Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 16. అనుదినము ప్రభుని
 17. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 18. అపరాధిని యేసయ్యా
 19. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 20. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 21. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 22. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 23. అవధులే లేనిది
 24. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 25. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 26. అందరికి కావాలి
 27. అందరు నన్ను విడచినా
 28. అందాల ఉద్యానవనమా
 29. అందాలతార
 30. అంబరానికి అంటేలా
 31. ఆకశాన తార ఒకటి
 32. ఆకాశ వాసులారా
 33. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 34. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 35. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 36. ఆకాశంబున్ దూతలు
 37. ఆగక సాగుమా
 38. ఆత్మ దీపమును
 39. ఆధారం నీవేనయ్యా
 40. ఆనంద యాత్ర
 41. ఆనందమానందమే
 42. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 43. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 44. ఆనందమే పరమానందమే
 45. ఆనందింతు నీలో దేవా
 46. ఆయనే నా సంగీతము
 47. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 48. ఆరాధన అందుకో
 49. ఆరాధన ఆరాధన
 50. ఆరాధన నీకే
 51. ఆరాధన యేసు నీకే
 52. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 53. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 54. ఆరాధించెదను నిన్ను
 55. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 56. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 57. ఆవేదన నేనొందను
 58. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 59. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 60. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 61. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 62. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 63. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 64. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 65. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 66. ఆహా ఆనందమే
 67. ఆహా మహాత్మ
 68. ఆహా యేమానందం
 69. ఇకనైన కానీ
 70. ఇది కోతకు సమయం
 71. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 72. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 73. ఇదియే సమయంబు రండి
 74. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 75. ఇదే నా కోరిక
 76. ఇబాదత్ కరో
 77. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 78. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 79. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 80. ఇహమందున ఆ పరమందు
 81. ఇళ్లలోన పండుగంట
 82. ఇంత కాలం
 83. ఇంతలోనే కనబడి
 84. ఈ తరం యువతరం
 85. ఈ దినం సదా
 86. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 87. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 88. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 89. ఉల్లాస జీవితం
 90. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 91. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 92. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 93. ఎటు చూచినా
 94. ఎడబాయని నీదు కృప
 95. ఎనలేని ప్రేమ
 96. ఎన్ని తలచినా
 97. ఎన్ని మార్లు
 98. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 99. ఎల్లలు లేనిది
 100. ఎలోహిం ఎలోహిం
 101. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 102. ఎవరికి ఎవరు
 103. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 104. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 105. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 106. ఎవరూ సమీపించలేని
 107. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 108. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 109. ఎంత దూరమైనా
 110. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 111. ఎంత మధురము
 112. ఎంత మంచి కాపరి
 113. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 114. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 115. ఎంతటి వాడను నేను
 116. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 117. ఎంతో భాగ్యంబు
 118. ఎంతో వింత
 119. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 120. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 121. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 122. ఎందుకో నన్ను నీవు
 123. ఏ పాపమెరుగని
 124. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 125. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 126. ఏ రీతి నీ ఋణం
 127. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 128. ఏ వైపు చూసినా
 129. ఏ సమయమందైనా
 130. ఏమని పాడను
 131. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 132. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 133. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 134. ఒక క్షణమైన
 135. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 136. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 137. ఒంటరివి కావు
 138. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 139. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 140. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 141. ఓ మానవా
 142. ఓ మానవా నీ పాపం
 143. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 144. ఓ సద్భాక్తులారా
 145. ఓరన్న  ఓరన్న
 146. కట్టెలపై నీ శరీరం
 147. కనలేని కనులేలనయ్యా
 148. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 149. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 150. కనురెప్ప పాటైన
 151. కనులున్నా కానలేని
 152. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 153. కన్నీటి లోయలలో
 154. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 155. కన్నీరేలమ్మా
 156. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 157. కన్నులుండి చూడలేవ
 158. కమ్మని బహుకమ్మని
 159. కలములతో రాయగలమా
 160. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 161. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 162. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 163. కలువరి గిరి నుండి
 164. కలువరి గిరి సిలువలో
 165. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 166. కల్లుండి చూడలేని
 167. కల్యాణం కమనీయం
 168. కవులకైనా సాధ్యమా
 169. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 170. కానెన్నడు నేను అనాథను
 171. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 172. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 173. క్రిస్మస్ పండుగ
 174. క్రిస్మస్ శుభదినం
 175. కీర్తి హల్లెలూయా
 176. కీర్తింతు నీ నామమున్
 177. క్రీస్తు పుట్టెను
 178. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 179. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 180. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 181. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 182. కృప కృప నా యేసు కృపా
 183. కృప వెంబడి కృపతో
 184. కృపా క్షేమము
 185. కృపామయుడా
 186. కృంగిన వేళలో
 187. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 188. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 189. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 190. కొండలలో కోనలలో
 191. కొంతసేపు కనబడి
 192. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 193. గత కాలమంత
 194. గమ్యం చేరాలని
 195. గాడాంధకారపు లోయలో
 196. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 197. గాయాములన్ గాయములన్
 198. గాలి సముద్రపు అలలకు
 199. గాలించి చూడరా
 200. గీతం గీతం
 201. గూడు లేని గువ్వనై
 202. గొప్ప దేవుడవని
 203. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 204. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 205. చాలునయ్య నీ కృప
 206. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 207. చాహే తుమ్ కో
 208. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 209. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 210. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 211. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 212. చిరకాల స్నేహితుడా
 213. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 214. చింత లేదిక
 215. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 216. చీకటి లోయలో
 217. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 218. చూచుచున్న దేవుడవు
 219. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 220. చూపుల వలన కలిగేది
 221. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 222. చెప్పలేను బాబోయ్
 223. చేయి పట్టుకో
 224. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 225. జన్మించెను ఒక తార
 226. జయ జయ యేసు
 227. జయం జయం
 228. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 229. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 230. జీవన తొలి సంధ్య
 231. జీవనదిని నా హృదయములో
 232. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 233. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 234. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 235. జీవితాంతము నే నీతో
 236. జీవించుచున్నావన్న
 237. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 238. జుంటె తేనె కన్నా
 239. జై జై జై యేసయ్యా
 240. జ్యోతిర్మయుడా
 241. తనువు నా దిదిగో
 242. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 243. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 244. తరాలు మారినా
 245. తల్లిలా లాలించును
 246. తండ్రి నా యేసయ్యా
 247. తంబుర సితార నాదముతో
 248. తార వెలిసింది
 249. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 250. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 251. త్రిత్వైకమా
 252. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 253. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 254. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 255. తేనెకన్న తీయనైనది
 256. తొలకరి వాన
 257. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 258. దవలవర్ణుడా
 259. దారి తప్పి పోతున్నావా
 260. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 261. దిక్కులన్ని నీవేలే
 262. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 263. దినదినము విజయము
 264. దినదినంబు యేసుకు
 265. దినమెల్ల నే పాడినా
 266. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 267. దుర్దినములు రాకముందే
 268. దూత పాట పాడుడి
 269. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 270. దేవర నీ దీవెనలు
 271. దేవా నా దేవా
 272. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 273. దేవా నీ నామం
 274. దేవా మహోన్నతుడా
 275. దేవా మా కుటుంబము
 276. దేవుడు నీకు తెలుసు
 277. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 278. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 279. దేవుని వారసులం
 280. దేవుని సన్నిధిలో
 281. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 282. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 283. దేవుని స్తుతియించుడి
 284. దేవుని స్తుతించ రండి
 285. దేవునికి భయపడవా
 286. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 287. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 288. దేహం పాతది
 289. దొరకును సమస్తము
 290. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 291. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 292. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 293. నడిపించు నా నావా
 294. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 295. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 296. నను విడువక ఎడబాయక
 297. నన్ను కావగ వచ్చిన
 298. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 299. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 300. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 301. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 302. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 303. నమ్మకురా నమ్మకురా
 304. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 305. నశియించెడి లోకంలో
 306. నా కనుల వెంబడి
 307. నా కన్నుల కన్నీరు
 308. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 309. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 310. నా కోసమా
 311. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 312. నా చిన్ని హృదయమందు
 313. నా చిన్ని హృదయము
 314. నా జీవం నా సర్వం
 315. నా జీవితకాలమంత
 316. నా తండ్రి
 317. నా దేవుని గుడారములో
 318. నా నాథుడా
 319. నా నీతి నీవే
 320. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 321. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 322. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 323. నా ప్రాణమా ఏలనే
 324. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 325. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 326. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 327. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 328. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 329. నా మనో నేత్రము తెరచి
 330. నా యెడల నీకున్న
 331. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 332. నా యేసు ప్రభువా
 333. నా యేసు రాజ్యము
 334. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 335. నా సమస్తము
 336. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 337. నా స్తుతి పాత్రుడా
 338. నా స్తుతుల పైన
 339. నా హృదయములో నీ మాటలే
 340. నాకు జీవమై ఉన్న
 341. నాకు నీ కృప చాలును
 342. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 343. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 344. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 345. నాదంటూ లోకాన
 346. నాదు జీవమాయెనే
 347. నాదు జీవితము
 348. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 349. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 350. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 351. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 352. నిజముగా మొర పెట్టిన
 353. నిత్య ప్రేమతో
 354. నిత్యము స్తుతించినా
 355. నిను చూసే కన్నులు
 356. నిను స్తుతించినా చాలు
 357. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 358. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 359. నిన్ను తలచి
 360. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 361. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 362. నిన్నే ప్రేమింతును
 363. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 364. నిబ్బరం కలిగి
 365. నింగిలో దేవుడు
 366. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 367. నీ కృప నాకు చాలును
 368. నీ కృప నిత్యముండును
 369. నీ చల్లనైన నీడలో
 370. నీ చేతి కార్యములు
 371. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 372. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 373. నీ జల్దరు వృక్షపు
 374. నీ జీవితములో
 375. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 376. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 377. నీ దయలో నీ కృపలో
 378. నీ దయలో నేనున్న
 379. నీ ధనము నీ ఘనము
 380. నీ నామం నా గానం
 381. నీ పద సేవయే చాలు
 382. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 383. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 384. నీ ప్రేమ ఎంతో
 385. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 386. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 387. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 388. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 389. నీ రక్త ధారలే
 390. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 391. నీ రూపు చూడ
 392. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 393. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 394. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 395. నీకంటె నమ్మదగిన
 396. నీకు ఇష్టుడిగా
 397. నీకు ఎంత చేసినా
 398. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 399. నీకే నా ఆరాధనా
 400. నీతి న్యాయములు
 401. నీతి సూర్యుడా యేసు
 402. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 403. నీతో నుండని బ్రతుకు
 404. నీతో నేను నడువాలని
 405. నీతో సమమెవరు
 406. నీతోనే గడిపేయాలని
 407. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 408. నీదు విశ్వాస్యత
 409. నీలి ఆకాశంలో
 410. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 411. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 412. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 413. నీవు లేని రోజు
 414. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 415. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 416. నీవే నా దేవుడవు
 417. నీవే నా ప్రాణము
 418. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 419. నీవే నా రక్షణ
 420. నీవే నా సంతోషగానము
 421. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 422. నూతన పరచుము దేవా
 423. నూతన సంవత్సరం
 424. నెమ్మది లేదా
 425. నే యేసుని వెలుగులో
 426. నే సాగెద యేసునితో
 427. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 428. నేడు యేసు లేచినాడు
 429. నేడే ప్రియరాగం
 430. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 431. నేనంటే నీకెందుకో
 432. నేను పిలిస్తే పరుగున
 433. నేను వెళ్ళే మార్గము
 434. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 435. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 436. నేనేమైనా ప్రభువా
 437. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 438. పదములు చాలని ప్రేమ
 439. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 440. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 441. పరమ జీవము
 442. పరలోకము నా దేశము
 443. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 444. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 445. పరవాసిని నే జగమున
 446. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 447. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 448. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 449. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 450. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 451. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 452. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 453. ప్రభు యేసుని వదనములో
 454. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 455. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 456. ప్రభువా కాచితివి
 457. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 458. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 459. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 460. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 461. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 462. పావురమా సంఘముపై
 463. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 464. ప్రాణేశ్వర
 465. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 466. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 467. ప్రియ యేసు నాథ
 468. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 469. ప్రియ యేసు రాజును
 470. ప్రియ సంఘస్థులారా
 471. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 472. ప్రీతిగల మన యేసు
 473. పునరుత్థానుడా
 474. పువ్వులాంటిది జీవితం
 475. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 476. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 477. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 478. ప్రేమగల యేసయ్యా
 479. ప్రేమా అనే మాయలో
 480. ప్రేమించు దేవుడు
 481. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 482. ప్రేమించెదన్
 483. ప్రేమింతును నిన్నే
 484. పొందితిని నేను
 485. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 486. బ్రతకాలని ఉన్నా
 487. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 488. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 489. బంగారం అడుగలేదు
 490. బాల యేసుని జన్మ దినం
 491. బాలుడు కాదమ్మో
 492. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 493. బేత్లేహేం పురమున
 494. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 495. భజియింతుము నిను జగదీశా
 496. భజియింతుము రారే యేసుని
 497. భయము చెందకు
 498. భారత దేశ సువార్త
 499. భారత దేశమా నా యేసుకే
 500. భాసిల్లెను సిలువలో
 501. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 502. భేదం ఏమి లేదు
 503. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 504. మన మధ్యనే ఉన్నది
 505. మన యేసు బెత్లహేములో
 506. మనస యేసు మరణ బాధ
 507. మనసారా పూజించి
 508. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 509. మనిషిగా పుట్టినోడు
 510. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 511. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 512. మరువగలనా మరలా
 513. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 514. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 515. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 516. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 517. మహిమ నీకే ప్రభూ
 518. మహిమకు పాత్రుడా
 519. మహిమగల తండ్రి
 520. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 521. మహోన్నతుడా మా దేవా
 522. మంచి స్నేహితుడా
 523. మంచే లేని నా పైన
 524. మందిరములోనికి రారండి
 525. మా ఇంటి పేరు
 526. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 527. మా గొప్ప దేవా
 528. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 529. మాటే చాలయ్యా
 530. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 531. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 532. మార్గము నీవని
 533. మార్గములను సృజించువాడు
 534. మారిన మనసులు
 535. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 536. మార్పుచెందవా
 537. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 538. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 539. మూడు దశాబ్దాల
 540. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 541. మేఘాల పైన మన యేసు
 542. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 543. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 544. మోసితివా నా కొరకై
 545. యవ్వనుడా
 546. యుద్ధము యెహోవాదే
 547. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 548. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 549. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 550. యెహోవా నా కాపరి
 551. యెహోవా నా బలమా
 552. యెహోవా నీ నామము
 553. యెహోవా నీదు మేలులను
 554. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 555. యెహోవా మా కాపరి
 556. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 557. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 558. యెహోవాను స్తుతియించు
 559. యేసయ్య మాట
 560. యేసయ్య మాట విలువైన
 561. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 562. యేసయ్యా నా దొరా
 563. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 564. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 565. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 566. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 567. యేసయ్యా నీ నామమునే
 568. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 569. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 570. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 571. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 572. యేసు జననము
 573. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 574. యేసు నామం
 575. యేసు నిన్ను నేను
 576. యేసు నీ నామామృతము
 577. యేసు నీ వారము
 578. యేసు నీవే చాలు నాకు
 579. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 580. యేసు మంచి దేవుడు
 581. యేసు మాతో నీవుండగా
 582. యేసయ్య మాట
 583. యేసు రక్తములో
 584. యేసు రక్తమే జయం
 585. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 586. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 587. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 588. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 589. యేసు వంటి సుందరుడు
 590. యేసు సర్వోన్నతుడా
 591. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 592. యేసుని నా మదిలో
 593. యేసుని నామంలో శక్తి
 594. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 595. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 596. యేసే గొప్ప దేవుడు
 597. యేసే జన్మించెరా
 598. యేసే దైవము
 599. యేసే నా ఆశ్రయము
 600. యేసే నా పరిహారి
 601. యేసే నా మార్గము
 602. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 603. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 604. రక్షకుండుదయించినాడట
 605. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 606. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 607. రండి రండి రండయో
 608. రండి సువార్త సునాదముతో
 609. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 610. రాకడ సమయంలో
 611. రాకడనే రైలు బండి
 612. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 613. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 614. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 615. రారాజు జన్మించినాడు
 616. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 617. రారే రారే ఓ జనులారా
 618. రావయ్య యేసునాధా
 619. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 620. రెండే రెండే దారులు
 621. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 622. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 623. లేచినాడయ్యా
 624. లేచినాడురా
 625. లోకాన ఎదురు చూపులు
 626. వర్ష ధారగా రావా
 627. వర్ణించలేను వివరించలేను
 628. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 629. వందనంబొనర్తుమో
 630. వాక్యమే శరీర ధారియై
 631. వాడబారని విశ్వాసముతో
 632. వాడబారని విశ్వాసం
 633. విజయ గీతముల్ పాడరే
 634. విడువను నిను ఎడబాయనని
 635. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 636. వినవా మనవి
 637. విరిసిన హృదయాలకు
 638. విలువైనది నీ జీవితం
 639. వివాహమన్నది
 640. వింతైన తారక
 641. వీచే గాలుల్లో
 642. వెండి బంగారాల కన్న
 643. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 644. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 645. శాశ్వత కృపను
 646. శాశ్వత ప్రేమతో
 647. శాశ్వతము కాదు
 648. శాశ్వతమైనది
 649. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 650. శుద్ధ రాత్రి
 651. శుద్ధ హృదయం
 652. శుద్ధుడవయ్యా
 653. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 654. శృతిచేసి నే పాడనా
 655. శ్రేష్టమైన నామం
 656. శోధనా బాధలు
 657. షారోను రోజా యేసే
 658. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 659. సదాకాలము నీతో నేను
 660. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 661. సమయము పోనీయక
 662. సమర్ధవంతుడవైన
 663. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 664. సమీపించరాని తేజస్సులో
 665. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 666. సర్వ సృష్టిలోని
 667. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 668. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 669. సర్వాంగ కవచము నీవే
 670. సర్వాంగ సుందరా
 671. సరి చేయుమో దేవా
 672. సరి రారెవ్వరు
 673. సహోదరులారా
 674. సంగీత నాదముతో
 675. సంతోష గీతం పాడెదను
 676. సంతోషమే సమాధానమే
 677. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 678. సాక్ష్యమిచ్చెద
 679. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 680. సిలువ ధ్యానం 
 681. సిలువ సాక్షిగా
 682. సిలువలో ఆ సిలువలో
 683. సిలువలో బలి అయిన
 684. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 685. సిలువే నా శరణాయెను రా
 686. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 687. సీయోను నీ దేవుని
 688. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 689. స్వీకరించుమయా నాథా
 690. సుగుణాల సంపన్నుడా
 691. సుధా మధుర కిరణాల
 692. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 693. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 694. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 695. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 696. స్తుతియించి కీర్తించి
 697. స్తుతియించెదా నీ నామం
 698. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 699. స్తుతించి పాడెదం
 700. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 701. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 702. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 703. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 704. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 705. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 706. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 707. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 708. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 709. సోలిపోవలదు మనస్సా
 710. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 711. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 712. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 713. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 714. స్తోత్రింతుము నిను
 715. హల్లెలూయ పాట
 716. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 717. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 718. హల్లెలూయా పాడెదా
 719. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 720. హల్లేలూయా యని పాడి
 721. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 722. హృదయాలనేలే రారాజు
 723. హే ప్రభుయేసు
 724. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 725. హోసన్నా హల్లెలూయా
 726. క్షణమైన నీవు
 727. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Mahaathma
 5. Aahaa Yemaanandam
 6. Aakaasha Vaasulaaraa
 7. Aakaasham Amrutha Jallulu
 8. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 9. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 10. Aakaashambun Doothalu
 11. Aakashaana Thaara Okati
 12. Aalayamlo Praveshinchandi
 13. Aalochanalo Goppavaadaa
 14. Aananda Yaathra
 15. Aanandamaanandame
 16. Aanandame Paramaanandame
 17. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 18. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 19. Aanandinthu Neelo Devaa
 20. Aaraadhana Aaraadhana
 21. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 22. Aaraadhana Anduko
 23. Aaraadhana Neeke
 24. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 25. Aaraadhana Yesu Neeke
 26. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 27. Aaraadhinchedanu Ninnu
 28. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 29. Aascharyakarudaa Sthothram
 30. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 31. Aascharyamaina Prema
 32. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 33. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 34. Aasheervaadambul Maa Meeda
 35. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 36. Aathma Deepamunu
 37. Aavedana Nenondanu
 38. Aayane Naa Sangeethamu
 39. Adavi Chetla Naduma
 40. Ade Ade Aa Roju
 41. Adiginadi Konthe Ayinaa
 42. Adigo Naa Naava
 43. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 44. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 45. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 46. Ae Paapamerugani
 47. Ae Reethi Nee Runam
 48. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 49. Ae Samayamandainaa
 50. Ae Vaipu Choosinaa
 51. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 52. Agni Mandinchu
 53. Ambaraaniki Antelaa
 54. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 55. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 56. Andaala Thaara
 57. Andaala Udyaanavanamaa
 58. Andariki Kaavaali
 59. Andaru Nannu Vidachinaa
 60. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 61. Anni Kaalambula
 62. Anni Naamamula Kanna
 63. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 64. Anni Velala Aaraadhana
 65. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 66. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 67. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 68. Anudinamu Prabhuni
 69. Aparaadhini Yesayyaa
 70. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 71. Athyunnatha Simhaasanumpai
 72. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 73. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 74. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 75. Baala Yesuni Janma Dinam
 76. Baaludu Kaadammo
 77. Bangaaram Adugaledu
 78. Bethlahemulonantaa Sandadi
 79. Bethlehem Puramuna
 80. Bhaaratha Desha Suvaartha
 81. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 82. Bhaasillenu Siluvalo
 83. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 84. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 85. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 86. Bhayamu Chendaku
 87. Bhedam Emi Ledu
 88. Bheekarundau Maa Yehovaa
 89. Brathakaalani Unnaa
 90. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 91. Brathukuta Nee Kosame
 92. Chaahe Thum Ko
 93. Chaalunayya Nee Krupa
 94. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 95. Cheekati Loyalo
 96. Cheppalenu Baaboi
 97. Chettu Choosthe Pachchagundi
 98. Cheyi Pattuko
 99. Chinna Gorrepillanu Nenu
 100. Chinni Manasutho Ninnu
 101. Chintha Ledika
 102. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 103. Chirakaala Snehithudaa
 104. Chiru Divvela Velugulatho
 105. Chithra Chithraala Vaade
 106. Chitti Potti Paapanu Nenu
 107. Choochuchunna Devudavayyaa
 108. Choochuchunna Devudavu
 109. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 110. Choopula Valana Kaligedi
 111. Christmas Panduga
 112. Christmas Shubha Dinam
 113. Daari Thappipothunnaavaa
 114. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 115. Davalavarnudaa
 116. Deham Paathadi
 117. Deva Samsthuthi Cheyave
 118. Devaa Maa Kutumbamu
 119. Devaa Mahonnathudaa
 120. Devaa Naa Devaa
 121. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 122. Devaa Nee Naamam
 123. Devara Nee Deevenalu
 124. Devudu Neeku Thelusu
 125. Devudu Manaku Ellappudu
 126. Devude Naakaashrayambu
 127. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 128. Devuni Sannidhilo
 129. Devuni Sthuthincha Randi
 130. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 131. Devuni Sthuthiyinchudi
 132. Devuni Vaarasulam
 133. Devuniki Bhayapadavaa
 134. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 135. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 136. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 137. Dikkulanni Neevele
 138. Dikkulenni Thiriginaa
 139. Dinadinambu Yesuku
 140. Dinadinamu Vijayamu
 141. Dinamella Ne Paadinaa
 142. Divinelu Sthothraarhudaa
 143. Dootha Paata Paadudi
 144. Dorakunu Samasthamu
 145. Durdinamulu Raakamunde
 146. Edabaayani Needu Krupa
 147. Ee Dinam Sadaa
 148. Ee Tharam Yuvatharam
 149. Eelaatidaa Yesu Prema
 150. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 151. Ellalu Lenidi
 152. Elohim Elohim
 153. Em Chesaanayyaa Neekosam
 154. Emani Paadanu
 155. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 156. Enaleni Prema
 157. Endaro Endaru Endaro
 158. Enduko Devaa Inthati Premaa
 159. Enduko Nanninthagaa Neevu
 160. Enduko Nannu Neevu
 161. Enni Maarlu
 162. Enni Thalachinaa
 163. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 164. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 165. Entha Dooramainaa
 166. Entha Madhuramu
 167. Entha Manchi Devudavayyaa
 168. Entha Manchi Devudavesayyaa
 169. Entha Manchi Kaapari
 170. Entha Pedda Poraatamo
 171. Enthati Vaadani Nenu
 172. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 173. Entho Bhaagyambu
 174. Entho Vintha
 175. Etu Choochinaa
 176. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 177. Evariki Evaru
 178. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 179. Evaru Leka Ontarinai
 180. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 181. Evaru Sameepinchaleni
 182. Evarunnaaru Naakilalo
 183. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 184. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 185. Gaali Samudrapu Alalaku
 186. Gaalinchi Choodaraa
 187. Gaayaamulan Gaayamulan
 188. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 189. Gamyam Cheraalani
 190. Gatha Kaalamantha
 191. Geetham Geetham
 192. Goodu Leni Guvvanai
 193. Goppa Devudavani
 194. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 195. Gorrepilla Vivaahothsava
 196. Hallelooya Hallelooya
 197. Hallelooya Paata
 198. Hallelooya Sthuthi Mahima
 199. Hallelooyaa Ani Paadi
 200. Hallelooyaa Paadedaaa
 201. Hallelooyaa Sthothram
 202. Hey Prabhu Yesu
 203. Hosannaa Hallelooyaa
 204. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 205. Hrudayaalanele Raaraaju
 206. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 207. Ibaadath Karo
 208. Ide Naa Korika
 209. Idi Kothaku Samayam
 210. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 211. Idigo Devuni Gorrepillaa
 212. Idiye Samayambu Randi
 213. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 214. Ihamanduna Aa Paramandu
 215. Ikanaina Kaani
 216. Illalona Panduganta
 217. Immaanuyelu Rakthamu
 218. Intha Kaalam
 219. Inthalone Kanabadi
 220. Isuka Meeda Illu Kattaku
 221. Iyyaala Intla Repu Mantla
 222. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 223. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 224. Jai Jai Jai Yesayyaa
 225. Janminchenu Oka Thaara
 226. Jaya Jaya Yesu
 227. Jayam Jayam
 228. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 229. Jeevana Tholi Sandhya
 230. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 231. Jeevinchuchunnaavanna
 232. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 233. Jeevithamanthaa Nee Prema
 234. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 235. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 236. Junte Thene Kannaa
 237. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 238. Jyothirmayudaa
 239. Kaalam Samayam Naadenantu
 240. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 241. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 242. Kalamulatho Raayagalamaa
 243. Kallallo Kanneerenduku
 244. Kallundi Choodaleni
 245. Kaluvari Giri Nundi
 246. Kaluvari Giri Siluvalo
 247. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 248. Kalvari Girilona Silvalo
 249. Kalvari Siluvalo Yesayya
 250. Kalvarilona Chesina Yaagam
 251. Kalyaanam Kamaneeyam
 252. Kammani Bahu Kammani
 253. Kanaleni Kanulelanayyaa
 254. Kani Vini Erugani Karunaku
 255. Kanna Thalli Cherchunatlu
 256. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 257. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 258. Kanneerelammaa
 259. Kanneeti Loyalalo
 260. Kannulanetthi Pairula Choodu
 261. Kannulundi Choodaleva
 262. Kanulunnaa Kaanaleni
 263. Kanureppa Paataina
 264. Kattelapai Nee Shareeram
 265. Kavulakainaa Saadhyamaa
 266. Keerthi Hallelooyaa
 267. Keerthinthu Nee Naamamun
 268. Konda Kona Loya Lothullo
 269. Kondalalo Konalalo
 270. Konthasepu Kanabadi
 271. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 272. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 273. Kreesthu Puttenu
 274. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 275. Krungina Velalo
 276. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 277. Krupa Vembadi Krupatho
 278. Krupaa Kshemamu
 279. Krupaamayudaa
 280. Kruthagnathan Thalavanchi
 281. Kshanamaina Neevu
 282. Kshanikamaina Brathukuraa
 283. Kummari O Kummari
 284. Kuthoohalam Aarbhaatame
 285. Lechinaadayyaa
 286. Lechinaaduraa
 287. Lekkinchaleni Sthothramul
 288. Lemmu Thejarillumu Ani
 289. Lokaana Eduru Choopulu
 290. Maa Goppa Devaa
 291. Maa Inti Peru
 292. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 293. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 294. Maargamu Choopumu Intiki
 295. Maargamu Neevani
 296. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 297. Maarina Manasulu
 298. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 299. Maarpu Chendavaa
 300. Maate Chaalayyaa
 301. Maatlaade Devudavu Neevu
 302. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 303. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 304. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 305. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 306. Mahima Neeke Prabhu
 307. Mahimagala Thandri
 308. Mahimaku Paathrudaa
 309. Mahonnathudaa Maa Devaa
 310. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 311. Mallelammaa Mallelu
 312. Mammentho Preminchaavu
 313. Mana Madhyane Unnadi
 314. Mana Yesu Bethlahemulo
 315. Manasa Yesu Marana Baadha
 316. Manasaaraa Poojinchi
 317. Manche Leni Naa Paina
 318. Manchi Snehithudaa
 319. Mandiramuloniki Raarandi
 320. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 321. Manishigaa Puttinodu
 322. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 323. Maruvagalanaa Maralaa
 324. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 325. Mee Gnaapakaardhamugaa
 326. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 327. Meghaala Paina Mana Yesu
 328. Meluko Vishwaasi Meluko
 329. Moodu Dashaabdaala
 330. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 331. Mosithivaa Naa Korakai
 332. Naa Chinni Hrudayamandu
 333. Naa Chinni Hrudayamu
 334. Naa Devuni Gudaaramulo
 335. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 336. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 337. Naa Jeevam Naa Sarvam
 338. Naa Jeevitha Kaalamantha
 339. Naa Kannula Kanneeru
 340. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 341. Naa Kanula Vembadi
 342. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 343. Naa Kosamaa
 344. Naa Mano Nethramu Therachi
 345. Naa Naathudaa
 346. Naa Neethi Neeve
 347. Naa Pere Theliyani Prajalu
 348. Naa Praanaaniki Praanam
 349. Naa Praanamaa Aelane
 350. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 351. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 352. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 353. Naa Praanamaa Yehovaanu
 354. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 355. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 356. Naa Samasthamu
 357. Naa Sankata Dukhamulella
 358. Naa Sthuthi Paathrudaa
 359. Naa Stuthula Paina
 360. Naa Thandri
 361. Naa Yedala Neekunna
 362. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 363. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 364. Naa Yesu Prabhuvaa
 365. Naa Yesu Raajyamu
 366. Naadantu Lokaana
 367. Naadu Jeevamaayene
 368. Naadu Jeevithamu
 369. Naakenno Melulu Chesithive
 370. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 371. Naaku Jeevamai Unna
 372. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 373. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 374. Naalo Unna Aashalanniyu
 375. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 376. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 377. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 378. Nadipinchu Naa Naavaa
 379. Nadipisthaadu Naa Devudu
 380. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 381. Nammakamaina Naa Prabhu
 382. Nammakamaina Naa Snehithudu
 383. Nammakuraa Nammakuraa
 384. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 385. Nannenthagaano Preminchenu
 386. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 387. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 388. Nannu Kaavaga Vachchina
 389. Nanu Cherina Nee Prema
 390. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 391. Nashiyinchedi Lokamlo
 392. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 393. Ne Saageda Yesunitho
 394. Ne Yesuni Velugulo
 395. Nede Priyaraagam
 396. Nedo Repo Naa Priyudesu
 397. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 398. Nedu Yesu Lechinaadu
 399. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 400. Nee Challanaina Needalo
 401. Nee Chethi Kaaryamulu
 402. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 403. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 404. Nee Dayalo Nee Krupalo
 405. Nee Dayalo Nenunna
 406. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 407. Nee Jaldaru Vrukshapu
 408. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 409. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 410. Nee Jeevithamulo
 411. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 412. Nee Krupa Nithyamundunu
 413. Nee Naamam Naa Gaanam
 414. Nee Paadam Mrokkedan
 415. Nee Pada Sevaye Chaalu
 416. Nee Prema Entho
 417. Nee Prema Maadhuryamu
 418. Nee Premaa Nee Karunaa
 419. Nee Premalo Nundi Nannu
 420. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 421. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 422. Nee Raktha Dhaarale
 423. Nee Rakthame Nee Rakthame
 424. Nee Roopu Chooda
 425. Nee Sannidhilo Nenunna
 426. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 427. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 428. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 429. Needu Vishwaasyatha
 430. Neekante Nammadagina
 431. Neeke Naa Aaraadhanaa
 432. Neeku Entha Chesinaa
 433. Neeku Ishtudigaa
 434. Neeku Saati Evaru Leru
 435. Neeli Aakaashamlo
 436. Neethi Nyaayamulu
 437. Neethi Sooryudaa Yesu
 438. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 439. Neetho Nenu Naduvaalani
 440. Neetho Nundani Brathuku
 441. Neetho Samamevaru
 442. Neethone Gadipeyaalani
 443. Neeve Naa Devudavu
 444. Neeve Naa Praanam Sarvam
 445. Neeve Naa Praanamu
 446. Neeve Naa Rakshana
 447. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 448. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 449. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 450. Neevu Leni Roju
 451. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 452. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 453. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 454. Nemmadi Ledaa
 455. Nenante Neekenduko
 456. Nenemainaa Prabhuvaa
 457. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 458. Nenu Pilisthe Paruguna
 459. Nenu Velle Maargamu
 460. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 461. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 462. Nibbaram Kaligi
 463. Nibbaramutho Naa Yesuke
 464. Nijamugaa Mora Pettina
 465. Ningilo Devudu
 466. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 467. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 468. Ninne Preminthunu
 469. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 470. Ninnu Kaapaadu Devudu
 471. Ninnu Thalachi
 472. Ninu Choose Kannulu
 473. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 474. Nithya Prematho
 475. Nithyamu Sthuthinchinaa
 476. Noothana Parachumu Devaa
 477. Noothana Samvathsaram
 478. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 479. O Kraisthavaa Yuvakaa
 480. O Kreesthu Sanghamaa
 481. O Maanavaaa
 482. O Maanavaa Nee Paapam
 483. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 484. O Sadbhakthulaaraa
 485. O Yesu Nee Prema
 486. Oka Kshanamaina
 487. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 488. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 489. Okkade Yesu Okkade
 490. Ontarivi Kaavu
 491. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 492. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 493. Oranna Oranna
 494. Paapamerugani Paavanaathmuni
 495. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 496. Paavuramaa Sanghamupai
 497. Padamulu Chaalani Prema
 498. Padivelalo Athi Priyudu
 499. Padivelalo Athi Sundarudaa
 500. Paralokame Naa Anthapuram
 501. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 502. Paralokamu Naa Deshamu
 503. Parama Jeevamu
 504. Paravaasini Ne Jagamuna
 505. Parishuddha Parishuddha
 506. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 507. Parishuddhudaa Paavanudaa
 508. Parishuddhudu Parishuddhudu
 509. Parugetthedaa Parugetthedaa
 510. Pondithini Nenu
 511. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 512. Praanamaa Naa Praanamaa
 513. Praaneshwara
 514. Praardhana Shakthi Naaku
 515. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 516. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 517. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 518. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 519. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 520. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 521. Prabhuvaa Kaachithivi
 522. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 523. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 524. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 525. Preethigala Mana Yesu
 526. Prema Yesayyaa Premaa
 527. Prema Yesuni Prema
 528. Premaa Ane Maayalo
 529. Premagala Maa Prabhuvaa
 530. Premagala Yesayyaa
 531. Premincheda Yesu Raajaa
 532. Preminchedan Adhikamugaa
 533. Preminchu Devudu
 534. Preminthunu Ninne
 535. Priya Sanghasthulaaraa
 536. Priya Yesu Naatha
 537. Priya Yesu Nirminchithivi
 538. Priya Yesu Raajunu
 539. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 540. Punarutthaanudaa
 541. Puvvulaantidi Jeevitham
 542. Raajaa Nee Sannidhilone
 543. Raajulaku Raaju Puttenayya
 544. Raakada Prabhuni Raakada
 545. Raakada Samayamlo
 546. Raakadane Railu Bandi
 547. Raaraaju Janminche Ilalona
 548. Raaraaju Janminchinaadu
 549. Raare Raare O Janulaaraa
 550. Raathri Nedu Rakshakundu
 551. Raavayya Yesunaadhaa
 552. Rakshakudaa Yesu Prabho
 553. Rakshakundudayinchinaadata
 554. Rammanuchunnaadu Ninnu
 555. Randi Randi Randayo
 556. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 557. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 558. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 559. Rende Rende Daarulu
 560. Ruchi Choochi Erigithini
 561. Saagilapadi Mrokkedamu
 562. Saakshyamichcheda
 563. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 564. Sahodarulaaraa
 565. Sajeevudavaina Yesayyaa
 566. Samardhavanthudavaina
 567. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 568. Samayamu Poneeyaka
 569. Sameepimparaani Thejassulo
 570. Sameepincharaani Thejassulo
 571. Sangeetha Naadamutho
 572. Sannuthinthu Yesu Swaami
 573. Santhosha Geethamu Paadedanu
 574. Santhoshame Samaadhaaname
 575. Sari Cheyumo Devaa
 576. Sari Raarevvaru
 577. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 578. Sarva Srushtiloni
 579. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 580. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 581. Sarvaanga Sundaraa
 582. Seeyonu Nee Devuni
 583. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 584. Shaaronu Rojaa Yese
 585. Shaashwatha Krupanu
 586. Shaashwatha Prematho
 587. Shaashwathamainadi
 588. Shaashwathamu Kaadu
 589. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 590. Shodhanaa Baadhalu
 591. Shree Yesundu Janminche
 592. Shreshtamaina Naamam
 593. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 594. Shubha Vela Sthothra Bali
 595. Shuddha Hrudayam
 596. Shuddha Raathri
 597. Shuddhudavayyaa
 598. Siluva Chentha Cherina Naadu
 599. Siluva Dhyaanam
 600. Siluva Saakshigaa
 601. Siluvalo Aa Siluvalo
 602. Siluvalo Bali Aina
 603. Siluvalo Saagindi Yaathra
 604. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 605. Silvalo Naakai Kaarchenu
 606. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 607. Solipovaladu Manassaa
 608. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 609. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 610. Sthothrabali Sthothrabali
 611. Sthothram Chellinthumu
 612. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 613. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 614. Sthothrinthumu Ninu
 615. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 616. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 617. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 618. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 619. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 620. Sthuthinchi Paadedam
 621. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 622. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 623. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 624. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 625. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 626. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 627. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 628. Sthuthulapai Aaseenudaa
 629. Sudhaa Madhura Kiranaala
 630. Sugunaala Sampannudaa
 631. Sweekarinchumayaa Naathaa
 632. Thaara Velisindi
 633. Thallilaa Laalinchunu
 634. Thambura Sithaara Naadamutho
 635. Thandri Naa Yesayyaa
 636. Thanuvu Naa Didigo
 637. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 638. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 639. Tharaalu Maarinaa
 640. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 641. Thene Kanna Theeyanainadi
 642. Thodu Lerani Kumilipoku
 643. Tholakari Vaana
 644. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 645. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 646. Thrithvaikamaa
 647. Thuppu Patti Povuta Kante
 648. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 649. Ullaasa Jeevitham
 650. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 651. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 652. Vaadabaarani Vishwaasam
 653. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 654. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 655. Vandanambonarthumo
 656. Varninchalenu Vivarinchalenu
 657. Varsha Dhaaragaa Raava
 658. Varshimpanee Varshimpanee
 659. Veeche Gaalullo
 660. Vendi Bangaaraala Kanna
 661. Vetakaani Urilo Nundi
 662. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 663. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 664. Vijaya Geethamul Paadare
 665. Viluvainadi Nee Jeevitham
 666. Vinavaa Manavi
 667. Vinthaina Thaaraka
 668. Virisina Hrudayaalaku
 669. Vivaahamannadi
 670. Yavvanudaa
 671. Yehova Naa Aashrayam
 672. Yehova Naa Moralaalinchenu
 673. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 674. Yehovaa Maa Kaapari
 675. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 676. Yehovaa Naa Balamaa
 677. Yehovaa Naa Kaapari
 678. Yehovaa Nee Naamamu
 679. Yehovaa Needu Melulanu
 680. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 681. Yehovaanu Sannuthinchedan
 682. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 683. Yesayya Maata
 684. Yesayya Maata Viluvaina
 685. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 686. Yesayyaa Naa Doraa
 687. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 688. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 689. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 690. Yesayyaa Nee Naamamune
 691. Yesayyaa Nee Prema
 692. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 693. Yesayyaa Praana Naathaa
 694. Yese Daivamu
 695. Yese Goppa Devudu
 696. Yese Janmincheraa
 697. Yese Naa Aashrayamu
 698. Yese Naa Maargamu
 699. Yese Naa Parihaari
 700. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 701. Yesu Goriya Pillani Nenu
 702. Yesu Jananamu
 703. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 704. Yesu Maatho Neevundagaa
 705. Yesu Manchi Devudu
 706. Yesu Naamam
 707. Yesu Nan Preminchithivi
 708. Yesu Nee Naamaamruthamu
 709. Yesu Nee Vaaramu
 710. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 711. Yesu Ninnu Nenu
 712. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 713. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 714. Yesu Raaju Raajula Raajai
 715. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 716. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 717. Yesu Rakthame Jayam
 718. Yesu Rakthamulo
 719. Yesu Sarvonnathudaa
 720. Yesu Vanti Sundarudu
 721. Yesuni Naa Madilo
 722. Yesuni Naamamlo Shakthi
 723. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 724. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 725. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply