494. Veeche Gaalullo
 495. Vetakaani Urilo Nundi
 496. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 497. Vijaya Geethamul Paadare
 498. Vinavaa Manavi
 499. Vinthaina Thaaraka
 500. Virisina Hrudayaalaku
 501. Yavvanudaa
 502. Yehova Naa Aashrayam
 503. Yehova Naa Moralaalinchenu
 504. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 505. Yehovaa Maa Kaapari
 506. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 507. Yehovaa Naa Balamaa
 508. Yehovaa Naa Kaapari
 509. Yehovaa Nee Naamamu
 510. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 511. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 512. Yesayyaa Naa Doraa
 513. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 514. Yesayyaa Nee Naamamune
 515. Yesayyaa Nee Prema
 516. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 517. Yese Daivamu
 518. Yese Goppa Devudu
 519. Yese Janmincheraa
 520. Yese Naa Aashrayamu
 521. Yese Naa Maargamu
 522. Yese Naa Parihaari
 523. Yesu Goriya Pillani Nenu
 524. Yesu Jananamu
 525. Yesu Maatho Neevundagaa
 526. Yesu Manchi Devudu
 527. Yesu Nee Naamaamruthamu
 528. Yesu Nee Vaaramu
 529. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 530. Yesu Ninnu Nenu
 531. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 532. Yesu Raaju Raajula Raajai
 533. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 534. Yesu Rakthame Jayam
 535. Yesu Rakthamulo
 536. Yesu Sarvonnathudaa
 537. Yesu Vanti Sundarudu
 538. Yesuni Naa Madilo
 539. Yesuni Naamamlo Shakthi
 540. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 541. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 542. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply