Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 16. అనుదినము ప్రభుని
 17. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 18. అపరాధిని యేసయ్యా
 19. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 20. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 21. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 22. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 23. అవధులే లేనిది
 24. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 25. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 26. అందరికి కావాలి
 27. అందరు నన్ను విడచినా
 28. అందాల ఉద్యానవనమా
 29. అందాలతార
 30. అంబరానికి అంటేలా
 31. ఆకశాన తార ఒకటి
 32. ఆకాశ వాసులారా
 33. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 34. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 35. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 36. ఆకాశంబున్ దూతలు
 37. ఆగక సాగుమా
 38. ఆత్మ దీపమును
 39. ఆధారం నీవేనయ్యా
 40. ఆనంద యాత్ర
 41. ఆనందమానందమే
 42. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 43. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 44. ఆనందమే పరమానందమే
 45. ఆనందింతు నీలో దేవా
 46. ఆయనే నా సంగీతము
 47. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 48. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 49. ఆరాధన అందుకో
 50. ఆరాధన ఆరాధన
 51. ఆరాధన నీకే
 52. ఆరాధన యేసు నీకే
 53. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 54. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 55. ఆరాధించెదను నిన్ను
 56. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 57. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 58. ఆవేదన నేనొందను
 59. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 60. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 61. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 62. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 63. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 64. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 65. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 66. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 67. ఆహా ఆనందమే
 68. ఆహా మహాత్మ
 69. ఆహా యేమానందం
 70. ఇకనైన కానీ
 71. ఇది కోతకు సమయం
 72. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 73. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 74. ఇదియే సమయంబు రండి
 75. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 76. ఇదే నా కోరిక
 77. ఇబాదత్ కరో
 78. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 79. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 80. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 81. ఇహమందున ఆ పరమందు
 82. ఇళ్లలోన పండుగంట
 83. ఇంత కాలం
 84. ఇంతలోనే కనబడి
 85. ఈ తరం యువతరం
 86. ఈ దినం సదా
 87. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 88. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 89. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 90. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 91. ఉల్లాస జీవితం
 92. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 93. ఊహించలేని కార్యములు
 94. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 95. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 96. ఎటు చూచినా
 97. ఎడబాయని నీదు కృప
 98. ఎనలేని ప్రేమ
 99. ఎన్ని తలచినా
 100. ఎన్ని మార్లు
 101. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 102. ఎల్లలు లేనిది
 103. ఎలోహిం ఎలోహిం
 104. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 105. ఎవరికి ఎవరు
 106. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 107. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 108. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 109. ఎవరూ సమీపించలేని
 110. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 111. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 112. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 113. ఎంత దూరమైనా
 114. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 115. ఎంత మధురము
 116. ఎంత మంచి కాపరి
 117. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 118. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 119. ఎంతటి వాడను నేను
 120. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 121. ఎంతో భాగ్యంబు
 122. ఎంతో వింత
 123. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 124. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 125. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 126. ఎందుకో నన్ను నీవు
 127. ఏ పాపమెరుగని
 128. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 129. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 130. ఏ రీతి నీ ఋణం
 131. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 132. ఏ వైపు చూసినా
 133. ఏ సమయమందైనా
 134. ఏమని పాడను
 135. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 136. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 137. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 138. ఒక క్షణమైన
 139. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 140. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 141. ఒంటరివి కావు
 142. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 143. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 144. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 145. ఓ మానవా
 146. ఓ మానవా నీ పాపం
 147. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 148. ఓ సద్భాక్తులారా
 149. ఓరన్న  ఓరన్న
 150. కట్టెలపై నీ శరీరం
 151. కనలేని కనులేలనయ్యా
 152. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 153. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 154. కనురెప్ప పాటైన
 155. కనులున్నా కానలేని
 156. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 157. కన్నీటి లోయలలో
 158. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 159. కన్నీరేలమ్మా
 160. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 161. కన్నులుండి చూడలేవ
 162. కమ్మని బహుకమ్మని
 163. కలములతో రాయగలమా
 164. కలవంటిది నీ జీవితము
 165. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 166. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 167. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 168. కలువరి గిరి నుండి
 169. కలువరి గిరి సిలువలో
 170. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 171. కల్లుండి చూడలేని
 172. కల్యాణం కమనీయం
 173. కవులకైనా సాధ్యమా
 174. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 175. కంట నీరేల
 176. కానెన్నడు నేను అనాథను
 177. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 178. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 179. క్రిస్మస్ పండుగ
 180. క్రిస్మస్ శుభదినం
 181. కీర్తి హల్లెలూయా
 182. కీర్తింతు నీ నామమున్
 183. క్రీస్తు పుట్టెను
 184. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 185. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 186. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 187. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 188. కృప కృప నా యేసు కృపా
 189. కృప వెంబడి కృపతో
 190. కృపా క్షేమము
 191. కృపామయుడా
 192. కృంగిన వేళలో
 193. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 194. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 195. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 196. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 197. కొండలలో కోనలలో
 198. కొంతసేపు కనబడి
 199. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 200. గత కాలమంత
 201. గమ్యం చేరాలని
 202. గాడాంధకారపు లోయలో
 203. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 204. గాయాములన్ గాయములన్
 205. గాలి సముద్రపు అలలకు
 206. గాలించి చూడరా
 207. గీతం గీతం
 208. గూడు లేని గువ్వనై
 209. గొప్ప దేవుడవని
 210. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 211. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 212. చాలునయ్య నీ కృప
 213. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 214. చాహే తుమ్ కో
 215. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 216. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 217. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 218. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 219. చిరకాల స్నేహితుడా
 220. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 221. చింత లేదిక
 222. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 223. చీకటి లోయలో
 224. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 225. చూచుచున్న దేవుడవు
 226. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 227. చూపుల వలన కలిగేది
 228. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 229. చెప్పలేను బాబోయ్
 230. చేయి పట్టుకో
 231. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 232. జన్మించెను ఒక తార
 233. జయ జయ యేసు
 234. జయం జయం
 235. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 236. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 237. జీవన తొలి సంధ్య
 238. జీవనదిని నా హృదయములో
 239. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 240. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 241. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 242. జీవితాంతము నే నీతో
 243. జీవించుచున్నావన్న
 244. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 245. జుంటె తేనె కన్నా
 246. జై జై జై యేసయ్యా
 247. జ్యోతిర్మయుడా
 248. తనువు నా దిదిగో
 249. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 250. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 251. తరాలు మారినా
 252. తల్లిలా లాలించును
 253. తండ్రి నా యేసయ్యా
 254. తంబుర సితార నాదముతో
 255. తార వెలిసింది
 256. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 257. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 258. త్రిత్వైకమా
 259. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 260. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 261. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 262. తేనెకన్న తీయనైనది
 263. తొలకరి వాన
 264. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 265. దవలవర్ణుడా
 266. దారి తప్పి పోతున్నావా
 267. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 268. దిక్కులన్ని నీవేలే
 269. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 270. దినదినము విజయము
 271. దినదినంబు యేసుకు
 272. దినమెల్ల నే పాడినా
 273. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 274. దుర్దినములు రాకముందే
 275. దూత పాట పాడుడి
 276. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 277. దేవర నీ దీవెనలు
 278. దేవా నా దేవా
 279. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 280. దేవా నీ నామం
 281. దేవా మహోన్నతుడా
 282. దేవా మా కుటుంబము
 283. దేవుడు నీకు తెలుసు
 284. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 285. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 286. దేవుని వారసులం
 287. దేవుని సన్నిధిలో
 288. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 289. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 290. దేవుని స్తుతియించుడి
 291. దేవుని స్తుతించ రండి
 292. దేవునికి భయపడవా
 293. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 294. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 295. దేహం పాతది
 296. దొరకును సమస్తము
 297. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 298. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 299. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 300. నడిపించు నా నావా
 301. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 302. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 303. నను విడువక ఎడబాయక
 304. నన్ను కావగ వచ్చిన
 305. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 306. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 307. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 308. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 309. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 310. నమ్మకురా నమ్మకురా
 311. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 312. నశియించెడి లోకంలో
 313. నా కనుల వెంబడి
 314. నా కన్నుల కన్నీరు
 315. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 316. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 317. నా కోసమా
 318. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 319. నా చిన్ని హృదయమందు
 320. నా చిన్ని హృదయము
 321. నా జీవం నా సర్వం
 322. నా జీవితకాలమంత
 323. నా తండ్రి
 324. నా దేవుని గుడారములో
 325. నా నాథుడా
 326. నా నీతి నీవే
 327. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 328. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 329. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 330. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 331. నా ప్రాణమా ఏలనే
 332. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 333. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 334. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 335. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 336. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 337. నా ప్రియుడు యేసు
 338. నా మనో నేత్రము తెరచి
 339. నా యెడల నీకున్న
 340. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 341. నా యేసు ప్రభువా
 342. నా యేసు రాజ్యము
 343. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 344. నా సమస్తము
 345. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 346. నా స్తుతి పాత్రుడా
 347. నా స్తుతుల పైన
 348. నా హృదయములో నీ మాటలే
 349. నాకు జీవమై ఉన్న
 350. నాకు నీ కృప చాలును
 351. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 352. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 353. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 354. నాదంటూ లోకాన
 355. నాదు జీవమాయెనే
 356. నాదు జీవితము
 357. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 358. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 359. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 360. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 361. నిజముగా మొర పెట్టిన
 362. నిత్య ప్రేమతో
 363. నిత్యము స్తుతించినా
 364. నిను చూసే కన్నులు
 365. నిను స్తుతించినా చాలు
 366. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 367. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 368. నిన్ను తలచి
 369. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 370. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 371. నిన్నే ప్రేమింతును
 372. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 373. నిబ్బరం కలిగి
 374. నింగిలో దేవుడు
 375. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 376. నీ కృప నాకు చాలును
 377. నీ కృప నిత్యముండును
 378. నీ చల్లనైన నీడలో
 379. నీ చేతి కార్యములు
 380. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 381. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 382. నీ జల్దరు వృక్షపు
 383. నీ జీవితములో
 384. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 385. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 386. నీ దయలో నీ కృపలో
 387. నీ దయలో నేనున్న
 388. నీ ధనము నీ ఘనము
 389. నీ నామం నా గానం
 390. నీ పద సేవయే చాలు
 391. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 392. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 393. నీ ప్రేమ ఎంతో
 394. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 395. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 396. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 397. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 398. నీ రక్త ధారలే
 399. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 400. నీ రూపు చూడ
 401. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 402. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 403. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 404. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 405. నీకంటె నమ్మదగిన
 406. నీకు ఇష్టుడిగా
 407. నీకు ఎంత చేసినా
 408. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 409. నీకే నా ఆరాధనా
 410. నీతి న్యాయములు
 411. నీతి సూర్యుడా యేసు
 412. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 413. నీతో నుండని బ్రతుకు
 414. నీతో నేను నడువాలని
 415. నీతో సమమెవరు
 416. నీతోనే గడిపేయాలని
 417. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 418. నీదు విశ్వాస్యత
 419. నీదెంతో కరుణా
 420. నీలి ఆకాశంలో
 421. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 422. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 423. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 424. నీవు లేని రోజు
 425. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 426. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 427. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 428. నీవే నా దేవుడవు
 429. నీవే నా ప్రాణము
 430. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 431. నీవే నా రక్షణ
 432. నీవే నా సంతోషగానము
 433. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 434. నూతన పరచుము దేవా
 435. నూతన సంవత్సరం
 436. నెమ్మది లేదా
 437. నే యేసుని వెలుగులో
 438. నే సాగెద యేసునితో
 439. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 440. నేడు యేసు లేచినాడు
 441. నేడే ప్రియరాగం
 442. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 443. నేనంటే నీకెందుకో
 444. నేను తగ్గాలి యేసు
 445. నేను పిలిస్తే పరుగున
 446. నేను వెళ్ళే మార్గము
 447. నేనున్నా నేనున్నా
 448. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 449. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 450. నేనేమైనా ప్రభువా
 451. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 452. పదములు చాలని ప్రేమ
 453. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 454. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 455. పరమ జీవము
 456. పరలోకము నా దేశము
 457. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 458. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 459. పరవాసిని నే జగమున
 460. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 461. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 462. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 463. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 464. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 465. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 466. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 467. ప్రభు యేసుని వదనములో
 468. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 469. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 470. ప్రభువా కాచితివి
 471. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 472. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 473. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 474. పాడనా మౌనముగానే
 475. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 476. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 477. పావురమా సంఘముపై
 478. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 479. ప్రాణేశ్వర
 480. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 481. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 482. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 483. ప్రియ యేసు నాథ
 484. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 485. ప్రియ యేసు రాజును
 486. ప్రియ సంఘస్థులారా
 487. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 488. ప్రీతిగల మన యేసు
 489. పునరుత్థానుడా
 490. పువ్వులాంటిది జీవితం
 491. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 492. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 493. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 494. ప్రేమగల యేసయ్యా
 495. ప్రేమలో పడ్డాను
 496. ప్రేమా అనే మాయలో
 497. ప్రేమించు దేవుడు
 498. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 499. ప్రేమించెదన్
 500. ప్రేమింతును నిన్నే
 501. పైనున్న ఆకాశమందునా
 502. పైలం కొడుకా
 503. పొందితిని నేను
 504. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 505. బ్రతకాలని ఉన్నా
 506. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 507. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 508. బంగారం అడుగలేదు
 509. బాల యేసుని జన్మ దినం
 510. బాలుడు కాదమ్మో
 511. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 512. బేత్లేహేం పురమున
 513. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 514. భజియింతుము నిను జగదీశా
 515. భజియింతుము రారే యేసుని
 516. భయము చెందకు
 517. భారత దేశ సువార్త
 518. భారత దేశమా నా యేసుకే
 519. భాసిల్లెను సిలువలో
 520. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 521. భేదం ఏమి లేదు
 522. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 523. మన మధ్యనే ఉన్నది
 524. మన యేసు బెత్లహేములో
 525. మనస యేసు మరణ బాధ
 526. మనసారా పూజించి
 527. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 528. మనిషిగా పుట్టినోడు
 529. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 530. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 531. మరువగలనా మరలా
 532. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 533. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 534. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 535. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 536. మహిమ నీకే ప్రభూ
 537. మహిమకు పాత్రుడా
 538. మహిమగల తండ్రి
 539. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 540. మహోన్నతుడా మా దేవా
 541. మంచి స్నేహితుడా
 542. మంచే లేని నా పైన
 543. మందిరములోనికి రారండి
 544. మా ఇంటి పేరు
 545. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 546. మా గొప్ప దేవా
 547. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 548. మాటే చాలయ్యా
 549. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 550. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 551. మార్గము నీవని
 552. మార్గములను సృజించువాడు
 553. మారిన మనసులు
 554. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 555. మార్పుచెందవా
 556. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 557. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 558. మూడు దశాబ్దాల
 559. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 560. మేఘాల పైన మన యేసు
 561. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 562. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 563. మోసితివా నా కొరకై
 564. యవ్వనుడా
 565. యుద్ధము యెహోవాదే
 566. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 567. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 568. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 569. యెహోవా నా కాపరి
 570. యెహోవా నా బలమా
 571. యెహోవా నీ నామము
 572. యెహోవా నీదు మేలులను
 573. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 574. యెహోవా మా కాపరి
 575. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 576. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 577. యెహోవాను స్తుతియించు
 578. యేసయ్య మాట
 579. యేసయ్య మాట విలువైన
 580. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 581. యేసయ్యా నా దొరా
 582. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 583. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 584. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 585. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 586. యేసయ్యా నీ నామమునే
 587. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 588. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 589. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 590. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 591. యేసు జననము
 592. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 593. యేసు నామం
 594. యేసు నిన్ను నేను
 595. యేసు నీ నామామృతము
 596. యేసు నీ వారము
 597. యేసు నీవే చాలు నాకు
 598. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 599. యేసు మంచి దేవుడు
 600. యేసు మాతో నీవుండగా
 601. యేసు రక్తములో
 602. యేసు రక్తమే జయం
 603. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 604. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 605. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 606. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 607. యేసు వంటి సుందరుడు
 608. యేసు సర్వోన్నతుడా
 609. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 610. యేసుని నా మదిలో
 611. యేసుని నామంలో శక్తి
 612. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 613. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 614. యేసే గొప్ప దేవుడు
 615. యేసే జన్మించెరా
 616. యేసే దైవము
 617. యేసే నా ఆశ్రయము
 618. యేసే నా పరిహారి
 619. యేసే నా మార్గము
 620. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 621. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 622. రక్షకుండుదయించినాడట
 623. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 624. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 625. రండి రండి రండయో
 626. రండి సువార్త సునాదముతో
 627. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 628. రాకడ సమయంలో
 629. రాకడనే రైలు బండి
 630. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 631. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 632. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 633. రారాజు జన్మించినాడు
 634. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 635. రారే రారే ఓ జనులారా
 636. రావయ్య యేసునాధా
 637. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 638. రెండే రెండే దారులు
 639. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 640. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 641. లేచినాడయ్యా
 642. లేచినాడురా
 643. లోకాన ఎదురు చూపులు
 644. వర్ష ధారగా రావా
 645. వర్ణించలేను వివరించలేను
 646. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 647. వందనంబొనర్తుమో
 648. వాక్యమే శరీర ధారియై
 649. వాడబారని విశ్వాసముతో
 650. వాడబారని విశ్వాసం
 651. విజయ గీతముల్ పాడరే
 652. విజయశీలుడా
 653. విడువను నిను ఎడబాయనని
 654. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 655. వినవా మనవి
 656. విరిసిన హృదయాలకు
 657. విలువైనది నీ జీవితం
 658. వివాహమన్నది
 659. వింతైన తారక
 660. వీచే గాలుల్లో
 661. వెండి బంగారాల కన్న
 662. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 663. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 664. శాశ్వత కృపను
 665. శాశ్వత ప్రేమతో
 666. శాశ్వతము కాదు
 667. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 668. శాశ్వతమైనది
 669. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 670. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 671. శుద్ధ రాత్రి
 672. శుద్ధ హృదయం
 673. శుద్ధుడవయ్యా
 674. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 675. శృతిచేసి నే పాడనా
 676. శ్రేష్టమైన నామం
 677. శోధనా బాధలు
 678. షారోను రోజా యేసే
 679. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 680. సదాకాలము నీతో నేను
 681. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 682. సమయము పోనీయక
 683. సమర్ధవంతుడవైన
 684. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 685. సమీపించరాని తేజస్సులో
 686. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 687. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 688. సర్వ సృష్టిలోని
 689. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 690. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 691. సర్వాంగ కవచము నీవే
 692. సర్వాంగ సుందరా
 693. సరి చేయుమో దేవా
 694. సరి రారెవ్వరు
 695. సహోదరులారా
 696. సంగీత నాదముతో
 697. సంతోష గీతం పాడెదను
 698. సంతోషమే సమాధానమే
 699. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 700. సాక్ష్యమిచ్చెద
 701. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 702. సిలువ ధ్యానం 
 703. సిలువ సాక్షిగా
 704. సిలువలో ఆ సిలువలో
 705. సిలువలో బలి అయిన
 706. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 707. సిలువే నా శరణాయెను రా
 708. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 709. సీయోను నీ దేవుని
 710. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 711. స్వీకరించుమయా నాథా
 712. సుగుణాల సంపన్నుడా
 713. సుధా మధుర కిరణాల
 714. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 715. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 716. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 717. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 718. స్తుతియించి కీర్తించి
 719. స్తుతియించెదా నీ నామం
 720. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 721. స్తుతించి పాడెదం
 722. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 723. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 724. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 725. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 726. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 727. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 728. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 729. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 730. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 731. సోలిపోవలదు మనస్సా
 732. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 733. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 734. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 735. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 736. స్తోత్రింతుము నిను
 737. హల్లెలూయ పాట
 738. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 739. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 740. హల్లెలూయా పాడెదా
 741. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 742. హల్లేలూయా యని పాడి
 743. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 744. హృదయాలనేలే రారాజు
 745. హే ప్రభుయేసు
 746. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 747. హోసన్నా హల్లెలూయా
 748. క్షణమైన గడవదు
 749. క్షణమైన నీవు
 750. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Mahaathma
 5. Aahaa Yemaanandam
 6. Aakaasha Vaasulaaraa
 7. Aakaasham Amrutha Jallulu
 8. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 9. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 10. Aakaashambun Doothalu
 11. Aakashaana Thaara Okati
 12. Aalayamlo Praveshinchandi
 13. Aalochanalo Goppavaadaa
 14. Aananda Yaathra
 15. Aanandamaanandame
 16. Aanandame Paramaanandame
 17. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 18. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 19. Aanandinthu Neelo Devaa
 20. Aaraadhana Aaraadhana
 21. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 22. Aaraadhana Anduko
 23. Aaraadhana Neeke
 24. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 25. Aaraadhana Yesu Neeke
 26. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 27. Aaraadhinchedanu Ninnu
 28. Aarambhamayyindi Restoration
 29. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 30. Aascharyakarudaa Sthothram
 31. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 32. Aascharyamaina Prema
 33. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 34. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 35. Aasheervaadambul Maa Meeda
 36. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 37. Aathma Deepamunu
 38. Aavedana Nenondanu
 39. Aayane Naa Sangeethamu
 40. Adavi Chetla Naduma
 41. Ade Ade Aa Roju
 42. Adiginadi Konthe Ayinaa
 43. Adigo Naa Naava
 44. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 45. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 46. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 47. Ae Paapamerugani
 48. Ae Reethi Nee Runam
 49. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 50. Ae Samayamandainaa
 51. Ae Vaipu Choosinaa
 52. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 53. Agni Mandinchu
 54. Ambaraaniki Antelaa
 55. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 56. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 57. Andaala Thaara
 58. Andaala Udyaanavanamaa
 59. Andariki Kaavaali
 60. Andaru Nannu Vidachinaa
 61. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 62. Anni Kaalambula
 63. Anni Naamamula Kanna
 64. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 65. Anni Velala Aaraadhana
 66. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 67. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 68. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 69. Anudinamu Prabhuni
 70. Aparaadhini Yesayyaa
 71. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 72. Athyunnatha Simhaasanumpai
 73. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 74. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 75. Avadhule Lenidi
 76. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 77. Baala Yesuni Janma Dinam
 78. Baaludu Kaadammo
 79. Bangaaram Adugaledu
 80. Bethlahemulonantaa Sandadi
 81. Bethlehem Puramuna
 82. Bhaaratha Desha Suvaartha
 83. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 84. Bhaasillenu Siluvalo
 85. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 86. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 87. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 88. Bhayamu Chendaku
 89. Bhedam Emi Ledu
 90. Bheekarundau Maa Yehovaa
 91. Brathakaalani Unnaa
 92. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 93. Brathukuta Nee Kosame
 94. Chaahe Thum Ko
 95. Chaalunayya Nee Krupa
 96. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 97. Cheekati Loyalo
 98. Cheppalenu Baaboi
 99. Chettu Choosthe Pachchagundi
 100. Cheyi Pattuko
 101. Chinna Gorrepillanu Nenu
 102. Chinni Manasutho Ninnu
 103. Chintha Ledika
 104. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 105. Chirakaala Snehithudaa
 106. Chiru Divvela Velugulatho
 107. Chithra Chithraala Vaade
 108. Chitti Potti Paapanu Nenu
 109. Choochuchunna Devudavayyaa
 110. Choochuchunna Devudavu
 111. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 112. Choopula Valana Kaligedi
 113. Christmas Panduga
 114. Christmas Shubha Dinam
 115. Daari Thappipothunnaavaa
 116. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 117. Davalavarnudaa
 118. Deham Paathadi
 119. Deva Samsthuthi Cheyave
 120. Devaa Maa Kutumbamu
 121. Devaa Mahonnathudaa
 122. Devaa Naa Devaa
 123. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 124. Devaa Nee Naamam
 125. Devara Nee Deevenalu
 126. Devudu Neeku Thelusu
 127. Devudu Manaku Ellappudu
 128. Devude Naakaashrayambu
 129. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 130. Devuni Sannidhilo
 131. Devuni Sthuthincha Randi
 132. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 133. Devuni Sthuthiyinchudi
 134. Devuni Vaarasulam
 135. Devuniki Bhayapadavaa
 136. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 137. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 138. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 139. Dikkulanni Neevele
 140. Dikkulenni Thiriginaa
 141. Dinadinambu Yesuku
 142. Dinadinamu Vijayamu
 143. Dinamella Ne Paadinaa
 144. Divinelu Sthothraarhudaa
 145. Dootha Paata Paadudi
 146. Dorakunu Samasthamu
 147. Durdinamulu Raakamunde
 148. Edabaayani Needu Krupa
 149. Ee Dinam Sadaa
 150. Ee Tharam Yuvatharam
 151. Eelaatidaa Yesu Prema
 152. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 153. Ellalu Lenidi
 154. Elohim Elohim
 155. Em Chesaanayyaa Neekosam
 156. Emani Paadanu
 157. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 158. Enaleni Prema
 159. Endaro Endaru Endaro
 160. Enduko Devaa Inthati Premaa
 161. Enduko Nanninthagaa Neevu
 162. Enduko Nannu Neevu
 163. Enni Maarlu
 164. Enni Thalachinaa
 165. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 166. Entha Adbhuthamaina Krupa
 167. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 168. Entha Dooramainaa
 169. Entha Madhuramu
 170. Entha Manchi Devudavayyaa
 171. Entha Manchi Devudavesayyaa
 172. Entha Manchi Kaapari
 173. Entha Pedda Poraatamo
 174. Enthati Vaadani Nenu
 175. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 176. Entho Bhaagyambu
 177. Entho Vintha
 178. Etu Choochinaa
 179. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 180. Evariki Evaru
 181. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 182. Evaru Leka Ontarinai
 183. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 184. Evaru Sameepinchaleni
 185. Evarunnaaru Naakilalo
 186. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 187. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 188. Gaali Samudrapu Alalaku
 189. Gaalinchi Choodaraa
 190. Gaayaamulan Gaayamulan
 191. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 192. Gamyam Cheraalani
 193. Gatha Kaalamantha
 194. Geetham Geetham
 195. Goodu Leni Guvvanai
 196. Goppa Devudavani
 197. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 198. Gorrepilla Vivaahothsava
 199. Hallelooya Hallelooya
 200. Hallelooya Paata
 201. Hallelooya Sthuthi Mahima
 202. Hallelooyaa Ani Paadi
 203. Hallelooyaa Paadedaaa
 204. Hallelooyaa Sthothram
 205. Hey Prabhu Yesu
 206. Hosannaa Hallelooyaa
 207. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 208. Hrudayaalanele Raaraaju
 209. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 210. Ibaadath Karo
 211. Ide Naa Korika
 212. Idi Kothaku Samayam
 213. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 214. Idigo Devuni Gorrepillaa
 215. Idiye Samayambu Randi
 216. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 217. Ihamanduna Aa Paramandu
 218. Ikanaina Kaani
 219. Illalona Panduganta
 220. Immaanuyelu Rakthamu
 221. Intha Kaalam
 222. Inthalone Kanabadi
 223. Isuka Meeda Illu Kattaku
 224. Iyyaala Intla Repu Mantla
 225. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 226. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 227. Jai Jai Jai Yesayyaa
 228. Janminchenu Oka Thaara
 229. Jaya Jaya Yesu
 230. Jayam Jayam
 231. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 232. Jeevana Tholi Sandhya
 233. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 234. Jeevinchuchunnaavanna
 235. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 236. Jeevithamanthaa Nee Prema
 237. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 238. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 239. Junte Thene Kannaa
 240. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 241. Jyothirmayudaa
 242. Kaalam Samayam Naadenantu
 243. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 244. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 245. Kalamulatho Raayagalamaa
 246. Kalavantidi Nee Jeevitham
 247. Kallallo Kanneerenduku
 248. Kallundi Choodaleni
 249. Kaluvari Giri Nundi
 250. Kaluvari Giri Siluvalo
 251. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 252. Kalvari Girilona Silvalo
 253. Kalvari Siluvalo Yesayya
 254. Kalvarilona Chesina Yaagam
 255. Kalyaanam Kamaneeyam
 256. Kammani Bahu Kammani
 257. Kanaleni Kanulelanayyaa
 258. Kani Vini Erugani Karunaku
 259. Kanna Thalli Cherchunatlu
 260. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 261. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 262. Kanneerelammaa
 263. Kanneeti Loyalalo
 264. Kannulanetthi Pairula Choodu
 265. Kannulundi Choodaleva
 266. Kanta Neerela
 267. Kanulunnaa Kaanaleni
 268. Kanureppa Paataina
 269. Kattelapai Nee Shareeram
 270. Kavulakainaa Saadhyamaa
 271. Keerthi Hallelooyaa
 272. Keerthinthu Nee Naamamun
 273. Konda Kona Loya Lothullo
 274. Kondalalo Konalalo
 275. Konthasepu Kanabadi
 276. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 277. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 278. Kraisthavudaa Sainikudaa
 279. Kreesthu Puttenu
 280. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 281. Krungina Velalo
 282. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 283. Krupa Vembadi Krupatho
 284. Krupaa Kshemamu
 285. Krupaamayudaa
 286. Kruthagnathan Thalavanchi
 287. Kshanamaina Gaduvadu
 288. Kshanamaina Neevu
 289. Kshanikamaina Brathukuraa
 290. Kummari O Kummari
 291. Kuthoohalam Aarbhaatame
 292. Lechinaadayyaa
 293. Lechinaaduraa
 294. Lekkinchaleni Sthothramul
 295. Lemmu Thejarillumu Ani
 296. Lokaana Eduru Choopulu
 297. Maa Goppa Devaa
 298. Maa Inti Peru
 299. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 300. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 301. Maargamu Choopumu Intiki
 302. Maargamu Neevani
 303. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 304. Maarina Manasulu
 305. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 306. Maarpu Chendavaa
 307. Maate Chaalayyaa
 308. Maatlaade Devudavu Neevu
 309. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 310. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 311. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 312. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 313. Mahima Neeke Prabhu
 314. Mahimagala Thandri
 315. Mahimaku Paathrudaa
 316. Mahonnathudaa Maa Devaa
 317. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 318. Mallelammaa Mallelu
 319. Mammentho Preminchaavu
 320. Mana Madhyane Unnadi
 321. Mana Yesu Bethlahemulo
 322. Manasa Yesu Marana Baadha
 323. Manasaaraa Poojinchi
 324. Manche Leni Naa Paina
 325. Manchi Snehithudaa
 326. Mandiramuloniki Raarandi
 327. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 328. Manishigaa Puttinodu
 329. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 330. Maruvagalanaa Maralaa
 331. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 332. Mee Gnaapakaardhamugaa
 333. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 334. Meghaala Paina Mana Yesu
 335. Meluko Vishwaasi Meluko
 336. Moodu Dashaabdaala
 337. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 338. Mosithivaa Naa Korakai
 339. Naa Chinni Hrudayamandu
 340. Naa Chinni Hrudayamu
 341. Naa Devuni Gudaaramulo
 342. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 343. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 344. Naa Jeevam Naa Sarvam
 345. Naa Jeevitha Kaalamantha
 346. Naa Kannula Kanneeru
 347. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 348. Naa Kanula Vembadi
 349. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 350. Naa Kosamaa
 351. Naa Mano Nethramu Therachi
 352. Naa Naathudaa
 353. Naa Neethi Neeve
 354. Naa Notan Krottha Paata
 355. Naa Pere Theliyani Prajalu
 356. Naa Praanaaniki Praanam
 357. Naa Praanamaa Aelane
 358. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 359. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 360. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 361. Naa Praanamaa Yehovaanu
 362. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 363. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 364. Naa Priyudu Yesu
 365. Naa Samasthamu
 366. Naa Sankata Dukhamulella
 367. Naa Sthuthi Paathrudaa
 368. Naa Stuthula Paina
 369. Naa Thandri
 370. Naa Yedala Neekunna
 371. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 372. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 373. Naa Yesu Prabhuvaa
 374. Naa Yesu Raajyamu
 375. Naadantu Lokaana
 376. Naadu Jeevamaayene
 377. Naadu Jeevithamu
 378. Naakenno Melulu Chesithive
 379. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 380. Naaku Jeevamai Unna
 381. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 382. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 383. Naalo Unna Aashalanniyu
 384. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 385. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 386. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 387. Nadipinchu Naa Naavaa
 388. Nadipisthaadu Naa Devudu
 389. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 390. Nammakamaina Naa Prabhu
 391. Nammakamaina Naa Snehithudu
 392. Nammakuraa Nammakuraa
 393. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 394. Nannenthagaano Preminchenu
 395. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 396. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 397. Nannu Kaavaga Vachchina
 398. Nanu Cherina Nee Prema
 399. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 400. Nashiyinchedi Lokamlo
 401. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 402. Ne Saageda Yesunitho
 403. Ne Yesuni Velugulo
 404. Nede Priyaraagam
 405. Nedo Repo Naa Priyudesu
 406. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 407. Nedu Yesu Lechinaadu
 408. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 409. Nee Challanaina Needalo
 410. Nee Chethi Kaaryamulu
 411. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 412. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 413. Nee Dayalo Nee Krupalo
 414. Nee Dayalo Nenunna
 415. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 416. Nee Jaldaru Vrukshapu
 417. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 418. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 419. Nee Jeevithamulo
 420. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 421. Nee Krupa Nithyamundunu
 422. Nee Naamam Naa Gaanam
 423. Nee Paadam Mrokkedan
 424. Nee Pada Sevaye Chaalu
 425. Nee Prema Entho
 426. Nee Prema Maadhuryamu
 427. Nee Premaa Nee Karunaa
 428. Nee Premalo Nundi Nannu
 429. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 430. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 431. Nee Raktha Dhaarale
 432. Nee Rakthame Nee Rakthame
 433. Nee Roopu Chooda
 434. Nee Sannidhilo Nenunna
 435. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 436. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 437. Needentho Karunaa
 438. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 439. Needu Vishwaasyatha
 440. Neekante Nammadagina
 441. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 442. Neeke Naa Aaraadhanaa
 443. Neeku Entha Chesinaa
 444. Neeku Ishtudigaa
 445. Neeku Saati Evaru Leru
 446. Neeli Aakaashamlo
 447. Neethi Nyaayamulu
 448. Neethi Sooryudaa Yesu
 449. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 450. Neetho Nenu Naduvaalani
 451. Neetho Nundani Brathuku
 452. Neetho Samamevaru
 453. Neethone Gadipeyaalani
 454. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 455. Neeve Naa Devudavu
 456. Neeve Naa Praanam Sarvam
 457. Neeve Naa Praanamu
 458. Neeve Naa Rakshana
 459. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 460. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 461. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 462. Neevu Leni Roju
 463. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 464. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 465. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 466. Nemmadi Ledaa
 467. Nenante Neekenduko
 468. Nenemainaa Prabhuvaa
 469. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 470. Nenu Pilisthe Paruguna
 471. Nenu Thaggaali Yesu
 472. Nenu Velle Maargamu
 473. Nenunnaa Nenunnaa
 474. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 475. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 476. Nibbaram Kaligi
 477. Nibbaramutho Naa Yesuke
 478. Nijamugaa Mora Pettina
 479. Ningilo Devudu
 480. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 481. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 482. Ninne Preminthunu
 483. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 484. Ninnu Kaapaadu Devudu
 485. Ninnu Thalachi
 486. Ninu Choose Kannulu
 487. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 488. Nithya Prematho
 489. Nithyamu Sthuthinchinaa
 490. Noothana Parachumu Devaa
 491. Noothana Samvathsaram
 492. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 493. O Kraisthavaa Yuvakaa
 494. O Kreesthu Sanghamaa
 495. O Maanavaaa
 496. O Maanavaa Nee Paapam
 497. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 498. O Sadbhakthulaaraa
 499. O Yesu Nee Prema
 500. Oka Kshanamaina
 501. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 502. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 503. Okkade Yesu Okkade
 504. Ontarivi Kaavu
 505. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 506. Oohinchaleni Kaaryamulu
 507. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 508. Oranna Oranna
 509. Paadanaa Mounamugaane
 510. Paapamerugani Paavanaathmuni
 511. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 512. Paavuramaa Sanghamupai
 513. Padamulu Chaalani Prema
 514. Padivelalo Athi Priyudu
 515. Padivelalo Athi Sundarudaa
 516. Pailam Kodukaa
 517. Painunna Aakaashamandunaa
 518. Paralokame Naa Anthapuram
 519. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 520. Paralokamu Naa Deshamu
 521. Parama Jeevamu
 522. Paravaasini Ne Jagamuna
 523. Parishuddha Parishuddha
 524. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 525. Parishuddhudaa Paavanudaa
 526. Parishuddhudu Parishuddhudu
 527. Parugetthedaa Parugetthedaa
 528. Pondithini Nenu
 529. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 530. Praanamaa Naa Praanamaa
 531. Praaneshwara
 532. Praardhana Shakthi Naaku
 533. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 534. Praardhana Vinnaavayyaa
 535. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 536. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 537. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 538. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 539. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 540. Prabhuvaa Kaachithivi
 541. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 542. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 543. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 544. Preethigala Mana Yesu
 545. Prema Yesayyaa Premaa
 546. Prema Yesuni Prema
 547. Premaa Ane Maayalo
 548. Premagala Maa Prabhuvaa
 549. Premagala Yesayyaa
 550. Premalo Paddaanu
 551. Premincheda Yesu Raajaa
 552. Preminchedan Adhikamugaa
 553. Preminchu Devudu
 554. Preminthunu Ninne
 555. Priya Sanghasthulaaraa
 556. Priya Yesu Naatha
 557. Priya Yesu Nirminchithivi
 558. Priya Yesu Raajunu
 559. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 560. Punarutthaanudaa
 561. Puvvulaantidi Jeevitham
 562. Raajaa Nee Sannidhilone
 563. Raajulaku Raaju Puttenayya
 564. Raakada Prabhuni Raakada
 565. Raakada Samayamlo
 566. Raakadane Railu Bandi
 567. Raaraaju Janminche Ilalona
 568. Raaraaju Janminchinaadu
 569. Raare Raare O Janulaaraa
 570. Raathri Nedu Rakshakundu
 571. Raavayya Yesunaadhaa
 572. Rakshakudaa Yesu Prabho
 573. Rakshakundudayinchinaadata
 574. Rammanuchunnaadu Ninnu
 575. Randi Randi Randayo
 576. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 577. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 578. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 579. Rende Rende Daarulu
 580. Ruchi Choochi Erigithini
 581. Saagilapadi Mrokkedamu
 582. Saakshyamichcheda
 583. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 584. Sahodarulaaraa
 585. Sajeevudavaina Yesayyaa
 586. Samardhavanthudavaina
 587. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 588. Samayamu Poneeyaka
 589. Sameepimparaani Thejassulo
 590. Sameepincharaani Thejassulo
 591. Sangeetha Naadamutho
 592. Sannuthinthu Yesu Swaami
 593. Santhosha Geethamu Paadedanu
 594. Santhoshame Samaadhaaname
 595. Sari Cheyumo Devaa
 596. Sari Raarevvaru
 597. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 598. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 599. Sarva Srushtiloni
 600. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 601. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 602. Sarvaanga Sundaraa
 603. Seeyonu Nee Devuni
 604. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 605. Shaaronu Rojaa Yese
 606. Shaashwatha Krupanu
 607. Shaashwatha Prematho
 608. Shaashwathamaina Prematho
 609. Shaashwathamainadi
 610. Shaashwathamu Kaadu
 611. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 612. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 613. Shodhanaa Baadhalu
 614. Shree Yesundu Janminche
 615. Shreshtamaina Naamam
 616. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 617. Shubha Vela Sthothra Bali
 618. Shuddha Hrudayam
 619. Shuddha Raathri
 620. Shuddhudavayyaa
 621. Siluva Chentha Cherina Naadu
 622. Siluva Dhyaanam
 623. Siluva Saakshigaa
 624. Siluvalo Aa Siluvalo
 625. Siluvalo Bali Aina
 626. Siluvalo Saagindi Yaathra
 627. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 628. Silvalo Naakai Kaarchenu
 629. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 630. Solipovaladu Manassaa
 631. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 632. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 633. Sthothrabali Sthothrabali
 634. Sthothram Chellinthumu
 635. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 636. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 637. Sthothrinthumu Ninu
 638. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 639. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 640. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 641. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 642. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 643. Sthuthinchi Paadedam
 644. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 645. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 646. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 647. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 648. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 649. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 650. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 651. Sthuthulapai Aaseenudaa
 652. Sudhaa Madhura Kiranaala
 653. Sugunaala Sampannudaa
 654. Sweekarinchumayaa Naathaa
 655. Thaara Velisindi
 656. Thallilaa Laalinchunu
 657. Thambura Sithaara Naadamutho
 658. Thandri Naa Yesayyaa
 659. Thanuvu Naa Didigo
 660. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 661. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 662. Tharaalu Maarinaa
 663. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 664. Thene Kanna Theeyanainadi
 665. Thodu Lerani Kumilipoku
 666. Tholakari Vaana
 667. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 668. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 669. Thrithvaikamaa
 670. Thuppu Patti Povuta Kante
 671. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 672. Ullaasa Jeevitham
 673. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 674. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 675. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 676. Vaadabaarani Vishwaasam
 677. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 678. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 679. Vandanambonarthumo
 680. Varninchalenu Vivarinchalenu
 681. Varsha Dhaaragaa Raava
 682. Varshimpanee Varshimpanee
 683. Veeche Gaalullo
 684. Vendi Bangaaraala Kanna
 685. Vetakaani Urilo Nundi
 686. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 687. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 688. Vijaya Geethamul Paadare
 689. Vijayaseeludaa
 690. Viluvainadi Nee Jeevitham
 691. Vinavaa Manavi
 692. Vinthaina Thaaraka
 693. Virisina Hrudayaalaku
 694. Vivaahamannadi
 695. Yavvanudaa
 696. Yehova Naa Aashrayam
 697. Yehova Naa Moralaalinchenu
 698. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 699. Yehovaa Maa Kaapari
 700. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 701. Yehovaa Naa Balamaa
 702. Yehovaa Naa Kaapari
 703. Yehovaa Nee Naamamu
 704. Yehovaa Needu Melulanu
 705. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 706. Yehovaanu Sannuthinchedan
 707. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 708. Yesayya Maata
 709. Yesayya Maata Viluvaina
 710. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 711. Yesayyaa Naa Doraa
 712. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 713. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 714. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 715. Yesayyaa Nee Naamamune
 716. Yesayyaa Nee Prema
 717. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 718. Yesayyaa Praana Naathaa
 719. Yese Daivamu
 720. Yese Goppa Devudu
 721. Yese Janmincheraa
 722. Yese Naa Aashrayamu
 723. Yese Naa Maargamu
 724. Yese Naa Parihaari
 725. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 726. Yesu Goriya Pillani Nenu
 727. Yesu Jananamu
 728. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 729. Yesu Maatho Neevundagaa
 730. Yesu Manchi Devudu
 731. Yesu Naamam
 732. Yesu Nan Preminchithivi
 733. Yesu Nee Naamaamruthamu
 734. Yesu Nee Vaaramu
 735. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 736. Yesu Ninnu Nenu
 737. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 738. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 739. Yesu Raaju Raajula Raajai
 740. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 741. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 742. Yesu Rakthame Jayam
 743. Yesu Rakthamulo
 744. Yesu Sarvonnathudaa
 745. Yesu Vanti Sundarudu
 746. Yesuni Naa Madilo
 747. Yesuni Naamamlo Shakthi
 748. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 749. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 750. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply