Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 16. అనుదినము ప్రభుని
 17. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 18. అపరాధిని యేసయ్యా
 19. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 20. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 21. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 22. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 23. అవధులే లేనిది
 24. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 25. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 26. అందరికి కావాలి
 27. అందరు నన్ను విడచినా
 28. అందాల ఉద్యానవనమా
 29. అందాలతార
 30. అందాలు చిందే
 31. అంబరానికి అంటేలా
 32. ఆకశాన తార ఒకటి
 33. ఆకాశ వాసులారా
 34. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 35. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 36. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 37. ఆకాశంబున్ దూతలు
 38. ఆగక సాగుమా
 39. ఆత్మ దీపమును
 40. ఆధారం నీవేనయ్యా
 41. ఆనంద యాత్ర
 42. ఆనందమానందమే
 43. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 44. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 45. ఆనందమే పరమానందమే
 46. ఆనందింతు నీలో దేవా
 47. ఆయనే నా సంగీతము
 48. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 49. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 50. ఆరాధన అందుకో
 51. ఆరాధన ఆరాధన
 52. ఆరాధన నీకే
 53. ఆరాధన యేసు నీకే
 54. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 55. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 56. ఆరాధించెదను నిన్ను
 57. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 58. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 59. ఆవేదన నేనొందను
 60. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 61. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 62. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 63. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 64. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 65. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 66. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 67. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 68. ఆహా ఆనందమే
 69. ఆహా మహాత్మ
 70. ఆహా యేమానందం
 71. ఇకనైన కానీ
 72. ఇది కోతకు సమయం
 73. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 74. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 75. ఇదియే సమయంబు రండి
 76. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 77. ఇదే నా కోరిక
 78. ఇబాదత్ కరో
 79. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 80. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 81. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 82. ఇహమందున ఆ పరమందు
 83. ఇళ్లలోన పండుగంట
 84. ఇంత కాలం
 85. ఇంతలోనే కనబడి
 86. ఈ తరం యువతరం
 87. ఈ దినం సదా
 88. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 89. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 90. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 91. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 92. ఉల్లాస జీవితం
 93. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 94. ఊహించలేని కార్యములు
 95. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 96. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 97. ఎటు చూచినా
 98. ఎడబాయని నీదు కృప
 99. ఎనలేని ప్రేమ
 100. ఎన్ని తలచినా
 101. ఎన్ని మార్లు
 102. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 103. ఎల్లలు లేనిది
 104. ఎలోహిం ఎలోహిం
 105. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 106. ఎవరికి ఎవరు
 107. ఎవరితో నీ జీవితం
 108. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 109. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 110. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 111. ఎవరూ సమీపించలేని
 112. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 113. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 114. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 115. ఎంత దూరమైనా
 116. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 117. ఎంత మధురము
 118. ఎంత మంచి కాపరి
 119. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 120. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 121. ఎంతటి వాడను నేను
 122. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 123. ఎంతో భాగ్యంబు
 124. ఎంతో వింత
 125. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 126. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 127. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 128. ఎందుకో నన్ను నీవు
 129. ఏ పాపమెరుగని
 130. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 131. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 132. ఏ రీతి నీ ఋణం
 133. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 134. ఏ వైపు చూసినా
 135. ఏ సమయమందైనా
 136. ఏమని పాడను
 137. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 138. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 139. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 140. ఒక క్షణమైన
 141. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 142. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 143. ఒంటరివి కావు
 144. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 145. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 146. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 147. ఓ మానవా
 148. ఓ మానవా నీ పాపం
 149. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 150. ఓ సద్భాక్తులారా
 151. ఓరన్న  ఓరన్న
 152. కట్టెలపై నీ శరీరం
 153. కనలేని కనులేలనయ్యా
 154. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 155. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 156. కనురెప్ప పాటైన
 157. కనులున్నా కానలేని
 158. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 159. కన్నీటి లోయలలో
 160. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 161. కన్నీరేలమ్మా
 162. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 163. కన్నులుండి చూడలేవ
 164. కమ్మని బహుకమ్మని
 165. కలములతో రాయగలమా
 166. కలవంటిది నీ జీవితము
 167. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 168. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 169. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 170. కలువరి గిరి నుండి
 171. కలువరి గిరి సిలువలో
 172. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 173. కల్లుండి చూడలేని
 174. కల్యాణం కమనీయం
 175. కవులకైనా సాధ్యమా
 176. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 177. కంట నీరేల
 178. కానెన్నడు నేను అనాథను
 179. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 180. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 181. క్రిస్మస్ పండుగ
 182. క్రిస్మస్ శుభదినం
 183. కీర్తి హల్లెలూయా
 184. కీర్తింతు నీ నామమున్
 185. క్రీస్తు పుట్టెను
 186. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 187. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 188. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 189. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 190. కృప కృప నా యేసు కృపా
 191. కృప వెంబడి కృపతో
 192. కృపా క్షేమము
 193. కృపామయుడా
 194. కృంగిన వేళలో
 195. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 196. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 197. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 198. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 199. కొండలలో కోనలలో
 200. కొంతసేపు కనబడి
 201. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 202. గత కాలమంత
 203. గమ్యం చేరాలని
 204. గాడాంధకారపు లోయలో
 205. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 206. గాయాములన్ గాయములన్
 207. గాలి సముద్రపు అలలకు
 208. గాలించి చూడరా
 209. గీతం గీతం
 210. గూడు లేని గువ్వనై
 211. గొప్ప దేవుడవని
 212. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 213. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 214. చాలునయ్య నీ కృప
 215. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 216. చాహే తుమ్ కో
 217. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 218. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 219. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 220. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 221. చిరకాల స్నేహితుడా
 222. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 223. చింత లేదిక
 224. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 225. చీకటి లోయలో
 226. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 227. చూచుచున్న దేవుడవు
 228. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 229. చూపుల వలన కలిగేది
 230. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 231. చెప్పలేను బాబోయ్
 232. చేయి పట్టుకో
 233. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 234. జన్మించెను ఒక తార
 235. జయ జయ యేసు
 236. జయం జయం
 237. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 238. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 239. జీవన తొలి సంధ్య
 240. జీవనదిని నా హృదయములో
 241. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 242. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 243. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 244. జీవితాంతము నే నీతో
 245. జీవించుచున్నావన్న
 246. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 247. జుంటె తేనె కన్నా
 248. జై జై జై యేసయ్యా
 249. జ్యోతిర్మయుడా
 250. తనువు నా దిదిగో
 251. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 252. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 253. తరాలు మారినా
 254. తల్లిలా లాలించును
 255. తండ్రి నా యేసయ్యా
 256. తంబుర సితార నాదముతో
 257. తార వెలిసింది
 258. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 259. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 260. త్రిత్వైకమా
 261. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 262. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 263. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 264. తేనెకన్న తీయనైనది
 265. తొలకరి వాన
 266. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 267. దవలవర్ణుడా
 268. దారి తప్పి పోతున్నావా
 269. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 270. దిక్కులన్ని నీవేలే
 271. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 272. దినదినము విజయము
 273. దినదినంబు యేసుకు
 274. దినమెల్ల నే పాడినా
 275. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 276. దుర్దినములు రాకముందే
 277. దూత పాట పాడుడి
 278. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 279. దేవర నీ దీవెనలు
 280. దేవా నా దేవా
 281. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 282. దేవా నీ నామం
 283. దేవా మహోన్నతుడా
 284. దేవా మా కుటుంబము
 285. దేవుడు నీకు తెలుసు
 286. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 287. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 288. దేవుని వారసులం
 289. దేవుని సన్నిధిలో
 290. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 291. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 292. దేవుని స్తుతియించుడి
 293. దేవుని స్తుతించ రండి
 294. దేవునికి భయపడవా
 295. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 296. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 297. దేహం పాతది
 298. దొరకును సమస్తము
 299. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 300. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 301. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 302. నడిపించు నా నావా
 303. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 304. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 305. నను విడువక ఎడబాయక
 306. నన్ను కావగ వచ్చిన
 307. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 308. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 309. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 310. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 311. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 312. నమ్మకురా నమ్మకురా
 313. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 314. నశియించెడి లోకంలో
 315. నా కనుల వెంబడి
 316. నా కన్నుల కన్నీరు
 317. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 318. నా కలవరములన్ని
 319. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 320. నా కోసమా
 321. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 322. నా చిన్ని హృదయమందు
 323. నా చిన్ని హృదయము
 324. నా జీవం నా సర్వం
 325. నా జీవితకాలమంత
 326. నా తండ్రి
 327. నా దేవుని గుడారములో
 328. నా నాథుడా
 329. నా నీతి నీవే
 330. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 331. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 332. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 333. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 334. నా ప్రాణమా ఏలనే
 335. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 336. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 337. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 338. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 339. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 340. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 341. నా ప్రియుడు యేసు
 342. నా మనో నేత్రము తెరచి
 343. నా యెడల నీకున్న
 344. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 345. నా యేసు ప్రభువా
 346. నా యేసు రాజ్యము
 347. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 348. నా సమస్తము
 349. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 350. నా స్తుతి పాత్రుడా
 351. నా స్తుతుల పైన
 352. నా హృదయములో నీ మాటలే
 353. నాకు జీవమై ఉన్న
 354. నాకు నీ కృప చాలును
 355. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 356. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 357. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 358. నాదంటూ లోకాన
 359. నాదు జీవమాయెనే
 360. నాదు జీవితము
 361. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 362. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 363. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 364. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 365. నిజముగా మొర పెట్టిన
 366. నిత్య ప్రేమతో
 367. నిత్యము స్తుతించినా
 368. నిను చూసే కన్నులు
 369. నిను స్తుతించినా చాలు
 370. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 371. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 372. నిన్ను తలచి
 373. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 374. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 375. నిన్నే ప్రేమింతును
 376. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 377. నిబ్బరం కలిగి
 378. నింగిలో దేవుడు
 379. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 380. నీ కృప నాకు చాలును
 381. నీ కృప నిత్యముండును
 382. నీ కృప లేని క్షణము
 383. నీ చల్లనైన నీడలో
 384. నీ చేతి కార్యములు
 385. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 386. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 387. నీ జల్దరు వృక్షపు
 388. నీ జీవితములో
 389. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 390. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 391. నీ దయలో నీ కృపలో
 392. నీ దయలో నేనున్న
 393. నీ ధనము నీ ఘనము
 394. నీ నామం నా గానం
 395. నీ నీడలోన
 396. నీ పద సేవయే చాలు
 397. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 398. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 399. నీ ప్రేమ ఎంతో
 400. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 401. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 402. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 403. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 404. నీ రక్త ధారలే
 405. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 406. నీ రూపు చూడ
 407. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 408. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 409. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 410. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 411. నీకంటె నమ్మదగిన
 412. నీకు ఇష్టుడిగా
 413. నీకు ఎంత చేసినా
 414. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 415. నీకే నా ఆరాధనా
 416. నీతి న్యాయములు
 417. నీతి సూర్యుడా యేసు
 418. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 419. నీతో నుండని బ్రతుకు
 420. నీతో నేను నడువాలని
 421. నీతో సమమెవరు
 422. నీతోనే గడిపేయాలని
 423. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 424. నీదు విశ్వాస్యత
 425. నీదెంతో కరుణా
 426. నీలి ఆకాశంలో
 427. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 428. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 429. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 430. నీవు లేని రోజు
 431. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 432. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 433. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 434. నీవే నా దేవుడవు
 435. నీవే నా ప్రాణము
 436. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 437. నీవే నా రక్షణ
 438. నీవే నా సంతోషగానము
 439. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 440. నూతన పరచుము దేవా
 441. నూతన సంవత్సరం
 442. నెమ్మది లేదా
 443. నే యేసుని వెలుగులో
 444. నే సాగెద యేసునితో
 445. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 446. నేడు యేసు లేచినాడు
 447. నేడే ప్రియరాగం
 448. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 449. నేనంటే నీకెందుకో
 450. నేను తగ్గాలి యేసు
 451. నేను పిలిస్తే పరుగున
 452. నేను వెళ్ళే మార్గము
 453. నేనున్నా నేనున్నా
 454. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 455. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 456. నేనేమైనా ప్రభువా
 457. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 458. పదములు చాలని ప్రేమ
 459. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 460. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 461. పరమ జీవము
 462. పరలోకము నా దేశము
 463. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 464. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 465. పరవాసిని నే జగమున
 466. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 467. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 468. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 469. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 470. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 471. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 472. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 473. ప్రభు యేసుని వదనములో
 474. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 475. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 476. ప్రభువా కాచితివి
 477. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 478. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 479. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 480. పాడనా మౌనముగానే
 481. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 482. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 483. పావురమా సంఘముపై
 484. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 485. ప్రాణేశ్వర
 486. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 487. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 488. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 489. ప్రియ యేసు నాథ
 490. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 491. ప్రియ యేసు రాజును
 492. ప్రియ సంఘస్థులారా
 493. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 494. ప్రీతిగల మన యేసు
 495. పునరుత్థానుడా
 496. పువ్వులాంటిది జీవితం
 497. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 498. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 499. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 500. ప్రేమగల యేసయ్యా
 501. ప్రేమలో పడ్డాను
 502. ప్రేమా అనే మాయలో
 503. ప్రేమించు దేవుడు
 504. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 505. ప్రేమించెదన్
 506. ప్రేమింతును నిన్నే
 507. పైనున్న ఆకాశమందునా
 508. పైలం కొడుకా
 509. పొందితిని నేను
 510. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 511. బ్రతకాలని ఉన్నా
 512. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 513. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 514. బంగారం అడుగలేదు
 515. బాల యేసుని జన్మ దినం
 516. బాలుడు కాదమ్మో
 517. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 518. బేత్లేహేం పురమున
 519. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 520. భజియింతుము నిను జగదీశా
 521. భజియింతుము రారే యేసుని
 522. భయము చెందకు
 523. భారత దేశ సువార్త
 524. భారత దేశమా నా యేసుకే
 525. భాసిల్లెను సిలువలో
 526. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 527. భేదం ఏమి లేదు
 528. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 529. మన మధ్యనే ఉన్నది
 530. మన యేసు బెత్లహేములో
 531. మనస యేసు మరణ బాధ
 532. మనసారా పూజించి
 533. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 534. మనిషిగా పుట్టినోడు
 535. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 536. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 537. మరువగలనా మరలా
 538. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 539. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 540. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 541. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 542. మహిమ నీకే ప్రభూ
 543. మహిమకు పాత్రుడా
 544. మహిమగల తండ్రి
 545. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 546. మహోన్నతుడా మా దేవా
 547. మంచి స్నేహితుడా
 548. మంచే లేని నా పైన
 549. మందిరములోనికి రారండి
 550. మా ఇంటి పేరు
 551. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 552. మా గొప్ప దేవా
 553. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 554. మాటే చాలయ్యా
 555. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 556. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 557. మార్గము నీవని
 558. మార్గములను సృజించువాడు
 559. మారిన మనసులు
 560. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 561. మార్పుచెందవా
 562. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 563. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 564. మూడు దశాబ్దాల
 565. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 566. మేఘాల పైన మన యేసు
 567. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 568. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 569. మోసితివా నా కొరకై
 570. యవ్వనుడా
 571. యుద్ధము యెహోవాదే
 572. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 573. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 574. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 575. యెహోవా నా కాపరి
 576. యెహోవా నా బలమా
 577. యెహోవా నీ నామము
 578. యెహోవా నీదు మేలులను
 579. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 580. యెహోవా మా కాపరి
 581. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 582. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 583. యెహోవాను స్తుతియించు
 584. యేసయ్య మాట
 585. యేసయ్య మాట విలువైన
 586. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 587. యేసయ్యా నా దొరా
 588. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 589. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 590. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 591. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 592. యేసయ్యా నీ నామమునే
 593. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 594. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 595. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 596. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 597. యేసు జననము
 598. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 599. యేసు నామం
 600. యేసు నిన్ను నేను
 601. యేసు నీ నామామృతము
 602. యేసు నీ వారము
 603. యేసు నీవే చాలు నాకు
 604. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 605. యేసు మంచి దేవుడు
 606. యేసు మాతో నీవుండగా
 607. యేసు రక్తములో
 608. యేసు రక్తమే జయం
 609. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 610. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 611. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 612. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 613. యేసు వంటి సుందరుడు
 614. యేసు సర్వోన్నతుడా
 615. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 616. యేసుని నా మదిలో
 617. యేసుని నామంలో శక్తి
 618. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 619. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 620. యేసే గొప్ప దేవుడు
 621. యేసే జన్మించెరా
 622. యేసే దైవము
 623. యేసే నా ఆశ్రయము
 624. యేసే నా పరిహారి
 625. యేసే నా మార్గము
 626. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 627. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 628. రక్షకుండుదయించినాడట
 629. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 630. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 631. రండి రండి రండయో
 632. రండి సువార్త సునాదముతో
 633. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 634. రాకడ సమయంలో
 635. రాకడనే రైలు బండి
 636. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 637. రాజుల రాజా
 638. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 639. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 640. రారాజు జన్మించినాడు
 641. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 642. రారే రారే ఓ జనులారా
 643. రావయ్య యేసునాధా
 644. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 645. రెండే రెండే దారులు
 646. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 647. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 648. లేచినాడయ్యా
 649. లేచినాడురా
 650. లోకాన ఎదురు చూపులు
 651. వర్ష ధారగా రావా
 652. వర్ణించలేను వివరించలేను
 653. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 654. వందనంబొనర్తుమో
 655. వాక్యమే శరీర ధారియై
 656. వాడబారని విశ్వాసముతో
 657. వాడబారని విశ్వాసం
 658. విజయ గీతముల్ పాడరే
 659. విజయశీలుడా
 660. విడువను నిను ఎడబాయనని
 661. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 662. వినవా మనవి
 663. విరిసిన హృదయాలకు
 664. విలువైనది నీ జీవితం
 665. వివాహమన్నది
 666. వింతైన తారక
 667. వీచే గాలుల్లో
 668. వెండి బంగారాల కన్న
 669. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 670. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 671. శాశ్వత కృపను
 672. శాశ్వత ప్రేమతో
 673. శాశ్వతము కాదు
 674. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 675. శాశ్వతమైనది
 676. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 677. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 678. శుద్ధ రాత్రి
 679. శుద్ధ హృదయం
 680. శుద్ధుడవయ్యా
 681. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 682. శృతిచేసి నే పాడనా
 683. శ్రేష్టమైన నామం
 684. శోధనా బాధలు
 685. షారోను రోజా యేసే
 686. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 687. సదాకాలము నీతో నేను
 688. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 689. సమయము పోనీయక
 690. సమర్ధవంతుడవైన
 691. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 692. సమీపించరాని తేజస్సులో
 693. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 694. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 695. సర్వ సృష్టిలోని
 696. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 697. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 698. సర్వాంగ కవచము నీవే
 699. సర్వాంగ సుందరా
 700. సరి చేయుమో దేవా
 701. సరి రారెవ్వరు
 702. సహోదరులారా
 703. సంగీత నాదముతో
 704. సంతోష గీతం పాడెదను
 705. సంతోషమే సమాధానమే
 706. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 707. సాక్ష్యమిచ్చెద
 708. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 709. సిలువ ధ్యానం 
 710. సిలువ సాక్షిగా
 711. సిలువలో ఆ సిలువలో
 712. సిలువలో బలి అయిన
 713. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 714. సిలువే నా శరణాయెను రా
 715. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 716. సీయోను నీ దేవుని
 717. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 718. స్వీకరించుమయా నాథా
 719. సుగుణాల సంపన్నుడా
 720. సుధా మధుర కిరణాల
 721. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 722. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 723. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 724. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 725. స్తుతియించి కీర్తించి
 726. స్తుతియించెదా నీ నామం
 727. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 728. స్తుతించి పాడెదం
 729. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 730. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 731. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 732. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 733. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 734. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 735. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 736. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 737. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 738. సోలిపోవలదు మనస్సా
 739. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 740. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 741. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 742. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 743. స్తోత్రింతుము నిను
 744. హల్లెలూయ పాట
 745. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 746. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 747. హల్లెలూయా పాడెదా
 748. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 749. హల్లేలూయా యని పాడి
 750. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 751. హృదయాలనేలే రారాజు
 752. హే ప్రభుయేసు
 753. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 754. హోసన్నా హల్లెలూయా
 755. క్షణమైన గడవదు
 756. క్షణమైన నీవు
 757. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Mahaathma
 5. Aahaa Yemaanandam
 6. Aakaasha Vaasulaaraa
 7. Aakaasham Amrutha Jallulu
 8. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 9. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 10. Aakaashambun Doothalu
 11. Aakashaana Thaara Okati
 12. Aalayamlo Praveshinchandi
 13. Aalochanalo Goppavaadaa
 14. Aananda Yaathra
 15. Aanandamaanandame
 16. Aanandame Paramaanandame
 17. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 18. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 19. Aanandinthu Neelo Devaa
 20. Aaraadhana Aaraadhana
 21. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 22. Aaraadhana Anduko
 23. Aaraadhana Neeke
 24. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 25. Aaraadhana Yesu Neeke
 26. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 27. Aaraadhinchedanu Ninnu
 28. Aarambhamayyindi Restoration
 29. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 30. Aascharyakarudaa Sthothram
 31. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 32. Aascharyamaina Prema
 33. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 34. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 35. Aasheervaadambul Maa Meeda
 36. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 37. Aathma Deepamunu
 38. Aavedana Nenondanu
 39. Aayane Naa Sangeethamu
 40. Adavi Chetla Naduma
 41. Ade Ade Aa Roju
 42. Adiginadi Konthe Ayinaa
 43. Adigo Naa Naava
 44. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 45. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 46. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 47. Ae Paapamerugani
 48. Ae Reethi Nee Runam
 49. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 50. Ae Samayamandainaa
 51. Ae Vaipu Choosinaa
 52. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 53. Agni Mandinchu
 54. Ambaraaniki Antelaa
 55. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 56. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 57. Andaala Thaara
 58. Andaala Udyaanavanamaa
 59. Andaalu Chinde
 60. Andariki Kaavaali
 61. Andaru Nannu Vidachinaa
 62. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 63. Anni Kaalambula
 64. Anni Naamamula Kanna
 65. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 66. Anni Velala Aaraadhana
 67. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 68. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 69. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 70. Anudinamu Prabhuni
 71. Aparaadhini Yesayyaa
 72. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 73. Athyunnatha Simhaasanumpai
 74. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 75. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 76. Avadhule Lenidi
 77. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 78. Baala Yesuni Janma Dinam
 79. Baaludu Kaadammo
 80. Bangaaram Adugaledu
 81. Bethlahemulonantaa Sandadi
 82. Bethlehem Puramuna
 83. Bhaaratha Desha Suvaartha
 84. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 85. Bhaasillenu Siluvalo
 86. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 87. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 88. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 89. Bhayamu Chendaku
 90. Bhedam Emi Ledu
 91. Bheekarundau Maa Yehovaa
 92. Brathakaalani Unnaa
 93. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 94. Brathukuta Nee Kosame
 95. Chaahe Thum Ko
 96. Chaalunayya Nee Krupa
 97. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 98. Cheekati Loyalo
 99. Cheppalenu Baaboi
 100. Chettu Choosthe Pachchagundi
 101. Cheyi Pattuko
 102. Chinna Gorrepillanu Nenu
 103. Chinni Manasutho Ninnu
 104. Chintha Ledika
 105. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 106. Chirakaala Snehithudaa
 107. Chiru Divvela Velugulatho
 108. Chithra Chithraala Vaade
 109. Chitti Potti Paapanu Nenu
 110. Choochuchunna Devudavayyaa
 111. Choochuchunna Devudavu
 112. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 113. Choopula Valana Kaligedi
 114. Christmas Panduga
 115. Christmas Shubha Dinam
 116. Daari Thappipothunnaavaa
 117. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 118. Davalavarnudaa
 119. Deham Paathadi
 120. Deva Samsthuthi Cheyave
 121. Devaa Maa Kutumbamu
 122. Devaa Mahonnathudaa
 123. Devaa Naa Devaa
 124. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 125. Devaa Nee Naamam
 126. Devara Nee Deevenalu
 127. Devudu Neeku Thelusu
 128. Devudu Manaku Ellappudu
 129. Devude Naakaashrayambu
 130. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 131. Devuni Sannidhilo
 132. Devuni Sthuthincha Randi
 133. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 134. Devuni Sthuthiyinchudi
 135. Devuni Vaarasulam
 136. Devuniki Bhayapadavaa
 137. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 138. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 139. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 140. Dikkulanni Neevele
 141. Dikkulenni Thiriginaa
 142. Dinadinambu Yesuku
 143. Dinadinamu Vijayamu
 144. Dinamella Ne Paadinaa
 145. Divinelu Sthothraarhudaa
 146. Dootha Paata Paadudi
 147. Dorakunu Samasthamu
 148. Durdinamulu Raakamunde
 149. Edabaayani Needu Krupa
 150. Ee Dinam Sadaa
 151. Ee Tharam Yuvatharam
 152. Eelaatidaa Yesu Prema
 153. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 154. Ellalu Lenidi
 155. Elohim Elohim
 156. Em Chesaanayyaa Neekosam
 157. Emani Paadanu
 158. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 159. Enaleni Prema
 160. Endaro Endaru Endaro
 161. Enduko Devaa Inthati Premaa
 162. Enduko Nanninthagaa Neevu
 163. Enduko Nannu Neevu
 164. Enni Maarlu
 165. Enni Thalachinaa
 166. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 167. Entha Adbhuthamaina Krupa
 168. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 169. Entha Dooramainaa
 170. Entha Madhuramu
 171. Entha Manchi Devudavayyaa
 172. Entha Manchi Devudavesayyaa
 173. Entha Manchi Kaapari
 174. Entha Pedda Poraatamo
 175. Enthati Vaadani Nenu
 176. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 177. Entho Bhaagyambu
 178. Entho Vintha
 179. Etu Choochinaa
 180. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 181. Evariki Evaru
 182. Evaritho Nee Jeevitham
 183. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 184. Evaru Leka Ontarinai
 185. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 186. Evaru Sameepinchaleni
 187. Evarunnaaru Naakilalo
 188. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 189. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 190. Gaali Samudrapu Alalaku
 191. Gaalinchi Choodaraa
 192. Gaayaamulan Gaayamulan
 193. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 194. Gamyam Cheraalani
 195. Gatha Kaalamantha
 196. Geetham Geetham
 197. Goodu Leni Guvvanai
 198. Goppa Devudavani
 199. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 200. Gorrepilla Vivaahothsava
 201. Hallelooya Hallelooya
 202. Hallelooya Paata
 203. Hallelooya Sthuthi Mahima
 204. Hallelooyaa Ani Paadi
 205. Hallelooyaa Paadedaaa
 206. Hallelooyaa Sthothram
 207. Hey Prabhu Yesu
 208. Hosannaa Hallelooyaa
 209. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 210. Hrudayaalanele Raaraaju
 211. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 212. Ibaadath Karo
 213. Ide Naa Korika
 214. Idi Kothaku Samayam
 215. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 216. Idigo Devuni Gorrepillaa
 217. Idiye Samayambu Randi
 218. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 219. Ihamanduna Aa Paramandu
 220. Ikanaina Kaani
 221. Illalona Panduganta
 222. Immaanuyelu Rakthamu
 223. Intha Kaalam
 224. Inthalone Kanabadi
 225. Isuka Meeda Illu Kattaku
 226. Iyyaala Intla Repu Mantla
 227. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 228. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 229. Jai Jai Jai Yesayyaa
 230. Janminchenu Oka Thaara
 231. Jaya Jaya Yesu
 232. Jayam Jayam
 233. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 234. Jeevana Tholi Sandhya
 235. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 236. Jeevinchuchunnaavanna
 237. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 238. Jeevithamanthaa Nee Prema
 239. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 240. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 241. Junte Thene Kannaa
 242. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 243. Jyothirmayudaa
 244. Kaalam Samayam Naadenantu
 245. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 246. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 247. Kalamulatho Raayagalamaa
 248. Kalavantidi Nee Jeevitham
 249. Kallallo Kanneerenduku
 250. Kallundi Choodaleni
 251. Kaluvari Giri Nundi
 252. Kaluvari Giri Siluvalo
 253. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 254. Kalvari Girilona Silvalo
 255. Kalvari Siluvalo Yesayya
 256. Kalvarilona Chesina Yaagam
 257. Kalyaanam Kamaneeyam
 258. Kammani Bahu Kammani
 259. Kanaleni Kanulelanayyaa
 260. Kani Vini Erugani Karunaku
 261. Kanna Thalli Cherchunatlu
 262. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 263. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 264. Kanneerelammaa
 265. Kanneeti Loyalalo
 266. Kannulanetthi Pairula Choodu
 267. Kannulundi Choodaleva
 268. Kanta Neerela
 269. Kanulunnaa Kaanaleni
 270. Kanureppa Paataina
 271. Kattelapai Nee Shareeram
 272. Kavulakainaa Saadhyamaa
 273. Keerthi Hallelooyaa
 274. Keerthinthu Nee Naamamun
 275. Konda Kona Loya Lothullo
 276. Kondalalo Konalalo
 277. Konthasepu Kanabadi
 278. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 279. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 280. Kraisthavudaa Sainikudaa
 281. Kreesthu Puttenu
 282. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 283. Krungina Velalo
 284. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 285. Krupa Vembadi Krupatho
 286. Krupaa Kshemamu
 287. Krupaamayudaa
 288. Kruthagnathan Thalavanchi
 289. Kshanamaina Gaduvadu
 290. Kshanamaina Neevu
 291. Kshanikamaina Brathukuraa
 292. Kummari O Kummari
 293. Kuthoohalam Aarbhaatame
 294. Lechinaadayyaa
 295. Lechinaaduraa
 296. Lekkinchaleni Sthothramul
 297. Lemmu Thejarillumu Ani
 298. Lokaana Eduru Choopulu
 299. Maa Goppa Devaa
 300. Maa Inti Peru
 301. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 302. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 303. Maargamu Choopumu Intiki
 304. Maargamu Neevani
 305. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 306. Maarina Manasulu
 307. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 308. Maarpu Chendavaa
 309. Maate Chaalayyaa
 310. Maatlaade Devudavu Neevu
 311. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 312. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 313. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 314. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 315. Mahima Neeke Prabhu
 316. Mahimagala Thandri
 317. Mahimaku Paathrudaa
 318. Mahonnathudaa Maa Devaa
 319. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 320. Mallelammaa Mallelu
 321. Mammentho Preminchaavu
 322. Mana Madhyane Unnadi
 323. Mana Yesu Bethlahemulo
 324. Manasa Yesu Marana Baadha
 325. Manasaaraa Poojinchi
 326. Manche Leni Naa Paina
 327. Manchi Snehithudaa
 328. Mandiramuloniki Raarandi
 329. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 330. Manishigaa Puttinodu
 331. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 332. Maruvagalanaa Maralaa
 333. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 334. Mee Gnaapakaardhamugaa
 335. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 336. Meghaala Paina Mana Yesu
 337. Meluko Vishwaasi Meluko
 338. Moodu Dashaabdaala
 339. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 340. Mosithivaa Naa Korakai
 341. Naa Chinni Hrudayamandu
 342. Naa Chinni Hrudayamu
 343. Naa Devuni Gudaaramulo
 344. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 345. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 346. Naa Jeevam Naa Sarvam
 347. Naa Jeevitha Kaalamantha
 348. Naa Kalavaramulanni
 349. Naa Kannula Kanneeru
 350. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 351. Naa Kanula Vembadi
 352. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 353. Naa Kosamaa
 354. Naa Mano Nethramu Therachi
 355. Naa Naathudaa
 356. Naa Neethi Neeve
 357. Naa Notan Krottha Paata
 358. Naa Pere Theliyani Prajalu
 359. Naa Praanaaniki Praanam
 360. Naa Praanamaa Aelane
 361. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 362. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 363. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 364. Naa Praanamaa Yehovaanu
 365. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 366. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 367. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 368. Naa Priyudu Yesu
 369. Naa Samasthamu
 370. Naa Sankata Dukhamulella
 371. Naa Sthuthi Paathrudaa
 372. Naa Stuthula Paina
 373. Naa Thandri
 374. Naa Yedala Neekunna
 375. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 376. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 377. Naa Yesu Prabhuvaa
 378. Naa Yesu Raajyamu
 379. Naadantu Lokaana
 380. Naadu Jeevamaayene
 381. Naadu Jeevithamu
 382. Naakenno Melulu Chesithive
 383. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 384. Naaku Jeevamai Unna
 385. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 386. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 387. Naalo Unna Aashalanniyu
 388. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 389. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 390. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 391. Nadipinchu Naa Naavaa
 392. Nadipisthaadu Naa Devudu
 393. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 394. Nammakamaina Naa Prabhu
 395. Nammakamaina Naa Snehithudu
 396. Nammakuraa Nammakuraa
 397. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 398. Nannenthagaano Preminchenu
 399. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 400. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 401. Nannu Kaavaga Vachchina
 402. Nanu Cherina Nee Prema
 403. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 404. Nashiyinchedi Lokamlo
 405. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 406. Ne Saageda Yesunitho
 407. Ne Yesuni Velugulo
 408. Nede Priyaraagam
 409. Nedo Repo Naa Priyudesu
 410. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 411. Nedu Yesu Lechinaadu
 412. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 413. Nee Challanaina Needalo
 414. Nee Chethi Kaaryamulu
 415. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 416. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 417. Nee Dayalo Nee Krupalo
 418. Nee Dayalo Nenunna
 419. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 420. Nee Jaldaru Vrukshapu
 421. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 422. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 423. Nee Jeevithamulo
 424. Nee Krupa Leni Kshanamu
 425. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 426. Nee Krupa Nithyamundunu
 427. Nee Naamam Naa Gaanam
 428. Nee Needalona
 429. Nee Paadam Mrokkedan
 430. Nee Pada Sevaye Chaalu
 431. Nee Prema Entho
 432. Nee Prema Maadhuryamu
 433. Nee Premaa Nee Karunaa
 434. Nee Premalo Nundi Nannu
 435. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 436. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 437. Nee Raktha Dhaarale
 438. Nee Rakthame Nee Rakthame
 439. Nee Roopu Chooda
 440. Nee Sannidhilo Nenunna
 441. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 442. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 443. Needentho Karunaa
 444. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 445. Needu Vishwaasyatha
 446. Neekante Nammadagina
 447. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 448. Neeke Naa Aaraadhanaa
 449. Neeku Entha Chesinaa
 450. Neeku Ishtudigaa
 451. Neeku Saati Evaru Leru
 452. Neeli Aakaashamlo
 453. Neethi Nyaayamulu
 454. Neethi Sooryudaa Yesu
 455. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 456. Neetho Nenu Naduvaalani
 457. Neetho Nundani Brathuku
 458. Neetho Samamevaru
 459. Neethone Gadipeyaalani
 460. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 461. Neeve Naa Devudavu
 462. Neeve Naa Praanam Sarvam
 463. Neeve Naa Praanamu
 464. Neeve Naa Rakshana
 465. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 466. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 467. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 468. Neevu Leni Roju
 469. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 470. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 471. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 472. Nemmadi Ledaa
 473. Nenante Neekenduko
 474. Nenemainaa Prabhuvaa
 475. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 476. Nenu Pilisthe Paruguna
 477. Nenu Thaggaali Yesu
 478. Nenu Velle Maargamu
 479. Nenunnaa Nenunnaa
 480. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 481. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 482. Nibbaram Kaligi
 483. Nibbaramutho Naa Yesuke
 484. Nijamugaa Mora Pettina
 485. Ningilo Devudu
 486. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 487. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 488. Ninne Preminthunu
 489. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 490. Ninnu Kaapaadu Devudu
 491. Ninnu Thalachi
 492. Ninu Choose Kannulu
 493. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 494. Nithya Prematho
 495. Nithyamu Sthuthinchinaa
 496. Noothana Parachumu Devaa
 497. Noothana Samvathsaram
 498. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 499. O Kraisthavaa Yuvakaa
 500. O Kreesthu Sanghamaa
 501. O Maanavaaa
 502. O Maanavaa Nee Paapam
 503. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 504. O Sadbhakthulaaraa
 505. O Yesu Nee Prema
 506. Oka Kshanamaina
 507. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 508. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 509. Okkade Yesu Okkade
 510. Ontarivi Kaavu
 511. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 512. Oohinchaleni Kaaryamulu
 513. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 514. Oranna Oranna
 515. Paadanaa Mounamugaane
 516. Paapamerugani Paavanaathmuni
 517. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 518. Paavuramaa Sanghamupai
 519. Padamulu Chaalani Prema
 520. Padivelalo Athi Priyudu
 521. Padivelalo Athi Sundarudaa
 522. Pailam Kodukaa
 523. Painunna Aakaashamandunaa
 524. Paralokame Naa Anthapuram
 525. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 526. Paralokamu Naa Deshamu
 527. Parama Jeevamu
 528. Paravaasini Ne Jagamuna
 529. Parishuddha Parishuddha
 530. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 531. Parishuddhudaa Paavanudaa
 532. Parishuddhudu Parishuddhudu
 533. Parugetthedaa Parugetthedaa
 534. Pondithini Nenu
 535. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 536. Praanamaa Naa Praanamaa
 537. Praaneshwara
 538. Praardhana Shakthi Naaku
 539. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 540. Praardhana Vinnaavayyaa
 541. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 542. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 543. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 544. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 545. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 546. Prabhuvaa Kaachithivi
 547. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 548. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 549. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 550. Preethigala Mana Yesu
 551. Prema Yesayyaa Premaa
 552. Prema Yesuni Prema
 553. Premaa Ane Maayalo
 554. Premagala Maa Prabhuvaa
 555. Premagala Yesayyaa
 556. Premalo Paddaanu
 557. Premincheda Yesu Raajaa
 558. Preminchedan Adhikamugaa
 559. Preminchu Devudu
 560. Preminthunu Ninne
 561. Priya Sanghasthulaaraa
 562. Priya Yesu Naatha
 563. Priya Yesu Nirminchithivi
 564. Priya Yesu Raajunu
 565. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 566. Punarutthaanudaa
 567. Puvvulaantidi Jeevitham
 568. Raajaa Nee Sannidhilone
 569. Raajula Raajaa
 570. Raajulaku Raaju Puttenayya
 571. Raakada Prabhuni Raakada
 572. Raakada Samayamlo
 573. Raakadane Railu Bandi
 574. Raaraaju Janminche Ilalona
 575. Raaraaju Janminchinaadu
 576. Raare Raare O Janulaaraa
 577. Raathri Nedu Rakshakundu
 578. Raavayya Yesunaadhaa
 579. Rakshakudaa Yesu Prabho
 580. Rakshakundudayinchinaadata
 581. Rammanuchunnaadu Ninnu
 582. Randi Randi Randayo
 583. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 584. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 585. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 586. Rende Rende Daarulu
 587. Ruchi Choochi Erigithini
 588. Saagilapadi Mrokkedamu
 589. Saakshyamichcheda
 590. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 591. Sahodarulaaraa
 592. Sajeevudavaina Yesayyaa
 593. Samardhavanthudavaina
 594. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 595. Samayamu Poneeyaka
 596. Sameepimparaani Thejassulo
 597. Sameepincharaani Thejassulo
 598. Sangeetha Naadamutho
 599. Sannuthinthu Yesu Swaami
 600. Santhosha Geethamu Paadedanu
 601. Santhoshame Samaadhaaname
 602. Sari Cheyumo Devaa
 603. Sari Raarevvaru
 604. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 605. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 606. Sarva Srushtiloni
 607. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 608. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 609. Sarvaanga Sundaraa
 610. Seeyonu Nee Devuni
 611. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 612. Shaaronu Rojaa Yese
 613. Shaashwatha Krupanu
 614. Shaashwatha Prematho
 615. Shaashwathamaina Prematho
 616. Shaashwathamainadi
 617. Shaashwathamu Kaadu
 618. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 619. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 620. Shodhanaa Baadhalu
 621. Shree Yesundu Janminche
 622. Shreshtamaina Naamam
 623. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 624. Shubha Vela Sthothra Bali
 625. Shuddha Hrudayam
 626. Shuddha Raathri
 627. Shuddhudavayyaa
 628. Siluva Chentha Cherina Naadu
 629. Siluva Dhyaanam
 630. Siluva Saakshigaa
 631. Siluvalo Aa Siluvalo
 632. Siluvalo Bali Aina
 633. Siluvalo Saagindi Yaathra
 634. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 635. Silvalo Naakai Kaarchenu
 636. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 637. Solipovaladu Manassaa
 638. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 639. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 640. Sthothrabali Sthothrabali
 641. Sthothram Chellinthumu
 642. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 643. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 644. Sthothrinthumu Ninu
 645. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 646. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 647. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 648. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 649. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 650. Sthuthinchi Paadedam
 651. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 652. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 653. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 654. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 655. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 656. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 657. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 658. Sthuthulapai Aaseenudaa
 659. Sudhaa Madhura Kiranaala
 660. Sugunaala Sampannudaa
 661. Sweekarinchumayaa Naathaa
 662. Thaara Velisindi
 663. Thallilaa Laalinchunu
 664. Thambura Sithaara Naadamutho
 665. Thandri Naa Yesayyaa
 666. Thanuvu Naa Didigo
 667. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 668. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 669. Tharaalu Maarinaa
 670. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 671. Thene Kanna Theeyanainadi
 672. Thodu Lerani Kumilipoku
 673. Tholakari Vaana
 674. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 675. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 676. Thrithvaikamaa
 677. Thuppu Patti Povuta Kante
 678. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 679. Ullaasa Jeevitham
 680. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 681. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 682. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 683. Vaadabaarani Vishwaasam
 684. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 685. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 686. Vandanambonarthumo
 687. Varninchalenu Vivarinchalenu
 688. Varsha Dhaaragaa Raava
 689. Varshimpanee Varshimpanee
 690. Veeche Gaalullo
 691. Vendi Bangaaraala Kanna
 692. Vetakaani Urilo Nundi
 693. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 694. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 695. Vijaya Geethamul Paadare
 696. Vijayaseeludaa
 697. Viluvainadi Nee Jeevitham
 698. Vinavaa Manavi
 699. Vinthaina Thaaraka
 700. Virisina Hrudayaalaku
 701. Vivaahamannadi
 702. Yavvanudaa
 703. Yehova Naa Aashrayam
 704. Yehova Naa Moralaalinchenu
 705. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 706. Yehovaa Maa Kaapari
 707. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 708. Yehovaa Naa Balamaa
 709. Yehovaa Naa Kaapari
 710. Yehovaa Nee Naamamu
 711. Yehovaa Needu Melulanu
 712. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 713. Yehovaanu Sannuthinchedan
 714. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 715. Yesayya Maata
 716. Yesayya Maata Viluvaina
 717. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 718. Yesayyaa Naa Doraa
 719. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 720. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 721. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 722. Yesayyaa Nee Naamamune
 723. Yesayyaa Nee Prema
 724. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 725. Yesayyaa Praana Naathaa
 726. Yese Daivamu
 727. Yese Goppa Devudu
 728. Yese Janmincheraa
 729. Yese Naa Aashrayamu
 730. Yese Naa Maargamu
 731. Yese Naa Parihaari
 732. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 733. Yesu Goriya Pillani Nenu
 734. Yesu Jananamu
 735. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 736. Yesu Maatho Neevundagaa
 737. Yesu Manchi Devudu
 738. Yesu Naamam
 739. Yesu Nan Preminchithivi
 740. Yesu Nee Naamaamruthamu
 741. Yesu Nee Vaaramu
 742. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 743. Yesu Ninnu Nenu
 744. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 745. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 746. Yesu Raaju Raajula Raajai
 747. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 748. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 749. Yesu Rakthame Jayam
 750. Yesu Rakthamulo
 751. Yesu Sarvonnathudaa
 752. Yesu Vanti Sundarudu
 753. Yesuni Naa Madilo
 754. Yesuni Naamamlo Shakthi
 755. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 756. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 757. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply