Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 15. అనుదినము ప్రభుని
 16. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 17. అపరాధిని యేసయ్యా
 18. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 19. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 20. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 21. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 22. అవధులే లేనిది
 23. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 24. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 25. అందరికి కావాలి
 26. అందరు నన్ను విడచినా
 27. అందాల ఉద్యానవనమా
 28. అందాలతార
 29. అంబరానికి అంటేలా
 30. ఆకశాన తార ఒకటి
 31. ఆకాశ వాసులారా
 32. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 33. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 34. ఆకాశంబున్ దూతలు
 35. ఆగక సాగుమా
 36. ఆత్మ దీపమును
 37. ఆధారం నీవేనయ్యా
 38. ఆనంద యాత్ర
 39. ఆనందమానందమే
 40. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 41. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 42. ఆనందమే పరమానందమే
 43. ఆనందింతు నీలో దేవా
 44. ఆయనే నా సంగీతము
 45. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 46. ఆరాధన అందుకో
 47. ఆరాధన ఆరాధన
 48. ఆరాధన నీకే
 49. ఆరాధన యేసు నీకే
 50. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 51. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 52. ఆరాధించెదను నిన్ను
 53. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 54. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 55. ఆవేదన నేనొందను
 56. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 57. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 58. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 59. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 60. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 61. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 62. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 63. ఆహా ఆనందమే
 64. ఆహా మహాత్మ
 65. ఆహా యేమానందం
 66. ఇకనైన కానీ
 67. ఇది కోతకు సమయం
 68. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 69. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 70. ఇదియే సమయంబు రండి
 71. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 72. ఇదే నా కోరిక
 73. ఇబాదత్ కరో
 74. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 75. ఇహమందున ఆ పరమందు
 76. ఇళ్లలోన పండుగంట
 77. ఇంత కాలం
 78. ఇంతలోనే కనబడి
 79. ఈ తరం యువతరం
 80. ఈ దినం సదా
 81. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 82. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 83. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 84. ఉల్లాస జీవితం
 85. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 86. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 87. ఎడబాయని నీదు కృప
 88. ఎనలేని ప్రేమ
 89. ఎన్ని తలచినా
 90. ఎన్ని మార్లు
 91. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 92. ఎల్లలు లేనిది
 93. ఎలోహిం ఎలోహిం
 94. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 95. ఎవరికి ఎవరు
 96. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 97. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 98. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 99. ఎవరూ సమీపించలేని
 100. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 101. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 102. ఎంత దూరమైనా
 103. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 104. ఎంత మధురము
 105. ఎంత మంచి కాపరి
 106. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 107. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 108. ఎంతటి వాడను నేను
 109. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 110. ఎంతో భాగ్యంబు
 111. ఎంతో వింత
 112. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 113. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 114. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 115. ఎందుకో నన్ను నీవు
 116. ఏ పాపమెరుగని
 117. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 118. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 119. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 120. ఏ వైపు చూసినా
 121. ఏ సమయమందైనా
 122. ఏమని పాడను
 123. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 124. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 125. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 126. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 127. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 128. ఒంటరివి కావు
 129. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 130. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 131. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 132. ఓ మానవా
 133. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 134. ఓ సద్భాక్తులారా
 135. ఓరన్న  ఓరన్న
 136. కట్టెలపై నీ శరీరం
 137. కనలేని కనులేలనయ్యా
 138. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 139. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 140. కనురెప్ప పాటైన
 141. కనులున్నా కానలేని
 142. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 143. కన్నీటి లోయలలో
 144. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 145. కన్నీరేలమ్మా
 146. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 147. కన్నులుండి చూడలేవ
 148. కమ్మని బహుకమ్మని
 149. కలములతో రాయగలమా
 150. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 151. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 152. కలువరి గిరి నుండి
 153. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 154. కల్లుండి చూడలేని
 155. కల్యాణం కమనీయం
 156. కవులకైనా సాధ్యమా
 157. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 158. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 159. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 160. క్రిస్మస్ పండుగ
 161. క్రిస్మస్ శుభదినం
 162. కీర్తి హల్లెలూయా
 163. కీర్తింతు నీ నామమున్
 164. క్రీస్తు పుట్టెను
 165. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 166. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 167. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 168. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 169. కృప కృప నా యేసు కృపా
 170. కృప వెంబడి కృపతో
 171. కృపా క్షేమము
 172. కృపామయుడా
 173. కృంగిన వేళలో
 174. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 175. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 176. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 177. కొండలలో కోనలలో
 178. కొంతసేపు కనబడి
 179. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 180. గత కాలమంత
 181. గమ్యం చేరాలని
 182. గాడాంధకారపు లోయలో
 183. గాలి సముద్రపు అలలకు
 184. గాలించి చూడరా
 185. గీతం గీతం
 186. గూడు లేని గువ్వనై
 187. గొప్ప దేవుడవని
 188. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 189. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 190. చాలునయ్య నీ కృప
 191. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 192. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 193. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 194. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 195. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 196. చిరకాల స్నేహితుడా
 197. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 198. చింత లేదిక
 199. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 200. చీకటి లోయలో
 201. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 202. చూచుచున్న దేవుడవు
 203. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 204. చూపుల వలన కలిగేది
 205. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 206. చెప్పలేను బాబోయ్
 207. చేయి పట్టుకో
 208. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 209. జన్మించెను ఒక తార
 210. జయ జయ యేసు
 211. జయం జయం
 212. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 213. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 214. జీవన తొలి సంధ్య
 215. జీవనదిని నా హృదయములో
 216. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 217. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 218. జీవించుచున్నావన్న
 219. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 220. జుంటె తేనె కన్నా
 221. జై జై జై యేసయ్యా
 222. జ్యోతిర్మయుడా
 223. తనువు నా దిదిగో
 224. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 225. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 226. తరాలు మారినా
 227. తల్లిలా లాలించును
 228. తండ్రి నా యేసయ్యా
 229. తంబుర సితార నాదముతో
 230. తార వెలిసింది
 231. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 232. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 233. త్రిత్వైకమా
 234. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 235. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 236. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 237. తేనెకన్న తీయనైనది
 238. తొలకరి వాన
 239. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 240. దవలవర్ణుడా
 241. దారి తప్పి పోతున్నావా
 242. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 243. దిక్కులన్ని నీవేలే
 244. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 245. దినదినము విజయము
 246. దినదినంబు యేసుకు
 247. దినమెల్ల నే పాడినా
 248. దుర్దినములు రాకముందే
 249. దూత పాట పాడుడి
 250. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 251. దేవర నీ దీవెనలు
 252. దేవా నా దేవా
 253. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 254. దేవా నీ నామం
 255. దేవా మహోన్నతుడా
 256. దేవా మా కుటుంబము
 257. దేవుడు నీకు తెలుసు
 258. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 259. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 260. దేవుని వారసులం
 261. దేవుని సన్నిధిలో
 262. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 263. దేవుని స్తుతియించుడి
 264. దేవుని స్తుతించ రండి
 265. దేవునికి భయపడవా
 266. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 267. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 268. దేహం పాతది
 269. దొరకును సమస్తము
 270. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 271. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 272. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 273. నడిపించు నా నావా
 274. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 275. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 276. నన్ను కావగ వచ్చిన
 277. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 278. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 279. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 280. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 281. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 282. నమ్మకురా నమ్మకురా
 283. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 284. నశియించెడి లోకంలో
 285. నా కనుల వెంబడి
 286. నా కన్నుల కన్నీరు
 287. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 288. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 289. నా కోసమా
 290. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 291. నా చిన్ని హృదయమందు
 292. నా చిన్ని హృదయము
 293. నా జీవం నా సర్వం
 294. నా జీవితకాలమంత
 295. నా తండ్రి
 296. నా దేవుని గుడారములో
 297. నా నాథుడా
 298. నా నీతి నీవే
 299. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 300. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 301. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 302. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 303. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 304. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 305. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 306. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 307. నా మనో నేత్రము తెరచి
 308. నా యెడల నీకున్న
 309. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 310. నా యేసు ప్రభువా
 311. నా యేసు రాజ్యము
 312. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 313. నా సమస్తము
 314. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 315. నా స్తుతి పాత్రుడా
 316. నా స్తుతుల పైన
 317. నా హృదయములో నీ మాటలే
 318. నాకు నీ కృప చాలును
 319. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 320. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 321. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 322. నాదంటూ లోకాన
 323. నాదు జీవమాయెనే
 324. నాదు జీవితము
 325. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 326. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 327. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 328. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 329. నిజముగా మొర పెట్టిన
 330. నిత్య ప్రేమతో
 331. నిత్యము స్తుతించినా
 332. నిను చూసే కన్నులు
 333. నిను స్తుతించినా చాలు
 334. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 335. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 336. నిన్ను తలచి
 337. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 338. నిన్నే ప్రేమింతును
 339. నిబ్బరం కలిగి
 340. నింగిలో దేవుడు
 341. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 342. నీ కృప నాకు చాలును
 343. నీ చల్లనైన నీడలో
 344. నీ చేతి కార్యములు
 345. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 346. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 347. నీ జల్దరు వృక్షపు
 348. నీ జీవితములో
 349. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 350. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 351. నీ దయలో నీ కృపలో
 352. నీ దయలో నేనున్న
 353. నీ ధనము నీ ఘనము
 354. నీ నామం నా గానం
 355. నీ పద సేవయే చాలు
 356. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 357. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 358. నీ ప్రేమ ఎంతో
 359. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 360. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 361. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 362. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 363. నీ రక్త ధారలే
 364. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 365. నీ రూపు చూడ
 366. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 367. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 368. నీకంటె నమ్మదగిన
 369. నీకు ఇష్టుడిగా
 370. నీకు ఎంత చేసినా
 371. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 372. నీకే నా ఆరాధనా
 373. నీతి న్యాయములు
 374. నీతి సూర్యుడా యేసు
 375. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 376. నీతో నుండని బ్రతుకు
 377. నీతో సమమెవరు
 378. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 379. నీదు విశ్వాస్యత
 380. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 381. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 382. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 383. నీవు లేని రోజు
 384. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 385. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 386. నీవే నా దేవుడవు
 387. నీవే నా ప్రాణము
 388. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 389. నీవే నా రక్షణ
 390. నీవే నా సంతోషగానము
 391. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 392. నూతన పరచుము దేవా
 393. నూతన సంవత్సరం
 394. నెమ్మది లేదా
 395. నే యేసుని వెలుగులో
 396. నే సాగెద యేసునితో
 397. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 398. నేడు యేసు లేచినాడు
 399. నేడే ప్రియరాగం
 400. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 401. నేనంటే నీకెందుకో
 402. నేను పిలిస్తే పరుగున
 403. నేను వెళ్ళే మార్గము
 404. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 405. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 406. నేనేమైనా ప్రభువా
 407. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 408. పదములు చాలని ప్రేమ
 409. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 410. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 411. పరమ జీవము
 412. పరలోకము నా దేశము
 413. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 414. పరవాసిని నే జగమున
 415. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 416. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 417. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 418. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 419. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 420. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 421. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 422. ప్రభు యేసుని వదనములో
 423. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 424. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 425. ప్రభువా కాచితివి
 426. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 427. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 428. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 429. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 430. పావురమా సంఘముపై
 431. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 432. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 433. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 434. ప్రియ యేసు నాథ
 435. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 436. ప్రియ యేసు రాజును
 437. ప్రియ సంఘస్థులారా
 438. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 439. ప్రీతిగల మన యేసు
 440. పునరుత్థానుడా
 441. పువ్వులాంటిది జీవితం
 442. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 443. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 444. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 445. ప్రేమా అనే మాయలో
 446. ప్రేమించు దేవుడు
 447. ప్రేమించెదన్
 448. ప్రేమింతును నిన్నే
 449. పొందితిని నేను
 450. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 451. బ్రతకాలని ఉన్నా
 452. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 453. బంగారం అడుగలేదు
 454. బాల యేసుని జన్మ దినం
 455. బాలుడు కాదమ్మో
 456. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 457. బేత్లేహేం పురమున
 458. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 459. భజియింతుము నిను జగదీశా
 460. భజియింతుము రారే యేసుని
 461. భయము చెందకు
 462. భారత దేశ సువార్త
 463. భారత దేశమా నా యేసుకే
 464. భాసిల్లెను సిలువలో
 465. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 466. భేదం ఏమి లేదు
 467. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 468. మన యేసు బెత్లహేములో
 469. మనస యేసు మరణ బాధ
 470. మనసారా పూజించి
 471. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 472. మనిషిగా పుట్టినోడు
 473. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 474. మరువగలనా మరలా
 475. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 476. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 477. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 478. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 479. మహిమ నీకే ప్రభూ
 480. మహిమకు పాత్రుడా
 481. మహిమగల తండ్రి
 482. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 483. మహోన్నతుడా మా దేవా
 484. మంచి స్నేహితుడా
 485. మంచే లేని నా పైన
 486. మందిరములోనికి రారండి
 487. మా ఇంటి పేరు
 488. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 489. మా గొప్ప దేవా
 490. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 491. మాటే చాలయ్యా
 492. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 493. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 494. మార్గము నీవని
 495. మార్గములను సృజించువాడు
 496. మారిన మనసులు
 497. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 498. మార్పుచెందవా
 499. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 500. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 501. మూడు దశాబ్దాల
 502. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 503. మేఘాల పైన మన యేసు
 504. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 505. యవ్వనుడా
 506. యుద్ధము యెహోవాదే
 507. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 508. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 509. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 510. యెహోవా నా కాపరి
 511. యెహోవా నా బలమా
 512. యెహోవా నీ నామము
 513. యెహోవా నీదు మేలులను
 514. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 515. యెహోవా మా కాపరి
 516. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 517. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 518. యెహోవాను స్తుతియించు
 519. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 520. యేసయ్యా నా దొరా
 521. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 522. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 523. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 524. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 525. యేసయ్యా నీ నామమునే
 526. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 527. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 528. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 529. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 530. యేసు జననము
 531. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 532. యేసు నామం
 533. యేసు నిన్ను నేను
 534. యేసు నీ నామామృతము
 535. యేసు నీ వారము
 536. యేసు నీవే చాలు నాకు
 537. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 538. యేసు మంచి దేవుడు
 539. యేసు మాతో నీవుండగా
 540. యేసయ్య మాట
 541. యేసు రక్తములో
 542. యేసు రక్తమే జయం
 543. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 544. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 545. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 546. యేసు వంటి సుందరుడు
 547. యేసు సర్వోన్నతుడా
 548. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 549. యేసుని నా మదిలో
 550. యేసుని నామంలో శక్తి
 551. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 552. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 553. యేసే గొప్ప దేవుడు
 554. యేసే జన్మించెరా
 555. యేసే దైవము
 556. యేసే నా ఆశ్రయము
 557. యేసే నా పరిహారి
 558. యేసే నా మార్గము
 559. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 560. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 561. రక్షకుండుదయించినాడట
 562. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 563. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 564. రండి రండి రండయో
 565. రండి సువార్త సునాదముతో
 566. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 567. రాకడ సమయంలో
 568. రాకడనే రైలు బండి
 569. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 570. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 571. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 572. రారాజు జన్మించినాడు
 573. రారే రారే ఓ జనులారా
 574. రావయ్య యేసునాధా
 575. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 576. రెండే రెండే దారులు
 577. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 578. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 579. లేచినాడయ్యా
 580. లేచినాడురా
 581. లోకాన ఎదురు చూపులు
 582. వర్ష ధారగా రావా
 583. వర్ణించలేను వివరించలేను
 584. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 585. వందనంబొనర్తుమో
 586. వాక్యమే శరీర ధారియై
 587. వాడబారని విశ్వాసముతో
 588. వాడబారని విశ్వాసం
 589. విజయ గీతముల్ పాడరే
 590. విడువను నిను ఎడబాయనని
 591. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 592. వినవా మనవి
 593. విరిసిన హృదయాలకు
 594. విలువైనది నీ జీవితం
 595. వింతైన తారక
 596. వీచే గాలుల్లో
 597. వెండి బంగారాల కన్న
 598. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 599. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 600. శాశ్వత కృపను
 601. శాశ్వత ప్రేమతో
 602. శాశ్వతము కాదు
 603. శాశ్వతమైనది
 604. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 605. శుద్ధ రాత్రి
 606. శుద్ధ హృదయం
 607. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 608. శృతిచేసి నే పాడనా
 609. శ్రేష్టమైన నామం
 610. శోధనా బాధలు
 611. షారోను రోజా యేసే
 612. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 613. సదాకాలము నీతో నేను
 614. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 615. సమయము పోనీయక
 616. సమర్ధవంతుడవైన
 617. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 618. సమీపించరాని తేజస్సులో
 619. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 620. సర్వ సృష్టిలోని
 621. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 622. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 623. సర్వాంగ కవచము నీవే
 624. సర్వాంగ సుందరా
 625. సరి చేయుమో దేవా
 626. సరి రారెవ్వరు
 627. సహోదరులారా
 628. సంగీత నాదముతో
 629. సంతోష గీతం పాడెదను
 630. సంతోషమే సమాధానమే
 631. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 632. సాక్ష్యమిచ్చెద
 633. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 634. సిలువ ధ్యానం 
 635. సిలువ సాక్షిగా
 636. సిలువలో ఆ సిలువలో
 637. సిలువలో బలి అయిన
 638. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 639. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 640. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 641. స్వీకరించుమయా నాథా
 642. సుగుణాల సంపన్నుడా
 643. సుధా మధుర కిరణాల
 644. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 645. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 646. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 647. స్తుతియించి కీర్తించి
 648. స్తుతియించెదా నీ నామం
 649. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 650. స్తుతించి పాడెదం
 651. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 652. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 653. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 654. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 655. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 656. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 657. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 658. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 659. సోలిపోవలదు మనస్సా
 660. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 661. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 662. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 663. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 664. స్తోత్రింతుము నిను
 665. హల్లెలూయ పాట
 666. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 667. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 668. హల్లెలూయా పాడెదా
 669. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 670. హల్లేలూయా యని పాడి
 671. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 672. హృదయాలనేలే రారాజు
 673. హే ప్రభుయేసు
 674. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 675. హోసన్నా హల్లెలూయా
 676. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Mahaathma
 5. Aahaa Yemaanandam
 6. Aakaasha Vaasulaaraa
 7. Aakaasham Amrutha Jallulu
 8. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 9. Aakaashambun Doothalu
 10. Aakashaana Thaara Okati
 11. Aalayamlo Praveshinchandi
 12. Aalochanalo Goppavaadaa
 13. Aananda Yaathra
 14. Aanandamaanandame
 15. Aanandame Paramaanandame
 16. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 17. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 18. Aanandinthu Neelo Devaa
 19. Aaraadhana Aaraadhana
 20. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 21. Aaraadhana Anduko
 22. Aaraadhana Neeke
 23. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 24. Aaraadhana Yesu Neeke
 25. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 26. Aaraadhinchedanu Ninnu
 27. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 28. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 29. Aascharyamaina Prema
 30. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 31. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 32. Aasheervaadambul Maa Meeda
 33. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 34. Aathma Deepamunu
 35. Aavedana Nenondanu
 36. Aayane Naa Sangeethamu
 37. Adavi Chetla Naduma
 38. Ade Ade Aa Roju
 39. Adiginadi Konthe Ayinaa
 40. Adigo Naa Naava
 41. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 42. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 43. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 44. Ae Paapamerugani
 45. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 46. Ae Samayamandainaa
 47. Ae Vaipu Choosinaa
 48. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 49. Agni Mandinchu
 50. Ambaraaniki Antelaa
 51. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 52. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 53. Andaala Thaara
 54. Andaala Udyaanavanamaa
 55. Andariki Kaavaali
 56. Andaru Nannu Vidachinaa
 57. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 58. Anni Kaalambula
 59. Anni Naamamula Kanna
 60. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 61. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 62. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 63. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 64. Anudinamu Prabhuni
 65. Aparaadhini Yesayyaa
 66. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 67. Athyunnatha Simhaasanumpai
 68. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 69. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 70. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 71. Baala Yesuni Janma Dinam
 72. Baaludu Kaadammo
 73. Bangaaram Adugaledu
 74. Bethlahemulonantaa Sandadi
 75. Bethlehem Puramuna
 76. Bhaaratha Desha Suvaartha
 77. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 78. Bhaasillenu Siluvalo
 79. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 80. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 81. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 82. Bhayamu Chendaku
 83. Bhedam Emi Ledu
 84. Bheekarundau Maa Yehovaa
 85. Brathakaalani Unnaa
 86. Brathukuta Nee Kosame
 87. Chaalunayya Nee Krupa
 88. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 89. Cheekati Loyalo
 90. Cheppalenu Baaboi
 91. Chettu Choosthe Pachchagundi
 92. Cheyi Pattuko
 93. Chinna Gorrepillanu Nenu
 94. Chinni Manasutho Ninnu
 95. Chintha Ledika
 96. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 97. Chirakaala Snehithudaa
 98. Chiru Divvela Velugulatho
 99. Chithra Chithraala Vaade
 100. Chitti Potti Paapanu Nenu
 101. Choochuchunna Devudavayyaa
 102. Choochuchunna Devudavu
 103. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 104. Choopula Valana Kaligedi
 105. Christmas Panduga
 106. Christmas Shubha Dinam
 107. Daari Thappipothunnaavaa
 108. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 109. Davalavarnudaa
 110. Deham Paathadi
 111. Deva Samsthuthi Cheyave
 112. Devaa Maa Kutumbamu
 113. Devaa Mahonnathudaa
 114. Devaa Naa Devaa
 115. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 116. Devaa Nee Naamam
 117. Devara Nee Deevenalu
 118. Devudu Neeku Thelusu
 119. Devudu Manaku Ellappudu
 120. Devude Naakaashrayambu
 121. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 122. Devuni Sannidhilo
 123. Devuni Sthuthincha Randi
 124. Devuni Sthuthiyinchudi
 125. Devuni Vaarasulam
 126. Devuniki Bhayapadavaa
 127. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 128. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 129. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 130. Dikkulanni Neevele
 131. Dikkulenni Thiriginaa
 132. Dinadinambu Yesuku
 133. Dinadinamu Vijayamu
 134. Dinamella Ne Paadinaa
 135. Dootha Paata Paadudi
 136. Dorakunu Samasthamu
 137. Durdinamulu Raakamunde
 138. Edabaayani Needu Krupa
 139. Ee Dinam Sadaa
 140. Ee Tharam Yuvatharam
 141. Eelaatidaa Yesu Prema
 142. Ellalu Lenidi
 143. Elohim Elohim
 144. Em Chesaanayyaa Neekosam
 145. Emani Paadanu
 146. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 147. Enaleni Prema
 148. Endaro Endaru Endaro
 149. Enduko Devaa Inthati Premaa
 150. Enduko Nanninthagaa Neevu
 151. Enduko Nannu Neevu
 152. Enni Maarlu
 153. Enni Thalachinaa
 154. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 155. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 156. Entha Dooramainaa
 157. Entha Madhuramu
 158. Entha Manchi Devudavayyaa
 159. Entha Manchi Devudavesayyaa
 160. Entha Manchi Kaapari
 161. Entha Pedda Poraatamo
 162. Enthati Vaadani Nenu
 163. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 164. Entho Bhaagyambu
 165. Entho Vintha
 166. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 167. Evariki Evaru
 168. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 169. Evaru Leka Ontarinai
 170. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 171. Evaru Sameepinchaleni
 172. Evarunnaaru Naakilalo
 173. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 174. Gaali Samudrapu Alalaku
 175. Gaalinchi Choodaraa
 176. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 177. Gamyam Cheraalani
 178. Gatha Kaalamantha
 179. Geetham Geetham
 180. Goodu Leni Guvvanai
 181. Goppa Devudavani
 182. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 183. Gorrepilla Vivaahothsava
 184. Hallelooya Hallelooya
 185. Hallelooya Paata
 186. Hallelooya Sthuthi Mahima
 187. Hallelooyaa Ani Paadi
 188. Hallelooyaa Paadedaaa
 189. Hallelooyaa Sthothram
 190. Hey Prabhu Yesu
 191. Hosannaa Hallelooyaa
 192. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 193. Hrudayaalanele Raaraaju
 194. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 195. Ibaadath Karo
 196. Ide Naa Korika
 197. Idi Kothaku Samayam
 198. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 199. Idigo Devuni Gorrepillaa
 200. Idiye Samayambu Randi
 201. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 202. Ihamanduna Aa Paramandu
 203. Ikanaina Kaani
 204. Illalona Panduganta
 205. Intha Kaalam
 206. Inthalone Kanabadi
 207. Iyyaala Intla Repu Mantla
 208. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 209. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 210. Jai Jai Jai Yesayyaa
 211. Janminchenu Oka Thaara
 212. Jaya Jaya Yesu
 213. Jayam Jayam
 214. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 215. Jeevana Tholi Sandhya
 216. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 217. Jeevinchuchunnaavanna
 218. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 219. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 220. Junte Thene Kannaa
 221. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 222. Jyothirmayudaa
 223. Kaalam Samayam Naadenantu
 224. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 225. Kalamulatho Raayagalamaa
 226. Kallallo Kanneerenduku
 227. Kallundi Choodaleni
 228. Kaluvari Giri Nundi
 229. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 230. Kalvari Girilona Silvalo
 231. Kalvari Siluvalo Yesayya
 232. Kalyaanam Kamaneeyam
 233. Kammani Bahu Kammani
 234. Kanaleni Kanulelanayyaa
 235. Kani Vini Erugani Karunaku
 236. Kanna Thalli Cherchunatlu
 237. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 238. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 239. Kanneerelammaa
 240. Kanneeti Loyalalo
 241. Kannulanetthi Pairula Choodu
 242. Kannulundi Choodaleva
 243. Kanulunnaa Kaanaleni
 244. Kanureppa Paataina
 245. Kattelapai Nee Shareeram
 246. Kavulakainaa Saadhyamaa
 247. Keerthi Hallelooyaa
 248. Keerthinthu Nee Naamamun
 249. Konda Kona Loya Lothullo
 250. Kondalalo Konalalo
 251. Konthasepu Kanabadi
 252. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 253. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 254. Kreesthu Puttenu
 255. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 256. Krungina Velalo
 257. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 258. Krupa Vembadi Krupatho
 259. Krupaa Kshemamu
 260. Krupaamayudaa
 261. Kruthagnathan Thalavanchi
 262. Kshanamaina Neevu
 263. Kummari O Kummari
 264. Kuthoohalam Aarbhaatame
 265. Lechinaadayyaa
 266. Lechinaaduraa
 267. Lekkinchaleni Sthothramul
 268. Lemmu Thejarillumu Ani
 269. Lokaana Eduru Choopulu
 270. Maa Goppa Devaa
 271. Maa Inti Peru
 272. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 273. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 274. Maargamu Choopumu Intiki
 275. Maargamu Neevani
 276. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 277. Maarina Manasulu
 278. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 279. Maarpu Chendavaa
 280. Maate Chaalayyaa
 281. Maatlaade Devudavu Neevu
 282. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 283. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 284. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 285. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 286. Mahima Neeke Prabhu
 287. Mahimagala Thandri
 288. Mahimaku Paathrudaa
 289. Mahonnathudaa Maa Devaa
 290. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 291. Mallelammaa Mallelu
 292. Mana Yesu Bethlahemulo
 293. Manasa Yesu Marana Baadha
 294. Manasaaraa Poojinchi
 295. Manche Leni Naa Paina
 296. Manchi Snehithudaa
 297. Mandiramuloniki Raarandi
 298. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 299. Manishigaa Puttinodu
 300. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 301. Maruvagalanaa Maralaa
 302. Mee Gnaapakaardhamugaa
 303. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 304. Meghaala Paina Mana Yesu
 305. Meluko Vishwaasi Meluko
 306. Moodu Dashaabdaala
 307. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 308. Naa Chinni Hrudayamandu
 309. Naa Chinni Hrudayamu
 310. Naa Devuni Gudaaramulo
 311. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 312. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 313. Naa Jeevam Naa Sarvam
 314. Naa Jeevitha Kaalamantha
 315. Naa Kannula Kanneeru
 316. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 317. Naa Kanula Vembadi
 318. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 319. Naa Kosamaa
 320. Naa Mano Nethramu Therachi
 321. Naa Naathudaa
 322. Naa Neethi Neeve
 323. Naa Pere Theliyani Prajalu
 324. Naa Praanaaniki Praanam
 325. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 326. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 327. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 328. Naa Praanamaa Yehovaanu
 329. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 330. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 331. Naa Samasthamu
 332. Naa Sankata Dukhamulella
 333. Naa Sthuthi Paathrudaa
 334. Naa Stuthula Paina
 335. Naa Thandri
 336. Naa Yedala Neekunna
 337. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 338. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 339. Naa Yesu Prabhuvaa
 340. Naa Yesu Raajyamu
 341. Naadantu Lokaana
 342. Naadu Jeevamaayene
 343. Naadu Jeevithamu
 344. Naakenno Melulu Chesithive
 345. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 346. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 347. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 348. Naalo Unna Aashalanniyu
 349. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 350. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 351. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 352. Nadipinchu Naa Naavaa
 353. Nadipisthaadu Naa Devudu
 354. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 355. Nammakamaina Naa Prabhu
 356. Nammakamaina Naa Snehithudu
 357. Nammakuraa Nammakuraa
 358. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 359. Nannenthagaano Preminchenu
 360. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 361. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 362. Nannu Kaavaga Vachchina
 363. Nanu Cherina Nee Prema
 364. Nashiyinchedi Lokamlo
 365. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 366. Ne Saageda Yesunitho
 367. Ne Yesuni Velugulo
 368. Nede Priyaraagam
 369. Nedo Repo Naa Priyudesu
 370. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 371. Nedu Yesu Lechinaadu
 372. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 373. Nee Challanaina Needalo
 374. Nee Chethi Kaaryamulu
 375. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 376. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 377. Nee Dayalo Nee Krupalo
 378. Nee Dayalo Nenunna
 379. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 380. Nee Jaldaru Vrukshapu
 381. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 382. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 383. Nee Jeevithamulo
 384. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 385. Nee Naamam Naa Gaanam
 386. Nee Paadam Mrokkedan
 387. Nee Pada Sevaye Chaalu
 388. Nee Prema Entho
 389. Nee Prema Maadhuryamu
 390. Nee Premaa Nee Karunaa
 391. Nee Premalo Nundi Nannu
 392. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 393. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 394. Nee Raktha Dhaarale
 395. Nee Rakthame Nee Rakthame
 396. Nee Roopu Chooda
 397. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 398. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 399. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 400. Needu Vishwaasyatha
 401. Neekante Nammadagina
 402. Neeke Naa Aaraadhanaa
 403. Neeku Entha Chesinaa
 404. Neeku Ishtudigaa
 405. Neeku Saati Evaru Leru
 406. Neethi Nyaayamulu
 407. Neethi Sooryudaa Yesu
 408. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 409. Neetho Nundani Brathuku
 410. Neetho Samamevaru
 411. Neeve Naa Devudavu
 412. Neeve Naa Praanam Sarvam
 413. Neeve Naa Praanamu
 414. Neeve Naa Rakshana
 415. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 416. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 417. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 418. Neevu Leni Roju
 419. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 420. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 421. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 422. Nemmadi Ledaa
 423. Nenante Neekenduko
 424. Nenemainaa Prabhuvaa
 425. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 426. Nenu Pilisthe Paruguna
 427. Nenu Velle Maargamu
 428. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 429. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 430. Nibbaram Kaligi
 431. Nijamugaa Mora Pettina
 432. Ningilo Devudu
 433. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 434. Ninne Preminthunu
 435. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 436. Ninnu Kaapaadu Devudu
 437. Ninnu Thalachi
 438. Ninu Choose Kannulu
 439. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 440. Nithya Prematho
 441. Nithyamu Sthuthinchinaa
 442. Noothana Parachumu Devaa
 443. Noothana Samvathsaram
 444. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 445. O Kraisthavaa Yuvakaa
 446. O Kreesthu Sanghamaa
 447. O Maanavaaa
 448. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 449. O Sadbhakthulaaraa
 450. O Yesu Nee Prema
 451. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 452. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 453. Okkade Yesu Okkade
 454. Ontarivi Kaavu
 455. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 456. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 457. Oranna Oranna
 458. Paapamerugani Paavanaathmuni
 459. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 460. Paavuramaa Sanghamupai
 461. Padamulu Chaalani Prema
 462. Padivelalo Athi Priyudu
 463. Padivelalo Athi Sundarudaa
 464. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 465. Paralokamu Naa Deshamu
 466. Parama Jeevamu
 467. Paravaasini Ne Jagamuna
 468. Parishuddha Parishuddha
 469. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 470. Parishuddhudaa Paavanudaa
 471. Parishuddhudu Parishuddhudu
 472. Parugetthedaa Parugetthedaa
 473. Pondithini Nenu
 474. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 475. Praanamaa Naa Praanamaa
 476. Praardhana Shakthi Naaku
 477. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 478. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 479. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 480. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 481. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 482. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 483. Prabhuvaa Kaachithivi
 484. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 485. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 486. Preethigala Mana Yesu
 487. Prema Yesayyaa Premaa
 488. Prema Yesuni Prema
 489. Premaa Ane Maayalo
 490. Premagala Maa Prabhuvaa
 491. Preminchedan Adhikamugaa
 492. Preminchu Devudu
 493. Preminthunu Ninne
 494. Priya Sanghasthulaaraa
 495. Priya Yesu Naatha
 496. Priya Yesu Nirminchithivi
 497. Priya Yesu Raajunu
 498. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 499. Punarutthaanudaa
 500. Puvvulaantidi Jeevitham
 501. Raajaa Nee Sannidhilone
 502. Raajulaku Raaju Puttenayya
 503. Raakada Prabhuni Raakada
 504. Raakada Samayamlo
 505. Raakadane Railu Bandi
 506. Raaraaju Janminchinaadu
 507. Raare Raare O Janulaaraa
 508. Raathri Nedu Rakshakundu
 509. Raavayya Yesunaadhaa
 510. Rakshakudaa Yesu Prabho
 511. Rakshakundudayinchinaadata
 512. Rammanuchunnaadu Ninnu
 513. Randi Randi Randayo
 514. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 515. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 516. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 517. Rende Rende Daarulu
 518. Ruchi Choochi Erigithini
 519. Saagilapadi Mrokkedamu
 520. Saakshyamichcheda
 521. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 522. Sahodarulaaraa
 523. Sajeevudavaina Yesayyaa
 524. Samardhavanthudavaina
 525. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 526. Samayamu Poneeyaka
 527. Sameepimparaani Thejassulo
 528. Sameepincharaani Thejassulo
 529. Sangeetha Naadamutho
 530. Sannuthinthu Yesu Swaami
 531. Santhosha Geethamu Paadedanu
 532. Santhoshame Samaadhaaname
 533. Sari Cheyumo Devaa
 534. Sari Raarevvaru
 535. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 536. Sarva Srushtiloni
 537. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 538. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 539. Sarvaanga Sundaraa
 540. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 541. Shaaronu Rojaa Yese
 542. Shaashwatha Krupanu
 543. Shaashwatha Prematho
 544. Shaashwathamainadi
 545. Shaashwathamu Kaadu
 546. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 547. Shodhanaa Baadhalu
 548. Shree Yesundu Janminche
 549. Shreshtamaina Naamam
 550. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 551. Shubha Vela Sthothra Bali
 552. Shuddha Hrudayam
 553. Shuddha Raathri
 554. Siluva Chentha Cherina Naadu
 555. Siluva Dhyaanam
 556. Siluva Saakshigaa
 557. Siluvalo Aa Siluvalo
 558. Siluvalo Bali Aina
 559. Siluvalo Saagindi Yaathra
 560. Silvalo Naakai Kaarchenu
 561. Solipovaladu Manassaa
 562. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 563. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 564. Sthothrabali Sthothrabali
 565. Sthothram Chellinthumu
 566. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 567. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 568. Sthothrinthumu Ninu
 569. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 570. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 571. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 572. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 573. Sthuthinchi Paadedam
 574. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 575. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 576. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 577. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 578. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 579. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 580. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 581. Sthuthulapai Aaseenudaa
 582. Sudhaa Madhura Kiranaala
 583. Sugunaala Sampannudaa
 584. Sweekarinchumayaa Naathaa
 585. Thaara Velisindi
 586. Thallilaa Laalinchunu
 587. Thambura Sithaara Naadamutho
 588. Thandri Naa Yesayyaa
 589. Thanuvu Naa Didigo
 590. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 591. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 592. Tharaalu Maarinaa
 593. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 594. Thene Kanna Theeyanainadi
 595. Thodu Lerani Kumilipoku
 596. Tholakari Vaana
 597. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 598. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 599. Thrithvaikamaa
 600. Thuppu Patti Povuta Kante
 601. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 602. Ullaasa Jeevitham
 603. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 604. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 605. Vaadabaarani Vishwaasam
 606. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 607. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 608. Vandanambonarthumo
 609. Varninchalenu Vivarinchalenu
 610. Varsha Dhaaragaa Raava
 611. Varshimpanee Varshimpanee
 612. Veeche Gaalullo
 613. Vendi Bangaaraala Kanna
 614. Vetakaani Urilo Nundi
 615. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 616. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 617. Vijaya Geethamul Paadare
 618. Viluvainadi Nee Jeevitham
 619. Vinavaa Manavi
 620. Vinthaina Thaaraka
 621. Virisina Hrudayaalaku
 622. Yavvanudaa
 623. Yehova Naa Aashrayam
 624. Yehova Naa Moralaalinchenu
 625. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 626. Yehovaa Maa Kaapari
 627. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 628. Yehovaa Naa Balamaa
 629. Yehovaa Naa Kaapari
 630. Yehovaa Nee Naamamu
 631. Yehovaa Needu Melulanu
 632. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 633. Yehovaanu Sannuthinchedan
 634. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 635. Yesayya Maata
 636. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 637. Yesayyaa Naa Doraa
 638. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 639. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 640. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 641. Yesayyaa Nee Naamamune
 642. Yesayyaa Nee Prema
 643. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 644. Yesayyaa Praana Naathaa
 645. Yese Daivamu
 646. Yese Goppa Devudu
 647. Yese Janmincheraa
 648. Yese Naa Aashrayamu
 649. Yese Naa Maargamu
 650. Yese Naa Parihaari
 651. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 652. Yesu Goriya Pillani Nenu
 653. Yesu Jananamu
 654. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 655. Yesu Maatho Neevundagaa
 656. Yesu Manchi Devudu
 657. Yesu Naamam
 658. Yesu Nan Preminchithivi
 659. Yesu Nee Naamaamruthamu
 660. Yesu Nee Vaaramu
 661. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 662. Yesu Ninnu Nenu
 663. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 664. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 665. Yesu Raaju Raajula Raajai
 666. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 667. Yesu Rakthame Jayam
 668. Yesu Rakthamulo
 669. Yesu Sarvonnathudaa
 670. Yesu Vanti Sundarudu
 671. Yesuni Naa Madilo
 672. Yesuni Naamamlo Shakthi
 673. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 674. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 675. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply