Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 5. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 7. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 8. అదిగో నా నావ
 9. అదే అదే ఆ రోజు
 10. అన్ని కాలంబుల
 11. అన్ని నామముల కన్న
 12. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 13. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 14. అనుదినము ప్రభుని
 15. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 16. అపరాధిని యేసయ్యా
 17. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 18. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 19. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 20. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 21. అందరికి కావాలి
 22. అందరు నన్ను విడచినా
 23. అందాల ఉద్యానవనమా
 24. అందాలతార
 25. అంబరానికి అంటేలా
 26. ఆకశాన తార ఒకటి
 27. ఆకాశ వాసులారా
 28. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 29. ఆకాశంబున్ దూతలు
 30. ఆగక సాగుమా
 31. ఆత్మ దీపమును
 32. ఆధారం నీవేనయ్యా
 33. ఆనంద యాత్ర
 34. ఆనందమానందమే
 35. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 36. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 37. ఆనందింతు నీలో దేవా
 38. ఆయనే నా సంగీతము
 39. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 40. ఆరాధన ఆరాధన
 41. ఆరాధన నీకే
 42. ఆరాధన యేసు నీకే
 43. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 44. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 45. ఆరాధించెదను నిన్ను
 46. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 47. ఆవేదన నేనొందను
 48. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 49. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 50. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 51. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 52. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 53. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 54. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 55. ఆహా ఆనందమే
 56. ఆహా యేమానందం
 57. ఇది కోతకు సమయం
 58. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 59. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 60. ఇదియే సమయంబు రండి
 61. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 62. ఇదే నా కోరిక
 63. ఇబాదత్ కరో
 64. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 65. ఇహమందున ఆ పరమందు
 66. ఇళ్లలోన పండుగంట
 67. ఇంత కాలం
 68. ఇంతలోనే కనబడి
 69. ఈ తరం యువతరం
 70. ఈ దినం సదా
 71. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 72. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 73. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 74. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 75. ఎడబాయని నీదు కృప
 76. ఎనలేని ప్రేమ
 77. ఎన్ని తలచినా
 78. ఎన్ని మార్లు
 79. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 80. ఎల్లలు లేనిది
 81. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 82. ఎవరికి ఎవరు
 83. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 84. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 85. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 86. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 87. ఎంత దూరమైనా
 88. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 89. ఎంత మధురము
 90. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 91. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 92. ఎంతటి వాడను నేను
 93. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 94. ఎంతో వింత
 95. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 96. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 97. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 98. ఎందుకో నన్ను నీవు
 99. ఏ పాపమెరుగని
 100. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 101. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 102. ఏ వైపు చూసినా
 103. ఏ సమయమందైనా
 104. ఏమని పాడను
 105. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 106. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 107. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 108. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 109. ఒంటరివి కావు
 110. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 111. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 112. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 113. ఓ మానవా
 114. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 115. ఓ సద్భాక్తులారా
 116. ఓరన్న  ఓరన్న
 117. కనలేని కనులేలనయ్యా
 118. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 119. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 120. కనురెప్ప పాటైన
 121. కనులున్నా కానలేని
 122. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 123. కన్నీటి లోయలలో
 124. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 125. కన్నీరేలమ్మా
 126. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 127. కన్నులుండి చూడలేవ
 128. కమ్మని బహుకమ్మని
 129. కలములతో రాయగలమా
 130. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 131. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 132. కలువరి గిరి నుండి
 133. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 134. కల్లుండి చూడలేని
 135. కల్యాణం కమనీయం
 136. కవులకైనా సాధ్యమా
 137. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 138. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 139. క్రిస్మస్ పండుగ
 140. క్రిస్మస్ శుభదినం
 141. కీర్తింతు నీ నామమున్
 142. క్రీస్తు పుట్టెను
 143. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 144. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 145. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 146. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 147. కృప కృప నా యేసు కృపా
 148. కృపా క్షేమము
 149. కృపామయుడా
 150. కృంగిన వేళలో
 151. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 152. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 153. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 154. కొండలలో కోనలలో
 155. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 156. గమ్యం చేరాలని
 157. గాడాంధకారపు లోయలో
 158. గాలి సముద్రపు అలలకు
 159. గీతం గీతం
 160. గూడు లేని గువ్వనై
 161. గొప్ప దేవుడవని
 162. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 163. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 164. చాలునయ్య నీ కృప
 165. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 166. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 167. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 168. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 169. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 170. చిరకాల స్నేహితుడా
 171. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 172. చింత లేదిక
 173. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 174. చీకటి లోయలో
 175. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 176. చూచుచున్న దేవుడవు
 177. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 178. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 179. చెప్పలేను బాబోయ్
 180. చేయి పట్టుకో
 181. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 182. జన్మించెను ఒక తార
 183. జయ జయ యేసు
 184. జయం జయం
 185. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 186. జీవన తొలి సంధ్య
 187. జీవనదిని నా హృదయములో
 188. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 189. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 190. జీవించుచున్నావన్న
 191. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 192. జుంటె తేనె కన్నా
 193. జై జై జై యేసయ్యా
 194. జ్యోతిర్మయుడా
 195. తనువు నా దిదిగో
 196. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 197. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 198. తరాలు మారినా
 199. తల్లిలా లాలించును
 200. తండ్రి నా యేసయ్యా
 201. తంబుర సితార నాదముతో
 202. తార వెలిసింది
 203. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 204. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 205. త్రిత్వైకమా
 206. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 207. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 208. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 209. తేనెకన్న తీయనైనది
 210. తొలకరి వాన
 211. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 212. దవలవర్ణుడా
 213. దారి తప్పి పోతున్నావా
 214. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 215. దినమెల్ల నే పాడినా
 216. దుర్దినములు రాకముందే
 217. దూత పాట పాడుడి
 218. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 219. దేవర నీ దీవెనలు
 220. దేవా నా దేవా
 221. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 222. దేవా నీ నామం
 223. దేవా మహోన్నతుడా
 224. దేవా మా కుటుంబము
 225. దేవుడు నీకు తెలుసు
 226. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 227. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 228. దేవుని వారసులం
 229. దేవుని సన్నిధిలో
 230. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 231. దేవుని స్తుతియించుడి
 232. దేవుని స్తుతించ రండి
 233. దేవునికి భయపడవా
 234. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 235. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 236. దేహం పాతది
 237. దొరకును సమస్తము
 238. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 239. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 240. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 241. నడిపించు నా నావా
 242. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 243. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 244. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 245. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 246. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 247. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 248. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 249. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 250. నా కనుల వెంబడి
 251. నా కన్నుల కన్నీరు
 252. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 253. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 254. నా కోసమా
 255. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 256. నా చిన్ని హృదయమందు
 257. నా చిన్ని హృదయము
 258. నా జీవం నా సర్వం
 259. నా జీవితకాలమంత
 260. నా నాథుడా
 261. నా నీతి నీవే
 262. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 263. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 264. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 265. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 266. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 267. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 268. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 269. నా మనో నేత్రము తెరచి
 270. నా యెడల నీకున్న
 271. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 272. నా యేసు ప్రభువా
 273. నా యేసు రాజ్యము
 274. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 275. నా సమస్తము
 276. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 277. నా స్తుతి పాత్రుడా
 278. నా స్తుతుల పైన
 279. నా హృదయములో నీ మాటలే
 280. నాకు నీ కృప చాలును
 281. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 282. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 283. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 284. నాదంటూ లోకాన
 285. నాదు జీవమాయెనే
 286. నాదు జీవితము
 287. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 288. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 289. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 290. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 291. నిజముగా మొర పెట్టిన
 292. నిత్య ప్రేమతో
 293. నిత్యము స్తుతించినా
 294. నిను చూసే కన్నులు
 295. నిను స్తుతించినా చాలు
 296. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 297. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 298. నిన్ను తలచి
 299. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 300. నిన్నే ప్రేమింతును
 301. నిబ్బరం కలిగి
 302. నింగిలో దేవుడు
 303. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 304. నీ కృప నాకు చాలును
 305. నీ చల్లనైన నీడలో
 306. నీ చేతి కార్యములు
 307. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 308. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 309. నీ జల్దరు వృక్షపు
 310. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 311. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 312. నీ దయలో నీ కృపలో
 313. నీ దయలో నేనున్న
 314. నీ ధనము నీ ఘనము
 315. నీ పద సేవయే చాలు
 316. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 317. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 318. నీ ప్రేమ ఎంతో
 319. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 320. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 321. నీ రక్త ధారలే
 322. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 323. నీ రూపు చూడ
 324. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 325. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 326. నీకంటె నమ్మదగిన
 327. నీకు ఇష్టుడిగా
 328. నీకే నా ఆరాధనా
 329. నీతి సూర్యుడా యేసు
 330. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 331. నీతో సమమెవరు
 332. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 333. నీదు విశ్వాస్యత
 334. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 335. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 336. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 337. నీవు లేని రోజు
 338. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 339. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 340. నీవే నా దేవుడవు
 341. నీవే నా ప్రాణము
 342. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 343. నీవే నా రక్షణ
 344. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 345. నూతన పరచుము దేవా
 346. నెమ్మది లేదా
 347. నే యేసుని వెలుగులో
 348. నే సాగెద యేసునితో
 349. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 350. నేడే ప్రియరాగం
 351. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 352. నేనంటే నీకెందుకో
 353. నేను పిలిస్తే పరుగున
 354. నేను వెళ్ళే మార్గము
 355. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 356. పదములు చాలని ప్రేమ
 357. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 358. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 359. పరమ జీవము
 360. పరలోకము నా దేశము
 361. పరవాసిని నే జగమున
 362. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 363. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 364. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 365. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 366. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 367. ప్రభు యేసుని వదనములో
 368. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 369. ప్రభువా కాచితివి
 370. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 371. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 372. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 373. పావురమా సంఘముపై
 374. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 375. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 376. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 377. ప్రియ యేసు నాథ
 378. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 379. ప్రియ యేసు రాజును
 380. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 381. ప్రీతిగల మన యేసు
 382. పువ్వులాంటిది జీవితం
 383. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 384. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 385. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 386. ప్రేమించు దేవుడు
 387. ప్రేమించెదన్
 388. పొందితిని నేను
 389. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 390. బ్రతకాలని ఉన్నా
 391. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 392. బంగారం అడుగలేదు
 393. బాలుడు కాదమ్మో
 394. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 395. బేత్లేహేం పురమున
 396. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 397. భజియింతుము నిను జగదీశా
 398. భజియింతుము రారే యేసుని
 399. భారత దేశ సువార్త
 400. భారత దేశమా నా యేసుకే
 401. భాసిల్లెను సిలువలో
 402. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 403. భేదం ఏమి లేదు
 404. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 405. మన యేసు బెత్లహేములో
 406. మనస యేసు మరణ బాధ
 407. మనసారా పూజించి
 408. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 409. మనిషిగా పుట్టినోడు
 410. మరువగలనా మరలా
 411. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 412. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 413. మహిమ నీకే ప్రభూ
 414. మహిమకు పాత్రుడా
 415. మహిమగల తండ్రి
 416. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 417. మహోన్నతుడా మా దేవా
 418. మంచి స్నేహితుడా
 419. మందిరములోనికి రారండి
 420. మా ఇంటి పేరు
 421. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 422. మా గొప్ప దేవా
 423. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 424. మాటే చాలయ్యా
 425. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 426. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 427. మార్గములను సృజించువాడు
 428. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 429. మార్పుచెందవా
 430. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 431. మూడు దశాబ్దాల
 432. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 433. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 434. యవ్వనుడా
 435. యుద్ధము యెహోవాదే
 436. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 437. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 438. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 439. యెహోవా నా కాపరి
 440. యెహోవా నా బలమా
 441. యెహోవా నీ నామము
 442. యెహోవా నీదు మేలులను
 443. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 444. యెహోవా మా కాపరి
 445. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 446. యెహోవాను స్తుతియించు
 447. యేసయ్యా నా దొరా
 448. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 449. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 450. యేసయ్యా నీ నామమునే
 451. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 452. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 453. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 454. యేసు జననము
 455. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 456. యేసు నిన్ను నేను
 457. యేసు నీ నామామృతము
 458. యేసు నీ వారము
 459. యేసు నీవే చాలు నాకు
 460. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 461. యేసు మంచి దేవుడు
 462. యేసు మాతో నీవుండగా
 463. యేసు రక్తములో
 464. యేసు రక్తమే జయం
 465. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 466. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 467. యేసు వంటి సుందరుడు
 468. యేసు సర్వోన్నతుడా
 469. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 470. యేసుని నా మదిలో
 471. యేసుని నామంలో శక్తి
 472. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 473. యేసే గొప్ప దేవుడు
 474. యేసే జన్మించెరా
 475. యేసే దైవము
 476. యేసే నా ఆశ్రయము
 477. యేసే నా పరిహారి
 478. యేసే నా మార్గము
 479. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 480. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 481. రక్షకుండుదయించినాడట
 482. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 483. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 484. రండి రండి రండయో
 485. రండి సువార్త సునాదముతో
 486. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 487. రాకడ సమయంలో
 488. రాకడనే రైలు బండి
 489. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 490. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 491. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 492. రారాజు జన్మించినాడు
 493. రారే రారే ఓ జనులారా
 494. రావయ్య యేసునాధా
 495. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 496. రెండే రెండే దారులు
 497. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 498. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 499. వర్ష ధారగా రావా
 500. వర్ణించలేను వివరించలేను
 501. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 502. వందనంబొనర్తుమో
 503. వాక్యమే శరీర ధారియై
 504. వాడబారని విశ్వాసముతో
 505. వాడబారని విశ్వాసం
 506. విజయ గీతముల్ పాడరే
 507. విడువను నిను ఎడబాయనని
 508. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 509. వినవా మనవి
 510. విరిసిన హృదయాలకు
 511. విలువైనది నీ జీవితం
 512. వింతైన తారక
 513. వీచే గాలుల్లో
 514. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 515. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 516. శాశ్వత కృపను
 517. శాశ్వతము కాదు
 518. శాశ్వతమైనది
 519. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 520. శుద్ధ రాత్రి
 521. శుద్ధ హృదయం
 522. శృతిచేసి నే పాడనా
 523. శ్రేష్టమైన నామం
 524. షారోను రోజా యేసే
 525. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 526. సదాకాలము నీతో నేను
 527. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 528. సమయము పోనీయక
 529. సమర్ధవంతుడవైన
 530. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 531. సమీపించరాని తేజస్సులో
 532. సర్వ సృష్టిలోని
 533. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 534. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 535. సర్వాంగ సుందరా
 536. సహోదరులారా
 537. సంతోష గీతం పాడెదను
 538. సంతోషమే సమాధానమే
 539. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 540. సాక్ష్యమిచ్చెద
 541. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 542. సిలువలో ఆ సిలువలో
 543. సిలువలో బలి అయిన
 544. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 545. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 546. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 547. స్వీకరించుమయా నాథా
 548. సుగుణాల సంపన్నుడా
 549. సుధా మధుర కిరణాల
 550. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 551. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 552. స్తుతియించెదా నీ నామం
 553. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 554. స్తుతించి పాడెదం
 555. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 556. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 557. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 558. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 559. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 560. సోలిపోవలదు మనస్సా
 561. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 562. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 563. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 564. స్తోత్రింతుము నిను
 565. హల్లెలూయ పాట
 566. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 567. హల్లెలుయా పాడెదా
 568. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 569. హల్లేలూయా యని పాడి
 570. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 571. హృదయాలనేలే రారాజు
 572. హే ప్రభుయేసు
 573. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 574. హోసన్నా హల్లెలూయా
 575. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Yemaanandam
 5. Aakaasha Vaasulaaraa
 6. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 7. Aakaashambun Doothalu
 8. Aakashaana Thaara Okati
 9. Aalayamlo Praveshinchandi
 10. Aananda Yaathra
 11. Aanandamaanandame
 12. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 13. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 14. Aanandinthu Neelo Devaa
 15. Aaraadhana Aaraadhana
 16. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 17. Aaraadhana Neeke
 18. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 19. Aaraadhana Yesu Neeke
 20. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 21. Aaraadhinchedanu Ninnu
 22. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 23. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 24. Aascharyamaina Prema
 25. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 26. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 27. Aasheervaadambul Maa Meeda
 28. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 29. Aathma Deepamunu
 30. Aavedana Nenondanu
 31. Aayane Naa Sangeethamu
 32. Adavi Chetla Naduma
 33. Ade Ade Aa Roju
 34. Adiginadi Konthe Ayinaa
 35. Adigo Naa Naava
 36. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 37. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 38. Ae Paapamerugani
 39. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 40. Ae Samayamandainaa
 41. Ae Vaipu Choosinaa
 42. Agni Mandinchu
 43. Ambaraaniki Antelaa
 44. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 45. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 46. Andaala Thaara
 47. Andaala Udyaanavanamaa
 48. Andariki Kaavaali
 49. Andaru Nannu Vidachinaa
 50. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 51. Anni Kaalambula
 52. Anni Naamamula Kanna
 53. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 54. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 55. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 56. Anudinamu Prabhuni
 57. Aparaadhini Yesayyaa
 58. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 59. Athyunnatha Simhaasanumpai
 60. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 61. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 62. Baaludu Kaadammo
 63. Bangaaram Adugaledu
 64. Bethlahemulonantaa Sandadi
 65. Bethlehem Puramuna
 66. Bhaaratha Desha Suvaartha
 67. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 68. Bhaasillenu Siluvalo
 69. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 70. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 71. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 72. Bhedam Emi Ledu
 73. Bheekarundau Maa Yehovaa
 74. Brathakaalani Unnaa
 75. Brathukuta Nee Kosame
 76. Chaalunayya Nee Krupa
 77. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 78. Cheekati Loyalo
 79. Cheppalenu Baaboi
 80. Chettu Choosthe Pachchagundi
 81. Cheyi Pattuko
 82. Chinna Gorrepillanu Nenu
 83. Chinni Manasutho Ninnu
 84. Chintha Ledika
 85. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 86. Chirakaala Snehithudaa
 87. Chiru Divvela Velugulatho
 88. Chithra Chithraala Vaade
 89. Chitti Potti Paapanu Nenu
 90. Choochuchunna Devudavayyaa
 91. Choochuchunna Devudavu
 92. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 93. Christmas Panduga
 94. Christmas Shubha Dinam
 95. Daari Thappipothunnaavaa
 96. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 97. Davalavarnudaa
 98. Deham Paathadi
 99. Deva Samsthuthi Cheyave
 100. Devaa Maa Kutumbamu
 101. Devaa Mahonnathudaa
 102. Devaa Naa Devaa
 103. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 104. Devaa Nee Naamam
 105. Devara Nee Deevenalu
 106. Devudu Neeku Thelusu
 107. Devudu Manaku Ellappudu
 108. Devude Naakaashrayambu
 109. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 110. Devuni Sannidhilo
 111. Devuni Sthuthincha Randi
 112. Devuni Sthuthiyinchudi
 113. Devuni Vaarasulam
 114. Devuniki Bhayapadavaa
 115. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 116. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 117. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 118. Dinamella Ne Paadinaa
 119. Dootha Paata Paadudi
 120. Dorakunu Samasthamu
 121. Durdinamulu Raakamunde
 122. Edabaayani Needu Krupa
 123. Ee Dinam Sadaa
 124. Ee Tharam Yuvatharam
 125. Ellalu Lenidi
 126. Em Chesaanayyaa Neekosam
 127. Emani Paadanu
 128. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 129. Enaleni Prema
 130. Endaro Endaru Endaro
 131. Enduko Devaa Inthati Premaa
 132. Enduko Nanninthagaa Neevu
 133. Enduko Nannu Neevu
 134. Enni Maarlu
 135. Enni Thalachinaa
 136. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 137. Entha Dooramainaa
 138. Entha Madhuramu
 139. Entha Manchi Devudavayyaa
 140. Entha Manchi Devudavesayyaa
 141. Entha Pedda Poraatamo
 142. Enthati Vaadani Nenu
 143. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 144. Entho Vintha
 145. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 146. Evariki Evaru
 147. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 148. Evaru Leka Ontarinai
 149. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 150. Evarunnaaru Naakilalo
 151. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 152. Gaali Samudrapu Alalaku
 153. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 154. Gamyam Cheraalani
 155. Geetham Geetham
 156. Goodu Leni Guvvanai
 157. Goppa Devudavani
 158. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 159. Gorrepilla Vivaahothsava
 160. Hallelooya Hallelooya
 161. Hallelooya Paata
 162. Hallelooya Sthuthi Mahima
 163. Hallelooyaa Ani Paadi
 164. Hallelooyaa Paadedaaa
 165. Hey Prabhu Yesu
 166. Hosannaa Hallelooyaa
 167. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 168. Hrudayaalanele Raaraaju
 169. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 170. Ibaadath Karo
 171. Ide Naa Korika
 172. Idi Kothaku Samayam
 173. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 174. Idigo Devuni Gorrepillaa
 175. Idiye Samayambu Randi
 176. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 177. Ihamanduna Aa Paramandu
 178. Illalona Panduganta
 179. Intha Kaalam
 180. Inthalone Kanabadi
 181. Iyyaala Intla Repu Mantla
 182. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 183. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 184. Jai Jai Jai Yesayyaa
 185. Janminchenu Oka Thaara
 186. Jaya Jaya Yesu
 187. Jayam Jayam
 188. Jeevana Tholi Sandhya
 189. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 190. Jeevinchuchunnaavanna
 191. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 192. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 193. Junte Thene Kannaa
 194. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 195. Jyothirmayudaa
 196. Kaalam Samayam Naadenantu
 197. Kalamulatho Raayagalamaa
 198. Kallallo Kanneerenduku
 199. Kallundi Choodaleni
 200. Kaluvari Giri Nundi
 201. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 202. Kalvari Girilona Silvalo
 203. Kalvari Siluvalo Yesayya
 204. Kalyaanam Kamaneeyam
 205. Kammani Bahu Kammani
 206. Kanaleni Kanulelanayyaa
 207. Kani Vini Erugani Karunaku
 208. Kanna Thalli Cherchunatlu
 209. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 210. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 211. Kanneerelammaa
 212. Kanneeti Loyalalo
 213. Kannulanetthi Pairula Choodu
 214. Kannulundi Choodaleva
 215. Kanulunnaa Kaanaleni
 216. Kanureppa Paataina
 217. Kavulakainaa Saadhyamaa
 218. Keerthinthu Nee Naamamun
 219. Konda Kona Loya Lothullo
 220. Kondalalo Konalalo
 221. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 222. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 223. Kreesthu Puttenu
 224. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 225. Krungina Velalo
 226. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 227. Krupaa Kshemamu
 228. Krupaamayudaa
 229. Kruthagnathan Thalavanchi
 230. Kshanamaina Neevu
 231. Kummari O Kummari
 232. Kuthoohalam Aarbhaatame
 233. Lekkinchaleni Sthothramul
 234. Lemmu Thejarillumu Ani
 235. Maa Goppa Devaa
 236. Maa Inti Peru
 237. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 238. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 239. Maargamu Choopumu Intiki
 240. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 241. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 242. Maarpu Chendavaa
 243. Maate Chaalayyaa
 244. Maatlaade Devudavu Neevu
 245. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 246. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 247. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 248. Mahima Neeke Prabhu
 249. Mahimagala Thandri
 250. Mahimaku Paathrudaa
 251. Mahonnathudaa Maa Devaa
 252. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 253. Mana Yesu Bethlahemulo
 254. Manasa Yesu Marana Baadha
 255. Manasaaraa Poojinchi
 256. Manchi Snehithudaa
 257. Mandiramuloniki Raarandi
 258. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 259. Manishigaa Puttinodu
 260. Maruvagalanaa Maralaa
 261. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 262. Meluko Vishwaasi Meluko
 263. Moodu Dashaabdaala
 264. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 265. Naa Chinni Hrudayamandu
 266. Naa Chinni Hrudayamu
 267. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 268. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 269. Naa Jeevam Naa Sarvam
 270. Naa Jeevitha Kaalamantha
 271. Naa Kannula Kanneeru
 272. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 273. Naa Kanula Vembadi
 274. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 275. Naa Kosamaa
 276. Naa Mano Nethramu Therachi
 277. Naa Naathudaa
 278. Naa Neethi Neeve
 279. Naa Pere Theliyani Prajalu
 280. Naa Praanaaniki Praanam
 281. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 282. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 283. Naa Praanamaa Yehovaanu
 284. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 285. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 286. Naa Samasthamu
 287. Naa Sankata Dukhamulella
 288. Naa Sthuthi Paathrudaa
 289. Naa Stuthula Paina
 290. Naa Yedala Neekunna
 291. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 292. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 293. Naa Yesu Prabhuvaa
 294. Naa Yesu Raajyamu
 295. Naadantu Lokaana
 296. Naadu Jeevamaayene
 297. Naadu Jeevithamu
 298. Naakenno Melulu Chesithive
 299. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 300. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 301. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 302. Naalo Unna Aashalanniyu
 303. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 304. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 305. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 306. Nadipinchu Naa Naavaa
 307. Nadipisthaadu Naa Devudu
 308. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 309. Nammakamaina Naa Prabhu
 310. Nammakamaina Naa Snehithudu
 311. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 312. Nannenthagaano Preminchenu
 313. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 314. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 315. Nanu Cherina Nee Prema
 316. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 317. Ne Saageda Yesunitho
 318. Ne Yesuni Velugulo
 319. Nede Priyaraagam
 320. Nedo Repo Naa Priyudesu
 321. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 322. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 323. Nee Challanaina Needalo
 324. Nee Chethi Kaaryamulu
 325. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 326. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 327. Nee Dayalo Nee Krupalo
 328. Nee Dayalo Nenunna
 329. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 330. Nee Jaldaru Vrukshapu
 331. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 332. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 333. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 334. Nee Paadam Mrokkedan
 335. Nee Pada Sevaye Chaalu
 336. Nee Prema Entho
 337. Nee Premaa Nee Karunaa
 338. Nee Premalo Nundi Nannu
 339. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 340. Nee Raktha Dhaarale
 341. Nee Rakthame Nee Rakthame
 342. Nee Roopu Chooda
 343. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 344. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 345. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 346. Needu Vishwaasyatha
 347. Neekante Nammadagina
 348. Neeke Naa Aaraadhanaa
 349. Neeku Ishtudigaa
 350. Neethi Sooryudaa Yesu
 351. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 352. Neetho Samamevaru
 353. Neeve Naa Devudavu
 354. Neeve Naa Praanam Sarvam
 355. Neeve Naa Praanamu
 356. Neeve Naa Rakshana
 357. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 358. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 359. Neevu Leni Roju
 360. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 361. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 362. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 363. Nemmadi Ledaa
 364. Nenante Neekenduko
 365. Nenu Pilisthe Paruguna
 366. Nenu Velle Maargamu
 367. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 368. Nibbaram Kaligi
 369. Nijamugaa Mora Pettina
 370. Ningilo Devudu
 371. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 372. Ninne Preminthunu
 373. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 374. Ninnu Kaapaadu Devudu
 375. Ninnu Thalachi
 376. Ninu Choose Kannulu
 377. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 378. Nithya Prematho
 379. Nithyamu Sthuthinchinaa
 380. Noothana Parachumu Devaa
 381. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 382. O Kraisthavaa Yuvakaa
 383. O Kreesthu Sanghamaa
 384. O Maanavaaa
 385. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 386. O Sadbhakthulaaraa
 387. O Yesu Nee Prema
 388. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 389. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 390. Ontarivi Kaavu
 391. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 392. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 393. Oranna Oranna
 394. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 395. Paavuramaa Sanghamupai
 396. Padamulu Chaalani Prema
 397. Padivelalo Athi Priyudu
 398. Padivelalo Athi Sundarudaa
 399. Paralokamu Naa Deshamu
 400. Parama Jeevamu
 401. Paravaasini Ne Jagamuna
 402. Parishuddha Parishuddha
 403. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 404. Parishuddhudu Parishuddhudu
 405. Pondithini Nenu
 406. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 407. Praanamaa Naa Praanamaa
 408. Praardhana Shakthi Naaku
 409. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 410. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 411. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 412. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 413. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 414. Prabhuvaa Kaachithivi
 415. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 416. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 417. Preethigala Mana Yesu
 418. Prema Yesayyaa Premaa
 419. Prema Yesuni Prema
 420. Premagala Maa Prabhuvaa
 421. Preminchedan Adhikamugaa
 422. Preminchu Devudu
 423. Priya Yesu Naatha
 424. Priya Yesu Nirminchithivi
 425. Priya Yesu Raajunu
 426. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 427. Puvvulaantidi Jeevitham
 428. Raajaa Nee Sannidhilone
 429. Raajulaku Raaju Puttenayya
 430. Raakada Prabhuni Raakada
 431. Raakada Samayamlo
 432. Raakadane Railu Bandi
 433. Raaraaju Janminchinaadu
 434. Raare Raare O Janulaaraa
 435. Raathri Nedu Rakshakundu
 436. Raavayya Yesunaadhaa
 437. Rakshakudaa Yesu Prabho
 438. Rakshakundudayinchinaadata
 439. Rammanuchunnaadu Ninnu
 440. Randi Randi Randayo
 441. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 442. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 443. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 444. Rende Rende Daarulu
 445. Ruchi Choochi Erigithini
 446. Saagilapadi Mrokkedamu
 447. Saakshyamichcheda
 448. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 449. Sahodarulaaraa
 450. Sajeevudavaina Yesayyaa
 451. Samardhavanthudavaina
 452. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 453. Samayamu Poneeyaka
 454. Sameepincharaani Thejassulo
 455. Sannuthinthu Yesu Swaami
 456. Santhosha Geethamu Paadedanu
 457. Santhoshame Samaadhaaname
 458. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 459. Sarva Srushtiloni
 460. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 461. Sarvaanga Sundaraa
 462. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 463. Shaaronu Rojaa Yese
 464. Shaashwatha Krupanu
 465. Shaashwathamainadi
 466. Shaashwathamu Kaadu
 467. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 468. Shree Yesundu Janminche
 469. Shreshtamaina Naamam
 470. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 471. Shuddha Hrudayam
 472. Shuddha Raathri
 473. Siluva Chentha Cherina Naadu
 474. Siluvalo Aa Siluvalo
 475. Siluvalo Bali Aina
 476. Siluvalo Saagindi Yaathra
 477. Silvalo Naakai Kaarchenu
 478. Solipovaladu Manassaa
 479. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 480. Sthothram Chellinthumu
 481. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 482. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 483. Sthothrinthumu Ninu
 484. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 485. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 486. Sthuthinchi Paadedam
 487. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 488. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 489. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 490. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 491. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 492. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 493. Sudhaa Madhura Kiranaala
 494. Sugunaala Sampannudaa
 495. Sweekarinchumayaa Naathaa
 496. Thaara Velisindi
 497. Thallilaa Laalinchunu
 498. Thambura Sithaara Naadamutho
 499. Thandri Naa Yesayyaa
 500. Thanuvu Naa Didigo
 501. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 502. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 503. Tharaalu Maarinaa
 504. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 505. Thene Kanna Theeyanainadi
 506. Thodu Lerani Kumilipoku
 507. Tholakari Vaana
 508. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 509. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 510. Thrithvaikamaa
 511. Thuppu Patti Povuta Kante
 512. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 513. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 514. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 515. Vaadabaarani Vishwaasam
 516. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 517. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 518. Vandanambonarthumo
 519. Varninchalenu Vivarinchalenu
 520. Varsha Dhaaragaa Raava
 521. Varshimpanee Varshimpanee
 522. Veeche Gaalullo
 523. Vetakaani Urilo Nundi
 524. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 525. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 526. Vijaya Geethamul Paadare
 527. Viluvainadi Nee Jeevitham
 528. Vinavaa Manavi
 529. Vinthaina Thaaraka
 530. Virisina Hrudayaalaku
 531. Yavvanudaa
 532. Yehova Naa Aashrayam
 533. Yehova Naa Moralaalinchenu
 534. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 535. Yehovaa Maa Kaapari
 536. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 537. Yehovaa Naa Balamaa
 538. Yehovaa Naa Kaapari
 539. Yehovaa Nee Naamamu
 540. Yehovaa Needu Melulanu
 541. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 542. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 543. Yesayyaa Naa Doraa
 544. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 545. Yesayyaa Nee Naamamune
 546. Yesayyaa Nee Prema
 547. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 548. Yese Daivamu
 549. Yese Goppa Devudu
 550. Yese Janmincheraa
 551. Yese Naa Aashrayamu
 552. Yese Naa Maargamu
 553. Yese Naa Parihaari
 554. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 555. Yesu Goriya Pillani Nenu
 556. Yesu Jananamu
 557. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 558. Yesu Maatho Neevundagaa
 559. Yesu Manchi Devudu
 560. Yesu Nee Naamaamruthamu
 561. Yesu Nee Vaaramu
 562. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 563. Yesu Ninnu Nenu
 564. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 565. Yesu Raaju Raajula Raajai
 566. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 567. Yesu Rakthame Jayam
 568. Yesu Rakthamulo
 569. Yesu Sarvonnathudaa
 570. Yesu Vanti Sundarudu
 571. Yesuni Naa Madilo
 572. Yesuni Naamamlo Shakthi
 573. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 574. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 575. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply