Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 22. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 23. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 24. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 25. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 26. అవధులే లేనిది
 27. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 28. అంజలి ఘటియింతు
 29. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 30. అందమైన మధురమైన
 31. అందరికి కావాలి
 32. అందరు నన్ను విడచినా
 33. అందాల ఉద్యానవనమా
 34. అందాలతార
 35. అందాలు చిందే
 36. అంబరానికి అంటేలా
 37. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 38. ఆకశాన తార ఒకటి
 39. ఆకాశ వాసులారా
 40. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 41. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 42. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 43. ఆకాశంబున్ దూతలు
 44. ఆగక సాగుమా
 45. ఆత్మ దీపమును
 46. ఆత్మ విషయమై
 47. ఆధారం నీవేనయ్యా
 48. ఆనంద యాత్ర
 49. ఆనందమానందమే
 50. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 51. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 52. ఆనందమే పరమానందమే
 53. ఆనందింతు నీలో దేవా
 54. ఆయనే నా సంగీతము
 55. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 56. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 57. ఆరాధన అందుకో
 58. ఆరాధన ఆరాధన
 59. ఆరాధన నీకే
 60. ఆరాధన యేసు నీకే
 61. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 62. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 63. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 64. ఆరాధించెదను నిన్ను
 65. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 66. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 67. ఆవేదన నేనొందను
 68. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 69. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 70. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 71. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 72. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 73. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 74. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 75. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 76. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 77. ఆహా ఆనందమే
 78. ఆహా మహాత్మ
 79. ఆహా యేమానందం
 80. ఇకనైన కానీ
 81. ఇది కోతకు సమయం
 82. ఇది శుభోదయం
 83. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 84. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 85. ఇదియే సమయంబు రండి
 86. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 87. ఇదే నా కోరిక
 88. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 89. ఇబాదత్ కరో
 90. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 91. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 92. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 93. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 94. ఇహమందున ఆ పరమందు
 95. ఇళ్లలోన పండుగంట
 96. ఇంటి మీద నున్న
 97. ఇంత కాలం
 98. ఇంతలోనే కనబడి
 99. ఈ జీవితం విలువైనది
 100. ఈ తరం యువతరం
 101. ఈ దినం సదా
 102. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 103. ఈ లోక యాత్రాలో
 104. ఉతక మీద తలుపు
 105. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 106. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 107. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 108. ఉల్లాస జీవితం
 109. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 110. ఊహించలేని కార్యములు
 111. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 112. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 113. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 114. ఎటు చూచినా
 115. ఎడబాయని నీదు కృప
 116. ఎనలేని ప్రేమ
 117. ఎన్ని తలచినా
 118. ఎన్ని మార్లు
 119. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 120. ఎల్లలు లేనిది
 121. ఎలా మరువగలనయ్యా
 122. ఎలోహిం ఎలోహిం
 123. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 124. ఎవరికి ఎవరు
 125. ఎవరితో నీ జీవితం
 126. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 127. ఎవరున్నారయ్యా
 128. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 129. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 130. ఎవరూ సమీపించలేని
 131. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 132. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 133. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 134. ఎంత జాలి యేసువా
 135. ఎంత దూరమైనా
 136. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 137. ఎంత మధురము
 138. ఎంత మంచి కాపరి
 139. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 140. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 141. ఎంతటి వాడను నేను
 142. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 143. ఎంతో భాగ్యంబు
 144. ఎంతో వింత
 145. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 146. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 147. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 148. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 149. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 150. ఎందుకో నన్ను నీవు
 151. ఏ పాపమెరుగని
 152. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 153. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 154. ఏ రీతి నీ ఋణం
 155. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 156. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 157. ఏ వైపు చూసినా
 158. ఏ సమయమందైనా
 159. ఏడానుంటివిరా
 160. ఏమని పాడను
 161. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 162. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 163. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 164. ఒక క్షణమైన
 165. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 166. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 167. ఒంటరివి కావు
 168. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 169. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 170. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 171. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 172. ఓ మానవా
 173. ఓ మానవా నీ పాపం
 174. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 175. ఓ సద్భాక్తులారా
 176. ఓరన్న  ఓరన్న
 177. కట్టెలపై నీ శరీరం
 178. కదలకుందువు
 179. కనలేని కనులేలనయ్యా
 180. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 181. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 182. కనురెప్ప పాటైన
 183. కనులున్నా కానలేని
 184. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 185. కన్నీటి లోయలలో
 186. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 187. కన్నీరేలమ్మా
 188. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 189. కన్నులుండి చూడలేవ
 190. కమ్మని బహుకమ్మని
 191. కరుణించవా నా యేసువా
 192. కరుణించుము మము పరమ పితా
 193. కలనైనా ఇలనైనా
 194. కలములతో రాయగలమా
 195. కలవంటిది నీ జీవితము
 196. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 197. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 198. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 199. కలువరి గిరి నుండి
 200. కలువరి గిరి సిలువలో
 201. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 202. కల్లుండి చూడలేని
 203. కల్యాణం కమనీయం
 204. కవులకైనా సాధ్యమా
 205. కష్ట నష్టాలైనా
 206. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 207. కంట నీరేల
 208. కానెన్నడు నేను అనాథను
 209. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 210. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 211. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 212. క్రిస్మస్ పండుగ
 213. క్రిస్మస్ శుభదినం
 214. కీర్తి హల్లెలూయా
 215. కీర్తింతు నీ నామమున్
 216. క్రీస్తు పుట్టెను
 217. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 218. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 219. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 220. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 221. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 222. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 223. కృప కృప నా యేసు కృపా
 224. కృప వెంబడి కృపతో
 225. కృపలను తలంచుచు
 226. కృపా క్షేమము
 227. కృపామయుడా
 228. కృంగిన వేళలో
 229. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 230. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 231. కొడవలిని చేత పట్టి
 232. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 233. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 234. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 235. కొండలలో కోనలలో
 236. కొంతసేపు కనబడి
 237. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 238. గత కాలమంత
 239. గమ్యం చేరాలని
 240. గాడాంధకారపు లోయలో
 241. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 242. గాయాములన్ గాయములన్
 243. గాలి సముద్రపు అలలకు
 244. గాలించి చూడరా
 245. గీతం గీతం
 246. గూడు లేని గువ్వనై
 247. గూడు లేని గువ్వలా
 248. గొప్ప దేవుడవని
 249. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 250. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 251. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 252. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 253. చాలునయ్య నీ కృప
 254. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 255. చాహే తుమ్ కో
 256. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 257. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 258. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 259. చిన్నారి బాలగా
 260. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 261. చిరకాల స్నేహితుడా
 262. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 263. చింత లేదిక
 264. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 265. చీకటి లోయలో
 266. చూచితివే నా కన్నీటిని
 267. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 268. చూచుచున్న దేవుడవు
 269. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 270. చూడరే సిలువను
 271. చూపుల వలన కలిగేది
 272. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 273. చెప్పలేను బాబోయ్
 274. చేయి పట్టుకో
 275. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 276. జన్మించెను ఒక తార
 277. జయ జయ యేసు
 278. జయమిచ్చిన దేవునికి
 279. జయం జయం
 280. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 281. జాగోరే జాగోరే
 282. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 283. జీవన తొలి సంధ్య
 284. జీవనదిని నా హృదయములో
 285. జీవమా యేసయ్యా
 286. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 287. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 288. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 289. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 290. జీవితాంతము నే నీతో
 291. జీవించుచున్నావన్న
 292. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 293. జుంటె తేనె కన్నా
 294. జై జై జై యేసయ్యా
 295. జ్యోతిర్మయుడా
 296. తనువు నా దిదిగో
 297. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 298. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 299. తరాలు మారినా
 300. తల్లిలా లాలించును
 301. తండ్రి నా యేసయ్యా
 302. తంబుర సితార నాదముతో
 303. తార వెలిసింది
 304. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 305. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 306. త్రిత్వైకమా
 307. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 308. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 309. తెల్లారింది వేళ
 310. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 311. తేనెకన్న తీయనైనది
 312. తొలకరి వాన
 313. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 314. దవలవర్ణుడా
 315. దారి తప్పి పోతున్నావా
 316. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 317. దిక్కులన్ని నీవేలే
 318. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 319. దినదినము విజయము
 320. దినదినంబు యేసుకు
 321. దినమెల్ల నే పాడినా
 322. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 323. దుర్దినములు రాకముందే
 324. దూత పాట పాడుడి
 325. దేవ దాసపాలక
 326. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 327. దేవర నీ దీవెనలు
 328. దేవా నా దేవా
 329. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 330. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 331. దేవా నీ తలంపులు
 332. దేవా నీ నామం
 333. దేవా నీ సాక్షిగా
 334. దేవా పాపిని
 335. దేవా మహోన్నతుడా
 336. దేవా మా కుటుంబము
 337. దేవుడు నీకు తెలుసు
 338. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 339. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 340. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 341. దేవుని యందు భక్తి
 342. దేవుని వారసులం
 343. దేవుని సన్నిధిలో
 344. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 345. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 346. దేవుని స్తుతియించుడి
 347. దేవుని స్తుతించ రండి
 348. దేవునికి భయపడవా
 349. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 350. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 351. దేహం పాతది
 352. దైవ కుటుంబం
 353. దొరకును సమస్తము
 354. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 355. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 356. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 357. నడిపించు నా నావా
 358. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 359. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 360. నను విడువక ఎడబాయక
 361. నన్ను కావగ వచ్చిన
 362. నన్ను గన్నయ్య రావె
 363. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 364. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 365. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 366. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 367. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 368. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 369. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 370. నమ్మకురా నమ్మకురా
 371. నలుగకుండ గోధుమలు
 372. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 373. నశియించెడి లోకంలో
 374. నా కనుల వెంబడి
 375. నా కన్నుల కన్నీరు
 376. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 377. నా కలవరములన్ని
 378. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 379. నా కోసమా
 380. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 381. నా చిన్ని హృదయమందు
 382. నా చిన్ని హృదయము
 383. నా జీవం నా సర్వం
 384. నా జీవితకాలమంత
 385. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 386. నా తండ్రి
 387. నా దేవుని కృపవలన
 388. నా దేవుని గుడారములో
 389. నా నాథుడా
 390. నా నీతి నీవే
 391. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 392. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 393. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 394. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 395. నా ప్రాణమా ఏలనే
 396. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 397. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 398. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 399. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 400. నా ప్రాణమైన యేసు
 401. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 402. నా ప్రియ దేశం
 403. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 404. నా ప్రియుడు యేసు
 405. నా మట్టుకైతే
 406. నా మనో నేత్రము తెరచి
 407. నా యెడల నీకున్న
 408. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 409. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 410. నా యేసు ప్రభువా
 411. నా యేసు రాజ్యము
 412. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 413. నా సమస్తము
 414. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 415. నా స్తుతి పాత్రుడా
 416. నా స్తుతుల పైన
 417. నా హృదయములో నీ మాటలే
 418. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 419. నాకు జీవమై ఉన్న
 420. నాకు నీ కృప చాలును
 421. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 422. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 423. నాతో నీవు మాటాడినచో
 424. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 425. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 426. నాదంటూ లోకాన
 427. నాదు జీవమాయెనే
 428. నాదు జీవితము
 429. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 430. నాలో ఉన్న ఆనందం
 431. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 432. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 433. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 434. నిజముగా మొర పెట్టిన
 435. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 436. నిత్య ప్రేమతో
 437. నిత్యము స్తుతించినా
 438. నిను చూసే కన్నులు
 439. నిను చేరగ నా మది
 440. నిను స్తుతించినా చాలు
 441. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 442. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 443. నిన్ను తలచి
 444. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 445. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 446. నిన్నే ప్రేమింతును
 447. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 448. నిబ్బరం కలిగి
 449. నింగిలో దేవుడు
 450. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 451. నీ కృప నాకు చాలును
 452. నీ కృప నిత్యముండును
 453. నీ కృప లేని క్షణము
 454. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 455. నీ చరణములే నమ్మితి
 456. నీ చల్లనైన నీడలో
 457. నీ చేతి కార్యములు
 458. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 459. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 460. నీ జల్దరు వృక్షపు
 461. నీ జీవితములో
 462. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 463. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 464. నీ దయలో నీ కృపలో
 465. నీ దయలో నేనున్న
 466. నీ దీర్ఘశాంతమే
 467. నీ ధనము నీ ఘనము
 468. నీ నామం నా గానం
 469. నీ నిర్ణయం
 470. నీ నీడలోన
 471. నీ పద సేవయే చాలు
 472. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 473. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 474. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 475. నీ ప్రేమ ఎంతో
 476. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 477. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 478. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 479. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 480. నీ రక్త ధారలే
 481. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 482. నీ రూపు చూడ
 483. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 484. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 485. నీ సన్నిధియే నా
 486. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 487. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 488. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 489. నీకంటె నమ్మదగిన
 490. నీకు ఇష్టుడిగా
 491. నీకు ఎంత చేసినా
 492. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 493. నీకే నా ఆరాధనా
 494. నీతి న్యాయములు
 495. నీతి సూర్యుడా యేసు
 496. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 497. నీతో నుండని బ్రతుకు
 498. నీతో నేను నడువాలని
 499. నీతో సమమెవరు
 500. నీతో స్నేహం చేయాలని
 501. నీతోనే గడిపేయాలని
 502. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 503. నీదు విశ్వాస్యత
 504. నీదెంతో కరుణా
 505. నీలి ఆకాశంలో
 506. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 507. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 508. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 509. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 510. నీవు లేక క్షణమైనా
 511. నీవు లేని రోజు
 512. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 513. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 514. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 515. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 516. నీవే నా దేవుడవు
 517. నీవే నా ప్రాణము
 518. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 519. నీవే నా రక్షణ
 520. నీవే నా సంతోషగానము
 521. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 522. నూతన పరచుము దేవా
 523. నూతన సంవత్సరం
 524. నెమ్మది లేదా
 525. నే యేసుని వెలుగులో
 526. నే సాగెద యేసునితో
 527. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 528. నేడు యేసు లేచినాడు
 529. నేడే ప్రియరాగం
 530. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 531. నేనంటే నీకెందుకో
 532. నేను తగ్గాలి యేసు
 533. నేను పిలిస్తే పరుగున
 534. నేను వెళ్ళే మార్గము
 535. నేనున్నా నేనున్నా
 536. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 537. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 538. నేనేమైనా ప్రభువా
 539. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 540. పదములు చాలని ప్రేమ
 541. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 542. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 543. పరదేశులమో ప్రియులారా
 544. పరమ జీవము
 545. పరలోకము నా దేశము
 546. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 547. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 548. పరవాసిని నే జగమున
 549. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 550. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 551. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 552. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 553. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 554. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 555. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 556. ప్రభు యేసుని వదనములో
 557. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 558. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 559. ప్రభువా కాచితివి
 560. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 561. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 562. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 563. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 564. పాడనా మౌనముగానే
 565. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 566. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 567. పావురమా సంఘముపై
 568. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 569. ప్రాణేశ్వర
 570. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 571. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 572. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 573. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 574. ప్రియ యేసు నాథ
 575. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 576. ప్రియ యేసు రాజును
 577. ప్రియ సంఘస్థులారా
 578. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 579. ప్రీతిగల మన యేసు
 580. పునరుత్థానుడా
 581. పువ్వులాంటిది జీవితం
 582. పేద నరుని రూపము ధరించి
 583. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 584. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 585. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 586. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 587. ప్రేమగల యేసయ్యా
 588. ప్రేమలో పడ్డాను
 589. ప్రేమా అనే మాయలో
 590. ప్రేమించు దేవుడు
 591. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 592. ప్రేమించెదన్
 593. ప్రేమింతును నిన్నే
 594. పైనున్న ఆకాశమందునా
 595. పైలం కొడుకా
 596. పొందితిని నేను
 597. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 598. బలమైనవాడా
 599. బ్రతకాలని ఉన్నా
 600. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 601. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 602. బంగారం అడుగలేదు
 603. బాల యేసుని జన్మ దినం
 604. బాలుడు కాదమ్మో
 605. బ్యూలా దేశము నాది
 606. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 607. బేత్లేహేం పురమున
 608. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 609. భజియింతుము నిను జగదీశా
 610. భజియింతుము రారే యేసుని
 611. భయము చెందకు
 612. భయము లేదు మనకు
 613. భారత దేశ సువార్త
 614. భారత దేశమా నా యేసుకే
 615. భాసిల్లెను సిలువలో
 616. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 617. భేదం ఏమి లేదు
 618. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 619. మధురం మధురం
 620. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 621. మన మధ్యనే ఉన్నది
 622. మన యేసు బెత్లహేములో
 623. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 624. మనస యేసు మరణ బాధ
 625. మనసారా పూజించి
 626. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 627. మనిషిగా పుట్టినోడు
 628. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 629. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 630. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 631. మరువగలనా మరలా
 632. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 633. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 634. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 635. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 636. మహిమ నీకే ప్రభూ
 637. మహిమకు పాత్రుడా
 638. మహిమగల తండ్రి
 639. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 640. మహోన్నతుడా మా దేవా
 641. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 642. మంచి స్నేహితుడా
 643. మంచివాడు గొప్పవాడు
 644. మంచే లేని నా పైన
 645. మందిరములోనికి రారండి
 646. మా ఇంటి పేరు
 647. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 648. మా గొప్ప దేవా
 649. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 650. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 651. మాటే చాలయ్యా
 652. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 653. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 654. మార్గము నీవని
 655. మార్గములను సృజించువాడు
 656. మారిన మనసులు
 657. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 658. మార్పుచెందవా
 659. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 660. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 661. మూడు దశాబ్దాల
 662. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 663. మెల్లని చల్లని
 664. మేఘాల పైన మన యేసు
 665. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 666. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 667. మేలులు నీ మేలులు
 668. మోసితివా నా కొరకై
 669. యవ్వనుడా
 670. యుద్ధము యెహోవాదే
 671. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 672. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 673. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 674. యెహోవా నా కాపరి
 675. యెహోవా నా బలమా
 676. యెహోవా నీ నామము
 677. యెహోవా నీదు మేలులను
 678. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 679. యెహోవా మా కాపరి
 680. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 681. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 682. యెహోవాను స్తుతియించు
 683. యెహెూవాయే నా బలము
 684. యేసయ్య నామంలో
 685. యేసయ్య మాట
 686. యేసయ్య మాట విలువైన
 687. యేసయ్య రక్తము
 688. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 689. యేసయ్యా నా దొరా
 690. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 691. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 692. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 693. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 694. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 695. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 696. యేసయ్యా నీ నామమునే
 697. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 698. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 699. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 700. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 701. యేసు జననము
 702. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 703. యేసు నామం
 704. యేసు నిన్ను నేను
 705. యేసు నీ నామామృతము
 706. యేసు నీ వారము
 707. యేసు నీవే చాలు నాకు
 708. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 709. యేసు మంచి దేవుడు
 710. యేసు మాతో నీవుండగా
 711. యేసు రక్తములో
 712. యేసు రక్తమే జయం
 713. యేసు రక్షకా
 714. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 715. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 716. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 717. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 718. యేసు వంటి సుందరుడు
 719. యేసు సర్వోన్నతుడా
 720. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 721. యేసుని నా మదిలో
 722. యేసుని నామములో
 723. యేసుని నామంలో శక్తి
 724. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 725. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 726. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 727. యేసే గొప్ప దేవుడు
 728. యేసే జన్మించెరా
 729. యేసే దైవము
 730. యేసే నా ఆశ్రయము
 731. యేసే నా పరిహారి
 732. యేసే నా మార్గము
 733. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 734. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 735. రక్షకుండుదయించినాడట
 736. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 737. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 738. రండి రండి రండయో
 739. రండి సువార్త సునాదముతో
 740. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 741. రాకడ సమయంలో
 742. రాకడనే రైలు బండి
 743. రాజా నీ భవనములో
 744. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 745. రాజాధి రాజ
 746. రాజుల రాజా
 747. రాజుల రాజుల రాజు
 748. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 749. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 750. రారాజు జన్మించినాడు
 751. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 752. రారే మన యేసు స్వామిని
 753. రారే రారే ఓ జనులారా
 754. రావయ్య యేసునాధా
 755. రావయ్యా యేసయ్యా
 756. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 757. రెండే రెండే దారులు
 758. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 759. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 760. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 761. లేచినాడయ్యా
 762. లేచినాడురా
 763. లోకాన ఎదురు చూపులు
 764. వర్ష ధారగా రావా
 765. వర్ణించలేను వివరించలేను
 766. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 767. వందనంబొనర్తుమో
 768. వాక్యమే శరీర ధారియై
 769. వాడబారని విశ్వాసముతో
 770. వాడబారని విశ్వాసం
 771. వికసించు పుష్పమా
 772. విజయ గీతముల్ పాడరే
 773. విజయశీలుడా
 774. విడువదు మరువదు
 775. విడువను నిను ఎడబాయనని
 776. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 777. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 778. వినవా మనవి
 779. విరిసిన హృదయాలకు
 780. విలువైనది నీ జీవితం
 781. వివాహమన్నది
 782. వింతైన తారక
 783. వీచే గాలుల్లో
 784. వీనులకు విందులు చేసే
 785. వెండి బంగారాల కన్న
 786. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 787. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 788. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 789. శాశ్వత కృపను
 790. శాశ్వత ప్రేమతో
 791. శాశ్వతము కాదు
 792. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 793. శాశ్వతమైనది
 794. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 795. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 796. శుద్ధ రాత్రి
 797. శుద్ధ హృదయం
 798. శుద్ధుడవయ్యా
 799. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 800. శృతిచేసి నే పాడనా
 801. శ్రేష్టమైన నామం
 802. శోధనా బాధలు
 803. షారోను రోజా యేసే
 804. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 805. సదాకాలము నీతో నేను
 806. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 807. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 808. సమయము పోనీయక
 809. సమర్ధవంతుడవైన
 810. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 811. సమానులెవరు ప్రభో
 812. సమీపించరాని తేజస్సులో
 813. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 814. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 815. సర్వ సృష్టిలోని
 816. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 817. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 818. సర్వాంగ కవచము నీవే
 819. సర్వాంగ సుందరా
 820. సరి చేయుమో దేవా
 821. సరి రారెవ్వరు
 822. సహోదరులారా
 823. సంగీత నాదముతో
 824. సంతోష గీతం పాడెదను
 825. సంతోషమే సమాధానమే
 826. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 827. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 828. సాక్ష్యమిచ్చెద
 829. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 830. సిలువ ధ్యానం 
 831. సిలువ సాక్షిగా
 832. సిలువలో ఆ సిలువలో
 833. సిలువలో బలి అయిన
 834. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 835. సిలువే నా శరణాయెను రా
 836. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 837. సీయోను నీ దేవుని
 838. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 839. సీయోనులో స్థిరమైన
 840. స్వీకరించుమయా నాథా
 841. సుగుణాల సంపన్నుడా
 842. సుధా మధుర కిరణాల
 843. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 844. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 845. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 846. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 847. స్తుతియించి కీర్తించి
 848. స్తుతియించెదా నీ నామం
 849. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 850. స్తుతించి పాడెదం
 851. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 852. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 853. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 854. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 855. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 856. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 857. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 858. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 859. స్నేహితుడా నా హితుడా
 860. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 861. సోలిపోవలదు మనస్సా
 862. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 863. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 864. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 865. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 866. స్తోత్రింతుము నిను
 867. హల్లెలూయ పాట
 868. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 869. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 870. హల్లెలూయా నా పాట
 871. హల్లెలూయా పాడెదా
 872. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 873. హల్లేలూయా యని పాడి
 874. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 875. హృదయాలనేలే రారాజు
 876. హే ప్రభుయేసు
 877. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 878. హోసన్నా హల్లెలూయా
 879. క్షణమైన గడవదు
 880. క్షణమైన నీవు
 881. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 2. Aadhaaram Neevenayyaa
 3. Aagaka Saagumaa
 4. Aahaa Aanandame
 5. Aahaa Mahaathma
 6. Aahaa Yemaanandam
 7. Aakaasha Vaasulaaraa
 8. Aakaasham Amrutha Jallulu
 9. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 10. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 11. Aakaashambun Doothalu
 12. Aakashaana Thaara Okati
 13. Aalayamlo Praveshinchandi
 14. Aalochanalo Goppavaadaa
 15. Aananda Yaathra
 16. Aanandamaanandame
 17. Aanandame Paramaanandame
 18. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 19. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 20. Aanandinthu Neelo Devaa
 21. Aaraadhana Aaraadhana
 22. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 23. Aaraadhana Anduko
 24. Aaraadhana Neeke
 25. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 26. Aaraadhana Yesu Neeke
 27. Aaraadhanaku Yogyudaa
 28. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 29. Aaraadhinchedanu Ninnu
 30. Aarambhamayyindi Restoration
 31. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 32. Aascharyakarudaa Sthothram
 33. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 34. Aascharyamaina Prema
 35. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 36. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 37. Aasheervaadambul Maa Meeda
 38. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 39. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 40. Aathma Deepamunu
 41. Aathma Vishayamai
 42. Aavedana Nenondanu
 43. Aayane Naa Sangeethamu
 44. Adavi Chetla Naduma
 45. Ade Ade Aa Roju
 46. Adiginadi Konthe Ayinaa
 47. Adigo Naa Naava
 48. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 49. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 50. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 51. Ae Paapamerugani
 52. Ae Reethi Nee Runam
 53. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 54. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 55. Ae Samayamandainaa
 56. Ae Vaipu Choosinaa
 57. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 58. Aedaa Nuntiviraa
 59. Agni Mandinchu
 60. Ambaraaniki Antelaa
 61. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 62. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 63. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 64. Andaala Thaara
 65. Andaala Udyaanavanamaa
 66. Andaalu Chinde
 67. Andamaina Madhuramaina
 68. Andariki Kaavaali
 69. Andaru Nannu Vidachinaa
 70. Anjali Ghatiyinthu
 71. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 72. Anni Kaalambula
 73. Anni Naamamula Kanna
 74. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 75. Anni Saadhyame
 76. Anni Velala Aaraadhana
 77. Anni Velala Vinuvaadu
 78. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 79. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 80. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 81. Anudinamu Prabhuni
 82. Aparaadhini Yesayyaa
 83. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 84. Athyunnatha Simhaasanumpai
 85. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 86. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 87. Avadhule Lenidi
 88. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 89. Baala Yesuni Janma Dinam
 90. Baaludu Kaadammo
 91. Balamainavaadaa
 92. Bangaaram Adugaledu
 93. Bethlahemulonantaa Sandadi
 94. Bethlehem Puramuna
 95. Beulah Deshamu Naadi
 96. Bhaaratha Desha Suvaartha
 97. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 98. Bhaasillenu Siluvalo
 99. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 100. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 101. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 102. Bhayamu Chendaku
 103. Bhayamu Ledu Manaku
 104. Bhedam Emi Ledu
 105. Bheekarundau Maa Yehovaa
 106. Brathakaalani Unnaa
 107. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 108. Brathukuta Nee Kosame
 109. Chaahe Thum Ko
 110. Chaalunayya Nee Krupa
 111. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 112. Cheekati Loyalo
 113. Cheppalenu Baaboi
 114. Chettu Choosthe Pachchagundi
 115. Cheyi Pattuko
 116. Chinna Gorrepillanu Nenu
 117. Chinnaari Baalagaa
 118. Chinni Manasutho Ninnu
 119. Chintha Ledika
 120. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 121. Chirakaala Snehithudaa
 122. Chiru Divvela Velugulatho
 123. Chithra Chithraala Vaade
 124. Chitti Potti Paapanu Nenu
 125. Choochithive Naa Kanneetini
 126. Choochuchunna Devudavayyaa
 127. Choochuchunna Devudavu
 128. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 129. Choodare Siluvanu
 130. Choopula Valana Kaligedi
 131. Christmas Panduga
 132. Christmas Shubha Dinam
 133. Daari Thappipothunnaavaa
 134. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 135. Daiva Kutumbam
 136. Davalavarnudaa
 137. Deham Paathadi
 138. Deva Daasapaalaka
 139. Deva Samsthuthi Cheyave
 140. Devaa Maa Kutumbamu
 141. Devaa Mahonnathudaa
 142. Devaa Naa Devaa
 143. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 144. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 145. Devaa Nee Naamam
 146. Devaa Nee Saakshigaa
 147. Devaa Nee Thalampulu
 148. Devaa Paapini
 149. Devara Nee Deevenalu
 150. Devudu Neeku Thelusu
 151. Devudu Manaku Ellappudu
 152. Devude Naakaashrayambu
 153. Devuni Prema Idigo
 154. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 155. Devuni Sannidhilo
 156. Devuni Sthuthincha Randi
 157. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 158. Devuni Sthuthiyinchudi
 159. Devuni Vaarasulam
 160. Devuni Yandu Bhakthi
 161. Devuniki Bhayapadavaa
 162. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 163. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 164. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 165. Dikkulanni Neevele
 166. Dikkulenni Thiriginaa
 167. Dinadinambu Yesuku
 168. Dinadinamu Vijayamu
 169. Dinamella Ne Paadinaa
 170. Divinelu Sthothraarhudaa
 171. Dootha Paata Paadudi
 172. Dorakunu Samasthamu
 173. Durdinamulu Raakamunde
 174. Edabaayani Needu Krupa
 175. Ee Dinam Sadaa
 176. Ee Jeevitham Viluvainadi
 177. Ee Loka Yaathraalo
 178. Ee Tharam Yuvatharam
 179. Eelaatidaa Yesu Prema
 180. Ekkadekkado Putti
 181. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 182. Elaa Maruvagalanayyaa
 183. Ellalu Lenidi
 184. Elohim Elohim
 185. Em Chesaanayyaa Neekosam
 186. Emani Paadanu
 187. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 188. Enaleni Prema
 189. Endaro Endaru Endaro
 190. Enduko Devaa Inthati Premaa
 191. Enduko Ee Prema
 192. Enduko Nanninthagaa Neevu
 193. Enduko Nannu Neevu
 194. Enni Maarlu
 195. Enni Thalachinaa
 196. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 197. Entha Adbhuthamaina Krupa
 198. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 199. Entha Dooramainaa
 200. Entha Jaali Yesuvaa
 201. Entha Madhuramu
 202. Entha Manchi Devudavayyaa
 203. Entha Manchi Devudavesayyaa
 204. Entha Manchi Kaapari
 205. Entha Pedda Poraatamo
 206. Enthati Vaadani Nenu
 207. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 208. Entho Bhaagyambu
 209. Entho Sundarudamma Thaanu
 210. Entho Vintha
 211. Etu Choochinaa
 212. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 213. Evariki Evaru
 214. Evaritho Nee Jeevitham
 215. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 216. Evaru Leka Ontarinai
 217. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 218. Evaru Sameepinchaleni
 219. Evarunnaarayyaa
 220. Evarunnaaru Naakilalo
 221. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 222. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 223. Gaali Samudrapu Alalaku
 224. Gaalinchi Choodaraa
 225. Gaayaamulan Gaayamulan
 226. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 227. Gamyam Cheraalani
 228. Gatha Kaalamantha
 229. Geetham Geetham
 230. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 231. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 232. Goodu Leni Guvvalaa
 233. Goodu Leni Guvvanai
 234. Goppa Devudavani
 235. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 236. Gorrepilla Vivaahothsava
 237. Hallelooya Hallelooya
 238. Hallelooya Paata
 239. Hallelooya Sthuthi Mahima
 240. Hallelooyaa Ani Paadi
 241. Hallelooyaa Naa Paata
 242. Hallelooyaa Paadedaaa
 243. Hallelooyaa Sthothram
 244. Hey Prabhu Yesu
 245. Hosannaa Hallelooyaa
 246. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 247. Hrudayaalanele Raaraaju
 248. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 249. Ibaadath Karo
 250. Ide Naa Korika
 251. Idenaa Nyaayamidiyenaa
 252. Idi Kothaku Samayam
 253. Idi Shubhodayam
 254. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 255. Idigo Devuni Gorrepillaa
 256. Idiye Samayambu Randi
 257. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 258. Ihamanduna Aa Paramandu
 259. Ikanaina Kaani
 260. Illalona Panduganta
 261. Immaanuyelu Rakthamu
 262. Intha Kaalam
 263. Inthalone Kanabadi
 264. Inti Meeda Nunna
 265. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 266. Isuka Meeda Illu Kattaku
 267. Iyyaala Intla Repu Mantla
 268. Jaagore Jaagore
 269. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 270. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 271. Jai Jai Jai Yesayyaa
 272. Janminchenu Oka Thaara
 273. Jaya Jaya Yesu
 274. Jayam Jayam
 275. Jayamichchina Devuniki
 276. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 277. Jeevamaa Yesayyaa
 278. Jeevana Tholi Sandhya
 279. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 280. Jeevinchuchunnaavanna
 281. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 282. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 283. Jeevithamanthaa Nee Prema
 284. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 285. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 286. Junte Thene Kannaa
 287. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 288. Jyothirmayudaa
 289. Kaalam Samayam Naadenantu
 290. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 291. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 292. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 293. Kadalakunduvu
 294. Kalamulatho Raayagalamaa
 295. Kalanainaa Ilanainaa
 296. Kalavantidi Nee Jeevitham
 297. Kallallo Kanneerenduku
 298. Kallundi Choodaleni
 299. Kaluvari Giri Nundi
 300. Kaluvari Giri Siluvalo
 301. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 302. Kalvari Girilona Silvalo
 303. Kalvari Siluvalo Yesayya
 304. Kalvarilona Chesina Yaagam
 305. Kalyaanam Kamaneeyam
 306. Kammani Bahu Kammani
 307. Kanaleni Kanulelanayyaa
 308. Kani Vini Erugani Karunaku
 309. Kanna Thalli Cherchunatlu
 310. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 311. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 312. Kanneerelammaa
 313. Kanneeti Loyalalo
 314. Kannulanetthi Pairula Choodu
 315. Kannulundi Choodaleva
 316. Kanta Neerela
 317. Kanulunnaa Kaanaleni
 318. Kanureppa Paataina
 319. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 320. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 321. Kashta Nashtaalainaa
 322. Kattelapai Nee Shareeram
 323. Kavulakainaa Saadhyamaa
 324. Keerthi Hallelooyaa
 325. Keerthinthu Nee Naamamun
 326. Kodavalini Chetha Patti
 327. Konda Kona Loya Lothullo
 328. Kondalalo Konalalo
 329. Koniyaada Tharame Ninnu
 330. Konthasepu Kanabadi
 331. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 332. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 333. Kraisthavudaa Sainikudaa
 334. Kreesthe Sarvaadhikaari
 335. Kreesthu Puttenu
 336. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 337. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 338. Krungina Velalo
 339. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 340. Krupa Vembadi Krupatho
 341. Krupaa Kshemamu
 342. Krupaamayudaa
 343. Krupalanu Thalanchuchu
 344. Kruthagnathan Thalavanchi
 345. Kshanamaina Gaduvadu
 346. Kshanamaina Neevu
 347. Kshanikamaina Brathukuraa
 348. Kummari O Kummari
 349. Kuthoohalam Aarbhaatame
 350. Lechinaadayyaa
 351. Lechinaaduraa
 352. Lekkinchaleni Sthothramul
 353. Lemmu Thejarillumu Ani
 354. Lemmu Thejarillumu Neeku
 355. Lokaana Eduru Choopulu
 356. Maa Goppa Devaa
 357. Maa Inti Peru
 358. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 359. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 360. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 361. Maargamu Choopumu Intiki
 362. Maargamu Neevani
 363. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 364. Maarina Manasulu
 365. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 366. Maarpu Chendavaa
 367. Maate Chaalayyaa
 368. Maatlaade Devudavu Neevu
 369. Madhuram Madhuram
 370. Madhuram Madhuram Nee Preme
 371. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 372. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 373. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 374. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 375. Mahima Neeke Prabhu
 376. Mahimagala Thandri
 377. Mahimaku Paathrudaa
 378. Mahonnathudaa Maa Devaa
 379. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 380. Mallelammaa Mallelu
 381. Mammentho Preminchaavu
 382. Mana Madhyane Unnadi
 383. Mana Yesu Bethlahemulo
 384. Manalo Prathi Okkari
 385. Manasa Yesu Marana Baadha
 386. Manasaaraa Poojinchi
 387. Manche Leni Naa Paina
 388. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 389. Manchi Snehithudaa
 390. Manchivaadu Goppavaadu
 391. Mandiramuloniki Raarandi
 392. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 393. Manishigaa Puttinodu
 394. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 395. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 396. Maruvagalanaa Maralaa
 397. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 398. Mee Gnaapakaardhamugaa
 399. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 400. Meghaala Paina Mana Yesu
 401. Mellani Challani
 402. Meluko Vishwaasi Meluko
 403. Melulu Nee Melulu
 404. Moodu Dashaabdaala
 405. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 406. Mosithivaa Naa Korakai
 407. Naa Chinni Hrudayamandu
 408. Naa Chinni Hrudayamu
 409. Naa Devuni Gudaaramulo
 410. Naa Devuni Krupavalana
 411. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 412. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 413. Naa Jeevam Naa Sarvam
 414. Naa Jeevitha Kaalamantha
 415. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 416. Naa Kalavaramulanni
 417. Naa Kannula Kanneeru
 418. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 419. Naa Kanula Vembadi
 420. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 421. Naa Kosamaa
 422. Naa Mano Nethramu Therachi
 423. Naa Mattukaithe
 424. Naa Naathudaa
 425. Naa Neethi Neeve
 426. Naa Notan Krottha Paata
 427. Naa Pere Theliyani Prajalu
 428. Naa Praanaaniki Praanam
 429. Naa Praanamaa Aelane
 430. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 431. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 432. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 433. Naa Praanamaa Yehovaanu
 434. Naa Praanamaina Yesu
 435. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 436. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 437. Naa Priya Desham
 438. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 439. Naa Priyudu Yesu
 440. Naa Samasthamu
 441. Naa Sankata Dukhamulella
 442. Naa Sthuthi Paathrudaa
 443. Naa Stuthula Paina
 444. Naa Thandri
 445. Naa Yedala Neekunna
 446. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 447. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 448. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 449. Naa Yesu Prabhuvaa
 450. Naa Yesu Raajyamu
 451. Naadantu Lokaana
 452. Naadu Jeevamaayene
 453. Naadu Jeevithamu
 454. Naakenno Melulu Chesithive
 455. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 456. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 457. Naaku Jeevamai Unna
 458. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 459. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 460. Naalo Unna Aanandamu
 461. Naalo Unna Aashalanniyu
 462. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 463. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 464. Naatho Neevu Maataadinacho
 465. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 466. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 467. Nadipinchu Naa Naavaa
 468. Nadipisthaadu Naa Devudu
 469. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 470. Nalugakunda Godhumalu
 471. Nammakamaina Devudavaina
 472. Nammakamaina Naa Prabhu
 473. Nammakamaina Naa Snehithudu
 474. Nammakuraa Nammakuraa
 475. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 476. Nannenthagaa Preminchithivo
 477. Nannenthagaano Preminchenu
 478. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 479. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 480. Nannu Gannayya Raave
 481. Nannu Kaavaga Vachchina
 482. Nanu Cherina Nee Prema
 483. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 484. Nashiyinchedi Lokamlo
 485. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 486. Ne Saageda Yesunitho
 487. Ne Yesuni Velugulo
 488. Nede Priyaraagam
 489. Nedo Repo Naa Priyudesu
 490. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 491. Nedu Yesu Lechinaadu
 492. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 493. Nee Challanaina Needalo
 494. Nee Charanamule Nammithi
 495. Nee Chethi Kaaryamulu
 496. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 497. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 498. Nee Dayalo Nee Krupalo
 499. Nee Dayalo Nenunna
 500. Nee Deergha Shaanthame
 501. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 502. Nee Jaldaru Vrukshapu
 503. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 504. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 505. Nee Jeevithamulo
 506. Nee Koraku Naa Praanam
 507. Nee Krupa Leni Kshanamu
 508. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 509. Nee Krupa Nithyamundunu
 510. Nee Naamam Naa Gaanam
 511. Nee Needalona
 512. Nee Nirnayam
 513. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 514. Nee Paadam Mrokkedan
 515. Nee Pada Sevaye Chaalu
 516. Nee Prema Entho
 517. Nee Prema Maadhuryamu
 518. Nee Premaa Nee Karunaa
 519. Nee Premalo Nundi Nannu
 520. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 521. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 522. Nee Raktha Dhaarale
 523. Nee Rakthame Nee Rakthame
 524. Nee Roopu Chooda
 525. Nee Sannidhilo Nenunna
 526. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 527. Nee Sannidhiye Naa
 528. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 529. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 530. Needentho Karunaa
 531. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 532. Needu Vishwaasyatha
 533. Neekante Nammadagina
 534. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 535. Neeke Naa Aaraadhanaa
 536. Neeku Entha Chesinaa
 537. Neeku Ishtudigaa
 538. Neeku Saati Evaru Leru
 539. Neeli Aakaashamlo
 540. Neethi Nyaayamulu
 541. Neethi Sooryudaa Yesu
 542. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 543. Neetho Nenu Naduvaalani
 544. Neetho Nundani Brathuku
 545. Neetho Samamevaru
 546. Neetho Sneham Cheyaalani
 547. Neethone Gadipeyaalani
 548. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 549. Neeve Naa Devudavu
 550. Neeve Naa Praanam Sarvam
 551. Neeve Naa Praanamu
 552. Neeve Naa Rakshana
 553. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 554. Neeve Nannu Korukunnaavu
 555. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 556. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 557. Neevu Leka Kshanamainaa
 558. Neevu Leni Roju
 559. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 560. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 561. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 562. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 563. Nemmadi Ledaa
 564. Nenante Neekenduko
 565. Nenemainaa Prabhuvaa
 566. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 567. Nenu Pilisthe Paruguna
 568. Nenu Thaggaali Yesu
 569. Nenu Velle Maargamu
 570. Nenunnaa Nenunnaa
 571. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 572. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 573. Nibbaram Kaligi
 574. Nibbaramutho Naa Yesuke
 575. Nijamugaa Mora Pettina
 576. Ningilo Devudu
 577. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 578. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 579. Ninne Preminthunu
 580. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 581. Ninnu Kaapaadu Devudu
 582. Ninnu Thalachi
 583. Ninu Cheraga Naa Madi
 584. Ninu Choose Kannulu
 585. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 586. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 587. Nithya Prematho
 588. Nithyamu Sthuthinchinaa
 589. Noothana Parachumu Devaa
 590. Noothana Samvathsaram
 591. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 592. O Kraisthavaa Yuvakaa
 593. O Kreesthu Sanghamaa
 594. O Maanavaaa
 595. O Maanavaa Nee Paapam
 596. O Praardhanaa Supraardhanaa
 597. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 598. O Sadbhakthulaaraa
 599. O Yesu Nee Prema
 600. Oka Kshanamaina
 601. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 602. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 603. Okkade Yesu Okkade
 604. Ontarivi Kaavu
 605. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 606. Oohinchaleni Kaaryamulu
 607. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 608. Oranna Oranna
 609. Paadanaa Mounamugaane
 610. Paapamerugani Paavanaathmuni
 611. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 612. Paavuramaa Sanghamupai
 613. Padamulu Chaalani Prema
 614. Padivelalo Athi Priyudu
 615. Padivelalo Athi Sundarudaa
 616. Pailam Kodukaa
 617. Painunna Aakaashamandunaa
 618. Paradeshulamo Priyulaaraa
 619. Paralokame Naa Anthapuram
 620. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 621. Paralokamu Naa Deshamu
 622. Parama Jeevamu
 623. Paravaasini Ne Jagamuna
 624. Parishuddha Parishuddha
 625. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 626. Parishuddhudaa Paavanudaa
 627. Parishuddhudu Parishuddhudu
 628. Parugetthedaa Parugetthedaa
 629. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 630. Pondithini Nenu
 631. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 632. Praanamaa Naa Praanamaa
 633. Praaneshwara
 634. Praardhana Praardhana
 635. Praardhana Shakthi Naaku
 636. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 637. Praardhana Vinnaavayyaa
 638. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 639. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 640. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 641. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 642. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 643. Prabhuvaa Kaachithivi
 644. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 645. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 646. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 647. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 648. Preethigala Mana Yesu
 649. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 650. Prema Yesayyaa Premaa
 651. Prema Yesuni Prema
 652. Premaa Ane Maayalo
 653. Premagala Maa Prabhuvaa
 654. Premagala Yesayyaa
 655. Premalo Paddaanu
 656. Premincheda Yesu Raajaa
 657. Preminchedan Adhikamugaa
 658. Preminchu Devudu
 659. Preminthunu Ninne
 660. Priya Sanghasthulaaraa
 661. Priya Yesu Naatha
 662. Priya Yesu Nirminchithivi
 663. Priya Yesu Raajunu
 664. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 665. Punarutthaanudaa
 666. Puvvulaantidi Jeevitham
 667. Raajaa Nee Bhavanamulo
 668. Raajaa Nee Sannidhilone
 669. Raajaadhi Raaja
 670. Raajula Raajaa
 671. Raajula Raajula Raaju
 672. Raajulaku Raaju Puttenayya
 673. Raakada Prabhuni Raakada
 674. Raakada Samayamlo
 675. Raakadane Railu Bandi
 676. Raaraaju Janminche Ilalona
 677. Raaraaju Janminchinaadu
 678. Raare Mana Yesu Swaamini
 679. Raare Raare O Janulaaraa
 680. Raathri Nedu Rakshakundu
 681. Raavayyaa Yesayyaa
 682. Raavayya Yesunaadhaa
 683. Rakshakudaa Yesu Prabho
 684. Rakshakundudayinchinaadata
 685. Rammanuchunnaadu Ninnu
 686. Randi Randi Randayo
 687. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 688. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 689. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 690. Rende Rende Daarulu
 691. Ruchi Choochi Erigithini
 692. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 693. Saagilapadi Mrokkedamu
 694. Saakshyamichcheda
 695. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 696. Sahodarulaaraa
 697. Sajeevudavaina Yesayyaa
 698. Samaanulavru Prabho
 699. Samardhavanthudavaina
 700. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 701. Samayamu Poneeyaka
 702. Sameepimparaani Thejassulo
 703. Sameepincharaani Thejassulo
 704. Sangeetha Naadamutho
 705. Sannuthinthu Yesu Swaami
 706. Sannuthinthumo Prabho
 707. Santhosha Geethamu Paadedanu
 708. Santhoshame Samaadhaaname
 709. Sari Cheyumo Devaa
 710. Sari Raarevvaru
 711. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 712. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 713. Sarva Srushtiloni
 714. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 715. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 716. Sarvaanga Sundaraa
 717. Seeyonu Nee Devuni
 718. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 719. Seeyonulo Sthiramaina
 720. Shaaronu Rojaa Yese
 721. Shaashwatha Krupanu
 722. Shaashwatha Prematho
 723. Shaashwathamaina Prematho
 724. Shaashwathamainadi
 725. Shaashwathamu Kaadu
 726. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 727. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 728. Shodhanaa Baadhalu
 729. Shree Yesundu Janminche
 730. Shreshtamaina Naamam
 731. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 732. Shubha Vela Sthothra Bali
 733. Shuddha Hrudayam
 734. Shuddha Raathri
 735. Shuddhudavayyaa
 736. Siluva Chentha Cherina Naadu
 737. Siluva Dhyaanam
 738. Siluva Saakshigaa
 739. Siluvalo Aa Siluvalo
 740. Siluvalo Bali Aina
 741. Siluvalo Saagindi Yaathra
 742. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 743. Silvalo Naakai Kaarchenu
 744. Snehithudaa Naa Hithudaa
 745. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 746. Solipovaladu Manassaa
 747. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 748. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 749. Sthothrabali Sthothrabali
 750. Sthothram Chellinthumu
 751. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 752. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 753. Sthothrinthumu Ninu
 754. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 755. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 756. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 757. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 758. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 759. Sthuthinchi Paadedam
 760. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 761. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 762. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 763. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 764. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 765. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 766. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 767. Sthuthulapai Aaseenudaa
 768. Sudhaa Madhura Kiranaala
 769. Sugunaala Sampannudaa
 770. Sweekarinchumayaa Naathaa
 771. Thaara Velisindi
 772. Thallilaa Laalinchunu
 773. Thambura Sithaara Naadamutho
 774. Thandri Naa Yesayyaa
 775. Thanuvu Naa Didigo
 776. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 777. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 778. Tharaalu Maarinaa
 779. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 780. Thellaarindi Vela
 781. Thene Kanna Theeyanainadi
 782. Thodu Lerani Kumilipoku
 783. Tholakari Vaana
 784. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 785. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 786. Thrithvaikamaa
 787. Thuppu Patti Povuta Kante
 788. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 789. Ullaasa Jeevitham
 790. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 791. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 792. Uthaka Meeda Thalupu
 793. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 794. Vaadabaarani Vishwaasam
 795. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 796. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 797. Vandanambonarthumo
 798. Varninchalenu Vivarinchalenu
 799. Varsha Dhaaragaa Raava
 800. Varshimpanee Varshimpanee
 801. Veeche Gaalullo
 802. Veenulaku Vindulu Chese
 803. Vendi Bangaaraala Kanna
 804. Vetakaani Urilo Nundi
 805. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 806. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 807. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 808. Viduvadhu Maruvadhu
 809. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 810. Vijaya Geethamul Paadare
 811. Vijayaseeludaa
 812. Vikasinchu Pushpamaa
 813. Viluvainadi Nee Jeevitham
 814. Vinavaa Manavi
 815. Vinthaina Thaaraka
 816. Virisina Hrudayaalaku
 817. Vivaahamannadi
 818. Yavvanudaa
 819. Yehova Naa Aashrayam
 820. Yehova Naa Moralaalinchenu
 821. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 822. Yehovaa Maa Kaapari
 823. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 824. Yehovaa Naa Balamaa
 825. Yehovaa Naa Kaapari
 826. Yehovaa Nee Naamamu
 827. Yehovaa Needu Melulanu
 828. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 829. Yehovaanu Sannuthinchedan
 830. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 831. Yehovaaye Naa Balamu
 832. Yesayya Naamamlo
 833. Yesayya Maata
 834. Yesayya Maata Viluvaina
 835. Yesayya Rakthamu
 836. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 837. Yesayyaa Naa Doraa
 838. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 839. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 840. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 841. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 842. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 843. Yesayyaa Nee Naamamune
 844. Yesayyaa Nee Prema
 845. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 846. Yesayyaa Praana Naathaa
 847. Yese Daivamu
 848. Yese Goppa Devudu
 849. Yese Janmincheraa
 850. Yese Naa Aashrayamu
 851. Yese Naa Maargamu
 852. Yese Naa Parihaari
 853. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 854. Yesu Goriya Pillani Nenu
 855. Yesu Jananamu
 856. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 857. Yesu Maatho Neevundagaa
 858. Yesu Manchi Devudu
 859. Yesu Naamam
 860. Yesu Nan Preminchithivi
 861. Yesu Nee Naamaamruthamu
 862. Yesu Nee Vaaramu
 863. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 864. Yesu Ninnu Nenu
 865. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 866. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 867. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 868. Yesu Raaju Raajula Raajai
 869. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 870. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 871. Yesu Rakshakaa
 872. Yesu Rakthame Jayam
 873. Yesu Rakthamulo
 874. Yesu Sarvonnathudaa
 875. Yesu Vanti Sundarudu
 876. Yesuni Naa Madilo
 877. Yesuni Naamamlo Shakthi
 878. Yesuni Naamamulo
 879. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 880. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 881. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply