Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 15. అనుదినము ప్రభుని
 16. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 17. అపరాధిని యేసయ్యా
 18. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 19. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 20. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 21. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 22. అందరికి కావాలి
 23. అందరు నన్ను విడచినా
 24. అందాల ఉద్యానవనమా
 25. అందాలతార
 26. అంబరానికి అంటేలా
 27. ఆకశాన తార ఒకటి
 28. ఆకాశ వాసులారా
 29. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 30. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 31. ఆకాశంబున్ దూతలు
 32. ఆగక సాగుమా
 33. ఆత్మ దీపమును
 34. ఆధారం నీవేనయ్యా
 35. ఆనంద యాత్ర
 36. ఆనందమానందమే
 37. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 38. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 39. ఆనందమే పరమానందమే
 40. ఆనందింతు నీలో దేవా
 41. ఆయనే నా సంగీతము
 42. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 43. ఆరాధన అందుకో
 44. ఆరాధన ఆరాధన
 45. ఆరాధన నీకే
 46. ఆరాధన యేసు నీకే
 47. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 48. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 49. ఆరాధించెదను నిన్ను
 50. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 51. ఆవేదన నేనొందను
 52. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 53. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 54. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 55. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 56. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 57. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 58. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 59. ఆహా ఆనందమే
 60. ఆహా యేమానందం
 61. ఇకనైన కానీ
 62. ఇది కోతకు సమయం
 63. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 64. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 65. ఇదియే సమయంబు రండి
 66. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 67. ఇదే నా కోరిక
 68. ఇబాదత్ కరో
 69. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 70. ఇహమందున ఆ పరమందు
 71. ఇళ్లలోన పండుగంట
 72. ఇంత కాలం
 73. ఇంతలోనే కనబడి
 74. ఈ తరం యువతరం
 75. ఈ దినం సదా
 76. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 77. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 78. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 79. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 80. ఎడబాయని నీదు కృప
 81. ఎనలేని ప్రేమ
 82. ఎన్ని తలచినా
 83. ఎన్ని మార్లు
 84. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 85. ఎల్లలు లేనిది
 86. ఎలోహిం ఎలోహిం
 87. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 88. ఎవరికి ఎవరు
 89. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 90. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 91. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 92. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 93. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 94. ఎంత దూరమైనా
 95. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 96. ఎంత మధురము
 97. ఎంత మంచి కాపరి
 98. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 99. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 100. ఎంతటి వాడను నేను
 101. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 102. ఎంతో భాగ్యంబు
 103. ఎంతో వింత
 104. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 105. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 106. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 107. ఎందుకో నన్ను నీవు
 108. ఏ పాపమెరుగని
 109. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 110. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 111. ఏ వైపు చూసినా
 112. ఏ సమయమందైనా
 113. ఏమని పాడను
 114. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 115. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 116. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 117. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 118. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 119. ఒంటరివి కావు
 120. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 121. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 122. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 123. ఓ మానవా
 124. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 125. ఓ సద్భాక్తులారా
 126. ఓరన్న  ఓరన్న
 127. కట్టెలపై నీ శరీరం
 128. కనలేని కనులేలనయ్యా
 129. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 130. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 131. కనురెప్ప పాటైన
 132. కనులున్నా కానలేని
 133. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 134. కన్నీటి లోయలలో
 135. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 136. కన్నీరేలమ్మా
 137. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 138. కన్నులుండి చూడలేవ
 139. కమ్మని బహుకమ్మని
 140. కలములతో రాయగలమా
 141. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 142. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 143. కలువరి గిరి నుండి
 144. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 145. కల్లుండి చూడలేని
 146. కల్యాణం కమనీయం
 147. కవులకైనా సాధ్యమా
 148. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 149. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 150. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 151. క్రిస్మస్ పండుగ
 152. క్రిస్మస్ శుభదినం
 153. కీర్తి హల్లెలూయా
 154. కీర్తింతు నీ నామమున్
 155. క్రీస్తు పుట్టెను
 156. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 157. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 158. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 159. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 160. కృప కృప నా యేసు కృపా
 161. కృప వెంబడి కృపతో
 162. కృపా క్షేమము
 163. కృపామయుడా
 164. కృంగిన వేళలో
 165. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 166. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 167. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 168. కొండలలో కోనలలో
 169. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 170. గత కాలమంత
 171. గమ్యం చేరాలని
 172. గాడాంధకారపు లోయలో
 173. గాలి సముద్రపు అలలకు
 174. గాలించి చూడరా
 175. గీతం గీతం
 176. గూడు లేని గువ్వనై
 177. గొప్ప దేవుడవని
 178. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 179. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 180. చాలునయ్య నీ కృప
 181. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 182. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 183. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 184. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 185. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 186. చిరకాల స్నేహితుడా
 187. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 188. చింత లేదిక
 189. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 190. చీకటి లోయలో
 191. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 192. చూచుచున్న దేవుడవు
 193. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 194. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 195. చెప్పలేను బాబోయ్
 196. చేయి పట్టుకో
 197. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 198. జన్మించెను ఒక తార
 199. జయ జయ యేసు
 200. జయం జయం
 201. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 202. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 203. జీవన తొలి సంధ్య
 204. జీవనదిని నా హృదయములో
 205. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 206. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 207. జీవించుచున్నావన్న
 208. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 209. జుంటె తేనె కన్నా
 210. జై జై జై యేసయ్యా
 211. జ్యోతిర్మయుడా
 212. తనువు నా దిదిగో
 213. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 214. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 215. తరాలు మారినా
 216. తల్లిలా లాలించును
 217. తండ్రి నా యేసయ్యా
 218. తంబుర సితార నాదముతో
 219. తార వెలిసింది
 220. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 221. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 222. త్రిత్వైకమా
 223. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 224. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 225. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 226. తేనెకన్న తీయనైనది
 227. తొలకరి వాన
 228. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 229. దవలవర్ణుడా
 230. దారి తప్పి పోతున్నావా
 231. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 232. దిక్కులన్ని నీవేలే
 233. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 234. దినదినము విజయము
 235. దినదినంబు యేసుకు
 236. దినమెల్ల నే పాడినా
 237. దుర్దినములు రాకముందే
 238. దూత పాట పాడుడి
 239. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 240. దేవర నీ దీవెనలు
 241. దేవా నా దేవా
 242. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 243. దేవా నీ నామం
 244. దేవా మహోన్నతుడా
 245. దేవా మా కుటుంబము
 246. దేవుడు నీకు తెలుసు
 247. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 248. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 249. దేవుని వారసులం
 250. దేవుని సన్నిధిలో
 251. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 252. దేవుని స్తుతియించుడి
 253. దేవుని స్తుతించ రండి
 254. దేవునికి భయపడవా
 255. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 256. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 257. దేహం పాతది
 258. దొరకును సమస్తము
 259. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 260. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 261. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 262. నడిపించు నా నావా
 263. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 264. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 265. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 266. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 267. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 268. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 269. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 270. నమ్మకురా నమ్మకురా
 271. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 272. నా కనుల వెంబడి
 273. నా కన్నుల కన్నీరు
 274. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 275. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 276. నా కోసమా
 277. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 278. నా చిన్ని హృదయమందు
 279. నా చిన్ని హృదయము
 280. నా జీవం నా సర్వం
 281. నా జీవితకాలమంత
 282. నా తండ్రి
 283. నా దేవుని గుడారములో
 284. నా నాథుడా
 285. నా నీతి నీవే
 286. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 287. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 288. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 289. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 290. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 291. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 292. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 293. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 294. నా మనో నేత్రము తెరచి
 295. నా యెడల నీకున్న
 296. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 297. నా యేసు ప్రభువా
 298. నా యేసు రాజ్యము
 299. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 300. నా సమస్తము
 301. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 302. నా స్తుతి పాత్రుడా
 303. నా స్తుతుల పైన
 304. నా హృదయములో నీ మాటలే
 305. నాకు నీ కృప చాలును
 306. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 307. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 308. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 309. నాదంటూ లోకాన
 310. నాదు జీవమాయెనే
 311. నాదు జీవితము
 312. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 313. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 314. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 315. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 316. నిజముగా మొర పెట్టిన
 317. నిత్య ప్రేమతో
 318. నిత్యము స్తుతించినా
 319. నిను చూసే కన్నులు
 320. నిను స్తుతించినా చాలు
 321. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 322. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 323. నిన్ను తలచి
 324. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 325. నిన్నే ప్రేమింతును
 326. నిబ్బరం కలిగి
 327. నింగిలో దేవుడు
 328. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 329. నీ కృప నాకు చాలును
 330. నీ చల్లనైన నీడలో
 331. నీ చేతి కార్యములు
 332. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 333. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 334. నీ జల్దరు వృక్షపు
 335. నీ జీవితములో
 336. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 337. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 338. నీ దయలో నీ కృపలో
 339. నీ దయలో నేనున్న
 340. నీ ధనము నీ ఘనము
 341. నీ పద సేవయే చాలు
 342. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 343. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 344. నీ ప్రేమ ఎంతో
 345. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 346. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 347. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 348. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 349. నీ రక్త ధారలే
 350. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 351. నీ రూపు చూడ
 352. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 353. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 354. నీకంటె నమ్మదగిన
 355. నీకు ఇష్టుడిగా
 356. నీకు ఎంత చేసినా
 357. నీకే నా ఆరాధనా
 358. నీతి సూర్యుడా యేసు
 359. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 360. నీతో సమమెవరు
 361. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 362. నీదు విశ్వాస్యత
 363. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 364. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 365. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 366. నీవు లేని రోజు
 367. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 368. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 369. నీవే నా దేవుడవు
 370. నీవే నా ప్రాణము
 371. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 372. నీవే నా రక్షణ
 373. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 374. నూతన పరచుము దేవా
 375. నెమ్మది లేదా
 376. నే యేసుని వెలుగులో
 377. నే సాగెద యేసునితో
 378. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 379. నేడే ప్రియరాగం
 380. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 381. నేనంటే నీకెందుకో
 382. నేను పిలిస్తే పరుగున
 383. నేను వెళ్ళే మార్గము
 384. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 385. నేనేమైనా ప్రభువా
 386. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 387. పదములు చాలని ప్రేమ
 388. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 389. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 390. పరమ జీవము
 391. పరలోకము నా దేశము
 392. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 393. పరవాసిని నే జగమున
 394. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 395. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 396. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 397. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 398. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 399. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 400. ప్రభు యేసుని వదనములో
 401. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 402. ప్రభువా కాచితివి
 403. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 404. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 405. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 406. పావురమా సంఘముపై
 407. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 408. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 409. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 410. ప్రియ యేసు నాథ
 411. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 412. ప్రియ యేసు రాజును
 413. ప్రియ సంఘస్థులారా
 414. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 415. ప్రీతిగల మన యేసు
 416. పునరుత్థానుడా
 417. పువ్వులాంటిది జీవితం
 418. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 419. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 420. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 421. ప్రేమించు దేవుడు
 422. ప్రేమించెదన్
 423. ప్రేమింతును నిన్నే
 424. పొందితిని నేను
 425. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 426. బ్రతకాలని ఉన్నా
 427. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 428. బంగారం అడుగలేదు
 429. బాల యేసుని జన్మ దినం
 430. బాలుడు కాదమ్మో
 431. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 432. బేత్లేహేం పురమున
 433. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 434. భజియింతుము నిను జగదీశా
 435. భజియింతుము రారే యేసుని
 436. భయము చెందకు
 437. భారత దేశ సువార్త
 438. భారత దేశమా నా యేసుకే
 439. భాసిల్లెను సిలువలో
 440. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 441. భేదం ఏమి లేదు
 442. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 443. మన యేసు బెత్లహేములో
 444. మనస యేసు మరణ బాధ
 445. మనసారా పూజించి
 446. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 447. మనిషిగా పుట్టినోడు
 448. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 449. మరువగలనా మరలా
 450. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 451. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 452. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 453. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 454. మహిమ నీకే ప్రభూ
 455. మహిమకు పాత్రుడా
 456. మహిమగల తండ్రి
 457. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 458. మహోన్నతుడా మా దేవా
 459. మంచి స్నేహితుడా
 460. మంచే లేని నా పైన
 461. మందిరములోనికి రారండి
 462. మా ఇంటి పేరు
 463. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 464. మా గొప్ప దేవా
 465. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 466. మాటే చాలయ్యా
 467. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 468. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 469. మార్గము నీవని
 470. మార్గములను సృజించువాడు
 471. మారిన మనసులు
 472. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 473. మార్పుచెందవా
 474. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 475. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 476. మూడు దశాబ్దాల
 477. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 478. మేఘాల పైన మన యేసు
 479. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 480. యవ్వనుడా
 481. యుద్ధము యెహోవాదే
 482. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 483. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 484. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 485. యెహోవా నా కాపరి
 486. యెహోవా నా బలమా
 487. యెహోవా నీ నామము
 488. యెహోవా నీదు మేలులను
 489. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 490. యెహోవా మా కాపరి
 491. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 492. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 493. యెహోవాను స్తుతియించు
 494. యేసయ్యా నా దొరా
 495. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 496. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 497. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 498. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 499. యేసయ్యా నీ నామమునే
 500. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 501. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 502. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 503. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 504. యేసు జననము
 505. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 506. యేసు నామం
 507. యేసు నిన్ను నేను
 508. యేసు నీ నామామృతము
 509. యేసు నీ వారము
 510. యేసు నీవే చాలు నాకు
 511. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 512. యేసు మంచి దేవుడు
 513. యేసు మాతో నీవుండగా
 514. యేసయ్య మాట
 515. యేసు రక్తములో
 516. యేసు రక్తమే జయం
 517. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 518. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 519. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 520. యేసు వంటి సుందరుడు
 521. యేసు సర్వోన్నతుడా
 522. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 523. యేసుని నా మదిలో
 524. యేసుని నామంలో శక్తి
 525. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 526. యేసే గొప్ప దేవుడు
 527. యేసే జన్మించెరా
 528. యేసే దైవము
 529. యేసే నా ఆశ్రయము
 530. యేసే నా పరిహారి
 531. యేసే నా మార్గము
 532. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 533. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 534. రక్షకుండుదయించినాడట
 535. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 536. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 537. రండి రండి రండయో
 538. రండి సువార్త సునాదముతో
 539. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 540. రాకడ సమయంలో
 541. రాకడనే రైలు బండి
 542. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 543. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 544. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 545. రారాజు జన్మించినాడు
 546. రారే రారే ఓ జనులారా
 547. రావయ్య యేసునాధా
 548. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 549. రెండే రెండే దారులు
 550. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 551. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 552. లోకాన ఎదురు చూపులు
 553. వర్ష ధారగా రావా
 554. వర్ణించలేను వివరించలేను
 555. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 556. వందనంబొనర్తుమో
 557. వాక్యమే శరీర ధారియై
 558. వాడబారని విశ్వాసముతో
 559. వాడబారని విశ్వాసం
 560. విజయ గీతముల్ పాడరే
 561. విడువను నిను ఎడబాయనని
 562. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 563. వినవా మనవి
 564. విరిసిన హృదయాలకు
 565. విలువైనది నీ జీవితం
 566. వింతైన తారక
 567. వీచే గాలుల్లో
 568. వెండి బంగారాల కన్న
 569. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 570. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 571. శాశ్వత కృపను
 572. శాశ్వత ప్రేమతో
 573. శాశ్వతము కాదు
 574. శాశ్వతమైనది
 575. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 576. శుద్ధ రాత్రి
 577. శుద్ధ హృదయం
 578. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 579. శృతిచేసి నే పాడనా
 580. శ్రేష్టమైన నామం
 581. శోధనా బాధలు
 582. షారోను రోజా యేసే
 583. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 584. సదాకాలము నీతో నేను
 585. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 586. సమయము పోనీయక
 587. సమర్ధవంతుడవైన
 588. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 589. సమీపించరాని తేజస్సులో
 590. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 591. సర్వ సృష్టిలోని
 592. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 593. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 594. సర్వాంగ కవచము నీవే
 595. సర్వాంగ సుందరా
 596. సరి రారెవ్వరు
 597. సహోదరులారా
 598. సంతోష గీతం పాడెదను
 599. సంతోషమే సమాధానమే
 600. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 601. సాక్ష్యమిచ్చెద
 602. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 603. సిలువ సాక్షిగా
 604. సిలువలో ఆ సిలువలో
 605. సిలువలో బలి అయిన
 606. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 607. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 608. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 609. స్వీకరించుమయా నాథా
 610. సుగుణాల సంపన్నుడా
 611. సుధా మధుర కిరణాల
 612. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 613. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 614. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 615. స్తుతియించి కీర్తించి
 616. స్తుతియించెదా నీ నామం
 617. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 618. స్తుతించి పాడెదం
 619. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 620. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 621. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 622. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 623. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 624. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 625. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 626. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 627. సోలిపోవలదు మనస్సా
 628. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 629. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 630. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 631. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 632. స్తోత్రింతుము నిను
 633. హల్లెలూయ పాట
 634. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 635. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 636. హల్లెలూయా పాడెదా
 637. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 638. హల్లేలూయా యని పాడి
 639. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 640. హృదయాలనేలే రారాజు
 641. హే ప్రభుయేసు
 642. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 643. హోసన్నా హల్లెలూయా
 644. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Yemaanandam
 5. Aakaasha Vaasulaaraa
 6. Aakaasham Amrutha Jallulu
 7. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 8. Aakaashambun Doothalu
 9. Aakashaana Thaara Okati
 10. Aalayamlo Praveshinchandi
 11. Aananda Yaathra
 12. Aanandamaanandame
 13. Aanandame Paramaanandame
 14. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 15. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 16. Aanandinthu Neelo Devaa
 17. Aaraadhana Aaraadhana
 18. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 19. Aaraadhana Anduko
 20. Aaraadhana Neeke
 21. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 22. Aaraadhana Yesu Neeke
 23. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 24. Aaraadhinchedanu Ninnu
 25. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 26. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 27. Aascharyamaina Prema
 28. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 29. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 30. Aasheervaadambul Maa Meeda
 31. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 32. Aathma Deepamunu
 33. Aavedana Nenondanu
 34. Aayane Naa Sangeethamu
 35. Adavi Chetla Naduma
 36. Ade Ade Aa Roju
 37. Adiginadi Konthe Ayinaa
 38. Adigo Naa Naava
 39. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 40. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 41. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 42. Ae Paapamerugani
 43. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 44. Ae Samayamandainaa
 45. Ae Vaipu Choosinaa
 46. Agni Mandinchu
 47. Ambaraaniki Antelaa
 48. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 49. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 50. Andaala Thaara
 51. Andaala Udyaanavanamaa
 52. Andariki Kaavaali
 53. Andaru Nannu Vidachinaa
 54. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 55. Anni Kaalambula
 56. Anni Naamamula Kanna
 57. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 58. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 59. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 60. Anudinamu Prabhuni
 61. Aparaadhini Yesayyaa
 62. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 63. Athyunnatha Simhaasanumpai
 64. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 65. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 66. Baala Yesuni Janma Dinam
 67. Baaludu Kaadammo
 68. Bangaaram Adugaledu
 69. Bethlahemulonantaa Sandadi
 70. Bethlehem Puramuna
 71. Bhaaratha Desha Suvaartha
 72. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 73. Bhaasillenu Siluvalo
 74. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 75. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 76. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 77. Bhayamu Chendaku
 78. Bhedam Emi Ledu
 79. Bheekarundau Maa Yehovaa
 80. Brathakaalani Unnaa
 81. Brathukuta Nee Kosame
 82. Chaalunayya Nee Krupa
 83. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 84. Cheekati Loyalo
 85. Cheppalenu Baaboi
 86. Chettu Choosthe Pachchagundi
 87. Cheyi Pattuko
 88. Chinna Gorrepillanu Nenu
 89. Chinni Manasutho Ninnu
 90. Chintha Ledika
 91. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 92. Chirakaala Snehithudaa
 93. Chiru Divvela Velugulatho
 94. Chithra Chithraala Vaade
 95. Chitti Potti Paapanu Nenu
 96. Choochuchunna Devudavayyaa
 97. Choochuchunna Devudavu
 98. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 99. Christmas Panduga
 100. Christmas Shubha Dinam
 101. Daari Thappipothunnaavaa
 102. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 103. Davalavarnudaa
 104. Deham Paathadi
 105. Deva Samsthuthi Cheyave
 106. Devaa Maa Kutumbamu
 107. Devaa Mahonnathudaa
 108. Devaa Naa Devaa
 109. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 110. Devaa Nee Naamam
 111. Devara Nee Deevenalu
 112. Devudu Neeku Thelusu
 113. Devudu Manaku Ellappudu
 114. Devude Naakaashrayambu
 115. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 116. Devuni Sannidhilo
 117. Devuni Sthuthincha Randi
 118. Devuni Sthuthiyinchudi
 119. Devuni Vaarasulam
 120. Devuniki Bhayapadavaa
 121. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 122. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 123. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 124. Dikkulanni Neevele
 125. Dikkulenni Thiriginaa
 126. Dinadinambu Yesuku
 127. Dinadinamu Vijayamu
 128. Dinamella Ne Paadinaa
 129. Dootha Paata Paadudi
 130. Dorakunu Samasthamu
 131. Durdinamulu Raakamunde
 132. Edabaayani Needu Krupa
 133. Ee Dinam Sadaa
 134. Ee Tharam Yuvatharam
 135. Ellalu Lenidi
 136. Elohim Elohim
 137. Em Chesaanayyaa Neekosam
 138. Emani Paadanu
 139. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 140. Enaleni Prema
 141. Endaro Endaru Endaro
 142. Enduko Devaa Inthati Premaa
 143. Enduko Nanninthagaa Neevu
 144. Enduko Nannu Neevu
 145. Enni Maarlu
 146. Enni Thalachinaa
 147. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 148. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 149. Entha Dooramainaa
 150. Entha Madhuramu
 151. Entha Manchi Devudavayyaa
 152. Entha Manchi Devudavesayyaa
 153. Entha Manchi Kaapari
 154. Entha Pedda Poraatamo
 155. Enthati Vaadani Nenu
 156. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 157. Entho Bhaagyambu
 158. Entho Vintha
 159. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 160. Evariki Evaru
 161. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 162. Evaru Leka Ontarinai
 163. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 164. Evarunnaaru Naakilalo
 165. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 166. Gaali Samudrapu Alalaku
 167. Gaalinchi Choodaraa
 168. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 169. Gamyam Cheraalani
 170. Gatha Kaalamantha
 171. Geetham Geetham
 172. Goodu Leni Guvvanai
 173. Goppa Devudavani
 174. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 175. Gorrepilla Vivaahothsava
 176. Hallelooya Hallelooya
 177. Hallelooya Paata
 178. Hallelooya Sthuthi Mahima
 179. Hallelooyaa Ani Paadi
 180. Hallelooyaa Paadedaaa
 181. Hallelooyaa Sthothram
 182. Hey Prabhu Yesu
 183. Hosannaa Hallelooyaa
 184. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 185. Hrudayaalanele Raaraaju
 186. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 187. Ibaadath Karo
 188. Ide Naa Korika
 189. Idi Kothaku Samayam
 190. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 191. Idigo Devuni Gorrepillaa
 192. Idiye Samayambu Randi
 193. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 194. Ihamanduna Aa Paramandu
 195. Ikanaina Kaani
 196. Illalona Panduganta
 197. Intha Kaalam
 198. Inthalone Kanabadi
 199. Iyyaala Intla Repu Mantla
 200. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 201. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 202. Jai Jai Jai Yesayyaa
 203. Janminchenu Oka Thaara
 204. Jaya Jaya Yesu
 205. Jayam Jayam
 206. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 207. Jeevana Tholi Sandhya
 208. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 209. Jeevinchuchunnaavanna
 210. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 211. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 212. Junte Thene Kannaa
 213. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 214. Jyothirmayudaa
 215. Kaalam Samayam Naadenantu
 216. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 217. Kalamulatho Raayagalamaa
 218. Kallallo Kanneerenduku
 219. Kallundi Choodaleni
 220. Kaluvari Giri Nundi
 221. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 222. Kalvari Girilona Silvalo
 223. Kalvari Siluvalo Yesayya
 224. Kalyaanam Kamaneeyam
 225. Kammani Bahu Kammani
 226. Kanaleni Kanulelanayyaa
 227. Kani Vini Erugani Karunaku
 228. Kanna Thalli Cherchunatlu
 229. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 230. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 231. Kanneerelammaa
 232. Kanneeti Loyalalo
 233. Kannulanetthi Pairula Choodu
 234. Kannulundi Choodaleva
 235. Kanulunnaa Kaanaleni
 236. Kanureppa Paataina
 237. Kattelapai Nee Shareeram
 238. Kavulakainaa Saadhyamaa
 239. Keerthi Hallelooyaa
 240. Keerthinthu Nee Naamamun
 241. Konda Kona Loya Lothullo
 242. Kondalalo Konalalo
 243. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 244. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 245. Kreesthu Puttenu
 246. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 247. Krungina Velalo
 248. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 249. Krupa Vembadi Krupatho
 250. Krupaa Kshemamu
 251. Krupaamayudaa
 252. Kruthagnathan Thalavanchi
 253. Kshanamaina Neevu
 254. Kummari O Kummari
 255. Kuthoohalam Aarbhaatame
 256. Lekkinchaleni Sthothramul
 257. Lemmu Thejarillumu Ani
 258. Lokaana Eduru Choopulu
 259. Maa Goppa Devaa
 260. Maa Inti Peru
 261. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 262. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 263. Maargamu Choopumu Intiki
 264. Maargamu Neevani
 265. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 266. Maarina Manasulu
 267. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 268. Maarpu Chendavaa
 269. Maate Chaalayyaa
 270. Maatlaade Devudavu Neevu
 271. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 272. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 273. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 274. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 275. Mahima Neeke Prabhu
 276. Mahimagala Thandri
 277. Mahimaku Paathrudaa
 278. Mahonnathudaa Maa Devaa
 279. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 280. Mallelammaa Mallelu
 281. Mana Yesu Bethlahemulo
 282. Manasa Yesu Marana Baadha
 283. Manasaaraa Poojinchi
 284. Manche Leni Naa Paina
 285. Manchi Snehithudaa
 286. Mandiramuloniki Raarandi
 287. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 288. Manishigaa Puttinodu
 289. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 290. Maruvagalanaa Maralaa
 291. Mee Gnaapakaardhamugaa
 292. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 293. Meghaala Paina Mana Yesu
 294. Meluko Vishwaasi Meluko
 295. Moodu Dashaabdaala
 296. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 297. Naa Chinni Hrudayamandu
 298. Naa Chinni Hrudayamu
 299. Naa Devuni Gudaaramulo
 300. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 301. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 302. Naa Jeevam Naa Sarvam
 303. Naa Jeevitha Kaalamantha
 304. Naa Kannula Kanneeru
 305. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 306. Naa Kanula Vembadi
 307. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 308. Naa Kosamaa
 309. Naa Mano Nethramu Therachi
 310. Naa Naathudaa
 311. Naa Neethi Neeve
 312. Naa Pere Theliyani Prajalu
 313. Naa Praanaaniki Praanam
 314. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 315. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 316. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 317. Naa Praanamaa Yehovaanu
 318. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 319. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 320. Naa Samasthamu
 321. Naa Sankata Dukhamulella
 322. Naa Sthuthi Paathrudaa
 323. Naa Stuthula Paina
 324. Naa Thandri
 325. Naa Yedala Neekunna
 326. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 327. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 328. Naa Yesu Prabhuvaa
 329. Naa Yesu Raajyamu
 330. Naadantu Lokaana
 331. Naadu Jeevamaayene
 332. Naadu Jeevithamu
 333. Naakenno Melulu Chesithive
 334. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 335. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 336. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 337. Naalo Unna Aashalanniyu
 338. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 339. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 340. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 341. Nadipinchu Naa Naavaa
 342. Nadipisthaadu Naa Devudu
 343. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 344. Nammakamaina Naa Prabhu
 345. Nammakamaina Naa Snehithudu
 346. Nammakuraa Nammakuraa
 347. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 348. Nannenthagaano Preminchenu
 349. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 350. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 351. Nanu Cherina Nee Prema
 352. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 353. Ne Saageda Yesunitho
 354. Ne Yesuni Velugulo
 355. Nede Priyaraagam
 356. Nedo Repo Naa Priyudesu
 357. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 358. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 359. Nee Challanaina Needalo
 360. Nee Chethi Kaaryamulu
 361. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 362. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 363. Nee Dayalo Nee Krupalo
 364. Nee Dayalo Nenunna
 365. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 366. Nee Jaldaru Vrukshapu
 367. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 368. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 369. Nee Jeevithamulo
 370. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 371. Nee Paadam Mrokkedan
 372. Nee Pada Sevaye Chaalu
 373. Nee Prema Entho
 374. Nee Prema Maadhuryamu
 375. Nee Premaa Nee Karunaa
 376. Nee Premalo Nundi Nannu
 377. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 378. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 379. Nee Raktha Dhaarale
 380. Nee Rakthame Nee Rakthame
 381. Nee Roopu Chooda
 382. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 383. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 384. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 385. Needu Vishwaasyatha
 386. Neekante Nammadagina
 387. Neeke Naa Aaraadhanaa
 388. Neeku Entha Chesinaa
 389. Neeku Ishtudigaa
 390. Neethi Sooryudaa Yesu
 391. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 392. Neetho Samamevaru
 393. Neeve Naa Devudavu
 394. Neeve Naa Praanam Sarvam
 395. Neeve Naa Praanamu
 396. Neeve Naa Rakshana
 397. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 398. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 399. Neevu Leni Roju
 400. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 401. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 402. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 403. Nemmadi Ledaa
 404. Nenante Neekenduko
 405. Nenemainaa Prabhuvaa
 406. Nenu Pilisthe Paruguna
 407. Nenu Velle Maargamu
 408. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 409. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 410. Nibbaram Kaligi
 411. Nijamugaa Mora Pettina
 412. Ningilo Devudu
 413. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 414. Ninne Preminthunu
 415. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 416. Ninnu Kaapaadu Devudu
 417. Ninnu Thalachi
 418. Ninu Choose Kannulu
 419. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 420. Nithya Prematho
 421. Nithyamu Sthuthinchinaa
 422. Noothana Parachumu Devaa
 423. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 424. O Kraisthavaa Yuvakaa
 425. O Kreesthu Sanghamaa
 426. O Maanavaaa
 427. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 428. O Sadbhakthulaaraa
 429. O Yesu Nee Prema
 430. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 431. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 432. Okkade Yesu Okkade
 433. Ontarivi Kaavu
 434. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 435. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 436. Oranna Oranna
 437. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 438. Paavuramaa Sanghamupai
 439. Padamulu Chaalani Prema
 440. Padivelalo Athi Priyudu
 441. Padivelalo Athi Sundarudaa
 442. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 443. Paralokamu Naa Deshamu
 444. Parama Jeevamu
 445. Paravaasini Ne Jagamuna
 446. Parishuddha Parishuddha
 447. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 448. Parishuddhudu Parishuddhudu
 449. Parugetthedaa Parugetthedaa
 450. Pondithini Nenu
 451. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 452. Praanamaa Naa Praanamaa
 453. Praardhana Shakthi Naaku
 454. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 455. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 456. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 457. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 458. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 459. Prabhuvaa Kaachithivi
 460. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 461. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 462. Preethigala Mana Yesu
 463. Prema Yesayyaa Premaa
 464. Prema Yesuni Prema
 465. Premagala Maa Prabhuvaa
 466. Preminchedan Adhikamugaa
 467. Preminchu Devudu
 468. Preminthunu Ninne
 469. Priya Sanghasthulaaraa
 470. Priya Yesu Naatha
 471. Priya Yesu Nirminchithivi
 472. Priya Yesu Raajunu
 473. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 474. Punarutthaanudaa
 475. Puvvulaantidi Jeevitham
 476. Raajaa Nee Sannidhilone
 477. Raajulaku Raaju Puttenayya
 478. Raakada Prabhuni Raakada
 479. Raakada Samayamlo
 480. Raakadane Railu Bandi
 481. Raaraaju Janminchinaadu
 482. Raare Raare O Janulaaraa
 483. Raathri Nedu Rakshakundu
 484. Raavayya Yesunaadhaa
 485. Rakshakudaa Yesu Prabho
 486. Rakshakundudayinchinaadata
 487. Rammanuchunnaadu Ninnu
 488. Randi Randi Randayo
 489. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 490. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 491. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 492. Rende Rende Daarulu
 493. Ruchi Choochi Erigithini
 494. Saagilapadi Mrokkedamu
 495. Saakshyamichcheda
 496. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 497. Sahodarulaaraa
 498. Sajeevudavaina Yesayyaa
 499. Samardhavanthudavaina
 500. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 501. Samayamu Poneeyaka
 502. Sameepimparaani Thejassulo
 503. Sameepincharaani Thejassulo
 504. Sannuthinthu Yesu Swaami
 505. Santhosha Geethamu Paadedanu
 506. Santhoshame Samaadhaaname
 507. Sari Raarevvaru
 508. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 509. Sarva Srushtiloni
 510. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 511. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 512. Sarvaanga Sundaraa
 513. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 514. Shaaronu Rojaa Yese
 515. Shaashwatha Krupanu
 516. Shaashwatha Prematho
 517. Shaashwathamainadi
 518. Shaashwathamu Kaadu
 519. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 520. Shodhanaa Baadhalu
 521. Shree Yesundu Janminche
 522. Shreshtamaina Naamam
 523. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 524. Shubha Vela Sthothra Bali
 525. Shuddha Hrudayam
 526. Shuddha Raathri
 527. Siluva Chentha Cherina Naadu
 528. Siluva Saakshigaa
 529. Siluvalo Aa Siluvalo
 530. Siluvalo Bali Aina
 531. Siluvalo Saagindi Yaathra
 532. Silvalo Naakai Kaarchenu
 533. Solipovaladu Manassaa
 534. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 535. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 536. Sthothrabali Sthothrabali
 537. Sthothram Chellinthumu
 538. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 539. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 540. Sthothrinthumu Ninu
 541. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 542. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 543. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 544. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 545. Sthuthinchi Paadedam
 546. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 547. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 548. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 549. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 550. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 551. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 552. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 553. Sthuthulapai Aaseenudaa
 554. Sudhaa Madhura Kiranaala
 555. Sugunaala Sampannudaa
 556. Sweekarinchumayaa Naathaa
 557. Thaara Velisindi
 558. Thallilaa Laalinchunu
 559. Thambura Sithaara Naadamutho
 560. Thandri Naa Yesayyaa
 561. Thanuvu Naa Didigo
 562. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 563. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 564. Tharaalu Maarinaa
 565. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 566. Thene Kanna Theeyanainadi
 567. Thodu Lerani Kumilipoku
 568. Tholakari Vaana
 569. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 570. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 571. Thrithvaikamaa
 572. Thuppu Patti Povuta Kante
 573. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 574. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 575. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 576. Vaadabaarani Vishwaasam
 577. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 578. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 579. Vandanambonarthumo
 580. Varninchalenu Vivarinchalenu
 581. Varsha Dhaaragaa Raava
 582. Varshimpanee Varshimpanee
 583. Veeche Gaalullo
 584. Vendi Bangaaraala Kanna
 585. Vetakaani Urilo Nundi
 586. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 587. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 588. Vijaya Geethamul Paadare
 589. Viluvainadi Nee Jeevitham
 590. Vinavaa Manavi
 591. Vinthaina Thaaraka
 592. Virisina Hrudayaalaku
 593. Yavvanudaa
 594. Yehova Naa Aashrayam
 595. Yehova Naa Moralaalinchenu
 596. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 597. Yehovaa Maa Kaapari
 598. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 599. Yehovaa Naa Balamaa
 600. Yehovaa Naa Kaapari
 601. Yehovaa Nee Naamamu
 602. Yehovaa Needu Melulanu
 603. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 604. Yehovaanu Sannuthinchedan
 605. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 606. Yesayya Maata
 607. Yesayyaa Naa Doraa
 608. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 609. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 610. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 611. Yesayyaa Nee Naamamune
 612. Yesayyaa Nee Prema
 613. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 614. Yesayyaa Praana Naathaa
 615. Yese Daivamu
 616. Yese Goppa Devudu
 617. Yese Janmincheraa
 618. Yese Naa Aashrayamu
 619. Yese Naa Maargamu
 620. Yese Naa Parihaari
 621. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 622. Yesu Goriya Pillani Nenu
 623. Yesu Jananamu
 624. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 625. Yesu Maatho Neevundagaa
 626. Yesu Manchi Devudu
 627. Yesu Naamam
 628. Yesu Nee Naamaamruthamu
 629. Yesu Nee Vaaramu
 630. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 631. Yesu Ninnu Nenu
 632. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 633. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 634. Yesu Raaju Raajula Raajai
 635. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 636. Yesu Rakthame Jayam
 637. Yesu Rakthamulo
 638. Yesu Sarvonnathudaa
 639. Yesu Vanti Sundarudu
 640. Yesuni Naa Madilo
 641. Yesuni Naamamlo Shakthi
 642. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 643. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 644. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply