Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 22. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 23. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 24. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 25. అవధులే లేనిది
 26. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 27. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 28. అందరికి కావాలి
 29. అందరు నన్ను విడచినా
 30. అందాల ఉద్యానవనమా
 31. అందాలతార
 32. అందాలు చిందే
 33. అంబరానికి అంటేలా
 34. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 35. ఆకశాన తార ఒకటి
 36. ఆకాశ వాసులారా
 37. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 38. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 39. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 40. ఆకాశంబున్ దూతలు
 41. ఆగక సాగుమా
 42. ఆత్మ దీపమును
 43. ఆధారం నీవేనయ్యా
 44. ఆనంద యాత్ర
 45. ఆనందమానందమే
 46. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 47. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 48. ఆనందమే పరమానందమే
 49. ఆనందింతు నీలో దేవా
 50. ఆయనే నా సంగీతము
 51. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 52. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 53. ఆరాధన అందుకో
 54. ఆరాధన ఆరాధన
 55. ఆరాధన నీకే
 56. ఆరాధన యేసు నీకే
 57. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 58. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 59. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 60. ఆరాధించెదను నిన్ను
 61. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 62. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 63. ఆవేదన నేనొందను
 64. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 65. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 66. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 67. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 68. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 69. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 70. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 71. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 72. ఆహా ఆనందమే
 73. ఆహా మహాత్మ
 74. ఆహా యేమానందం
 75. ఇకనైన కానీ
 76. ఇది కోతకు సమయం
 77. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 78. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 79. ఇదియే సమయంబు రండి
 80. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 81. ఇదే నా కోరిక
 82. ఇబాదత్ కరో
 83. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 84. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 85. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 86. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 87. ఇహమందున ఆ పరమందు
 88. ఇళ్లలోన పండుగంట
 89. ఇంటి మీద నున్న
 90. ఇంత కాలం
 91. ఇంతలోనే కనబడి
 92. ఈ తరం యువతరం
 93. ఈ దినం సదా
 94. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 95. ఈ లోక యాత్రాలో
 96. ఉతక మీద తలుపు
 97. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 98. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 99. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 100. ఉల్లాస జీవితం
 101. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 102. ఊహించలేని కార్యములు
 103. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 104. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 105. ఎటు చూచినా
 106. ఎడబాయని నీదు కృప
 107. ఎనలేని ప్రేమ
 108. ఎన్ని తలచినా
 109. ఎన్ని మార్లు
 110. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 111. ఎల్లలు లేనిది
 112. ఎలా మరువగలనయ్యా
 113. ఎలోహిం ఎలోహిం
 114. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 115. ఎవరికి ఎవరు
 116. ఎవరితో నీ జీవితం
 117. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 118. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 119. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 120. ఎవరూ సమీపించలేని
 121. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 122. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 123. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 124. ఎంత జాలి యేసువా
 125. ఎంత దూరమైనా
 126. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 127. ఎంత మధురము
 128. ఎంత మంచి కాపరి
 129. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 130. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 131. ఎంతటి వాడను నేను
 132. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 133. ఎంతో భాగ్యంబు
 134. ఎంతో వింత
 135. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 136. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 137. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 138. ఎందుకో నన్ను నీవు
 139. ఏ పాపమెరుగని
 140. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 141. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 142. ఏ రీతి నీ ఋణం
 143. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 144. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 145. ఏ వైపు చూసినా
 146. ఏ సమయమందైనా
 147. ఏడానుంటివిరా
 148. ఏమని పాడను
 149. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 150. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 151. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 152. ఒక క్షణమైన
 153. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 154. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 155. ఒంటరివి కావు
 156. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 157. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 158. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 159. ఓ మానవా
 160. ఓ మానవా నీ పాపం
 161. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 162. ఓ సద్భాక్తులారా
 163. ఓరన్న  ఓరన్న
 164. కట్టెలపై నీ శరీరం
 165. కదలకుందువు
 166. కనలేని కనులేలనయ్యా
 167. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 168. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 169. కనురెప్ప పాటైన
 170. కనులున్నా కానలేని
 171. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 172. కన్నీటి లోయలలో
 173. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 174. కన్నీరేలమ్మా
 175. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 176. కన్నులుండి చూడలేవ
 177. కమ్మని బహుకమ్మని
 178. కరుణించుము మము పరమ పితా
 179. కలములతో రాయగలమా
 180. కలవంటిది నీ జీవితము
 181. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 182. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 183. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 184. కలువరి గిరి నుండి
 185. కలువరి గిరి సిలువలో
 186. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 187. కల్లుండి చూడలేని
 188. కల్యాణం కమనీయం
 189. కవులకైనా సాధ్యమా
 190. కష్ట నష్టాలైనా
 191. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 192. కంట నీరేల
 193. కానెన్నడు నేను అనాథను
 194. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 195. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 196. క్రిస్మస్ పండుగ
 197. క్రిస్మస్ శుభదినం
 198. కీర్తి హల్లెలూయా
 199. కీర్తింతు నీ నామమున్
 200. క్రీస్తు పుట్టెను
 201. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 202. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 203. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 204. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 205. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 206. కృప కృప నా యేసు కృపా
 207. కృప వెంబడి కృపతో
 208. కృపా క్షేమము
 209. కృపామయుడా
 210. కృంగిన వేళలో
 211. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 212. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 213. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 214. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 215. కొండలలో కోనలలో
 216. కొంతసేపు కనబడి
 217. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 218. గత కాలమంత
 219. గమ్యం చేరాలని
 220. గాడాంధకారపు లోయలో
 221. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 222. గాయాములన్ గాయములన్
 223. గాలి సముద్రపు అలలకు
 224. గాలించి చూడరా
 225. గీతం గీతం
 226. గూడు లేని గువ్వనై
 227. గొప్ప దేవుడవని
 228. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 229. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 230. చాలునయ్య నీ కృప
 231. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 232. చాహే తుమ్ కో
 233. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 234. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 235. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 236. చిన్నారి బాలగా
 237. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 238. చిరకాల స్నేహితుడా
 239. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 240. చింత లేదిక
 241. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 242. చీకటి లోయలో
 243. చూచితివే నా కన్నీటిని
 244. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 245. చూచుచున్న దేవుడవు
 246. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 247. చూపుల వలన కలిగేది
 248. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 249. చెప్పలేను బాబోయ్
 250. చేయి పట్టుకో
 251. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 252. జన్మించెను ఒక తార
 253. జయ జయ యేసు
 254. జయం జయం
 255. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 256. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 257. జీవన తొలి సంధ్య
 258. జీవనదిని నా హృదయములో
 259. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 260. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 261. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 262. జీవితాంతము నే నీతో
 263. జీవించుచున్నావన్న
 264. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 265. జుంటె తేనె కన్నా
 266. జై జై జై యేసయ్యా
 267. జ్యోతిర్మయుడా
 268. తనువు నా దిదిగో
 269. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 270. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 271. తరాలు మారినా
 272. తల్లిలా లాలించును
 273. తండ్రి నా యేసయ్యా
 274. తంబుర సితార నాదముతో
 275. తార వెలిసింది
 276. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 277. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 278. త్రిత్వైకమా
 279. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 280. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 281. తెల్లారింది వేళ
 282. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 283. తేనెకన్న తీయనైనది
 284. తొలకరి వాన
 285. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 286. దవలవర్ణుడా
 287. దారి తప్పి పోతున్నావా
 288. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 289. దిక్కులన్ని నీవేలే
 290. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 291. దినదినము విజయము
 292. దినదినంబు యేసుకు
 293. దినమెల్ల నే పాడినా
 294. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 295. దుర్దినములు రాకముందే
 296. దూత పాట పాడుడి
 297. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 298. దేవర నీ దీవెనలు
 299. దేవా నా దేవా
 300. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 301. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 302. దేవా నీ నామం
 303. దేవా మహోన్నతుడా
 304. దేవా మా కుటుంబము
 305. దేవుడు నీకు తెలుసు
 306. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 307. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 308. దేవుని వారసులం
 309. దేవుని సన్నిధిలో
 310. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 311. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 312. దేవుని స్తుతియించుడి
 313. దేవుని స్తుతించ రండి
 314. దేవునికి భయపడవా
 315. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 316. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 317. దేహం పాతది
 318. దొరకును సమస్తము
 319. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 320. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 321. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 322. నడిపించు నా నావా
 323. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 324. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 325. నను విడువక ఎడబాయక
 326. నన్ను కావగ వచ్చిన
 327. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 328. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 329. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 330. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 331. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 332. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 333. నమ్మకురా నమ్మకురా
 334. నలుగకుండ గోధుమలు
 335. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 336. నశియించెడి లోకంలో
 337. నా కనుల వెంబడి
 338. నా కన్నుల కన్నీరు
 339. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 340. నా కలవరములన్ని
 341. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 342. నా కోసమా
 343. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 344. నా చిన్ని హృదయమందు
 345. నా చిన్ని హృదయము
 346. నా జీవం నా సర్వం
 347. నా జీవితకాలమంత
 348. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 349. నా తండ్రి
 350. నా దేవుని కృపవలన
 351. నా దేవుని గుడారములో
 352. నా నాథుడా
 353. నా నీతి నీవే
 354. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 355. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 356. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 357. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 358. నా ప్రాణమా ఏలనే
 359. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 360. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 361. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 362. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 363. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 364. నా ప్రియ దేశం
 365. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 366. నా ప్రియుడు యేసు
 367. నా మనో నేత్రము తెరచి
 368. నా యెడల నీకున్న
 369. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 370. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 371. నా యేసు ప్రభువా
 372. నా యేసు రాజ్యము
 373. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 374. నా సమస్తము
 375. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 376. నా స్తుతి పాత్రుడా
 377. నా స్తుతుల పైన
 378. నా హృదయములో నీ మాటలే
 379. నాకు జీవమై ఉన్న
 380. నాకు నీ కృప చాలును
 381. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 382. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 383. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 384. నాదంటూ లోకాన
 385. నాదు జీవమాయెనే
 386. నాదు జీవితము
 387. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 388. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 389. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 390. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 391. నిజముగా మొర పెట్టిన
 392. నిత్య ప్రేమతో
 393. నిత్యము స్తుతించినా
 394. నిను చూసే కన్నులు
 395. నిను స్తుతించినా చాలు
 396. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 397. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 398. నిన్ను తలచి
 399. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 400. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 401. నిన్నే ప్రేమింతును
 402. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 403. నిబ్బరం కలిగి
 404. నింగిలో దేవుడు
 405. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 406. నీ కృప నాకు చాలును
 407. నీ కృప నిత్యముండును
 408. నీ కృప లేని క్షణము
 409. నీ చల్లనైన నీడలో
 410. నీ చేతి కార్యములు
 411. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 412. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 413. నీ జల్దరు వృక్షపు
 414. నీ జీవితములో
 415. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 416. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 417. నీ దయలో నీ కృపలో
 418. నీ దయలో నేనున్న
 419. నీ ధనము నీ ఘనము
 420. నీ నామం నా గానం
 421. నీ నీడలోన
 422. నీ పద సేవయే చాలు
 423. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 424. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 425. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 426. నీ ప్రేమ ఎంతో
 427. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 428. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 429. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 430. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 431. నీ రక్త ధారలే
 432. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 433. నీ రూపు చూడ
 434. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 435. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 436. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 437. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 438. నీకంటె నమ్మదగిన
 439. నీకు ఇష్టుడిగా
 440. నీకు ఎంత చేసినా
 441. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 442. నీకే నా ఆరాధనా
 443. నీతి న్యాయములు
 444. నీతి సూర్యుడా యేసు
 445. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 446. నీతో నుండని బ్రతుకు
 447. నీతో నేను నడువాలని
 448. నీతో సమమెవరు
 449. నీతోనే గడిపేయాలని
 450. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 451. నీదు విశ్వాస్యత
 452. నీదెంతో కరుణా
 453. నీలి ఆకాశంలో
 454. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 455. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 456. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 457. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 458. నీవు లేక క్షణమైనా
 459. నీవు లేని రోజు
 460. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 461. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 462. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 463. నీవే నా దేవుడవు
 464. నీవే నా ప్రాణము
 465. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 466. నీవే నా రక్షణ
 467. నీవే నా సంతోషగానము
 468. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 469. నూతన పరచుము దేవా
 470. నూతన సంవత్సరం
 471. నెమ్మది లేదా
 472. నే యేసుని వెలుగులో
 473. నే సాగెద యేసునితో
 474. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 475. నేడు యేసు లేచినాడు
 476. నేడే ప్రియరాగం
 477. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 478. నేనంటే నీకెందుకో
 479. నేను తగ్గాలి యేసు
 480. నేను పిలిస్తే పరుగున
 481. నేను వెళ్ళే మార్గము
 482. నేనున్నా నేనున్నా
 483. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 484. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 485. నేనేమైనా ప్రభువా
 486. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 487. పదములు చాలని ప్రేమ
 488. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 489. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 490. పరమ జీవము
 491. పరలోకము నా దేశము
 492. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 493. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 494. పరవాసిని నే జగమున
 495. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 496. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 497. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 498. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 499. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 500. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 501. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 502. ప్రభు యేసుని వదనములో
 503. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 504. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 505. ప్రభువా కాచితివి
 506. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 507. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 508. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 509. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 510. పాడనా మౌనముగానే
 511. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 512. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 513. పావురమా సంఘముపై
 514. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 515. ప్రాణేశ్వర
 516. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 517. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 518. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 519. ప్రియ యేసు నాథ
 520. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 521. ప్రియ యేసు రాజును
 522. ప్రియ సంఘస్థులారా
 523. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 524. ప్రీతిగల మన యేసు
 525. పునరుత్థానుడా
 526. పువ్వులాంటిది జీవితం
 527. పేద నరుని రూపము ధరించి
 528. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 529. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 530. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 531. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 532. ప్రేమగల యేసయ్యా
 533. ప్రేమలో పడ్డాను
 534. ప్రేమా అనే మాయలో
 535. ప్రేమించు దేవుడు
 536. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 537. ప్రేమించెదన్
 538. ప్రేమింతును నిన్నే
 539. పైనున్న ఆకాశమందునా
 540. పైలం కొడుకా
 541. పొందితిని నేను
 542. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 543. బ్రతకాలని ఉన్నా
 544. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 545. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 546. బంగారం అడుగలేదు
 547. బాల యేసుని జన్మ దినం
 548. బాలుడు కాదమ్మో
 549. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 550. బేత్లేహేం పురమున
 551. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 552. భజియింతుము నిను జగదీశా
 553. భజియింతుము రారే యేసుని
 554. భయము చెందకు
 555. భయము లేదు మనకు
 556. భారత దేశ సువార్త
 557. భారత దేశమా నా యేసుకే
 558. భాసిల్లెను సిలువలో
 559. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 560. భేదం ఏమి లేదు
 561. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 562. మధురం మధురం
 563. మన మధ్యనే ఉన్నది
 564. మన యేసు బెత్లహేములో
 565. మనస యేసు మరణ బాధ
 566. మనసారా పూజించి
 567. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 568. మనిషిగా పుట్టినోడు
 569. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 570. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 571. మరువగలనా మరలా
 572. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 573. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 574. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 575. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 576. మహిమ నీకే ప్రభూ
 577. మహిమకు పాత్రుడా
 578. మహిమగల తండ్రి
 579. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 580. మహోన్నతుడా మా దేవా
 581. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 582. మంచి స్నేహితుడా
 583. మంచివాడు గొప్పవాడు
 584. మంచే లేని నా పైన
 585. మందిరములోనికి రారండి
 586. మా ఇంటి పేరు
 587. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 588. మా గొప్ప దేవా
 589. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 590. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 591. మాటే చాలయ్యా
 592. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 593. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 594. మార్గము నీవని
 595. మార్గములను సృజించువాడు
 596. మారిన మనసులు
 597. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 598. మార్పుచెందవా
 599. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 600. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 601. మూడు దశాబ్దాల
 602. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 603. మేఘాల పైన మన యేసు
 604. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 605. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 606. మోసితివా నా కొరకై
 607. యవ్వనుడా
 608. యుద్ధము యెహోవాదే
 609. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 610. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 611. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 612. యెహోవా నా కాపరి
 613. యెహోవా నా బలమా
 614. యెహోవా నీ నామము
 615. యెహోవా నీదు మేలులను
 616. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 617. యెహోవా మా కాపరి
 618. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 619. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 620. యెహోవాను స్తుతియించు
 621. యేసయ్య నామంలో
 622. యేసయ్య మాట
 623. యేసయ్య మాట విలువైన
 624. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 625. యేసయ్యా నా దొరా
 626. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 627. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 628. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 629. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 630. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 631. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 632. యేసయ్యా నీ నామమునే
 633. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 634. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 635. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 636. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 637. యేసు జననము
 638. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 639. యేసు నామం
 640. యేసు నిన్ను నేను
 641. యేసు నీ నామామృతము
 642. యేసు నీ వారము
 643. యేసు నీవే చాలు నాకు
 644. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 645. యేసు మంచి దేవుడు
 646. యేసు మాతో నీవుండగా
 647. యేసు రక్తములో
 648. యేసు రక్తమే జయం
 649. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 650. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 651. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 652. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 653. యేసు వంటి సుందరుడు
 654. యేసు సర్వోన్నతుడా
 655. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 656. యేసుని నా మదిలో
 657. యేసుని నామంలో శక్తి
 658. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 659. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 660. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 661. యేసే గొప్ప దేవుడు
 662. యేసే జన్మించెరా
 663. యేసే దైవము
 664. యేసే నా ఆశ్రయము
 665. యేసే నా పరిహారి
 666. యేసే నా మార్గము
 667. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 668. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 669. రక్షకుండుదయించినాడట
 670. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 671. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 672. రండి రండి రండయో
 673. రండి సువార్త సునాదముతో
 674. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 675. రాకడ సమయంలో
 676. రాకడనే రైలు బండి
 677. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 678. రాజాధి రాజ
 679. రాజుల రాజా
 680. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 681. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 682. రారాజు జన్మించినాడు
 683. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 684. రారే రారే ఓ జనులారా
 685. రావయ్య యేసునాధా
 686. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 687. రెండే రెండే దారులు
 688. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 689. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 690. లేచినాడయ్యా
 691. లేచినాడురా
 692. లోకాన ఎదురు చూపులు
 693. వర్ష ధారగా రావా
 694. వర్ణించలేను వివరించలేను
 695. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 696. వందనంబొనర్తుమో
 697. వాక్యమే శరీర ధారియై
 698. వాడబారని విశ్వాసముతో
 699. వాడబారని విశ్వాసం
 700. విజయ గీతముల్ పాడరే
 701. విజయశీలుడా
 702. విడువను నిను ఎడబాయనని
 703. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 704. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 705. వినవా మనవి
 706. విరిసిన హృదయాలకు
 707. విలువైనది నీ జీవితం
 708. వివాహమన్నది
 709. వింతైన తారక
 710. వీచే గాలుల్లో
 711. వీనులకు విందులు చేసే
 712. వెండి బంగారాల కన్న
 713. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 714. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 715. శాశ్వత కృపను
 716. శాశ్వత ప్రేమతో
 717. శాశ్వతము కాదు
 718. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 719. శాశ్వతమైనది
 720. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 721. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 722. శుద్ధ రాత్రి
 723. శుద్ధ హృదయం
 724. శుద్ధుడవయ్యా
 725. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 726. శృతిచేసి నే పాడనా
 727. శ్రేష్టమైన నామం
 728. శోధనా బాధలు
 729. షారోను రోజా యేసే
 730. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 731. సదాకాలము నీతో నేను
 732. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 733. సమయము పోనీయక
 734. సమర్ధవంతుడవైన
 735. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 736. సమీపించరాని తేజస్సులో
 737. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 738. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 739. సర్వ సృష్టిలోని
 740. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 741. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 742. సర్వాంగ కవచము నీవే
 743. సర్వాంగ సుందరా
 744. సరి చేయుమో దేవా
 745. సరి రారెవ్వరు
 746. సహోదరులారా
 747. సంగీత నాదముతో
 748. సంతోష గీతం పాడెదను
 749. సంతోషమే సమాధానమే
 750. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 751. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 752. సాక్ష్యమిచ్చెద
 753. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 754. సిలువ ధ్యానం 
 755. సిలువ సాక్షిగా
 756. సిలువలో ఆ సిలువలో
 757. సిలువలో బలి అయిన
 758. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 759. సిలువే నా శరణాయెను రా
 760. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 761. సీయోను నీ దేవుని
 762. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 763. స్వీకరించుమయా నాథా
 764. సుగుణాల సంపన్నుడా
 765. సుధా మధుర కిరణాల
 766. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 767. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 768. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 769. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 770. స్తుతియించి కీర్తించి
 771. స్తుతియించెదా నీ నామం
 772. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 773. స్తుతించి పాడెదం
 774. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 775. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 776. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 777. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 778. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 779. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 780. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 781. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 782. స్నేహితుడా నా హితుడా
 783. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 784. సోలిపోవలదు మనస్సా
 785. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 786. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 787. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 788. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 789. స్తోత్రింతుము నిను
 790. హల్లెలూయ పాట
 791. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 792. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 793. హల్లెలూయా పాడెదా
 794. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 795. హల్లేలూయా యని పాడి
 796. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 797. హృదయాలనేలే రారాజు
 798. హే ప్రభుయేసు
 799. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 800. హోసన్నా హల్లెలూయా
 801. క్షణమైన గడవదు
 802. క్షణమైన నీవు
 803. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 2. Aadhaaram Neevenayyaa
 3. Aagaka Saagumaa
 4. Aahaa Aanandame
 5. Aahaa Mahaathma
 6. Aahaa Yemaanandam
 7. Aakaasha Vaasulaaraa
 8. Aakaasham Amrutha Jallulu
 9. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 10. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 11. Aakaashambun Doothalu
 12. Aakashaana Thaara Okati
 13. Aalayamlo Praveshinchandi
 14. Aalochanalo Goppavaadaa
 15. Aananda Yaathra
 16. Aanandamaanandame
 17. Aanandame Paramaanandame
 18. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 19. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 20. Aanandinthu Neelo Devaa
 21. Aaraadhana Aaraadhana
 22. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 23. Aaraadhana Anduko
 24. Aaraadhana Neeke
 25. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 26. Aaraadhana Yesu Neeke
 27. Aaraadhanaku Yogyudaa
 28. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 29. Aaraadhinchedanu Ninnu
 30. Aarambhamayyindi Restoration
 31. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 32. Aascharyakarudaa Sthothram
 33. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 34. Aascharyamaina Prema
 35. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 36. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 37. Aasheervaadambul Maa Meeda
 38. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 39. Aathma Deepamunu
 40. Aavedana Nenondanu
 41. Aayane Naa Sangeethamu
 42. Adavi Chetla Naduma
 43. Ade Ade Aa Roju
 44. Adiginadi Konthe Ayinaa
 45. Adigo Naa Naava
 46. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 47. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 48. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 49. Ae Paapamerugani
 50. Ae Reethi Nee Runam
 51. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 52. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 53. Ae Samayamandainaa
 54. Ae Vaipu Choosinaa
 55. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 56. Aedaa Nuntiviraa
 57. Agni Mandinchu
 58. Ambaraaniki Antelaa
 59. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 60. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 61. Andaala Thaara
 62. Andaala Udyaanavanamaa
 63. Andaalu Chinde
 64. Andariki Kaavaali
 65. Andaru Nannu Vidachinaa
 66. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 67. Anni Kaalambula
 68. Anni Naamamula Kanna
 69. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 70. Anni Saadhyame
 71. Anni Velala Aaraadhana
 72. Anni Velala Vinuvaadu
 73. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 74. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 75. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 76. Anudinamu Prabhuni
 77. Aparaadhini Yesayyaa
 78. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 79. Athyunnatha Simhaasanumpai
 80. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 81. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 82. Avadhule Lenidi
 83. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 84. Baala Yesuni Janma Dinam
 85. Baaludu Kaadammo
 86. Bangaaram Adugaledu
 87. Bethlahemulonantaa Sandadi
 88. Bethlehem Puramuna
 89. Bhaaratha Desha Suvaartha
 90. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 91. Bhaasillenu Siluvalo
 92. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 93. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 94. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 95. Bhayamu Chendaku
 96. Bhayamu Ledu Manaku
 97. Bhedam Emi Ledu
 98. Bheekarundau Maa Yehovaa
 99. Brathakaalani Unnaa
 100. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 101. Brathukuta Nee Kosame
 102. Chaahe Thum Ko
 103. Chaalunayya Nee Krupa
 104. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 105. Cheekati Loyalo
 106. Cheppalenu Baaboi
 107. Chettu Choosthe Pachchagundi
 108. Cheyi Pattuko
 109. Chinna Gorrepillanu Nenu
 110. Chinnaari Baalagaa
 111. Chinni Manasutho Ninnu
 112. Chintha Ledika
 113. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 114. Chirakaala Snehithudaa
 115. Chiru Divvela Velugulatho
 116. Chithra Chithraala Vaade
 117. Chitti Potti Paapanu Nenu
 118. Choochithive Naa Kanneetini
 119. Choochuchunna Devudavayyaa
 120. Choochuchunna Devudavu
 121. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 122. Choopula Valana Kaligedi
 123. Christmas Panduga
 124. Christmas Shubha Dinam
 125. Daari Thappipothunnaavaa
 126. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 127. Davalavarnudaa
 128. Deham Paathadi
 129. Deva Samsthuthi Cheyave
 130. Devaa Maa Kutumbamu
 131. Devaa Mahonnathudaa
 132. Devaa Naa Devaa
 133. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 134. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 135. Devaa Nee Naamam
 136. Devara Nee Deevenalu
 137. Devudu Neeku Thelusu
 138. Devudu Manaku Ellappudu
 139. Devude Naakaashrayambu
 140. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 141. Devuni Sannidhilo
 142. Devuni Sthuthincha Randi
 143. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 144. Devuni Sthuthiyinchudi
 145. Devuni Vaarasulam
 146. Devuniki Bhayapadavaa
 147. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 148. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 149. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 150. Dikkulanni Neevele
 151. Dikkulenni Thiriginaa
 152. Dinadinambu Yesuku
 153. Dinadinamu Vijayamu
 154. Dinamella Ne Paadinaa
 155. Divinelu Sthothraarhudaa
 156. Dootha Paata Paadudi
 157. Dorakunu Samasthamu
 158. Durdinamulu Raakamunde
 159. Edabaayani Needu Krupa
 160. Ee Dinam Sadaa
 161. Ee Loka Yaathraalo
 162. Ee Tharam Yuvatharam
 163. Eelaatidaa Yesu Prema
 164. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 165. Elaa Maruvagalanayyaa
 166. Ellalu Lenidi
 167. Elohim Elohim
 168. Em Chesaanayyaa Neekosam
 169. Emani Paadanu
 170. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 171. Enaleni Prema
 172. Endaro Endaru Endaro
 173. Enduko Devaa Inthati Premaa
 174. Enduko Nanninthagaa Neevu
 175. Enduko Nannu Neevu
 176. Enni Maarlu
 177. Enni Thalachinaa
 178. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 179. Entha Adbhuthamaina Krupa
 180. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 181. Entha Dooramainaa
 182. Entha Jaali Yesuvaa
 183. Entha Madhuramu
 184. Entha Manchi Devudavayyaa
 185. Entha Manchi Devudavesayyaa
 186. Entha Manchi Kaapari
 187. Entha Pedda Poraatamo
 188. Enthati Vaadani Nenu
 189. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 190. Entho Bhaagyambu
 191. Entho Vintha
 192. Etu Choochinaa
 193. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 194. Evariki Evaru
 195. Evaritho Nee Jeevitham
 196. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 197. Evaru Leka Ontarinai
 198. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 199. Evaru Sameepinchaleni
 200. Evarunnaaru Naakilalo
 201. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 202. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 203. Gaali Samudrapu Alalaku
 204. Gaalinchi Choodaraa
 205. Gaayaamulan Gaayamulan
 206. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 207. Gamyam Cheraalani
 208. Gatha Kaalamantha
 209. Geetham Geetham
 210. Goodu Leni Guvvanai
 211. Goppa Devudavani
 212. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 213. Gorrepilla Vivaahothsava
 214. Hallelooya Hallelooya
 215. Hallelooya Paata
 216. Hallelooya Sthuthi Mahima
 217. Hallelooyaa Ani Paadi
 218. Hallelooyaa Paadedaaa
 219. Hallelooyaa Sthothram
 220. Hey Prabhu Yesu
 221. Hosannaa Hallelooyaa
 222. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 223. Hrudayaalanele Raaraaju
 224. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 225. Ibaadath Karo
 226. Ide Naa Korika
 227. Idi Kothaku Samayam
 228. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 229. Idigo Devuni Gorrepillaa
 230. Idiye Samayambu Randi
 231. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 232. Ihamanduna Aa Paramandu
 233. Ikanaina Kaani
 234. Illalona Panduganta
 235. Immaanuyelu Rakthamu
 236. Intha Kaalam
 237. Inthalone Kanabadi
 238. Inti Meeda Nunna
 239. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 240. Isuka Meeda Illu Kattaku
 241. Iyyaala Intla Repu Mantla
 242. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 243. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 244. Jai Jai Jai Yesayyaa
 245. Janminchenu Oka Thaara
 246. Jaya Jaya Yesu
 247. Jayam Jayam
 248. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 249. Jeevana Tholi Sandhya
 250. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 251. Jeevinchuchunnaavanna
 252. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 253. Jeevithamanthaa Nee Prema
 254. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 255. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 256. Junte Thene Kannaa
 257. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 258. Jyothirmayudaa
 259. Kaalam Samayam Naadenantu
 260. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 261. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 262. Kadalakunduvu
 263. Kalamulatho Raayagalamaa
 264. Kalavantidi Nee Jeevitham
 265. Kallallo Kanneerenduku
 266. Kallundi Choodaleni
 267. Kaluvari Giri Nundi
 268. Kaluvari Giri Siluvalo
 269. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 270. Kalvari Girilona Silvalo
 271. Kalvari Siluvalo Yesayya
 272. Kalvarilona Chesina Yaagam
 273. Kalyaanam Kamaneeyam
 274. Kammani Bahu Kammani
 275. Kanaleni Kanulelanayyaa
 276. Kani Vini Erugani Karunaku
 277. Kanna Thalli Cherchunatlu
 278. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 279. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 280. Kanneerelammaa
 281. Kanneeti Loyalalo
 282. Kannulanetthi Pairula Choodu
 283. Kannulundi Choodaleva
 284. Kanta Neerela
 285. Kanulunnaa Kaanaleni
 286. Kanureppa Paataina
 287. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 288. Kashta Nashtaalainaa
 289. Kattelapai Nee Shareeram
 290. Kavulakainaa Saadhyamaa
 291. Keerthi Hallelooyaa
 292. Keerthinthu Nee Naamamun
 293. Konda Kona Loya Lothullo
 294. Kondalalo Konalalo
 295. Konthasepu Kanabadi
 296. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 297. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 298. Kraisthavudaa Sainikudaa
 299. Kreesthu Puttenu
 300. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 301. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 302. Krungina Velalo
 303. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 304. Krupa Vembadi Krupatho
 305. Krupaa Kshemamu
 306. Krupaamayudaa
 307. Kruthagnathan Thalavanchi
 308. Kshanamaina Gaduvadu
 309. Kshanamaina Neevu
 310. Kshanikamaina Brathukuraa
 311. Kummari O Kummari
 312. Kuthoohalam Aarbhaatame
 313. Lechinaadayyaa
 314. Lechinaaduraa
 315. Lekkinchaleni Sthothramul
 316. Lemmu Thejarillumu Ani
 317. Lokaana Eduru Choopulu
 318. Maa Goppa Devaa
 319. Maa Inti Peru
 320. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 321. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 322. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 323. Maargamu Choopumu Intiki
 324. Maargamu Neevani
 325. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 326. Maarina Manasulu
 327. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 328. Maarpu Chendavaa
 329. Maate Chaalayyaa
 330. Maatlaade Devudavu Neevu
 331. Madhuram Madhuram
 332. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 333. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 334. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 335. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 336. Mahima Neeke Prabhu
 337. Mahimagala Thandri
 338. Mahimaku Paathrudaa
 339. Mahonnathudaa Maa Devaa
 340. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 341. Mallelammaa Mallelu
 342. Mammentho Preminchaavu
 343. Mana Madhyane Unnadi
 344. Mana Yesu Bethlahemulo
 345. Manasa Yesu Marana Baadha
 346. Manasaaraa Poojinchi
 347. Manche Leni Naa Paina
 348. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 349. Manchi Snehithudaa
 350. Manchivaadu Goppavaadu
 351. Mandiramuloniki Raarandi
 352. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 353. Manishigaa Puttinodu
 354. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 355. Maruvagalanaa Maralaa
 356. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 357. Mee Gnaapakaardhamugaa
 358. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 359. Meghaala Paina Mana Yesu
 360. Meluko Vishwaasi Meluko
 361. Moodu Dashaabdaala
 362. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 363. Mosithivaa Naa Korakai
 364. Naa Chinni Hrudayamandu
 365. Naa Chinni Hrudayamu
 366. Naa Devuni Gudaaramulo
 367. Naa Devuni Krupavalana
 368. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 369. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 370. Naa Jeevam Naa Sarvam
 371. Naa Jeevitha Kaalamantha
 372. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 373. Naa Kalavaramulanni
 374. Naa Kannula Kanneeru
 375. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 376. Naa Kanula Vembadi
 377. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 378. Naa Kosamaa
 379. Naa Mano Nethramu Therachi
 380. Naa Naathudaa
 381. Naa Neethi Neeve
 382. Naa Notan Krottha Paata
 383. Naa Pere Theliyani Prajalu
 384. Naa Praanaaniki Praanam
 385. Naa Praanamaa Aelane
 386. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 387. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 388. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 389. Naa Praanamaa Yehovaanu
 390. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 391. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 392. Naa Priya Desham
 393. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 394. Naa Priyudu Yesu
 395. Naa Samasthamu
 396. Naa Sankata Dukhamulella
 397. Naa Sthuthi Paathrudaa
 398. Naa Stuthula Paina
 399. Naa Thandri
 400. Naa Yedala Neekunna
 401. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 402. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 403. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 404. Naa Yesu Prabhuvaa
 405. Naa Yesu Raajyamu
 406. Naadantu Lokaana
 407. Naadu Jeevamaayene
 408. Naadu Jeevithamu
 409. Naakenno Melulu Chesithive
 410. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 411. Naaku Jeevamai Unna
 412. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 413. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 414. Naalo Unna Aashalanniyu
 415. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 416. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 417. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 418. Nadipinchu Naa Naavaa
 419. Nadipisthaadu Naa Devudu
 420. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 421. Nalugakunda Godhumalu
 422. Nammakamaina Devudavaina
 423. Nammakamaina Naa Prabhu
 424. Nammakamaina Naa Snehithudu
 425. Nammakuraa Nammakuraa
 426. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 427. Nannenthagaano Preminchenu
 428. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 429. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 430. Nannu Kaavaga Vachchina
 431. Nanu Cherina Nee Prema
 432. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 433. Nashiyinchedi Lokamlo
 434. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 435. Ne Saageda Yesunitho
 436. Ne Yesuni Velugulo
 437. Nede Priyaraagam
 438. Nedo Repo Naa Priyudesu
 439. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 440. Nedu Yesu Lechinaadu
 441. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 442. Nee Challanaina Needalo
 443. Nee Chethi Kaaryamulu
 444. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 445. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 446. Nee Dayalo Nee Krupalo
 447. Nee Dayalo Nenunna
 448. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 449. Nee Jaldaru Vrukshapu
 450. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 451. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 452. Nee Jeevithamulo
 453. Nee Krupa Leni Kshanamu
 454. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 455. Nee Krupa Nithyamundunu
 456. Nee Naamam Naa Gaanam
 457. Nee Needalona
 458. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 459. Nee Paadam Mrokkedan
 460. Nee Pada Sevaye Chaalu
 461. Nee Prema Entho
 462. Nee Prema Maadhuryamu
 463. Nee Premaa Nee Karunaa
 464. Nee Premalo Nundi Nannu
 465. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 466. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 467. Nee Raktha Dhaarale
 468. Nee Rakthame Nee Rakthame
 469. Nee Roopu Chooda
 470. Nee Sannidhilo Nenunna
 471. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 472. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 473. Needentho Karunaa
 474. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 475. Needu Vishwaasyatha
 476. Neekante Nammadagina
 477. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 478. Neeke Naa Aaraadhanaa
 479. Neeku Entha Chesinaa
 480. Neeku Ishtudigaa
 481. Neeku Saati Evaru Leru
 482. Neeli Aakaashamlo
 483. Neethi Nyaayamulu
 484. Neethi Sooryudaa Yesu
 485. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 486. Neetho Nenu Naduvaalani
 487. Neetho Nundani Brathuku
 488. Neetho Samamevaru
 489. Neethone Gadipeyaalani
 490. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 491. Neeve Naa Devudavu
 492. Neeve Naa Praanam Sarvam
 493. Neeve Naa Praanamu
 494. Neeve Naa Rakshana
 495. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 496. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 497. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 498. Neevu Leka Kshanamainaa
 499. Neevu Leni Roju
 500. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 501. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 502. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 503. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 504. Nemmadi Ledaa
 505. Nenante Neekenduko
 506. Nenemainaa Prabhuvaa
 507. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 508. Nenu Pilisthe Paruguna
 509. Nenu Thaggaali Yesu
 510. Nenu Velle Maargamu
 511. Nenunnaa Nenunnaa
 512. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 513. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 514. Nibbaram Kaligi
 515. Nibbaramutho Naa Yesuke
 516. Nijamugaa Mora Pettina
 517. Ningilo Devudu
 518. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 519. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 520. Ninne Preminthunu
 521. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 522. Ninnu Kaapaadu Devudu
 523. Ninnu Thalachi
 524. Ninu Choose Kannulu
 525. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 526. Nithya Prematho
 527. Nithyamu Sthuthinchinaa
 528. Noothana Parachumu Devaa
 529. Noothana Samvathsaram
 530. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 531. O Kraisthavaa Yuvakaa
 532. O Kreesthu Sanghamaa
 533. O Maanavaaa
 534. O Maanavaa Nee Paapam
 535. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 536. O Sadbhakthulaaraa
 537. O Yesu Nee Prema
 538. Oka Kshanamaina
 539. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 540. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 541. Okkade Yesu Okkade
 542. Ontarivi Kaavu
 543. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 544. Oohinchaleni Kaaryamulu
 545. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 546. Oranna Oranna
 547. Paadanaa Mounamugaane
 548. Paapamerugani Paavanaathmuni
 549. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 550. Paavuramaa Sanghamupai
 551. Padamulu Chaalani Prema
 552. Padivelalo Athi Priyudu
 553. Padivelalo Athi Sundarudaa
 554. Pailam Kodukaa
 555. Painunna Aakaashamandunaa
 556. Paralokame Naa Anthapuram
 557. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 558. Paralokamu Naa Deshamu
 559. Parama Jeevamu
 560. Paravaasini Ne Jagamuna
 561. Parishuddha Parishuddha
 562. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 563. Parishuddhudaa Paavanudaa
 564. Parishuddhudu Parishuddhudu
 565. Parugetthedaa Parugetthedaa
 566. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 567. Pondithini Nenu
 568. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 569. Praanamaa Naa Praanamaa
 570. Praaneshwara
 571. Praardhana Shakthi Naaku
 572. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 573. Praardhana Vinnaavayyaa
 574. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 575. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 576. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 577. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 578. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 579. Prabhuvaa Kaachithivi
 580. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 581. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 582. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 583. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 584. Preethigala Mana Yesu
 585. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 586. Prema Yesayyaa Premaa
 587. Prema Yesuni Prema
 588. Premaa Ane Maayalo
 589. Premagala Maa Prabhuvaa
 590. Premagala Yesayyaa
 591. Premalo Paddaanu
 592. Premincheda Yesu Raajaa
 593. Preminchedan Adhikamugaa
 594. Preminchu Devudu
 595. Preminthunu Ninne
 596. Priya Sanghasthulaaraa
 597. Priya Yesu Naatha
 598. Priya Yesu Nirminchithivi
 599. Priya Yesu Raajunu
 600. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 601. Punarutthaanudaa
 602. Puvvulaantidi Jeevitham
 603. Raajaa Nee Sannidhilone
 604. Raajaadhi Raaja
 605. Raajula Raajaa
 606. Raajulaku Raaju Puttenayya
 607. Raakada Prabhuni Raakada
 608. Raakada Samayamlo
 609. Raakadane Railu Bandi
 610. Raaraaju Janminche Ilalona
 611. Raaraaju Janminchinaadu
 612. Raare Raare O Janulaaraa
 613. Raathri Nedu Rakshakundu
 614. Raavayya Yesunaadhaa
 615. Rakshakudaa Yesu Prabho
 616. Rakshakundudayinchinaadata
 617. Rammanuchunnaadu Ninnu
 618. Randi Randi Randayo
 619. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 620. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 621. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 622. Rende Rende Daarulu
 623. Ruchi Choochi Erigithini
 624. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 625. Saagilapadi Mrokkedamu
 626. Saakshyamichcheda
 627. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 628. Sahodarulaaraa
 629. Sajeevudavaina Yesayyaa
 630. Samardhavanthudavaina
 631. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 632. Samayamu Poneeyaka
 633. Sameepimparaani Thejassulo
 634. Sameepincharaani Thejassulo
 635. Sangeetha Naadamutho
 636. Sannuthinthu Yesu Swaami
 637. Santhosha Geethamu Paadedanu
 638. Santhoshame Samaadhaaname
 639. Sari Cheyumo Devaa
 640. Sari Raarevvaru
 641. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 642. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 643. Sarva Srushtiloni
 644. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 645. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 646. Sarvaanga Sundaraa
 647. Seeyonu Nee Devuni
 648. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 649. Shaaronu Rojaa Yese
 650. Shaashwatha Krupanu
 651. Shaashwatha Prematho
 652. Shaashwathamaina Prematho
 653. Shaashwathamainadi
 654. Shaashwathamu Kaadu
 655. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 656. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 657. Shodhanaa Baadhalu
 658. Shree Yesundu Janminche
 659. Shreshtamaina Naamam
 660. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 661. Shubha Vela Sthothra Bali
 662. Shuddha Hrudayam
 663. Shuddha Raathri
 664. Shuddhudavayyaa
 665. Siluva Chentha Cherina Naadu
 666. Siluva Dhyaanam
 667. Siluva Saakshigaa
 668. Siluvalo Aa Siluvalo
 669. Siluvalo Bali Aina
 670. Siluvalo Saagindi Yaathra
 671. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 672. Silvalo Naakai Kaarchenu
 673. Snehithudaa Naa Hithudaa
 674. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 675. Solipovaladu Manassaa
 676. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 677. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 678. Sthothrabali Sthothrabali
 679. Sthothram Chellinthumu
 680. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 681. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 682. Sthothrinthumu Ninu
 683. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 684. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 685. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 686. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 687. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 688. Sthuthinchi Paadedam
 689. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 690. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 691. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 692. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 693. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 694. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 695. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 696. Sthuthulapai Aaseenudaa
 697. Sudhaa Madhura Kiranaala
 698. Sugunaala Sampannudaa
 699. Sweekarinchumayaa Naathaa
 700. Thaara Velisindi
 701. Thallilaa Laalinchunu
 702. Thambura Sithaara Naadamutho
 703. Thandri Naa Yesayyaa
 704. Thanuvu Naa Didigo
 705. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 706. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 707. Tharaalu Maarinaa
 708. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 709. Thellaarindi Vela
 710. Thene Kanna Theeyanainadi
 711. Thodu Lerani Kumilipoku
 712. Tholakari Vaana
 713. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 714. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 715. Thrithvaikamaa
 716. Thuppu Patti Povuta Kante
 717. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 718. Ullaasa Jeevitham
 719. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 720. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 721. Uthaka Meeda Thalupu
 722. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 723. Vaadabaarani Vishwaasam
 724. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 725. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 726. Vandanambonarthumo
 727. Varninchalenu Vivarinchalenu
 728. Varsha Dhaaragaa Raava
 729. Varshimpanee Varshimpanee
 730. Veeche Gaalullo
 731. Veenulaku Vindulu Chese
 732. Vendi Bangaaraala Kanna
 733. Vetakaani Urilo Nundi
 734. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 735. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 736. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 737. Vijaya Geethamul Paadare
 738. Vijayaseeludaa
 739. Viluvainadi Nee Jeevitham
 740. Vinavaa Manavi
 741. Vinthaina Thaaraka
 742. Virisina Hrudayaalaku
 743. Vivaahamannadi
 744. Yavvanudaa
 745. Yehova Naa Aashrayam
 746. Yehova Naa Moralaalinchenu
 747. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 748. Yehovaa Maa Kaapari
 749. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 750. Yehovaa Naa Balamaa
 751. Yehovaa Naa Kaapari
 752. Yehovaa Nee Naamamu
 753. Yehovaa Needu Melulanu
 754. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 755. Yehovaanu Sannuthinchedan
 756. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 757. Yesayya Naamamlo
 758. Yesayya Maata
 759. Yesayya Maata Viluvaina
 760. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 761. Yesayyaa Naa Doraa
 762. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 763. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 764. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 765. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 766. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 767. Yesayyaa Nee Naamamune
 768. Yesayyaa Nee Prema
 769. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 770. Yesayyaa Praana Naathaa
 771. Yese Daivamu
 772. Yese Goppa Devudu
 773. Yese Janmincheraa
 774. Yese Naa Aashrayamu
 775. Yese Naa Maargamu
 776. Yese Naa Parihaari
 777. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 778. Yesu Goriya Pillani Nenu
 779. Yesu Jananamu
 780. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 781. Yesu Maatho Neevundagaa
 782. Yesu Manchi Devudu
 783. Yesu Naamam
 784. Yesu Nan Preminchithivi
 785. Yesu Nee Naamaamruthamu
 786. Yesu Nee Vaaramu
 787. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 788. Yesu Ninnu Nenu
 789. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 790. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 791. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 792. Yesu Raaju Raajula Raajai
 793. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 794. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 795. Yesu Rakthame Jayam
 796. Yesu Rakthamulo
 797. Yesu Sarvonnathudaa
 798. Yesu Vanti Sundarudu
 799. Yesuni Naa Madilo
 800. Yesuni Naamamlo Shakthi
 801. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 802. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 803. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply