Telugu Songs

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 15. అనుదినము ప్రభుని
 16. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 17. అపరాధిని యేసయ్యా
 18. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 19. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 20. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 21. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 22. అవధులే లేనిది
 23. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 24. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 25. అందరికి కావాలి
 26. అందరు నన్ను విడచినా
 27. అందాల ఉద్యానవనమా
 28. అందాలతార
 29. అంబరానికి అంటేలా
 30. ఆకశాన తార ఒకటి
 31. ఆకాశ వాసులారా
 32. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 33. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 34. ఆకాశంబున్ దూతలు
 35. ఆగక సాగుమా
 36. ఆత్మ దీపమును
 37. ఆధారం నీవేనయ్యా
 38. ఆనంద యాత్ర
 39. ఆనందమానందమే
 40. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 41. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 42. ఆనందమే పరమానందమే
 43. ఆనందింతు నీలో దేవా
 44. ఆయనే నా సంగీతము
 45. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 46. ఆరాధన అందుకో
 47. ఆరాధన ఆరాధన
 48. ఆరాధన నీకే
 49. ఆరాధన యేసు నీకే
 50. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 51. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 52. ఆరాధించెదను నిన్ను
 53. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 54. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 55. ఆవేదన నేనొందను
 56. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 57. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 58. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 59. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 60. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 61. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 62. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 63. ఆహా ఆనందమే
 64. ఆహా మహాత్మ
 65. ఆహా యేమానందం
 66. ఇకనైన కానీ
 67. ఇది కోతకు సమయం
 68. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 69. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 70. ఇదియే సమయంబు రండి
 71. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 72. ఇదే నా కోరిక
 73. ఇబాదత్ కరో
 74. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 75. ఇహమందున ఆ పరమందు
 76. ఇళ్లలోన పండుగంట
 77. ఇంత కాలం
 78. ఇంతలోనే కనబడి
 79. ఈ తరం యువతరం
 80. ఈ దినం సదా
 81. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 82. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 83. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 84. ఉల్లాస జీవితం
 85. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 86. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 87. ఎటు చూచినా
 88. ఎడబాయని నీదు కృప
 89. ఎనలేని ప్రేమ
 90. ఎన్ని తలచినా
 91. ఎన్ని మార్లు
 92. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 93. ఎల్లలు లేనిది
 94. ఎలోహిం ఎలోహిం
 95. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 96. ఎవరికి ఎవరు
 97. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 98. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 99. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 100. ఎవరూ సమీపించలేని
 101. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 102. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 103. ఎంత దూరమైనా
 104. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 105. ఎంత మధురము
 106. ఎంత మంచి కాపరి
 107. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 108. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 109. ఎంతటి వాడను నేను
 110. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 111. ఎంతో భాగ్యంబు
 112. ఎంతో వింత
 113. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 114. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 115. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 116. ఎందుకో నన్ను నీవు
 117. ఏ పాపమెరుగని
 118. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 119. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 120. ఏ రీతి నీ ఋణం
 121. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 122. ఏ వైపు చూసినా
 123. ఏ సమయమందైనా
 124. ఏమని పాడను
 125. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 126. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 127. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 128. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 129. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 130. ఒంటరివి కావు
 131. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 132. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 133. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 134. ఓ మానవా
 135. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 136. ఓ సద్భాక్తులారా
 137. ఓరన్న  ఓరన్న
 138. కట్టెలపై నీ శరీరం
 139. కనలేని కనులేలనయ్యా
 140. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 141. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 142. కనురెప్ప పాటైన
 143. కనులున్నా కానలేని
 144. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 145. కన్నీటి లోయలలో
 146. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 147. కన్నీరేలమ్మా
 148. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 149. కన్నులుండి చూడలేవ
 150. కమ్మని బహుకమ్మని
 151. కలములతో రాయగలమా
 152. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 153. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 154. కలువరి గిరి నుండి
 155. కలువరి గిరి సిలువలో
 156. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 157. కల్లుండి చూడలేని
 158. కల్యాణం కమనీయం
 159. కవులకైనా సాధ్యమా
 160. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 161. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 162. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 163. క్రిస్మస్ పండుగ
 164. క్రిస్మస్ శుభదినం
 165. కీర్తి హల్లెలూయా
 166. కీర్తింతు నీ నామమున్
 167. క్రీస్తు పుట్టెను
 168. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 169. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 170. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 171. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 172. కృప కృప నా యేసు కృపా
 173. కృప వెంబడి కృపతో
 174. కృపా క్షేమము
 175. కృపామయుడా
 176. కృంగిన వేళలో
 177. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 178. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 179. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 180. కొండలలో కోనలలో
 181. కొంతసేపు కనబడి
 182. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 183. గత కాలమంత
 184. గమ్యం చేరాలని
 185. గాడాంధకారపు లోయలో
 186. గాయాములన్ గాయములన్
 187. గాలి సముద్రపు అలలకు
 188. గాలించి చూడరా
 189. గీతం గీతం
 190. గూడు లేని గువ్వనై
 191. గొప్ప దేవుడవని
 192. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 193. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 194. చాలునయ్య నీ కృప
 195. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 196. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 197. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 198. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 199. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 200. చిరకాల స్నేహితుడా
 201. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 202. చింత లేదిక
 203. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 204. చీకటి లోయలో
 205. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 206. చూచుచున్న దేవుడవు
 207. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 208. చూపుల వలన కలిగేది
 209. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 210. చెప్పలేను బాబోయ్
 211. చేయి పట్టుకో
 212. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 213. జన్మించెను ఒక తార
 214. జయ జయ యేసు
 215. జయం జయం
 216. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 217. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 218. జీవన తొలి సంధ్య
 219. జీవనదిని నా హృదయములో
 220. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 221. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 222. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 223. జీవించుచున్నావన్న
 224. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 225. జుంటె తేనె కన్నా
 226. జై జై జై యేసయ్యా
 227. జ్యోతిర్మయుడా
 228. తనువు నా దిదిగో
 229. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 230. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 231. తరాలు మారినా
 232. తల్లిలా లాలించును
 233. తండ్రి నా యేసయ్యా
 234. తంబుర సితార నాదముతో
 235. తార వెలిసింది
 236. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 237. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 238. త్రిత్వైకమా
 239. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 240. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 241. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 242. తేనెకన్న తీయనైనది
 243. తొలకరి వాన
 244. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 245. దవలవర్ణుడా
 246. దారి తప్పి పోతున్నావా
 247. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 248. దిక్కులన్ని నీవేలే
 249. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 250. దినదినము విజయము
 251. దినదినంబు యేసుకు
 252. దినమెల్ల నే పాడినా
 253. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 254. దుర్దినములు రాకముందే
 255. దూత పాట పాడుడి
 256. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 257. దేవర నీ దీవెనలు
 258. దేవా నా దేవా
 259. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 260. దేవా నీ నామం
 261. దేవా మహోన్నతుడా
 262. దేవా మా కుటుంబము
 263. దేవుడు నీకు తెలుసు
 264. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 265. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 266. దేవుని వారసులం
 267. దేవుని సన్నిధిలో
 268. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 269. దేవుని స్తుతియించుడి
 270. దేవుని స్తుతించ రండి
 271. దేవునికి భయపడవా
 272. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 273. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 274. దేహం పాతది
 275. దొరకును సమస్తము
 276. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 277. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 278. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 279. నడిపించు నా నావా
 280. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 281. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 282. నన్ను కావగ వచ్చిన
 283. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 284. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 285. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 286. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 287. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 288. నమ్మకురా నమ్మకురా
 289. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 290. నశియించెడి లోకంలో
 291. నా కనుల వెంబడి
 292. నా కన్నుల కన్నీరు
 293. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 294. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 295. నా కోసమా
 296. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 297. నా చిన్ని హృదయమందు
 298. నా చిన్ని హృదయము
 299. నా జీవం నా సర్వం
 300. నా జీవితకాలమంత
 301. నా తండ్రి
 302. నా దేవుని గుడారములో
 303. నా నాథుడా
 304. నా నీతి నీవే
 305. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 306. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 307. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 308. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 309. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 310. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 311. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 312. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 313. నా మనో నేత్రము తెరచి
 314. నా యెడల నీకున్న
 315. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 316. నా యేసు ప్రభువా
 317. నా యేసు రాజ్యము
 318. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 319. నా సమస్తము
 320. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 321. నా స్తుతి పాత్రుడా
 322. నా స్తుతుల పైన
 323. నా హృదయములో నీ మాటలే
 324. నాకు నీ కృప చాలును
 325. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 326. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 327. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 328. నాదంటూ లోకాన
 329. నాదు జీవమాయెనే
 330. నాదు జీవితము
 331. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 332. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 333. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 334. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 335. నిజముగా మొర పెట్టిన
 336. నిత్య ప్రేమతో
 337. నిత్యము స్తుతించినా
 338. నిను చూసే కన్నులు
 339. నిను స్తుతించినా చాలు
 340. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 341. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 342. నిన్ను తలచి
 343. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 344. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 345. నిన్నే ప్రేమింతును
 346. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 347. నిబ్బరం కలిగి
 348. నింగిలో దేవుడు
 349. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 350. నీ కృప నాకు చాలును
 351. నీ కృప నిత్యముండును
 352. నీ చల్లనైన నీడలో
 353. నీ చేతి కార్యములు
 354. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 355. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 356. నీ జల్దరు వృక్షపు
 357. నీ జీవితములో
 358. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 359. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 360. నీ దయలో నీ కృపలో
 361. నీ దయలో నేనున్న
 362. నీ ధనము నీ ఘనము
 363. నీ నామం నా గానం
 364. నీ పద సేవయే చాలు
 365. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 366. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 367. నీ ప్రేమ ఎంతో
 368. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 369. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 370. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 371. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 372. నీ రక్త ధారలే
 373. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 374. నీ రూపు చూడ
 375. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 376. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 377. నీకంటె నమ్మదగిన
 378. నీకు ఇష్టుడిగా
 379. నీకు ఎంత చేసినా
 380. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 381. నీకే నా ఆరాధనా
 382. నీతి న్యాయములు
 383. నీతి సూర్యుడా యేసు
 384. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 385. నీతో నుండని బ్రతుకు
 386. నీతో సమమెవరు
 387. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 388. నీదు విశ్వాస్యత
 389. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 390. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 391. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 392. నీవు లేని రోజు
 393. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 394. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 395. నీవే నా దేవుడవు
 396. నీవే నా ప్రాణము
 397. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 398. నీవే నా రక్షణ
 399. నీవే నా సంతోషగానము
 400. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 401. నూతన పరచుము దేవా
 402. నూతన సంవత్సరం
 403. నెమ్మది లేదా
 404. నే యేసుని వెలుగులో
 405. నే సాగెద యేసునితో
 406. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 407. నేడు యేసు లేచినాడు
 408. నేడే ప్రియరాగం
 409. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 410. నేనంటే నీకెందుకో
 411. నేను పిలిస్తే పరుగున
 412. నేను వెళ్ళే మార్గము
 413. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 414. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 415. నేనేమైనా ప్రభువా
 416. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 417. పదములు చాలని ప్రేమ
 418. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 419. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 420. పరమ జీవము
 421. పరలోకము నా దేశము
 422. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 423. పరవాసిని నే జగమున
 424. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 425. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 426. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 427. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 428. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 429. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 430. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 431. ప్రభు యేసుని వదనములో
 432. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 433. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 434. ప్రభువా కాచితివి
 435. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 436. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 437. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 438. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 439. పావురమా సంఘముపై
 440. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 441. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 442. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 443. ప్రియ యేసు నాథ
 444. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 445. ప్రియ యేసు రాజును
 446. ప్రియ సంఘస్థులారా
 447. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 448. ప్రీతిగల మన యేసు
 449. పునరుత్థానుడా
 450. పువ్వులాంటిది జీవితం
 451. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 452. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 453. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 454. ప్రేమా అనే మాయలో
 455. ప్రేమించు దేవుడు
 456. ప్రేమించెదన్
 457. ప్రేమింతును నిన్నే
 458. పొందితిని నేను
 459. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 460. బ్రతకాలని ఉన్నా
 461. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 462. బంగారం అడుగలేదు
 463. బాల యేసుని జన్మ దినం
 464. బాలుడు కాదమ్మో
 465. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 466. బేత్లేహేం పురమున
 467. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 468. భజియింతుము నిను జగదీశా
 469. భజియింతుము రారే యేసుని
 470. భయము చెందకు
 471. భారత దేశ సువార్త
 472. భారత దేశమా నా యేసుకే
 473. భాసిల్లెను సిలువలో
 474. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 475. భేదం ఏమి లేదు
 476. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 477. మన యేసు బెత్లహేములో
 478. మనస యేసు మరణ బాధ
 479. మనసారా పూజించి
 480. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 481. మనిషిగా పుట్టినోడు
 482. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 483. మరువగలనా మరలా
 484. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 485. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 486. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 487. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 488. మహిమ నీకే ప్రభూ
 489. మహిమకు పాత్రుడా
 490. మహిమగల తండ్రి
 491. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 492. మహోన్నతుడా మా దేవా
 493. మంచి స్నేహితుడా
 494. మంచే లేని నా పైన
 495. మందిరములోనికి రారండి
 496. మా ఇంటి పేరు
 497. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 498. మా గొప్ప దేవా
 499. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 500. మాటే చాలయ్యా
 501. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 502. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 503. మార్గము నీవని
 504. మార్గములను సృజించువాడు
 505. మారిన మనసులు
 506. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 507. మార్పుచెందవా
 508. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 509. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 510. మూడు దశాబ్దాల
 511. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 512. మేఘాల పైన మన యేసు
 513. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 514. మోసితివా నా కొరకై
 515. యవ్వనుడా
 516. యుద్ధము యెహోవాదే
 517. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 518. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 519. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 520. యెహోవా నా కాపరి
 521. యెహోవా నా బలమా
 522. యెహోవా నీ నామము
 523. యెహోవా నీదు మేలులను
 524. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 525. యెహోవా మా కాపరి
 526. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 527. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 528. యెహోవాను స్తుతియించు
 529. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 530. యేసయ్యా నా దొరా
 531. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 532. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 533. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 534. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 535. యేసయ్యా నీ నామమునే
 536. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 537. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 538. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 539. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 540. యేసు జననము
 541. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 542. యేసు నామం
 543. యేసు నిన్ను నేను
 544. యేసు నీ నామామృతము
 545. యేసు నీ వారము
 546. యేసు నీవే చాలు నాకు
 547. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 548. యేసు మంచి దేవుడు
 549. యేసు మాతో నీవుండగా
 550. యేసయ్య మాట
 551. యేసు రక్తములో
 552. యేసు రక్తమే జయం
 553. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 554. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 555. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 556. యేసు వంటి సుందరుడు
 557. యేసు సర్వోన్నతుడా
 558. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 559. యేసుని నా మదిలో
 560. యేసుని నామంలో శక్తి
 561. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 562. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 563. యేసే గొప్ప దేవుడు
 564. యేసే జన్మించెరా
 565. యేసే దైవము
 566. యేసే నా ఆశ్రయము
 567. యేసే నా పరిహారి
 568. యేసే నా మార్గము
 569. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 570. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 571. రక్షకుండుదయించినాడట
 572. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 573. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 574. రండి రండి రండయో
 575. రండి సువార్త సునాదముతో
 576. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 577. రాకడ సమయంలో
 578. రాకడనే రైలు బండి
 579. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 580. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 581. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 582. రారాజు జన్మించినాడు
 583. రారే రారే ఓ జనులారా
 584. రావయ్య యేసునాధా
 585. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 586. రెండే రెండే దారులు
 587. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 588. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 589. లేచినాడయ్యా
 590. లేచినాడురా
 591. లోకాన ఎదురు చూపులు
 592. వర్ష ధారగా రావా
 593. వర్ణించలేను వివరించలేను
 594. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 595. వందనంబొనర్తుమో
 596. వాక్యమే శరీర ధారియై
 597. వాడబారని విశ్వాసముతో
 598. వాడబారని విశ్వాసం
 599. విజయ గీతముల్ పాడరే
 600. విడువను నిను ఎడబాయనని
 601. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 602. వినవా మనవి
 603. విరిసిన హృదయాలకు
 604. విలువైనది నీ జీవితం
 605. వివాహమన్నది
 606. వింతైన తారక
 607. వీచే గాలుల్లో
 608. వెండి బంగారాల కన్న
 609. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 610. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 611. శాశ్వత కృపను
 612. శాశ్వత ప్రేమతో
 613. శాశ్వతము కాదు
 614. శాశ్వతమైనది
 615. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 616. శుద్ధ రాత్రి
 617. శుద్ధ హృదయం
 618. శుద్ధుడవయ్యా
 619. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 620. శృతిచేసి నే పాడనా
 621. శ్రేష్టమైన నామం
 622. శోధనా బాధలు
 623. షారోను రోజా యేసే
 624. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 625. సదాకాలము నీతో నేను
 626. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 627. సమయము పోనీయక
 628. సమర్ధవంతుడవైన
 629. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 630. సమీపించరాని తేజస్సులో
 631. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 632. సర్వ సృష్టిలోని
 633. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 634. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 635. సర్వాంగ కవచము నీవే
 636. సర్వాంగ సుందరా
 637. సరి చేయుమో దేవా
 638. సరి రారెవ్వరు
 639. సహోదరులారా
 640. సంగీత నాదముతో
 641. సంతోష గీతం పాడెదను
 642. సంతోషమే సమాధానమే
 643. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 644. సాక్ష్యమిచ్చెద
 645. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 646. సిలువ ధ్యానం 
 647. సిలువ సాక్షిగా
 648. సిలువలో ఆ సిలువలో
 649. సిలువలో బలి అయిన
 650. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 651. సిలువే నా శరణాయెను రా
 652. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 653. సీయోను నీ దేవుని
 654. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 655. స్వీకరించుమయా నాథా
 656. సుగుణాల సంపన్నుడా
 657. సుధా మధుర కిరణాల
 658. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 659. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 660. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 661. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 662. స్తుతియించి కీర్తించి
 663. స్తుతియించెదా నీ నామం
 664. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 665. స్తుతించి పాడెదం
 666. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 667. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 668. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 669. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 670. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 671. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 672. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 673. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 674. సోలిపోవలదు మనస్సా
 675. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 676. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 677. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 678. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 679. స్తోత్రింతుము నిను
 680. హల్లెలూయ పాట
 681. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 682. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 683. హల్లెలూయా పాడెదా
 684. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 685. హల్లేలూయా యని పాడి
 686. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 687. హృదయాలనేలే రారాజు
 688. హే ప్రభుయేసు
 689. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 690. హోసన్నా హల్లెలూయా
 691. క్షణమైన నీవు

 1. Aadhaaram Neevenayyaa
 2. Aagaka Saagumaa
 3. Aahaa Aanandame
 4. Aahaa Mahaathma
 5. Aahaa Yemaanandam
 6. Aakaasha Vaasulaaraa
 7. Aakaasham Amrutha Jallulu
 8. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 9. Aakaashambun Doothalu
 10. Aakashaana Thaara Okati
 11. Aalayamlo Praveshinchandi
 12. Aalochanalo Goppavaadaa
 13. Aananda Yaathra
 14. Aanandamaanandame
 15. Aanandame Paramaanandame
 16. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 17. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 18. Aanandinthu Neelo Devaa
 19. Aaraadhana Aaraadhana
 20. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 21. Aaraadhana Anduko
 22. Aaraadhana Neeke
 23. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 24. Aaraadhana Yesu Neeke
 25. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 26. Aaraadhinchedanu Ninnu
 27. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 28. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 29. Aascharyamaina Prema
 30. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 31. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 32. Aasheervaadambul Maa Meeda
 33. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 34. Aathma Deepamunu
 35. Aavedana Nenondanu
 36. Aayane Naa Sangeethamu
 37. Adavi Chetla Naduma
 38. Ade Ade Aa Roju
 39. Adiginadi Konthe Ayinaa
 40. Adigo Naa Naava
 41. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 42. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 43. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 44. Ae Paapamerugani
 45. Ae Reethi Nee Runam
 46. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 47. Ae Samayamandainaa
 48. Ae Vaipu Choosinaa
 49. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 50. Agni Mandinchu
 51. Ambaraaniki Antelaa
 52. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 53. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 54. Andaala Thaara
 55. Andaala Udyaanavanamaa
 56. Andariki Kaavaali
 57. Andaru Nannu Vidachinaa
 58. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 59. Anni Kaalambula
 60. Anni Naamamula Kanna
 61. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 62. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 63. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 64. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 65. Anudinamu Prabhuni
 66. Aparaadhini Yesayyaa
 67. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 68. Athyunnatha Simhaasanumpai
 69. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 70. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 71. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 72. Baala Yesuni Janma Dinam
 73. Baaludu Kaadammo
 74. Bangaaram Adugaledu
 75. Bethlahemulonantaa Sandadi
 76. Bethlehem Puramuna
 77. Bhaaratha Desha Suvaartha
 78. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 79. Bhaasillenu Siluvalo
 80. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 81. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 82. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 83. Bhayamu Chendaku
 84. Bhedam Emi Ledu
 85. Bheekarundau Maa Yehovaa
 86. Brathakaalani Unnaa
 87. Brathukuta Nee Kosame
 88. Chaalunayya Nee Krupa
 89. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 90. Cheekati Loyalo
 91. Cheppalenu Baaboi
 92. Chettu Choosthe Pachchagundi
 93. Cheyi Pattuko
 94. Chinna Gorrepillanu Nenu
 95. Chinni Manasutho Ninnu
 96. Chintha Ledika
 97. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 98. Chirakaala Snehithudaa
 99. Chiru Divvela Velugulatho
 100. Chithra Chithraala Vaade
 101. Chitti Potti Paapanu Nenu
 102. Choochuchunna Devudavayyaa
 103. Choochuchunna Devudavu
 104. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 105. Choopula Valana Kaligedi
 106. Christmas Panduga
 107. Christmas Shubha Dinam
 108. Daari Thappipothunnaavaa
 109. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 110. Davalavarnudaa
 111. Deham Paathadi
 112. Deva Samsthuthi Cheyave
 113. Devaa Maa Kutumbamu
 114. Devaa Mahonnathudaa
 115. Devaa Naa Devaa
 116. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 117. Devaa Nee Naamam
 118. Devara Nee Deevenalu
 119. Devudu Neeku Thelusu
 120. Devudu Manaku Ellappudu
 121. Devude Naakaashrayambu
 122. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 123. Devuni Sannidhilo
 124. Devuni Sthuthincha Randi
 125. Devuni Sthuthiyinchudi
 126. Devuni Vaarasulam
 127. Devuniki Bhayapadavaa
 128. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 129. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 130. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 131. Dikkulanni Neevele
 132. Dikkulenni Thiriginaa
 133. Dinadinambu Yesuku
 134. Dinadinamu Vijayamu
 135. Dinamella Ne Paadinaa
 136. Divinelu Sthothraarhudaa
 137. Dootha Paata Paadudi
 138. Dorakunu Samasthamu
 139. Durdinamulu Raakamunde
 140. Edabaayani Needu Krupa
 141. Ee Dinam Sadaa
 142. Ee Tharam Yuvatharam
 143. Eelaatidaa Yesu Prema
 144. Ellalu Lenidi
 145. Elohim Elohim
 146. Em Chesaanayyaa Neekosam
 147. Emani Paadanu
 148. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 149. Enaleni Prema
 150. Endaro Endaru Endaro
 151. Enduko Devaa Inthati Premaa
 152. Enduko Nanninthagaa Neevu
 153. Enduko Nannu Neevu
 154. Enni Maarlu
 155. Enni Thalachinaa
 156. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 157. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 158. Entha Dooramainaa
 159. Entha Madhuramu
 160. Entha Manchi Devudavayyaa
 161. Entha Manchi Devudavesayyaa
 162. Entha Manchi Kaapari
 163. Entha Pedda Poraatamo
 164. Enthati Vaadani Nenu
 165. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 166. Entho Bhaagyambu
 167. Entho Vintha
 168. Etu Choochinaa
 169. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 170. Evariki Evaru
 171. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 172. Evaru Leka Ontarinai
 173. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 174. Evaru Sameepinchaleni
 175. Evarunnaaru Naakilalo
 176. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 177. Gaali Samudrapu Alalaku
 178. Gaalinchi Choodaraa
 179. Gaayaamulan Gaayamulan
 180. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 181. Gamyam Cheraalani
 182. Gatha Kaalamantha
 183. Geetham Geetham
 184. Goodu Leni Guvvanai
 185. Goppa Devudavani
 186. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 187. Gorrepilla Vivaahothsava
 188. Hallelooya Hallelooya
 189. Hallelooya Paata
 190. Hallelooya Sthuthi Mahima
 191. Hallelooyaa Ani Paadi
 192. Hallelooyaa Paadedaaa
 193. Hallelooyaa Sthothram
 194. Hey Prabhu Yesu
 195. Hosannaa Hallelooyaa
 196. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 197. Hrudayaalanele Raaraaju
 198. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 199. Ibaadath Karo
 200. Ide Naa Korika
 201. Idi Kothaku Samayam
 202. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 203. Idigo Devuni Gorrepillaa
 204. Idiye Samayambu Randi
 205. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 206. Ihamanduna Aa Paramandu
 207. Ikanaina Kaani
 208. Illalona Panduganta
 209. Intha Kaalam
 210. Inthalone Kanabadi
 211. Iyyaala Intla Repu Mantla
 212. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 213. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 214. Jai Jai Jai Yesayyaa
 215. Janminchenu Oka Thaara
 216. Jaya Jaya Yesu
 217. Jayam Jayam
 218. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 219. Jeevana Tholi Sandhya
 220. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 221. Jeevinchuchunnaavanna
 222. Jeevithamanthaa Nee Prema
 223. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 224. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 225. Junte Thene Kannaa
 226. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 227. Jyothirmayudaa
 228. Kaalam Samayam Naadenantu
 229. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 230. Kalamulatho Raayagalamaa
 231. Kallallo Kanneerenduku
 232. Kallundi Choodaleni
 233. Kaluvari Giri Nundi
 234. Kaluvari Giri Siluvalo
 235. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 236. Kalvari Girilona Silvalo
 237. Kalvari Siluvalo Yesayya
 238. Kalyaanam Kamaneeyam
 239. Kammani Bahu Kammani
 240. Kanaleni Kanulelanayyaa
 241. Kani Vini Erugani Karunaku
 242. Kanna Thalli Cherchunatlu
 243. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 244. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 245. Kanneerelammaa
 246. Kanneeti Loyalalo
 247. Kannulanetthi Pairula Choodu
 248. Kannulundi Choodaleva
 249. Kanulunnaa Kaanaleni
 250. Kanureppa Paataina
 251. Kattelapai Nee Shareeram
 252. Kavulakainaa Saadhyamaa
 253. Keerthi Hallelooyaa
 254. Keerthinthu Nee Naamamun
 255. Konda Kona Loya Lothullo
 256. Kondalalo Konalalo
 257. Konthasepu Kanabadi
 258. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 259. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 260. Kreesthu Puttenu
 261. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 262. Krungina Velalo
 263. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 264. Krupa Vembadi Krupatho
 265. Krupaa Kshemamu
 266. Krupaamayudaa
 267. Kruthagnathan Thalavanchi
 268. Kshanamaina Neevu
 269. Kummari O Kummari
 270. Kuthoohalam Aarbhaatame
 271. Lechinaadayyaa
 272. Lechinaaduraa
 273. Lekkinchaleni Sthothramul
 274. Lemmu Thejarillumu Ani
 275. Lokaana Eduru Choopulu
 276. Maa Goppa Devaa
 277. Maa Inti Peru
 278. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 279. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 280. Maargamu Choopumu Intiki
 281. Maargamu Neevani
 282. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 283. Maarina Manasulu
 284. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 285. Maarpu Chendavaa
 286. Maate Chaalayyaa
 287. Maatlaade Devudavu Neevu
 288. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 289. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 290. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 291. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 292. Mahima Neeke Prabhu
 293. Mahimagala Thandri
 294. Mahimaku Paathrudaa
 295. Mahonnathudaa Maa Devaa
 296. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 297. Mallelammaa Mallelu
 298. Mana Yesu Bethlahemulo
 299. Manasa Yesu Marana Baadha
 300. Manasaaraa Poojinchi
 301. Manche Leni Naa Paina
 302. Manchi Snehithudaa
 303. Mandiramuloniki Raarandi
 304. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 305. Manishigaa Puttinodu
 306. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 307. Maruvagalanaa Maralaa
 308. Mee Gnaapakaardhamugaa
 309. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 310. Meghaala Paina Mana Yesu
 311. Meluko Vishwaasi Meluko
 312. Moodu Dashaabdaala
 313. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 314. Mosithivaa Naa Korakai
 315. Naa Chinni Hrudayamandu
 316. Naa Chinni Hrudayamu
 317. Naa Devuni Gudaaramulo
 318. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 319. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 320. Naa Jeevam Naa Sarvam
 321. Naa Jeevitha Kaalamantha
 322. Naa Kannula Kanneeru
 323. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 324. Naa Kanula Vembadi
 325. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 326. Naa Kosamaa
 327. Naa Mano Nethramu Therachi
 328. Naa Naathudaa
 329. Naa Neethi Neeve
 330. Naa Pere Theliyani Prajalu
 331. Naa Praanaaniki Praanam
 332. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 333. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 334. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 335. Naa Praanamaa Yehovaanu
 336. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 337. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 338. Naa Samasthamu
 339. Naa Sankata Dukhamulella
 340. Naa Sthuthi Paathrudaa
 341. Naa Stuthula Paina
 342. Naa Thandri
 343. Naa Yedala Neekunna
 344. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 345. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 346. Naa Yesu Prabhuvaa
 347. Naa Yesu Raajyamu
 348. Naadantu Lokaana
 349. Naadu Jeevamaayene
 350. Naadu Jeevithamu
 351. Naakenno Melulu Chesithive
 352. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 353. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 354. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 355. Naalo Unna Aashalanniyu
 356. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 357. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 358. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 359. Nadipinchu Naa Naavaa
 360. Nadipisthaadu Naa Devudu
 361. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 362. Nammakamaina Naa Prabhu
 363. Nammakamaina Naa Snehithudu
 364. Nammakuraa Nammakuraa
 365. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 366. Nannenthagaano Preminchenu
 367. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 368. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 369. Nannu Kaavaga Vachchina
 370. Nanu Cherina Nee Prema
 371. Nashiyinchedi Lokamlo
 372. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 373. Ne Saageda Yesunitho
 374. Ne Yesuni Velugulo
 375. Nede Priyaraagam
 376. Nedo Repo Naa Priyudesu
 377. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 378. Nedu Yesu Lechinaadu
 379. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 380. Nee Challanaina Needalo
 381. Nee Chethi Kaaryamulu
 382. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 383. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 384. Nee Dayalo Nee Krupalo
 385. Nee Dayalo Nenunna
 386. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 387. Nee Jaldaru Vrukshapu
 388. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 389. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 390. Nee Jeevithamulo
 391. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 392. Nee Krupa Nithyamundunu
 393. Nee Naamam Naa Gaanam
 394. Nee Paadam Mrokkedan
 395. Nee Pada Sevaye Chaalu
 396. Nee Prema Entho
 397. Nee Prema Maadhuryamu
 398. Nee Premaa Nee Karunaa
 399. Nee Premalo Nundi Nannu
 400. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 401. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 402. Nee Raktha Dhaarale
 403. Nee Rakthame Nee Rakthame
 404. Nee Roopu Chooda
 405. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 406. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 407. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 408. Needu Vishwaasyatha
 409. Neekante Nammadagina
 410. Neeke Naa Aaraadhanaa
 411. Neeku Entha Chesinaa
 412. Neeku Ishtudigaa
 413. Neeku Saati Evaru Leru
 414. Neethi Nyaayamulu
 415. Neethi Sooryudaa Yesu
 416. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 417. Neetho Nundani Brathuku
 418. Neetho Samamevaru
 419. Neeve Naa Devudavu
 420. Neeve Naa Praanam Sarvam
 421. Neeve Naa Praanamu
 422. Neeve Naa Rakshana
 423. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 424. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 425. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 426. Neevu Leni Roju
 427. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 428. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 429. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 430. Nemmadi Ledaa
 431. Nenante Neekenduko
 432. Nenemainaa Prabhuvaa
 433. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 434. Nenu Pilisthe Paruguna
 435. Nenu Velle Maargamu
 436. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 437. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 438. Nibbaram Kaligi
 439. Nibbaramutho Naa Yesuke
 440. Nijamugaa Mora Pettina
 441. Ningilo Devudu
 442. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 443. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 444. Ninne Preminthunu
 445. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 446. Ninnu Kaapaadu Devudu
 447. Ninnu Thalachi
 448. Ninu Choose Kannulu
 449. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 450. Nithya Prematho
 451. Nithyamu Sthuthinchinaa
 452. Noothana Parachumu Devaa
 453. Noothana Samvathsaram
 454. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 455. O Kraisthavaa Yuvakaa
 456. O Kreesthu Sanghamaa
 457. O Maanavaaa
 458. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 459. O Sadbhakthulaaraa
 460. O Yesu Nee Prema
 461. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 462. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 463. Okkade Yesu Okkade
 464. Ontarivi Kaavu
 465. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 466. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 467. Oranna Oranna
 468. Paapamerugani Paavanaathmuni
 469. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 470. Paavuramaa Sanghamupai
 471. Padamulu Chaalani Prema
 472. Padivelalo Athi Priyudu
 473. Padivelalo Athi Sundarudaa
 474. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 475. Paralokamu Naa Deshamu
 476. Parama Jeevamu
 477. Paravaasini Ne Jagamuna
 478. Parishuddha Parishuddha
 479. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 480. Parishuddhudaa Paavanudaa
 481. Parishuddhudu Parishuddhudu
 482. Parugetthedaa Parugetthedaa
 483. Pondithini Nenu
 484. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 485. Praanamaa Naa Praanamaa
 486. Praardhana Shakthi Naaku
 487. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 488. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 489. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 490. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 491. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 492. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 493. Prabhuvaa Kaachithivi
 494. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 495. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 496. Preethigala Mana Yesu
 497. Prema Yesayyaa Premaa
 498. Prema Yesuni Prema
 499. Premaa Ane Maayalo
 500. Premagala Maa Prabhuvaa
 501. Preminchedan Adhikamugaa
 502. Preminchu Devudu
 503. Preminthunu Ninne
 504. Priya Sanghasthulaaraa
 505. Priya Yesu Naatha
 506. Priya Yesu Nirminchithivi
 507. Priya Yesu Raajunu
 508. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 509. Punarutthaanudaa
 510. Puvvulaantidi Jeevitham
 511. Raajaa Nee Sannidhilone
 512. Raajulaku Raaju Puttenayya
 513. Raakada Prabhuni Raakada
 514. Raakada Samayamlo
 515. Raakadane Railu Bandi
 516. Raaraaju Janminchinaadu
 517. Raare Raare O Janulaaraa
 518. Raathri Nedu Rakshakundu
 519. Raavayya Yesunaadhaa
 520. Rakshakudaa Yesu Prabho
 521. Rakshakundudayinchinaadata
 522. Rammanuchunnaadu Ninnu
 523. Randi Randi Randayo
 524. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 525. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 526. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 527. Rende Rende Daarulu
 528. Ruchi Choochi Erigithini
 529. Saagilapadi Mrokkedamu
 530. Saakshyamichcheda
 531. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 532. Sahodarulaaraa
 533. Sajeevudavaina Yesayyaa
 534. Samardhavanthudavaina
 535. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 536. Samayamu Poneeyaka
 537. Sameepimparaani Thejassulo
 538. Sameepincharaani Thejassulo
 539. Sangeetha Naadamutho
 540. Sannuthinthu Yesu Swaami
 541. Santhosha Geethamu Paadedanu
 542. Santhoshame Samaadhaaname
 543. Sari Cheyumo Devaa
 544. Sari Raarevvaru
 545. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 546. Sarva Srushtiloni
 547. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 548. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 549. Sarvaanga Sundaraa
 550. Seeyonu Nee Devuni
 551. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 552. Shaaronu Rojaa Yese
 553. Shaashwatha Krupanu
 554. Shaashwatha Prematho
 555. Shaashwathamainadi
 556. Shaashwathamu Kaadu
 557. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 558. Shodhanaa Baadhalu
 559. Shree Yesundu Janminche
 560. Shreshtamaina Naamam
 561. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 562. Shubha Vela Sthothra Bali
 563. Shuddha Hrudayam
 564. Shuddha Raathri
 565. Shuddhudavayyaa
 566. Siluva Chentha Cherina Naadu
 567. Siluva Dhyaanam
 568. Siluva Saakshigaa
 569. Siluvalo Aa Siluvalo
 570. Siluvalo Bali Aina
 571. Siluvalo Saagindi Yaathra
 572. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 573. Silvalo Naakai Kaarchenu
 574. Solipovaladu Manassaa
 575. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 576. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 577. Sthothrabali Sthothrabali
 578. Sthothram Chellinthumu
 579. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 580. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 581. Sthothrinthumu Ninu
 582. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 583. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 584. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 585. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 586. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 587. Sthuthinchi Paadedam
 588. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 589. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 590. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 591. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 592. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 593. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 594. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 595. Sthuthulapai Aaseenudaa
 596. Sudhaa Madhura Kiranaala
 597. Sugunaala Sampannudaa
 598. Sweekarinchumayaa Naathaa
 599. Thaara Velisindi
 600. Thallilaa Laalinchunu
 601. Thambura Sithaara Naadamutho
 602. Thandri Naa Yesayyaa
 603. Thanuvu Naa Didigo
 604. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 605. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 606. Tharaalu Maarinaa
 607. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 608. Thene Kanna Theeyanainadi
 609. Thodu Lerani Kumilipoku
 610. Tholakari Vaana
 611. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 612. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 613. Thrithvaikamaa
 614. Thuppu Patti Povuta Kante
 615. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 616. Ullaasa Jeevitham
 617. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 618. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 619. Vaadabaarani Vishwaasam
 620. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 621. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 622. Vandanambonarthumo
 623. Varninchalenu Vivarinchalenu
 624. Varsha Dhaaragaa Raava
 625. Varshimpanee Varshimpanee
 626. Veeche Gaalullo
 627. Vendi Bangaaraala Kanna
 628. Vetakaani Urilo Nundi
 629. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 630. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 631. Vijaya Geethamul Paadare
 632. Viluvainadi Nee Jeevitham
 633. Vinavaa Manavi
 634. Vinthaina Thaaraka
 635. Virisina Hrudayaalaku
 636. Vivaahamannadi
 637. Yavvanudaa
 638. Yehova Naa Aashrayam
 639. Yehova Naa Moralaalinchenu
 640. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 641. Yehovaa Maa Kaapari
 642. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 643. Yehovaa Naa Balamaa
 644. Yehovaa Naa Kaapari
 645. Yehovaa Nee Naamamu
 646. Yehovaa Needu Melulanu
 647. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 648. Yehovaanu Sannuthinchedan
 649. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 650. Yesayya Maata
 651. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 652. Yesayyaa Naa Doraa
 653. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 654. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 655. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 656. Yesayyaa Nee Naamamune
 657. Yesayyaa Nee Prema
 658. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 659. Yesayyaa Praana Naathaa
 660. Yese Daivamu
 661. Yese Goppa Devudu
 662. Yese Janmincheraa
 663. Yese Naa Aashrayamu
 664. Yese Naa Maargamu
 665. Yese Naa Parihaari
 666. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 667. Yesu Goriya Pillani Nenu
 668. Yesu Jananamu
 669. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 670. Yesu Maatho Neevundagaa
 671. Yesu Manchi Devudu
 672. Yesu Naamam
 673. Yesu Nan Preminchithivi
 674. Yesu Nee Naamaamruthamu
 675. Yesu Nee Vaaramu
 676. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 677. Yesu Ninnu Nenu
 678. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 679. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 680. Yesu Raaju Raajula Raajai
 681. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 682. Yesu Rakthame Jayam
 683. Yesu Rakthamulo
 684. Yesu Sarvonnathudaa
 685. Yesu Vanti Sundarudu
 686. Yesuni Naa Madilo
 687. Yesuni Naamamlo Shakthi
 688. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 689. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 690. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply