Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 5. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 7. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 8. అదిగో నా నావ
 9. అదే అదే ఆ రోజు
 10. అన్ని కాలంబుల
 11. అన్ని నామముల కన్న
 12. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 13. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 14. అనుదినము ప్రభుని
 15. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 16. అపరాధిని యేసయ్యా
 17. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 18. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 19. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 20. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 21. అందరికి కావాలి
 22. అందరు నన్ను విడచినా
 23. అందాల ఉద్యానవనమా
 24. అందాలతార
 25. అంబరానికి అంటేలా
 26. ఆకశాన తార ఒకటి
 27. ఆకాశ వాసులారా
 28. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 29. ఆకాశంబున్ దూతలు
 30. ఆగక సాగుమా
 31. ఆత్మ దీపమును
 32. ఆధారం నీవేనయ్యా
 33. ఆనంద యాత్ర
 34. ఆనందమానందమే
 35. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 36. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 37. ఆనందింతు నీలో దేవా
 38. ఆయనే నా సంగీతము
 39. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 40. ఆరాధన అందుకో
 41. ఆరాధన ఆరాధన
 42. ఆరాధన నీకే
 43. ఆరాధన యేసు నీకే
 44. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 45. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 46. ఆరాధించెదను నిన్ను
 47. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 48. ఆవేదన నేనొందను
 49. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 50. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 51. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 52. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 53. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 54. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 55. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 56. ఆహా ఆనందమే
 57. ఆహా యేమానందం
 58. ఇది కోతకు సమయం
 59. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 60. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 61. ఇదియే సమయంబు రండి
 62. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 63. ఇదే నా కోరిక
 64. ఇబాదత్ కరో
 65. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 66. ఇహమందున ఆ పరమందు
 67. ఇళ్లలోన పండుగంట
 68. ఇంత కాలం
 69. ఇంతలోనే కనబడి
 70. ఈ తరం యువతరం
 71. ఈ దినం సదా
 72. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 73. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 74. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 75. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 76. ఎడబాయని నీదు కృప
 77. ఎనలేని ప్రేమ
 78. ఎన్ని తలచినా
 79. ఎన్ని మార్లు
 80. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 81. ఎల్లలు లేనిది
 82. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 83. ఎవరికి ఎవరు
 84. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 85. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 86. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 87. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 88. ఎంత దూరమైనా
 89. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 90. ఎంత మధురము
 91. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 92. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 93. ఎంతటి వాడను నేను
 94. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 95. ఎంతో వింత
 96. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 97. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 98. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 99. ఎందుకో నన్ను నీవు
 100. ఏ పాపమెరుగని
 101. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 102. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 103. ఏ వైపు చూసినా
 104. ఏ సమయమందైనా
 105. ఏమని పాడను
 106. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 107. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 108. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 109. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 110. ఒంటరివి కావు
 111. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 112. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 113. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 114. ఓ మానవా
 115. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 116. ఓ సద్భాక్తులారా
 117. ఓరన్న  ఓరన్న
 118. కనలేని కనులేలనయ్యా
 119. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 120. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 121. కనురెప్ప పాటైన
 122. కనులున్నా కానలేని
 123. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 124. కన్నీటి లోయలలో
 125. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 126. కన్నీరేలమ్మా
 127. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 128. కన్నులుండి చూడలేవ
 129. కమ్మని బహుకమ్మని
 130. కలములతో రాయగలమా
 131. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 132. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 133. కలువరి గిరి నుండి
 134. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 135. కల్లుండి చూడలేని
 136. కల్యాణం కమనీయం
 137. కవులకైనా సాధ్యమా
 138. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 139. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 140. క్రిస్మస్ పండుగ
 141. క్రిస్మస్ శుభదినం
 142. కీర్తింతు నీ నామమున్
 143. క్రీస్తు పుట్టెను
 144. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 145. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 146. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 147. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 148. కృప కృప నా యేసు కృపా
 149. కృపా క్షేమము
 150. కృపామయుడా
 151. కృంగిన వేళలో
 152. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 153. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 154. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 155. కొండలలో కోనలలో
 156. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 157. గమ్యం చేరాలని
 158. గాడాంధకారపు లోయలో
 159. గాలి సముద్రపు అలలకు
 160. గీతం గీతం
 161. గూడు లేని గువ్వనై
 162. గొప్ప దేవుడవని
 163. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 164. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 165. చాలునయ్య నీ కృప
 166. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 167. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 168. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 169. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 170. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 171. చిరకాల స్నేహితుడా
 172. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 173. చింత లేదిక
 174. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 175. చీకటి లోయలో
 176. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 177. చూచుచున్న దేవుడవు
 178. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 179. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 180. చెప్పలేను బాబోయ్
 181. చేయి పట్టుకో
 182. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 183. జన్మించెను ఒక తార
 184. జయ జయ యేసు
 185. జయం జయం
 186. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 187. జీవన తొలి సంధ్య
 188. జీవనదిని నా హృదయములో
 189. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 190. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 191. జీవించుచున్నావన్న
 192. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 193. జుంటె తేనె కన్నా
 194. జై జై జై యేసయ్యా
 195. జ్యోతిర్మయుడా
 196. తనువు నా దిదిగో
 197. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 198. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 199. తరాలు మారినా
 200. తల్లిలా లాలించును
 201. తండ్రి నా యేసయ్యా
 202. తంబుర సితార నాదముతో
 203. తార వెలిసింది
 204. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 205. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 206. త్రిత్వైకమా
 207. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 208. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 209. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 210. తేనెకన్న తీయనైనది
 211. తొలకరి వాన
 212. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 213. దవలవర్ణుడా
 214. దారి తప్పి పోతున్నావా
 215. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 216. దినమెల్ల నే పాడినా
 217. దుర్దినములు రాకముందే
 218. దూత పాట పాడుడి
 219. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 220. దేవర నీ దీవెనలు
 221. దేవా నా దేవా
 222. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 223. దేవా నీ నామం
 224. దేవా మహోన్నతుడా
 225. దేవా మా కుటుంబము
 226. దేవుడు నీకు తెలుసు
 227. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 228. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 229. దేవుని వారసులం
 230. దేవుని సన్నిధిలో
 231. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 232. దేవుని స్తుతియించుడి
 233. దేవుని స్తుతించ రండి
 234. దేవునికి భయపడవా
 235. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 236. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 237. దేహం పాతది
 238. దొరకును సమస్తము
 239. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 240. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 241. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 242. నడిపించు నా నావా
 243. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 244. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 245. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 246. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 247. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 248. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 249. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 250. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 251. నా కనుల వెంబడి
 252. నా కన్నుల కన్నీరు
 253. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 254. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 255. నా కోసమా
 256. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 257. నా చిన్ని హృదయమందు
 258. నా చిన్ని హృదయము
 259. నా జీవం నా సర్వం
 260. నా జీవితకాలమంత
 261. నా నాథుడా
 262. నా నీతి నీవే
 263. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 264. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 265. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 266. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 267. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 268. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 269. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 270. నా మనో నేత్రము తెరచి
 271. నా యెడల నీకున్న
 272. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 273. నా యేసు ప్రభువా
 274. నా యేసు రాజ్యము
 275. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 276. నా సమస్తము
 277. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 278. నా స్తుతి పాత్రుడా
 279. నా స్తుతుల పైన
 280. నా హృదయములో నీ మాటలే
 281. నాకు నీ కృప చాలును
 282. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 283. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 284. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 285. నాదంటూ లోకాన
 286. నాదు జీవమాయెనే
 287. నాదు జీవితము
 288. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 289. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 290. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 291. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 292. నిజముగా మొర పెట్టిన
 293. నిత్య ప్రేమతో
 294. నిత్యము స్తుతించినా
 295. నిను చూసే కన్నులు
 296. నిను స్తుతించినా చాలు
 297. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 298. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 299. నిన్ను తలచి
 300. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 301. నిన్నే ప్రేమింతును
 302. నిబ్బరం కలిగి
 303. నింగిలో దేవుడు
 304. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 305. నీ కృప నాకు చాలును
 306. నీ చల్లనైన నీడలో
 307. నీ చేతి కార్యములు
 308. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 309. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 310. నీ జల్దరు వృక్షపు
 311. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 312. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 313. నీ దయలో నీ కృపలో
 314. నీ దయలో నేనున్న
 315. నీ ధనము నీ ఘనము
 316. నీ పద సేవయే చాలు
 317. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 318. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 319. నీ ప్రేమ ఎంతో
 320. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 321. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 322. నీ రక్త ధారలే
 323. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 324. నీ రూపు చూడ
 325. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 326. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 327. నీకంటె నమ్మదగిన
 328. నీకు ఇష్టుడిగా
 329. నీకే నా ఆరాధనా
 330. నీతి సూర్యుడా యేసు
 331. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 332. నీతో సమమెవరు
 333. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 334. నీదు విశ్వాస్యత
 335. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 336. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 337. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 338. నీవు లేని రోజు
 339. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 340. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 341. నీవే నా దేవుడవు
 342. నీవే నా ప్రాణము
 343. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 344. నీవే నా రక్షణ
 345. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 346. నూతన పరచుము దేవా
 347. నెమ్మది లేదా
 348. నే యేసుని వెలుగులో
 349. నే సాగెద యేసునితో
 350. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 351. నేడే ప్రియరాగం
 352. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 353. నేనంటే నీకెందుకో
 354. నేను పిలిస్తే పరుగున
 355. నేను వెళ్ళే మార్గము
 356. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 357. పదములు చాలని ప్రేమ
 358. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 359. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 360. పరమ జీవము
 361. పరలోకము నా దేశము
 362. పరవాసిని నే జగమున
 363. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 364. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 365. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 366. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 367. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 368. ప్రభు యేసుని వదనములో
 369. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 370. ప్రభువా కాచితివి
 371. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 372. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 373. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 374. పావురమా సంఘముపై
 375. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 376. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 377. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 378. ప్రియ యేసు నాథ
 379. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 380. ప్రియ యేసు రాజును
 381. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 382. ప్రీతిగల మన యేసు
 383. పువ్వులాంటిది జీవితం
 384. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 385. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 386. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 387. ప్రేమించు దేవుడు
 388. ప్రేమించెదన్
 389. పొందితిని నేను
 390. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 391. బ్రతకాలని ఉన్నా
 392. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 393. బంగారం అడుగలేదు
 394. బాలుడు కాదమ్మో
 395. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 396. బేత్లేహేం పురమున
 397. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 398. భజియింతుము నిను జగదీశా
 399. భజియింతుము రారే యేసుని
 400. భారత దేశ సువార్త
 401. భారత దేశమా నా యేసుకే
 402. భాసిల్లెను సిలువలో
 403. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 404. భేదం ఏమి లేదు
 405. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 406. మన యేసు బెత్లహేములో
 407. మనస యేసు మరణ బాధ
 408. మనసారా పూజించి
 409. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 410. మనిషిగా పుట్టినోడు
 411. మరువగలనా మరలా
 412. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 413. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 414. మహిమ నీకే ప్రభూ
 415. మహిమకు పాత్రుడా
 416. మహిమగల తండ్రి
 417. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 418. మహోన్నతుడా మా దేవా
 419. మంచి స్నేహితుడా
 420. మందిరములోనికి రారండి
 421. మా ఇంటి పేరు
 422. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 423. మా గొప్ప దేవా
 424. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 425. మాటే చాలయ్యా
 426. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 427. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 428. మార్గములను సృజించువాడు
 429. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 430. మార్పుచెందవా
 431. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 432. మూడు దశాబ్దాల
 433. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 434. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 435. యవ్వనుడా
 436. యుద్ధము యెహోవాదే
 437. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 438. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 439. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 440. యెహోవా నా కాపరి
 441. యెహోవా నా బలమా
 442. యెహోవా నీ నామము
 443. యెహోవా నీదు మేలులను
 444. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 445. యెహోవా మా కాపరి
 446. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 447. యెహోవాను స్తుతియించు
 448. యేసయ్యా నా దొరా
 449. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 450. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 451. యేసయ్యా నీ నామమునే
 452. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 453. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 454. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 455. యేసు జననము
 456. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 457. యేసు నిన్ను నేను
 458. యేసు నీ నామామృతము
 459. యేసు నీ వారము
 460. యేసు నీవే చాలు నాకు
 461. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 462. యేసు మంచి దేవుడు
 463. యేసు మాతో నీవుండగా
 464. యేసు రక్తములో
 465. యేసు రక్తమే జయం
 466. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 467. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 468. యేసు వంటి సుందరుడు
 469. యేసు సర్వోన్నతుడా
 470. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 471. యేసుని నా మదిలో
 472. యేసుని నామంలో శక్తి
 473. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 474. యేసే గొప్ప దేవుడు
 475. యేసే జన్మించెరా
 476. యేసే దైవము
 477. యేసే నా ఆశ్రయము
 478. యేసే నా పరిహారి
 479. యేసే నా మార్గము
 480. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 481. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 482. రక్షకుండుదయించినాడట
 483. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 484. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 485. రండి రండి రండయో
 486. రండి సువార్త సునాదముతో
 487. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 488. రాకడ సమయంలో
 489. రాకడనే రైలు బండి
 490. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 491. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 492. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 493. రారాజు జన్మించినాడు
 494. రారే రారే ఓ జనులారా
 495. రావయ్య యేసునాధా
 496. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 497. రెండే రెండే దారులు
 498. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 499. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 500. వర్ష ధారగా రావా
 501. వర్ణించలేను వివరించలేను
 502. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 503. వందనంబొనర్తుమో
 504. వాక్యమే శరీర ధారియై
 505. వాడబారని విశ్వాసముతో
 506. వాడబారని విశ్వాసం
 507. విజయ గీతముల్ పాడరే
 508. విడువను నిను ఎడబాయనని
 509. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 510. వినవా మనవి
 511. విరిసిన హృదయాలకు
 512. విలువైనది నీ జీవితం
 513. వింతైన తారక
 514. వీచే గాలుల్లో
 515. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 516. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 517. శాశ్వత కృపను
 518. శాశ్వతము కాదు
 519. శాశ్వతమైనది
 520. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 521. శుద్ధ రాత్రి
 522. శుద్ధ హృదయం
 523. శృతిచేసి నే పాడనా
 524. శ్రేష్టమైన నామం
 525. షారోను రోజా యేసే
 526. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 527. సదాకాలము నీతో నేను
 528. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 529. సమయము పోనీయక
 530. సమర్ధవంతుడవైన
 531. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 532. సమీపించరాని తేజస్సులో
 533. సర్వ సృష్టిలోని
 534. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 535. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 536. సర్వాంగ సుందరా
 537. సహోదరులారా
 538. సంతోష గీతం పాడెదను
 539. సంతోషమే సమాధానమే
 540. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 541. సాక్ష్యమిచ్చెద
 542. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 543. సిలువలో ఆ సిలువలో
 544. సిలువలో బలి అయిన
 545. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 546. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 547. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 548. స్వీకరించుమయా నాథా
 549. సుగుణాల సంపన్నుడా
 550. సుధా మధుర కిరణాల
 551. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 552. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 553. స్తుతియించెదా నీ నామం
 554. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 555. స్తుతించి పాడెదం
 556. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 557. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 558. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 559. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 560. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 561. సోలిపోవలదు మనస్సా
 562. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 563. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 564. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 565. స్తోత్రింతుము నిను
 566. హల్లెలూయ పాట
 567. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 568. హల్లెలుయా పాడెదా
 569. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 570. హల్లేలూయా యని పాడి
 571. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 572. హృదయాలనేలే రారాజు
 573. హే ప్రభుయేసు
 574. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 575. హోసన్నా హల్లెలూయా
 576. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Yemaanandam
 5. Aakaasha Vaasulaaraa
 6. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 7. Aakaashambun Doothalu
 8. Aakashaana Thaara Okati
 9. Aalayamlo Praveshinchandi
 10. Aananda Yaathra
 11. Aanandamaanandame
 12. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 13. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 14. Aanandinthu Neelo Devaa
 15. Aaraadhana Aaraadhana
 16. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 17. Aaraadhana Anduko
 18. Aaraadhana Neeke
 19. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 20. Aaraadhana Yesu Neeke
 21. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 22. Aaraadhinchedanu Ninnu
 23. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 24. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 25. Aascharyamaina Prema
 26. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 27. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 28. Aasheervaadambul Maa Meeda
 29. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 30. Aathma Deepamunu
 31. Aavedana Nenondanu
 32. Aayane Naa Sangeethamu
 33. Adavi Chetla Naduma
 34. Ade Ade Aa Roju
 35. Adiginadi Konthe Ayinaa
 36. Adigo Naa Naava
 37. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 38. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 39. Ae Paapamerugani
 40. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 41. Ae Samayamandainaa
 42. Ae Vaipu Choosinaa
 43. Agni Mandinchu
 44. Ambaraaniki Antelaa
 45. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 46. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 47. Andaala Thaara
 48. Andaala Udyaanavanamaa
 49. Andariki Kaavaali
 50. Andaru Nannu Vidachinaa
 51. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 52. Anni Kaalambula
 53. Anni Naamamula Kanna
 54. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 55. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 56. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 57. Anudinamu Prabhuni
 58. Aparaadhini Yesayyaa
 59. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 60. Athyunnatha Simhaasanumpai
 61. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 62. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 63. Baaludu Kaadammo
 64. Bangaaram Adugaledu
 65. Bethlahemulonantaa Sandadi
 66. Bethlehem Puramuna
 67. Bhaaratha Desha Suvaartha
 68. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 69. Bhaasillenu Siluvalo
 70. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 71. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 72. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 73. Bhedam Emi Ledu
 74. Bheekarundau Maa Yehovaa
 75. Brathakaalani Unnaa
 76. Brathukuta Nee Kosame
 77. Chaalunayya Nee Krupa
 78. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 79. Cheekati Loyalo
 80. Cheppalenu Baaboi
 81. Chettu Choosthe Pachchagundi
 82. Cheyi Pattuko
 83. Chinna Gorrepillanu Nenu
 84. Chinni Manasutho Ninnu
 85. Chintha Ledika
 86. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 87. Chirakaala Snehithudaa
 88. Chiru Divvela Velugulatho
 89. Chithra Chithraala Vaade
 90. Chitti Potti Paapanu Nenu
 91. Choochuchunna Devudavayyaa
 92. Choochuchunna Devudavu
 93. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 94. Christmas Panduga
 95. Christmas Shubha Dinam
 96. Daari Thappipothunnaavaa
 97. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 98. Davalavarnudaa
 99. Deham Paathadi
 100. Deva Samsthuthi Cheyave
 101. Devaa Maa Kutumbamu
 102. Devaa Mahonnathudaa
 103. Devaa Naa Devaa
 104. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 105. Devaa Nee Naamam
 106. Devara Nee Deevenalu
 107. Devudu Neeku Thelusu
 108. Devudu Manaku Ellappudu
 109. Devude Naakaashrayambu
 110. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 111. Devuni Sannidhilo
 112. Devuni Sthuthincha Randi
 113. Devuni Sthuthiyinchudi
 114. Devuni Vaarasulam
 115. Devuniki Bhayapadavaa
 116. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 117. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 118. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 119. Dinamella Ne Paadinaa
 120. Dootha Paata Paadudi
 121. Dorakunu Samasthamu
 122. Durdinamulu Raakamunde
 123. Edabaayani Needu Krupa
 124. Ee Dinam Sadaa
 125. Ee Tharam Yuvatharam
 126. Ellalu Lenidi
 127. Em Chesaanayyaa Neekosam
 128. Emani Paadanu
 129. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 130. Enaleni Prema
 131. Endaro Endaru Endaro
 132. Enduko Devaa Inthati Premaa
 133. Enduko Nanninthagaa Neevu
 134. Enduko Nannu Neevu
 135. Enni Maarlu
 136. Enni Thalachinaa
 137. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 138. Entha Dooramainaa
 139. Entha Madhuramu
 140. Entha Manchi Devudavayyaa
 141. Entha Manchi Devudavesayyaa
 142. Entha Pedda Poraatamo
 143. Enthati Vaadani Nenu
 144. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 145. Entho Vintha
 146. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 147. Evariki Evaru
 148. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 149. Evaru Leka Ontarinai
 150. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 151. Evarunnaaru Naakilalo
 152. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 153. Gaali Samudrapu Alalaku
 154. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 155. Gamyam Cheraalani
 156. Geetham Geetham
 157. Goodu Leni Guvvanai
 158. Goppa Devudavani
 159. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 160. Gorrepilla Vivaahothsava
 161. Hallelooya Hallelooya
 162. Hallelooya Paata
 163. Hallelooya Sthuthi Mahima
 164. Hallelooyaa Ani Paadi
 165. Hallelooyaa Paadedaaa
 166. Hey Prabhu Yesu
 167. Hosannaa Hallelooyaa
 168. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 169. Hrudayaalanele Raaraaju
 170. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 171. Ibaadath Karo
 172. Ide Naa Korika
 173. Idi Kothaku Samayam
 174. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 175. Idigo Devuni Gorrepillaa
 176. Idiye Samayambu Randi
 177. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 178. Ihamanduna Aa Paramandu
 179. Illalona Panduganta
 180. Intha Kaalam
 181. Inthalone Kanabadi
 182. Iyyaala Intla Repu Mantla
 183. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 184. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 185. Jai Jai Jai Yesayyaa
 186. Janminchenu Oka Thaara
 187. Jaya Jaya Yesu
 188. Jayam Jayam
 189. Jeevana Tholi Sandhya
 190. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 191. Jeevinchuchunnaavanna
 192. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 193. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 194. Junte Thene Kannaa
 195. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 196. Jyothirmayudaa
 197. Kaalam Samayam Naadenantu
 198. Kalamulatho Raayagalamaa
 199. Kallallo Kanneerenduku
 200. Kallundi Choodaleni
 201. Kaluvari Giri Nundi
 202. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 203. Kalvari Girilona Silvalo
 204. Kalvari Siluvalo Yesayya
 205. Kalyaanam Kamaneeyam
 206. Kammani Bahu Kammani
 207. Kanaleni Kanulelanayyaa
 208. Kani Vini Erugani Karunaku
 209. Kanna Thalli Cherchunatlu
 210. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 211. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 212. Kanneerelammaa
 213. Kanneeti Loyalalo
 214. Kannulanetthi Pairula Choodu
 215. Kannulundi Choodaleva
 216. Kanulunnaa Kaanaleni
 217. Kanureppa Paataina
 218. Kavulakainaa Saadhyamaa
 219. Keerthinthu Nee Naamamun
 220. Konda Kona Loya Lothullo
 221. Kondalalo Konalalo
 222. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 223. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 224. Kreesthu Puttenu
 225. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 226. Krungina Velalo
 227. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 228. Krupaa Kshemamu
 229. Krupaamayudaa
 230. Kruthagnathan Thalavanchi
 231. Kshanamaina Neevu
 232. Kummari O Kummari
 233. Kuthoohalam Aarbhaatame
 234. Lekkinchaleni Sthothramul
 235. Lemmu Thejarillumu Ani
 236. Maa Goppa Devaa
 237. Maa Inti Peru
 238. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 239. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 240. Maargamu Choopumu Intiki
 241. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 242. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 243. Maarpu Chendavaa
 244. Maate Chaalayyaa
 245. Maatlaade Devudavu Neevu
 246. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 247. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 248. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 249. Mahima Neeke Prabhu
 250. Mahimagala Thandri
 251. Mahimaku Paathrudaa
 252. Mahonnathudaa Maa Devaa
 253. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 254. Mana Yesu Bethlahemulo
 255. Manasa Yesu Marana Baadha
 256. Manasaaraa Poojinchi
 257. Manchi Snehithudaa
 258. Mandiramuloniki Raarandi
 259. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 260. Manishigaa Puttinodu
 261. Maruvagalanaa Maralaa
 262. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 263. Meluko Vishwaasi Meluko
 264. Moodu Dashaabdaala
 265. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 266. Naa Chinni Hrudayamandu
 267. Naa Chinni Hrudayamu
 268. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 269. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 270. Naa Jeevam Naa Sarvam
 271. Naa Jeevitha Kaalamantha
 272. Naa Kannula Kanneeru
 273. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 274. Naa Kanula Vembadi
 275. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 276. Naa Kosamaa
 277. Naa Mano Nethramu Therachi
 278. Naa Naathudaa
 279. Naa Neethi Neeve
 280. Naa Pere Theliyani Prajalu
 281. Naa Praanaaniki Praanam
 282. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 283. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 284. Naa Praanamaa Yehovaanu
 285. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 286. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 287. Naa Samasthamu
 288. Naa Sankata Dukhamulella
 289. Naa Sthuthi Paathrudaa
 290. Naa Stuthula Paina
 291. Naa Yedala Neekunna
 292. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 293. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 294. Naa Yesu Prabhuvaa
 295. Naa Yesu Raajyamu
 296. Naadantu Lokaana
 297. Naadu Jeevamaayene
 298. Naadu Jeevithamu
 299. Naakenno Melulu Chesithive
 300. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 301. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 302. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 303. Naalo Unna Aashalanniyu
 304. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 305. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 306. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 307. Nadipinchu Naa Naavaa
 308. Nadipisthaadu Naa Devudu
 309. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 310. Nammakamaina Naa Prabhu
 311. Nammakamaina Naa Snehithudu
 312. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 313. Nannenthagaano Preminchenu
 314. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 315. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 316. Nanu Cherina Nee Prema
 317. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 318. Ne Saageda Yesunitho
 319. Ne Yesuni Velugulo
 320. Nede Priyaraagam
 321. Nedo Repo Naa Priyudesu
 322. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 323. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 324. Nee Challanaina Needalo
 325. Nee Chethi Kaaryamulu
 326. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 327. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 328. Nee Dayalo Nee Krupalo
 329. Nee Dayalo Nenunna
 330. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 331. Nee Jaldaru Vrukshapu
 332. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 333. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 334. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 335. Nee Paadam Mrokkedan
 336. Nee Pada Sevaye Chaalu
 337. Nee Prema Entho
 338. Nee Premaa Nee Karunaa
 339. Nee Premalo Nundi Nannu
 340. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 341. Nee Raktha Dhaarale
 342. Nee Rakthame Nee Rakthame
 343. Nee Roopu Chooda
 344. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 345. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 346. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 347. Needu Vishwaasyatha
 348. Neekante Nammadagina
 349. Neeke Naa Aaraadhanaa
 350. Neeku Ishtudigaa
 351. Neethi Sooryudaa Yesu
 352. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 353. Neetho Samamevaru
 354. Neeve Naa Devudavu
 355. Neeve Naa Praanam Sarvam
 356. Neeve Naa Praanamu
 357. Neeve Naa Rakshana
 358. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 359. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 360. Neevu Leni Roju
 361. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 362. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 363. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 364. Nemmadi Ledaa
 365. Nenante Neekenduko
 366. Nenu Pilisthe Paruguna
 367. Nenu Velle Maargamu
 368. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 369. Nibbaram Kaligi
 370. Nijamugaa Mora Pettina
 371. Ningilo Devudu
 372. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 373. Ninne Preminthunu
 374. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 375. Ninnu Kaapaadu Devudu
 376. Ninnu Thalachi
 377. Ninu Choose Kannulu
 378. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 379. Nithya Prematho
 380. Nithyamu Sthuthinchinaa
 381. Noothana Parachumu Devaa
 382. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 383. O Kraisthavaa Yuvakaa
 384. O Kreesthu Sanghamaa
 385. O Maanavaaa
 386. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 387. O Sadbhakthulaaraa
 388. O Yesu Nee Prema
 389. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 390. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 391. Ontarivi Kaavu
 392. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 393. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 394. Oranna Oranna
 395. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 396. Paavuramaa Sanghamupai
 397. Padamulu Chaalani Prema
 398. Padivelalo Athi Priyudu
 399. Padivelalo Athi Sundarudaa
 400. Paralokamu Naa Deshamu
 401. Parama Jeevamu
 402. Paravaasini Ne Jagamuna
 403. Parishuddha Parishuddha
 404. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 405. Parishuddhudu Parishuddhudu
 406. Pondithini Nenu
 407. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 408. Praanamaa Naa Praanamaa
 409. Praardhana Shakthi Naaku
 410. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 411. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 412. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 413. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 414. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 415. Prabhuvaa Kaachithivi
 416. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 417. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 418. Preethigala Mana Yesu
 419. Prema Yesayyaa Premaa
 420. Prema Yesuni Prema
 421. Premagala Maa Prabhuvaa
 422. Preminchedan Adhikamugaa
 423. Preminchu Devudu
 424. Priya Yesu Naatha
 425. Priya Yesu Nirminchithivi
 426. Priya Yesu Raajunu
 427. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 428. Puvvulaantidi Jeevitham
 429. Raajaa Nee Sannidhilone
 430. Raajulaku Raaju Puttenayya
 431. Raakada Prabhuni Raakada
 432. Raakada Samayamlo
 433. Raakadane Railu Bandi
 434. Raaraaju Janminchinaadu
 435. Raare Raare O Janulaaraa
 436. Raathri Nedu Rakshakundu
 437. Raavayya Yesunaadhaa
 438. Rakshakudaa Yesu Prabho
 439. Rakshakundudayinchinaadata
 440. Rammanuchunnaadu Ninnu
 441. Randi Randi Randayo
 442. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 443. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 444. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 445. Rende Rende Daarulu
 446. Ruchi Choochi Erigithini
 447. Saagilapadi Mrokkedamu
 448. Saakshyamichcheda
 449. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 450. Sahodarulaaraa
 451. Sajeevudavaina Yesayyaa
 452. Samardhavanthudavaina
 453. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 454. Samayamu Poneeyaka
 455. Sameepincharaani Thejassulo
 456. Sannuthinthu Yesu Swaami
 457. Santhosha Geethamu Paadedanu
 458. Santhoshame Samaadhaaname
 459. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 460. Sarva Srushtiloni
 461. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 462. Sarvaanga Sundaraa
 463. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 464. Shaaronu Rojaa Yese
 465. Shaashwatha Krupanu
 466. Shaashwathamainadi
 467. Shaashwathamu Kaadu
 468. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 469. Shree Yesundu Janminche
 470. Shreshtamaina Naamam
 471. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 472. Shuddha Hrudayam
 473. Shuddha Raathri
 474. Siluva Chentha Cherina Naadu
 475. Siluvalo Aa Siluvalo
 476. Siluvalo Bali Aina
 477. Siluvalo Saagindi Yaathra
 478. Silvalo Naakai Kaarchenu
 479. Solipovaladu Manassaa
 480. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 481. Sthothram Chellinthumu
 482. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 483. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 484. Sthothrinthumu Ninu
 485. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 486. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 487. Sthuthinchi Paadedam
 488. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 489. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 490. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 491. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 492. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 493. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 494. Sudhaa Madhura Kiranaala
 495. Sugunaala Sampannudaa
 496. Sweekarinchumayaa Naathaa
 497. Thaara Velisindi
 498. Thallilaa Laalinchunu
 499. Thambura Sithaara Naadamutho
 500. Thandri Naa Yesayyaa
 501. Thanuvu Naa Didigo
 502. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 503. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 504. Tharaalu Maarinaa
 505. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 506. Thene Kanna Theeyanainadi
 507. Thodu Lerani Kumilipoku
 508. Tholakari Vaana
 509. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 510. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 511. Thrithvaikamaa
 512. Thuppu Patti Povuta Kante
 513. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 514. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 515. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 516. Vaadabaarani Vishwaasam
 517. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 518. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 519. Vandanambonarthumo
 520. Varninchalenu Vivarinchalenu
 521. Varsha Dhaaragaa Raava
 522. Varshimpanee Varshimpanee
 523. Veeche Gaalullo
 524. Vetakaani Urilo Nundi
 525. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 526. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 527. Vijaya Geethamul Paadare
 528. Viluvainadi Nee Jeevitham
 529. Vinavaa Manavi
 530. Vinthaina Thaaraka
 531. Virisina Hrudayaalaku
 532. Yavvanudaa
 533. Yehova Naa Aashrayam
 534. Yehova Naa Moralaalinchenu
 535. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 536. Yehovaa Maa Kaapari
 537. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 538. Yehovaa Naa Balamaa
 539. Yehovaa Naa Kaapari
 540. Yehovaa Nee Naamamu
 541. Yehovaa Needu Melulanu
 542. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 543. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 544. Yesayyaa Naa Doraa
 545. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 546. Yesayyaa Nee Naamamune
 547. Yesayyaa Nee Prema
 548. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 549. Yese Daivamu
 550. Yese Goppa Devudu
 551. Yese Janmincheraa
 552. Yese Naa Aashrayamu
 553. Yese Naa Maargamu
 554. Yese Naa Parihaari
 555. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 556. Yesu Goriya Pillani Nenu
 557. Yesu Jananamu
 558. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 559. Yesu Maatho Neevundagaa
 560. Yesu Manchi Devudu
 561. Yesu Nee Naamaamruthamu
 562. Yesu Nee Vaaramu
 563. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 564. Yesu Ninnu Nenu
 565. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 566. Yesu Raaju Raajula Raajai
 567. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 568. Yesu Rakthame Jayam
 569. Yesu Rakthamulo
 570. Yesu Sarvonnathudaa
 571. Yesu Vanti Sundarudu
 572. Yesuni Naa Madilo
 573. Yesuni Naamamlo Shakthi
 574. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 575. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 576. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply